Hotărârea nr. 265/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași prin transformarea unor funcții publice și contractuale ca urmare a promovării în grad profesional

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași prin transformarea unor

funcții publice și contractuale ca urmare a promovării în grad profesional

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.71565/20.07.2020;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.71758/20.07.2020 întocmit de Serviciul Resurse Umane;

Avand in vedere Rapoartele finale nr. 62821; 62824/26.06.2020; 62942; 63826; 63439/29.06.2020 la examenul de promovare în grad profesional din data de 25.06.2020;

Avand in vedere Rapoartele finale nr. 66777/07.07.2020 și 67139/08.07.2020 la examenul de promovare în grad profesional din data de 01.07.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași prin transformarea unor funcții publice și contractuale ca urmare a promovării în grad profesional, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Resurse Umane.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 265 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. crt.

ID post

Nr. crt. în statul defunctii aprobat pe luna iunie 2020

Direcție/Serviciu/Birou

Denumire funcție actuală

Denumire funcție nouă

1

107

Serviciul Coordonare Programe Culturale

inspector sp

II

inspector s

I

Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat

2

470383

487

Biroul Evidență Patrimoniu în Ad

consilier

asistent

consilier

principal

Direcția Fond Locativ

3

261618

532

Serviciul Asociații Proprietari

inspector

principal

inspector

superior

4

502

Serviciul Administrare Spații cu E

inspector sp

II

inspector s

I

Direcția Relații Publice și Transparență Decizională

5

470324

202

Compartiment Registratură D.G.E.F.P.L.

consilier

principal

consilier

superior

6

470323

200

consilier

principal

consilier

superior

7

470326

204

consilier

principal

consilier

superior

8

470325

203

consilier

asistent

consilier

principal

9

470329

212

Biroul Diaspora

consilier

asistent

consilier

principal

Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană

10

460352

382

Serviciul Implementare Strategii

consilier

principal

consilier

superior

11

470373

408

Compartimentul Management Financiar

consilier

principal

consilier

superior

12

470372

409

consilier

principal

consilier

superior

Direcția Juridică

Serviciul Achiziții Publice

13

470311

171

Compartimentul Monitorizare Contracte

consilier achiziții publice

principal

consilier achiziții publice

superior

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale

14

261457

711

Biroul Executare Creanțe Bugetare Persoane Juridice

consilier

asistent

consilier

principal

15

261537

834

Biroul Executare Creanțe

Bugetare Persoane Fizice 2

inspector

principal

inspector

superior

Direcția Arhitectură și Urbanism

16

261650

247

Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente

consilier

asistent

consilier

principal

17

261629

269

Serviciul GIS - Cadastru

inspector

principal

inspector

superior

Șef Serviciul Resurse Umane, Emanuel Smântână

Direcție/Serviciu/Birou

Serviciul Coordonare Programe Culturale

Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat

Biroul Evidență Patrimoniu în Administrare

Proprie____________________________________

Direcția Fond Locativ_______________________

Serviciul Asociații Proprietari_________________

Serviciul Administrare Spații cu Destinația de

Locuință_________________________________

Direcția Relații Publice și Transparență

Decizională________________________________

Compartiment Registratură D.G.E.F.P.L.

Biroul Diaspora___________________________

Direcția Implementare Strategie Integrată de

Dezvoltare Urbană_______________________

Serviciul Implementare Strategii____________

Compartimentul Management Financiar

Direcția Juridică____________________________

Serviciul Achiziții Publice

Compartimentul Monitorizare Contracte

Direcția Generală Economică și Finanțe

Publice Locale___________________________

Biroul Executare Creanțe Bugetare Persoane

Juridice_____________________________________

Biroul Executare Creanțe Bugetare Persoane Fizice 2

Direcția Arhitectură și Urbanism

Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente Serviciul GIS - Cadastru