Hotărârea nr. 264/2020

HOTĂRÂRE privind transmiterea unor lucrari de investitii realizate de Municipiul Iasi catre institutii care administreaza bunuri imobile proprietatea Municipiului Iasi

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor lucrari de investitii realizate de Municipiul Iasi catre institutii care administreaza bunuri imobile proprietatea Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 70760/16.07.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 71939/20.07.2020 intocmit de catre Directia Juridica;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 201/30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași; „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala gimnazială “Alexandru cel Bun” Iași; „Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare -Colegiul “Mihai Eminescu”;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 76/2017 si respectiv Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 243 din 28 iunie 2019 Municipiul Iasi a aprobat devizul general actualizat si indicatorii tehnico-economici, actualizati, pentru obiectivul „Modernizare și dotare Creșa 10, Municipiul Iași, județul Iași”;

Având în vedere Procesul verbal nr. 56293/11.06.2020 la terminarea lucrarilor de investitii/modernizare - “Modernizare si dotare Cresa nr. 10, Municipiul Iasi, judetul Iasi”;

Având în vedere Procesul verbal nr. 90803/21.08.2019 la terminarea lucrarilor de investitii/modernizare - “Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Municipiul Iași”, Liceul Teoretic “D. Cantemir”;

Având în vedere Procesul verbal nr. 90804/21.08.2019 la terminarea lucrarilor de investitii/modernizare - “Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Municipiul Iasi”, Colegiul National “M. Eminescu”;

Având în vedere Procesul verbal nr. 90134/20.08.2019 la terminarea lucrarilor de investitii/modernizare - “Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Municipiul Iasi”, Scoala Gimnaziala “Alexandru cel Bun”;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iași nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 298 - 301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea lucrarilor de investitii realizate de Municipiul lasi catre institutii care administreaza bunuri imobile proprietatea Municipiului Iasi, astfel:

  • a) Se transmite catre Directia Crese, lucrarile de investitii receptionate conform Procesului - verbal nr.56293/11.06.2020, privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei “Modernizare si dotare Cresa nr. 10, Municipiul Iasi, judetul Iasi”, in valoare totala de 1.308.262,54 lei, numar inventar 16570;

  • b) Se transmite catre Liceul Teoretic “D. Cantemir”, lucrarile de investitii receptionate conform Procesului - verbal nr. 90803/21.08.2019 privind executia lucrarilor de constructii aferente investiției “Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Municipiul Iasi”, in valoare totala de 305.510,89 lei, numar inventar 16534 ;

  • c) Se transmite catre Colegiul National “M. Eminescu”, lucrarile de investitii receptionate conform Procesului - verbal nr. 90804/21.08.2019 privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei “Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare - Municipiul Iasi”, in valoare totala de 305.510,89 lei, numar inventar 16535;

  • d) Se transmite catre Scoala Gimnaziala “Alexandru cel Bun”, lucrarile de investitii receptionate conform Procesului - verbal nr. 90134/20.08.2019 privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei “Amenajare terenuri de sport aferente institutiilor scolare -Municipiul Iasi”, in valoare totala de 301.538,01 lei, numar inventar 16536.

  • Art.2. Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător Contractele de administrare incheiate intre Municipiul Iasi si institutiile mentionate la art. 1.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Directia Crese, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul National „Mihai Eminescu”, Scoala Gimnaziala „Alexandru cel Bun” și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Directia Crese, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”, Colegiul National “Mihai Eminescu”, Scoala Gimnaziala “Alexandru cel Bun”.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 264 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0