Hotărârea nr. 262/2020

HOTĂRÂRE privind “îndreptarea erorilor materiale identificate în cuprinsul Anexei la Hotărârea de Consiliul Local numărul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Iaşi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind “îndreptarea erorilor materiale identificate în cuprinsul

Anexei la Hotărârea de Consiliul Local numărul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea

Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, înregistrat sub nr. 71958/20.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice - Birou Spatii Verzi si Salubritate nr. 70555/16.07.2020;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 114/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

Având în vedere prevederile Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, republicată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea registrului local al spațiilor verzi;

Având în vedere prevederile Legii nr.135/2014 pentru modificarea art.18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă “modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local numărul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Iași”, după cum urmează:

-se modifică linia aferentă ”Spațiu verde Bulevardul Independentei” de la 1391 mp suprafață zona verde la 1116 mp suprafață zona verde.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 551 din 20 decembrie 2018 rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbană, Directiei Proiecte Europene, Directiei Fond Locativ, Directiei Exploatare Patrimoniu si Direcției Tehnice și Servicii Comunitare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Servicii Comunitare; Directia Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 262 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0