Hotărârea nr. 266/2020

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale din textul Hotararii Consiliului Local nr. 54/2020 (pentru reglementarea normelor privind gospodarirea si instaurarea unui climat de ordine si curatenie in municipiul Iasi)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind indreptarea erorii materiale din textul Hotararii Consiliului Local nr.

54/2020 (pentru reglementarea normelor privind gospodarirea si instaurarea unui climat de ordine si curatenie in municipiul Iasi)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare, intocmit de Serviciul Corp Control Primar;

Având în vedere Raporul de specialitate, intocmit de Serviciul Corp Control Primar;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 54/2020 pentru reglementarea normelor privind gospodarirea si instaurarea unui climat de ordine si curatenie in municipiul Iasi ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba indreptarea erorii materiale din textul Hotararii Consiliului Local nr. 54/2020, in sensul ca art. 1, cap. VIII, alineatul 3, litera a), va avea urmatorul continut:

‘’ 3. Constatarea si sanctionarea contraventiilor reglementate de prezenta hotarare se face de catre :

a) Primar si politisti locali pentru toate contraventiile’’

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Corp Control Primar, S.C. Servicii Publice Iasi S.A., Politiei Locale Iasi, Garzii de Mediu, Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Politia Locala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu

Consilier local,

Nr. 266 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

împotrivă

0

Abțineri

0