Hotărârea nr. 263/2020

HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată către: U.A.T Comuna Ciortești U.A.T Comuna Costuleni U.A.T Comuna Țuțora U.A.T Comuna Tomești U.A.T Comuna Ciurea U.A.T Comuna Dobrovăț U.A.T Comuna Victoria și UAT Orașul Podu Iloaiei. materiale recuperate (betoane asfalt material granular) și traverse din beton

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată către: U.A.T Comuna Ciortești;

U.A.T Comuna Costuleni; U.A.T Comuna Țuțora; U.A.T Comuna Tomești; U.A.T Comuna Ciurea; U.A.T Comuna Dobrovăț; U.A.T Comuna Victoria și UAT Orașul Podu Iloaiei. materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular) și traverse din beton

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca in Art. 1, se va completa cu urmatoarele :

 • UAT Comuna Ciurea, Județul Iași, a 600,00 mc materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular) și 200 bucăți traverse din beton;

 • UAT Comuna Dobrovăț, Județul Iași, a 500,00 mc materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular) și 100 bucăți traverse din beton;

 • UAT Comuna Victoria, Județul Iași, a 200,00 ml șină tramvai uzată și 100 bucăți traverse din beton;

 • UAT Orașul Podu Iloaiei, Județul Iași, a 750,00 ml șină tramvai uzată și 500 bucăți traverse din beton;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, înregistrat sub nr. 727874/22.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 727872 din 22.07.2020, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 -pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 841 din 23 octombrie 1995 - privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitările transmise de către U.A.T Comuna Ciortești; U.A.T Comuna Costuleni; U.A.T Comuna Țuțora și U.A.T Comuna Tomești, înregistrate la Municipiul Iași sub numerele: 65446/07.07.2020;   71854/20.07.2020;

27047/03.03.2020;    71851/20.07.2020;    72841/22.07.2020;    71850/20.07.2020;

71848/20.07.2020, privind atribuirea de materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular) și traverse din beton;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată a următoarelor categorii materiale, către:

 • • UAT Comuna Ciortești, Județul Iași, a 500,00 mc materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular) și 500 bucăți traverse din beton;

 • • UAT Comuna Costuleni, Județul Iași, a 500,00 mc materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular) și 100 bucăți traverse din beton;

 • • UAT Comuna Țuțora, Județul Iași, a 500,00 mc materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular) și 100 bucăți traverse din beton;

 • • UAT Comuna Tomești, Județul Iași, a 500,00 mc materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular) și 500 bucăți traverse din beton;

 • • UAT Comuna Ciurea, Județul Iași, a 600,00 mc materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular) și 200 bucăți traverse din beton;

 • • UAT Comuna Dobrovăț, Județul Iași, a 500,00 mc materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular) și 100 bucăți traverse din beton;

 • • UAT Comuna Victoria, Județul Iași, a 200,00 ml șină tramvai uzată și 100 bucăți traverse din beton;

 • • UAT Orașul Podu Iloaiei, Județul Iași, a 750,00 ml șină tramvai uzată și 500 bucăți traverse din beton;

Art. 2- (1) Transportul de la depozit, cade în sarcina: U.A.T Comuna Ciortești; U.A.T Comuna Costuleni; U.A.T Comuna Țuțora; U.A.T Comuna Tomești; U.A.T Comuna Ciurea; U.A.T Comuna Dobrovăț; U.A.T Comuna Victoria și UAT Orașul Podu Iloaiei.

(2) Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentații ai UATMunicipiul Iași, respectiv: U.A.T Comuna Ciortești; U.A.T Comuna Costuleni; U.A.T Comuna Țuțora; U.A.T Comuna Tomești; U.A.T Comuna Ciurea; U.A.T Comuna Dobrovăț; U.A.T Comuna Victoria și UAT Orașul Podu Iloaiei.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției de Evidență Patrimoniu Public și Privat; U.A.T Comunei Ciortești; U.A.T Comunei Costuleni; U.A.T Comunei Țuțora; U.A.T Comunei Tomești; U.A.T Comunei Ciurea; U.A.T Comunei Dobrovăț; U.A.T Comunei Victoria , UAT Orașului Podu Iloaiei si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat; U.A.T Comuna Ciortești; U.A.T Comuna Costuleni; U.A.T Comuna Țuțora; U.A.T Comuna Tomești U.A.T Comuna Ciurea; U.A.T Comuna Dobrovăț; U.A.T Comuna Victoria și UAT Orașul Podu Iloaiei.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 263 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

împotrivă

0

Abțineri

0