Hotărârea nr. 261/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat de catre Comisia Economica -Financiara, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind modificarea de forma a continutului din Anexa nr 1, privind Acordul de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, înregistrat sub nr. 59390/2020;

Având în vedere adresa transmisă de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 59223/2020;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia Consiliul local exercită atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern;

Având în vedere dispozitiile art. 129 alin. (9) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, „in exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, prevăzut în Anexa nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de colaborare menționat la articolul 1.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Universitatii de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, S.C. Servicii Publice Iași S.A., S.C. Citadin S.A., Companiei de Transport Public Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice Iași S.A., S.C. Citadin S.A., Companiei de Transport Public Iași și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 261 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu nu participa la vot.

4 / 4 la H.C.L. nr. 261 din 30 iulie 2020

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 261 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

ACORD DE COLABORARE nr. ___________         / __________        2020

 • A. Între:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr.11, cod poștal 700064, localitatea Iași, județul Iași, Cod Fiscal:     4541580,

cont__________________________, deschis la Trezoreria Iași, telefon 0232-211215,

fax 0232-211200, reprezentată legal prin PRIMAR Mihai CHIRICA, și

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI cu sediul în Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iasi, Romania, cod postal 700490, CUI 4541840, cont RO91TREZ40620F365000XXXX, deschis la Trezoreria Iași, reprezentată legal prin RECTOR, Profesor univ. dr. Gerard JITĂREANU, denumiți în continuare Parteneri, se încheie următorul acord de colaborare:

 • B. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE

Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea părților în vederea promovării și susținerii activităților urbane din Municipiul Iași în scopul creșterii calității mediului.

 • C. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de colaborare intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil 2 (doi) ani. Modificarea prezentului acord se va face prin act adițional cu acordul părtilor implicate.

 • D. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" 3           3           '*J                    3

din Iași prin intermediul Institutului de Cercetări pentru Agricultură și Mediu Iași

(ICAM), se angajează să vină în sprijinul comunității locale prin experiența și expertiza în domeniul controlului calității solului, plantelor și aerului, pentru creșterea și îmbunătățirea calității mediului, prin studii pedologice si de bonitare ale solului, necesare pentru fundamentarea proiectelor de sistematizare, studii privind stabilizarea solurilor pentru realizarea unor împăduriri și perdele de protectie în Municipiul Iași, strategii pe termen lung de imbunătățire a calității solului, organizare și dezvoltare a unor împăduriri și perdele de protectie în Municipiul Iași, cărora le sunt asigurate date pentru rezolvarea unor probleme ca:

 • - Evaluare și prognoza pentru determinarea efectelor ecologice ale lucrărilor de împădurire si perdele de protectie, precum si a solurilor cu risc de degradare;

 • - Sistematizarea unor sole cat mai omogene si a asolamentelor;

 • - Diferentierea masurilor agrotehnice si ameliorative;

 • - Stabilirea celor mai potrivite tehnologii de împădurire si a perdelelor de protectie;

 • - Studii privind realizarea de împăduriri și perdele de protectie, cu aplicarea masurilor cat mai riguros diferentiate în functie de sol si clima;

 • - Executarea corecta a lucrarilor solului in vederea unor impaduriri si a unor perdele de protectie;

 • - Studii cu privire la schimbarile climatice ce pot afecta calitatea solului, ajutând astfel la reducerea efectelor negative asupra acestuia;

 • - Studii privind influenta fertilizarii solului, ce pot duce la o dezvoltare mai buna a vegetatiei, un sistem radicular mai bogat, materie organica mai multa pentru sol, posibilitati sporite de formare a humusului, refacerea structurii, imbunatatirea proprietatilor fizice, chimice si biologice ale solurilor.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" 3           3                                   3

din Iași se angajează să facă toate demersurile necesare pentru a oferi expertiză pentru starea de sanatate a plantelor din zonele verzi ale Municipiului Iași, monitorizarea calității mediului urban (analize chimice ale solului, analize microbiologice ale solului, analize chimice ale plantelor pe faze de vegetație, testarea de soiuri/varietăți în fitotron, aclimatizarea unor soiuri/varietăți în seră, testarea de variante tehnologice de lucrare a solului și de cultură a plantelor în parcuri, grădini, platbande, aliniamente și zone de agrement din Municipiul Iași), consultații și intervenții clinice în domeniul sanitar veterinar (pentru animale comunitare, cai), elaborarea de planuri de arhitectură peisageră, cu implicarea studentilor în realizarea proiectelor și va susține din bugetul propriu costurile necesare studiilor/analizelor oferite, limita fondurilor puse la dispoziție fiind egală cu cea estimată de către Municipiul Iași.

Municipiul Iași va amenaja spațiile din campusul universitar, situat în Aleea Mihail Sadoveanu nr. 2-12, cod postal 700489, prin lucrări specifice de amenajare a unei oaze de verdeață deschisă publicului (spatii verzi, alei pietonale), USAMV Iași asumându-și utilitatea publică a acesteia, iar punerea în valoare a oazei de verdeață va fi asigurata de iluminat arhitectural.

Totodată, Municipiul Iași va sprijini promovarea ofertei educationale a USAMV Iași prin amplasarea unor panouri publicitare în mijloacele de transport în comun.

Activitățile și acțiunile ce vor fi susținute de Municipiul Iași se vor efectua prin societățile specializate (S.C. Servicii Publice Iași S.A., S.C. Citadin S.A. și Companiei de Transport Public Iași) în baza unor note de comandă, suma alocată fiind de 300.000,00 lei. Lucrările se vor deconta din capitolul 84.03.03.20.02, respectiv 67.05.03.20.01.30 din bugetul alocat pe acestea.

 • E. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de colaborare și care împiedică executarea acestuia.

Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care impiedică executarea acordului etc.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

 • F. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

 • G. CLAUZE FINALE

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor parteneri. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a acordului de colaborare.

Prezentul acord încheiat azi ................................în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL IAȘI                                  Universitatea de Științe

f                                                                                                                                                                                   f           f

Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,