Hotărârea nr. 260/2020

HOTĂRÂRE privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local “ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI"

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de utilități publice pentru serviciul de transport public local “ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI"

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se va introduce si Comuna Letcani in Actul Constitutiv si in Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de utilități publice pentru serviciul de transport public local “ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI" ;

Având în vedere raportul de specialitate nr 74.217 din 27.07.2020, întocmit de către Direcția Juridică;

Având în vedere referatul de aprobare nr 73.239 din 23.07.2020, întocmit de către Directia Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificarile și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanta nr. 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane;

Având în vedere Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a regulamentelor(CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Iași, prin Consiliul Local, în calitate de membru fondator, la constituirea asociației de dezvoltare intercomunitară “Asociația Metropolitană de Transport Public Iași", persoană juridică de drept privat și de interes public.

Art. 2. (1) Se aprobă actul constitutiv al Asociației Metropolitane de Transport Public Iași în forma prevăzută în Anexa 1 și Statutul Asociației Metropolitane de Transport Public Iași în forma prevăzută în Anexa 2.

 • (2) Anexa 1 si Anexa 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. (1) “Asociația Metropolitană de Transport Public Iași" va avea sediul în imobilul din Iași, str. Agatha Bârsescu nr.12, etaj I, cam. 6, aflat în proprietatea Municipiului Iași.

 • (2) Se aprobă patrimoniul social inițial al Asociației de 8.000 lei și participarea Consiliului Local al Municipiului Iași la patrimoniul inițial cu o contribuție în numerar în valoare de 500 lei.

 • (3) Se aprobă achitarea cotizației, care pentru primul an de activitate se va stabili în Adunarea Generală de constituire a asociației.

 • (4) Se aprobă punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, pe toată durata existenței asociației, a spațiului din str. Agatha Bârsescu nr.12, etaj I, cam. 6 localitatea Iași.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea domnului primar Mihai Chirica să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Iași, Actul constitutiv și Statutul Asociației Metropolitane de Transport Public Iași, anexate la prezenta hotărâre.

Art. 5. Se desemnează, ca reprezentant al municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației, primarul municipiului Iași domnul Mihai Chirica, iar în lipsa acestuia, viceprimarii Municipiului Iași.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Juridice ; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare; Consiliului Județean Iași; Asociației Zona Metropolitană Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Asociația Zona Metropolitană, Directia Juridica ; Directia Tehnica si Servicii Comunitare.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 260 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 260 din 30 iulie 2020

ACTUL CONSTITUTIV

al

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local

“ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI"

Asociații:

 • 1. Municipiul Iași, prin Consiliul local Iași, cu sediul în b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, Județul Iași, reprezentat legal de Dl. Mihai CHIRICA, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în municipiul Iași, , posesor al CI seria nr., CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr............din........................

 • 2. Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași, cu sediul în Iași, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, Județul Iași, reprezentat legal de către Dl. Maricel POPA, în calitate de președinte, cetățean român cu domiciliul în municipiul Iași,, posesor al CI seria nr., CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judetean Iași nr.........din...................

 • 3. Comuna Aroneanu, prin Consiliul local Aroneanu, cu sediul în satul Aroneanu, comuna Aroneanu, Județul Iași, reprezentată legal de Dl. Benoni Moruzi, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în_________________________, județul Iași, posesor al CI seria

nr., CNP; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Aroneanu nr............din........................

 • 4. Comuna Bârnova, prin Consiliul local Bârnova, cu sediul în satul Bârnova, comuna Bârnova, Județul Iași, reprezentată legal de Dl. Mihai Balan, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în_________________________________, posesor al CI seria_____nr._______,

CNP; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova nr............din........................

 • 5. Comuna Ciurea, prin Consiliul local Ciurea, cu sediul în satul Ciurea, comuna Ciurea, Județul Iași, reprezentată legal de Dl. Cătălin Lupu, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în ______________________________________________, posesor al CI seria ______

nr., CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ciurea nr............din........................

 • 6. Comuna Comarna, prin Consiliul local Comarna, cu sediul în satul Comarna, comuna Comarna, Județul Iași, reprezentată de Dl. Constantin Grădinaru, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în________________________________, posesor al CI seria______

nr., CNP; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Comarna nr............din........................

 • 7. Comuna Holboca, prin Consiliul local Holboca, cu sediul în satul Holboca, comuna Holboca, Județul Iași, reprezentată de Dl. Gheorghe Ștefurac, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în_____________________________________________, posesor al CI seria

nr., CNP; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Holboca nr............din........................

 • 8. Comuna Lețcani, prin Consiliul local Lețcani, cu sediul în satul Lețcani, comuna Lețcani, Județul Iași, reprezentată de Dl. Stelian Turcu, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în ______________________________________, posesor al CI seria ______ nr._________,

CNP ______________________; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului

Local Lețcani nr............din........................

 • 9. Comuna Miroslava, prin Consiliul local Miroslava, cu sediul în satul Miroslava, comuna Miroslava, Județul Iași, reprezentată de Dl. Dan Niță, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în______________________________________, posesor al CI seria______nr._________,

CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr............din........................

 • 10. Comuna Popricani, prin Consiliul local Popricani, cu sediul în satul Popricani, comuna Popricani, Județul Iași, reprezentată de Dl. Valeriu Pârlog, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în ___________________________________, posesor al CI seria ____

nr._______, CNP _________________________; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local Popricani nr............din........................

 • 11. Comuna Rediu, prin Consiliul local Rediu, cu sediul în satul Rediu, comuna Rediu, Județul Iași, reprezentată de Dl. Vasile Haidău, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în________________________________________, posesor al CI seria_____nr.__________,

CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Rediu nr............din........................

 • 12. Comuna Schitu Duca, prin Consiliul local Schitu Duca, cu sediul în satul Schitu Duca, comuna Schitu Duca, Județul Iași, reprezentată de Dl. Mihai Mihalache, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în _________________________________, posesor al CI

seria  nr., CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Schitu Duca nr............din........................

 • 13. Comuna Tomești, prin Consiliul local Tomești, cu sediul în satul Tomești, comuna Tomești, Județul Iași, reprezentată de Dl. Ștefan Timofte, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în_______________________________________________, posesor al CI seria

______nr._______, CNP_____________________; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Tomești nr............din........................

 • 14. Comuna Țuțora, prin Consiliul local Țuțora, cu sediul în satul Țuțora, comuna Țuțora, Județul Iași, reprezentată de Dl. Cristinel Albu, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în satul Chiperești, comuna Țuțora, județul Iași, posesor al CI seria MX nr.988249/2011, CNP 1700725221192; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Țuțora nr............din........................

 • 15. Comuna Ungheni, prin Consiliul local Ungheni, cu sediul în satul Bosia, comuna Ungheni, Județul Iași, reprezentată de Dl. Iulian Marcu, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în ______________________________, posesor al CI seria ________

nr.__________, CNP _______________________________; legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local Ungheni nr............din........................

 • 16. Comuna Valea Lupului, prin Consiliul local Valea Lupului, cu sediul în satul Valea Lupului, comuna Valea Lupului, Județul Iași, reprezentată de Dl. Dumitru Mihăiluc, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în _____________________________________

posesor al CI seria______nr.________, CNP_____________________; legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local Valea Lupului nr............din........................

17. Comuna Victoria, prin Consiliul local Victoria, cu sediul în satul Victoria, comuna Victoria, Județul Iași, reprezentată de Dl. Daniel Crețu, în calitate de primar, cetățean român


cu domiciliul în____________________________________, posesor al CI seria______nr.___________,

CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Victoria nr............din........................

denumiți colectiv “Asociații" și individual “Asociatul" și respectiv “Membrii" și individual “Membrul", s-au asociat, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, Hotărârii Guvernului nr.855/2008 precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local “ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI" (denumită în continuare “Asociația"), în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul •Statut în vederea dezvoltării economice și sociale la nivel regional și subregional în baza unor acțiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman și instituțional.

 • I. DENUMIREA

 • 1.1 Denumirea Asociației este “ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI" conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 183434 din 27.07.2020, eliberată de Ministerul Justiției.

 • II. SEDIUL

  • 2.1 Sediul Asociației este în România, localitatea Iași str. Agatha Bârsescu nr.12, etaj I, cam.6, județul Iași.

  • 2.2 Schimbarea sediului va putea fi hotărâtă de Adunarea Generală a Asociației, cu obligația declarării la grefa instanței competente a noului sediu, în scopul înregistrării acestei mențiuni în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

  • 2.3 Asociația va putea hotărî schimbarea sediului său pe parcursul desfășurării activității acesteia, cu respectarea formelor de publicitate legal impuse.

 • III. DURATA

 • 3.1 Asociația este constituită și își desfășoară activitatea în scopul și obiectivele stabilite pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Iași.

 • IV. SCOPUL ASOCIAȚIEI

  • 4.1 Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației Metropolitane de Transport Public Iași constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public local (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza Strategiei de dezvoltare a acestuia.

  • 4.2 Forma de gestiune a Serviciului va fi stabilită conform legislației aplicabile (Ordinul 182/2011) de către autoritatea de autorizare care se va realiza, în baza unui/mai multor contract/contracte atribuit/atribuite operatorului/operatorilor, conform Legii nr.51/2006 și ale legilor speciale aplicabile.

 • V. PATRIMONIUL INIȚIAL

  • 5.1 Patrimoniul inițial al Asociației este de 8.000 lei, constituit din contribuția în numerar în valoare de 500 lei a fiecărui membru fondator.

  • 5.2 Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul Asociației.

 • 5.3 Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

 • VI. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

 • 6.1 Conducerea Asociației

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociației, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Sunt numiți în calitate de membri ai primei Adunări Generale:

dl. primar Mihai CHIRICA, numit de Consiliul Local al Municipiului Iași;

dl. președinte Maricel POPA numit de Consiliul Județean Iași;

dl. primar Benoni MORUZI numit de Consiliul Local al comunei Aroneanu;

dl. primar Mihai BALAN numit de Consiliul Local al comunei Bârnova;

dl. primar Cătălin LUPU numit de Consiliul Local al comunei Ciurea;

dl. primar Constantin GRĂDINARU numit de Consiliul Local al cominei Comarna;

dl. primar Gheorghe ȘTEFURAC numit de Consiliul Local al comunei Holboca;

dl. primar Stelian TURCU numit de Consiliul Local al comunei Lețcani;

dl. primar Dan NIȚĂ numit de Consiliul Local al comunei Miroslava;

dl. primar Valeriu PÂRLOG numit de Consiliul Local al comunei Popricani;

dl. primar Vasile HAIDĂU numit de Consiliul Local al comunei Rediu;

dl. primar Mihai MIHALACHE numit de Consiliul Local al comunei Schitu Duca;

dl. primar Ștefan TIMOFTE numit de Consiliul Local al comunei Tomești;

dl. primar Cristinel ALBU numit de Consiliul Local al comunei Țuțora;

dl. primar Iulian MARCU numit de Consiliul Local al comunei Ungheni;

dl. primar Dumitru MIHĂILUC numit de Consiliul Local al comunei Valea Lupului;

dl. primar Daniel CREȚU numit de Consiliul Local al comunei Victoria;

Adunarea Generală alege dintre membrii săi, Președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în Statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

 • 6.2 Administrarea Asociației

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din Președintele Asociației și încă 4 (patru) membri aleși din rândul membrilor Adunării Generale pe o perioada de 4 ani, corespunzătoare mandatului de ales local.

Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație, în ordinea descrescătoare a numărului de locuitori.

Sunt aleși în calitate de membri ai primului Consiliu Director: (vor fi aleși în Adunarea Generală de constituire, după aprobarea documentelor constitutive de către toți asociații)

 • a) [a se insera] - președintele Asociației;

 • b) [a se insera] - membru;

 • c) [a se insera] - membru;

 • d) [a se insera] - membru;

 • e) [a se insera] - membru;

 • 6.3 Controlul financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de Cenzori formată din 3 (trei) membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea prelungirii sau de o persoană juridică acreditată. Primii membri ai Comisiei de cenzori sunt:

 • 1) [a se insera] - expert contabil

 • 2) [a se insera]

 • 3) [a se insera]

 • 6.4 Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se împuternicește

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 22 exemplare originale, azi, data autentificării.

ASOCIAȚII:

 • 1. Municipiul Iași

Prin Primar Mihai Chirica

 • 2. Consiliul Județean Iași

Prin Președinte Maricel Popa

 • 3. Comuna Aroneanu

 • 4. Comuna Bârnova

Prin Primar Mihai Balan

 • 5. Comuna Ciurea

Prin Primar Cătălin Lupu

 • 6. Comuna Comarna

Prin Primar Constantin Grădinaru

 • 7. Comuna Holboca

Prin primar Gheorghe Ștefurac

 • 8. Comuna Lețcani

Prin Primar Stelian Tur cu

 • 9. Comuna Miroslava

Prin Primar Dan Niță

 • 10. Comuna Popricani

Prin Primar Valeriu Pârlog

 • 11. Comuna Rediu

Prin Primar Vasile Haidău

 • 12. Comuna Schitu Duca

Prin Primar Mihai Mihalache

 • 13. Comuna Tomești

Prin Primar Ștefan Timofte

 • 14. Comuna Țuțora

Prin Primar Cristinel Albu

16. Comuna Valea Lupului

Prin Primar Dumitru Mihăiluc

17. Comuna Victoria

Prin Primar Daniel Crețu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gabriel Mihai Surdu

Consilier local,

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 260 din 30 iulie 2020

STATUTUL

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local

“ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI"

Asociații

 • 1. Municipiul Iași, prin Consiliul local Iași, cu sediul în b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, Județul Iași, reprezentat legal de Dl. Mihai CHIRICA, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în municipiul Iași, , posesor al CI seria nr., CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr............din........................

 • 2. Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași, cu sediul în Iași, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, Județul Iași, reprezentat legal de către Dl. Maricel POPA, în calitate de președinte, cetățean român cu domiciliul în municipiul Iași,, posesor al CI seria nr., CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judetean Iași nr.........din...................

 • 3. Comuna Aroneanu, prin Consiliul local Aroneanu, cu sediul în satul Aroneanu, comuna Aroneanu, Județul Iași, reprezentată legal de Dl. Benoni Moruzi, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în_________________________, județul Iași, posesor al CI seria

nr., CNP; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Aroneanu nr............din........................

 • 4. Comuna Bârnova, prin Consiliul local Bârnova, cu sediul în satul Bârnova, comuna Bârnova, Județul Iași, reprezentată legal de Dl. Mihai Balan, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în_________________________________, posesor al CI seria_____nr._______,

CNP; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova nr............din........................

 • 5. Comuna Ciurea, prin Consiliul local Ciurea, cu sediul în satul Ciurea, comuna Ciurea, Județul Iași, reprezentată legal de Dl. Cătălin Lupu, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în ______________________________________________, posesor al CI seria ______

nr., CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ciurea nr............din........................

 • 6. Comuna Comarna, prin Consiliul local Comarna, cu sediul în satul Comarna, comuna Comarna, Județul Iași, reprezentată de Dl. Constantin Grădinaru, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în________________________________, posesor al CI seria______

nr., CNP; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Comarna nr............din........................

 • 7. Comuna Holboca, prin Consiliul local Holboca, cu sediul în satul Holboca, comuna Holboca, Județul Iași, reprezentată de Dl. Gheorghe Ștefurac, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în, posesor al CI seria

nr., CNP; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Holboca nr............din........................

 • 8. Comuna Lețcani, prin Consiliul local Lețcani, cu sediul în satul Lețcani, comuna Lețcani, Județul Iași, reprezentată de Dl. Stelian Turcu, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în ______________________________________, posesor al CI seria ______ nr._________,

CNP ______________________; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului

Local Lețcani nr............din........................

 • 9. Comuna Miroslava, prin Consiliul local Miroslava, cu sediul în satul Miroslava, comuna Miroslava, Județul Iași, reprezentată de Dl. Dan Niță, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în______________________________________, posesor al CI seria______nr._________,

CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr............din........................

 • 10. Comuna Popricani, prin Consiliul local Popricani, cu sediul în satul Popricani, comuna Popricani, Județul Iași, reprezentată de Dl. Valeriu Pârlog, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în ___________________________________, posesor al CI seria ____

nr._______, CNP _________________________; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local Popricani nr............din........................

 • 11. Comuna Rediu, prin Consiliul local Rediu, cu sediul în satul Rediu, comuna Rediu, Județul Iași, reprezentată de Dl. Vasile Haidău, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în________________________________________, posesor al CI seria_____nr.__________,

CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Rediu nr............din........................

 • 12. Comuna Schitu Duca, prin Consiliul local Schitu Duca, cu sediul în satul Schitu Duca, comuna Schitu Duca, Județul Iași, reprezentată de Dl. Mihai Mihalache, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în _________________________________, posesor al CI

seria  nr., CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Schitu Duca nr............din........................

 • 13. Comuna Tomești, prin Consiliul local Tomești, cu sediul în satul Tomești, comuna Tomești, Județul Iași, reprezentată de Dl. Ștefan Timofte, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în_______________________________________________, posesor al CI seria

______nr._______, CNP_____________________; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Tomești nr............din........................

 • 14. Comuna Țuțora, prin Consiliul local Țuțora, cu sediul în satul Țuțora, comuna Țuțora, Județul Iași, reprezentată de Dl. Cristinel Albu, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în satul Chiperești, comuna Țuțora, județul Iași, posesor al CI seria MX nr.988249/2011, CNP 1700725221192; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Țuțora nr............din........................

 • 15. Comuna Ungheni, prin Consiliul local Ungheni, cu sediul în satul Bosia, comuna Ungheni, Județul Iași, reprezentată de Dl. Iulian Marcu, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în ______________________________, posesor al CI seria ________

nr.__________, CNP _______________________________; legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local Ungheni nr............din........................

 • 16. Comuna Valea Lupului, prin Consiliul local Valea Lupului, cu sediul în satul Valea Lupului, comuna Valea Lupului, Județul Iași, reprezentată de Dl. Dumitru Mihăiluc, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în

posesor al CI seria______nr.________, CNP_____________________; legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local Valea Lupului nr............din........................

 • 17. Comuna Victoria, prin Consiliul local Victoria, cu sediul în satul Victoria, comuna Victoria, Județul Iași, reprezentată de Dl. Daniel Crețu, în calitate de primar, cetățean român cu domiciliul în _________________________________, posesor al CI seria ______

nr., CNP ; legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Victoria nr............din........................

denumiți colectiv “Asociații" și individual “Asociatul" și respectiv “Membrii“ și individual “Membrul", s-au asociat în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, Hotărârii Guvernuli nr.855/2008 precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local “ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI" (denumită în continuare “Asociația"), în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul Statut, în vederea dezvoltării economice și sociale la nivel regional și subregional în baza unor acțiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman și instituțional.

CAPITOLUL I

Denumirea, sediul și durata Asociației.

Art. 1 Denumirea Asociației

Denumirea Asociației este “ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 183434 din 27.07.2020, eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art. 2 Sediul Asociației

 • (1) Sediul Asociației este în România, localitatea Iași, str. Agatha Bârsescu nr.12, etaj I, cam.6, județul Iași.

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației sau a Consiliului Director, conform prezentului Statut.

Art. 3 Durata

Asociația este constituită pe durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectivele Asociației

Art. 4 Scopul Asociației

 • (1) Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public (denumit în continuare “Serviciul“) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare “Strategia de dezvoltare“).

 • (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi stabilită conform legislației aplicabile (Ordinul 182/2011) de către autoritatea de autorizare care se va realiza, în baza unui/mai multor contract/contracte atribuit/atribuite operatorului/operatorilor, conform Legii nr.51/2006 și ale legilor speciale aplicabile.

 • (3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorulplătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Art. 5 Obiectivele Asociației

 • (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) să elaboreze și să aprobe Strategia de dezvoltare a Serviciului;

 • b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

 • d) să elaboreze și să aprobe caietul de sarcini și regulamentul Serviciului de Transport public cu respectarea art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 republicată;

 • e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire ale contractulelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 30 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.51/2006 republicată;

 • f) să încheie contractul de delegare cu operatorul/operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 republicată;

 • g) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

 • h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

 • j) evaluarea fluxurilor de transport de persoane și de mărfuri și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora;

 • k) stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;

 • l) actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze și în regim de taxi;

 • m) întocmirea și urmărirea realizării programelor de înființare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de transport public local, în condițiile legii;

 • n) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităților administrației publice locale;

 • o) concesionarea, precum și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităților;

 • p) acordarea de facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale în vigoare;

 • q) autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceștia a serviciului de transport public local;

 • 1. transport public de persoane prin curse regulate;

 • 2. transport public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;

 • 3. transport public local de persoane prin curse regulate speciale.

 • r) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociațiilor profesionale reprezentative și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu.

 • s) stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

 • t) stabilirea subvenției/compensației acordate de la bugetul local sau județean, după caz, pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;

 • u) asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale Asociației.

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul Statut Asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor atribuții legate de Serviciu, astfel:

 • a) înființarea unui compartiment ca autoritate de autorizare cu atribuții specificate de legislația în vigoare, inclusiv în regulamentul propriu și în regulamentul județean de transport.

 • b) dreptul de a delega gestiunea Serviciului de utilități publice transferate în responsabilitatea asociaților, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului de utilități publice;

 • c) prin hotărâri ale consiliilor locale se vor stabili (dacă va fi cazul) si alte atribuții, drepturi și obligații pentru a căror exercitare unitățile administrativ-teritoriale membre conferă Asociației mandat, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Autoritățile deliberative ale membrilor asociați își păstrează competența exclusivă în ceea ce privește următoarele atribuții:

 • a) aprobarea programelor de investiții privind dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului;

 • b) derularea angajamentelor contractuale în vigoare, până la ajungerea la termen a acestora.

CAPITOLUL III Patrimoniul Asociației

Art. 6 Patrimoniul Asociației

(l)Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 8.000 lei, constituit din contribuția în numerar in valoare de 500 lei a fiecărui membru fondator.

Art. 7 Sursele de venit ale Asociației

(l)Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul Statut.

Art. 8 Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art. 9 Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV

Asociații

Art. 10 Drepturile Asociaților

 • (1) Asociații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului Statut;

 • c) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației;

 • d) să se adreseze instanțelor judecătorești în cazul în care o hotărâre a Asociației este contrară Statutului, Actului Constitutiv, legilor și reglementărilor în vigoare sau este de natură să producă daune consumatorilor, utilizatorilor sau unei minorități, în conformitate cu dispozițiile art.23 alin. (2) din OG 26/2000.

Art. 11 Obligațiile Asociaților

 • (1) Asociații au următoarele obligații:

 • a) să respecte Statutul, Actul Constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației.

 • b) să plătească cotizația anuală, al cărui cuantum/procent va fi stabilit în Adunarea Generală a asociației, plata urmând să se facă până la sfârșitul lunii martie a fiecărui an. Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul statul la suma de [a se insera] lei/an. (va fi stabilită în Adunarea Generală de constituire, în funcție de numărul asociaților)

 • c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele Adunării Generale a Asociației.

Art. 12 Retragerea sau excluderea din Asociație

 • (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

 • (2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din Contractul de Delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din Contractul de Delegare și, respectiv, din Asociație, acesta va notifica Președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa cu cel puțin 3 (trei) luni anterioare retragerii. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30 (treizeci) de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

 • (3) Adunarea Generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor fiecărui contract, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut și a Actului Constitutiv al Asociației.

 • (4) In cazul în care un asociat nu aprobă Contractul de Delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest Contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală în cel mult 30 (treizeci) de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea Generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractele de delegare (în special cu privire la investiții), în conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut și a Actului Constitutiv al Asociației. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. g) din alte motive decât un vot negativ.

 • (5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească: a) sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației;

 • b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.

Art. 13 Aderarea la Asociație

 • (1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri. Solicitarea va fi însoțită de o hotărâre a Consiliului Local. Noii membri au dreptul și obligația să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociația a încheiat Contractul de Delegare în numele și pe seama asociaților, în condițiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local.

 • (2) In urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociației de a accepta un nou membru, se va încheia un Act Adițional la prezentul Statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul Statutului.

 • (3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile Statutului și ale Actului Constitutiv ale Asociației la data aderării sale.

 • (4) In situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator și se va încheia un act adițional la Contractul de Delegare, care va fi semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.

CAPITOLUL V Organele Asociației

 • A. Adunarea Generală a Asociației

Art. 14 - Adunarea Generală a Asociației. Reprezentare

 • (1) Adunarea Generală a Asociației (“Adunarea Generală: sau “AGA“) este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

 • (2) Reprezentanții membrilor în AGA sunt primarii unităților administrativ-teritoriale (UAT) asociate, respectiv președintele Consiliului Județean Iași, pe întreaga perioadă a mandatelor de aleși locali.

 • (3) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociației. Mandatul reprezentanților este valabil de la data numirii acestora până la data revocării/înlocuirii lor, prin hotărîrea autorității locale competente.

 • (4) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, Asociaților și Președintelui Asociației, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

Art. 15 - Președintele Adunării Generale

 • (1) Adunarea Generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul Statut. Președintele reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel. Președintele este ales cu votul majorității membrilor Asociației.

Art. 16 - Atribuțiile Adunării Generale

 • (1) Adunarea Generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul Statut în exercitarea competențelor privind Serviciul, conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul Statut.

 • (2) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt: a) stabilirea Strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale de Consiliul Director;

 • c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

 • e) alegerea și revocarea membrilor Comisiei de Cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a Comisiei de Cenzori;

 • f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației, și, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor;

 • g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în Lei al sumei de 500.000 Euro;

 • h) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;

 • i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

 • k) aprobarea cotizației anuale;

 • l) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.

 • (3) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art. 5 alin. (2) sunt:

 • a) delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea Asociaților, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparținând domeniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilități publice;

 • b) orice alte atribuții, drepturi și obligații pentru a căror exercitare unitățile administrativ-teritoriale membre, prin hotărâri ale consiliilor locale, conferă Asociației mandat, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) In temeiul art. 16 alin. (3), Adunarea Generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:

 • a) Strategia de dezvoltare;

 • b) Politica tarifară;

 • c) Contractele de delegare.

 • (5) In legătură cu acestea, Asociații convin:

 • a) Asociația va asigura elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului. Pe baza Strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de Strategia de dezvoltare;

 • b) Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorilor;

 • c) Listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele Adunării Generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale Asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale Asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. In funcție de investițiile la care se referă, listele de investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate și vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare;

 • d) Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor);

 • e) În funcție de specificul Serviciului, de activitățile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiecărui Asociat și de Strategia de dezvoltare, gestiunea Serviciului, respectiv a activităților componente ale Serviciului, după caz, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente Serviciului/activităților componente ale Serviciului vor fi încredințate unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de delegare;

 • f) Contractul de delegare a gestiunii activităților componente ale Serviciului vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare și va fi încheiat cu Operatori de către Asociație, în numele și pe seama Asociaților care deleagă împreună prin Contractul de delegare activitățile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora;

 • g) Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin contractul de delegare, va întreține, va moderniza, va reabilita și va extinde infrastructura concesionată și va gestiona activitățile componente ale Serviciului pe riscul și răspunderea sa, conform clauzelor Contractului de Delegare;

 • h) Asociația va monitoriza îndeplinirea de către Operatori a obligațiilor care le incumbă în temeiul Contractului de Delegare;

 • i) Asociația va exercita, în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului Statut.

Art. 17 Reprezentanții Asociaților în Adunarea Generală a Asociației sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 18 Ședințele Adunării Generale a Asociației

 • (1) Adunarea Generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către Președintele Asociației sau de un număr de cel puțin 1/2 din Asociați.

 • (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

 • (3) In funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului Statut.

 • (4) Ședințele Adunării Generale a Asociației vor fi conduse de Președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de către acesta, împuternicită în acest scop. În cazul în care Președintele nu desemnează nicio persoană pentru conducerea ședinței Adunării Generale a Asociației sau dacă persoana desemnată de către Președinte absentează, aceasta va fi condusă, de către persoana desemnată de Adunarea Generală dintre participanți.

 • (5) Adunarea Generală a Asociației va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței.

 • (6) Procesul-verbal este semnat de Președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ședință.

 • (7) Hotărârile Adunării Generale a Asociației se consemnează într-un registru de

procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 19 - Dreptul de vot

 • (1) Fiecare Asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociației.

 • (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți Asociați, respectiv Asociații în competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței Adunării Generale, Asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și Asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul Statut Asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței Adunării Generale doar reprezentanții acestora.

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a) - h) și l) se iau în prezența a trei pătrimi din numărul Asociaților și cu majoritatea voturilor Asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor Asociaților prezenți.

 • (4) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. b) se iau în prezența tuturor Asociaților/Asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul Asociaților/Asociaților implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor Asociaților/Asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul Asociaților/Asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor Asociaților/Asociaților implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit. Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de Asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea Asociaților/Asociaților implicați prezenți.

 • (5) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)- k) și la art. 16 alin. (3) lit. a) se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor Asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

 • (6) In oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3) - (5), dacă o hotărâre a Adunării Generale a Asociației privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit Asociat, nici o hotărâre nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia.

 • (7) In cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la ședința unei Adunări Generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale asociate.

Art. 20. - Hotărârile Adunării Generale a Asociației

 • (1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin.

 • (2) lit. i) - k) și art. 16 alin. (3) lit. a nu pot fi votate de reprezentanții Asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a Asociatului al cărui reprezentant este.

 • (2) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința autorităților deliberative ale Asociaților sau Asociaților implicați, după caz, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet.

 • (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a Adunării Generale a Asociației dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul Statut poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) Adunarea Generală a Asociației poate delega Consiliului Director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art.19 alin.(3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

 • B. Consiliul Director

Art. 21. - Membrii Consiliului Director

 • (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 4 (patru) membri aleși din rândul membrilor Adunării Generale, pe o perioadă de 4 (patru) ani, corespunzătoare mandatului de ales local. Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație, în ordinea descrescătoare a numărului de locuitori.

 • (2) Președintele Asociației este și Președinte al Consiliului Director.

 • (3) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 22. - Atribuțiile Consiliului Director

 • (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul Statut și cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.

 • (2) Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

 • b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare Adunării Generale;

 • c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 500.000 Euro;

 • d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de Adunarea Generală a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

 • e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva Asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul Statut;

 • f) orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 • (3) Consiliul Director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art.5 alin.(2):

 • a) elaborarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului, a Caietului de sarcini al Serviciului și a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale;

 • b) consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • c) medierea conflictelor dintre utilizatori și Operatori, la cererea uneia dintre părți;

 • d) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea Serviciului;

 • e) invitarea Operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii Serviciului.

Art. 23 - Aparatul tehnic propriu

 • (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de Consiliul Director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariați ai Asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • a) Un secretar;

 • b) Un contabil;

 • c) [a se insera] consilieri juridici;

 • d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul Statut.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, Consiliul Director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 24 - Ședințele Consiliului Director

 • (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe, cel puțin lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui Asociației.

 • (2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Director.

 • (3) Consiliul Director va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii Consiliului Director prezenți. Deciziile Consiliului Director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

 • C. Controlul financiar al Asociației

Art. 25 - Comisia de cenzori

 • (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de cenzori formată din 3 (trei) membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3(trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

 • (2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

 • (3) Comisia de Cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 • (4) Comisia de Cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 272 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, respectiv: a) Verifică modul în care este administrat patrimonial asociației;

 • b) Întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;

 • c) Poate participa la ședința Consiliului Director, fără drept de vot;

 • d) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

CAPITOLUL VI

Dizolvarea și lichidarea

Art. 26 - Dizolvarea Asociației

 • (1) Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea Adunării Generale.

 • (2) Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3(trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop ( 3 luni).

 • (3) Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:

 • a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) Asociația a devenit insolvabilă.

Art. 27 - Lichidarea Asociației

(1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanței judecătorești competente.

Art. 28. - Radierea Asociației

(1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 29 Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor Asociaților, special împuterniciți în acest scop.

Art. 30 Prezentul Statut este guvernat de legea română. In situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

Art. 31 Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul Statut a fost semnat în 22 exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.

ASOCIAȚII:

 • 1. Municipiul Iași

Prin Primar Mihai Chirica____________________________________________________

 • 2. Consiliul Județean Iași

Prin Președinte Maricel Popa___________________________________________________

 • 3. Comuna Aroneanu

Prin Primar Benoni Moruzi_________________________________________________

 • 4. Comuna Bârnova

Prin Primar Mihai Balan______________________________________________________

 • 5. Comuna Ciurea

Prin Primar Cătălin Lupu_____________________________________________________

 • 6. Comuna Comarna

Prin Primar Constantin Grădinaru____________________________________________

 • 7. Comuna Holboca

Prin primar Gheorghe Ștefurac________________________________________________

 • 8. Comuna Lețcani

Prin Primar Stelian Turcu______________________________________________________

 • 9. Comuna Miroslava

Prin Primar Dan Niță_________________________________________________________

 • 10. Comuna Popricani

Prin Primar Valeriu Pârlog_____________________________________________________

 • 11. Comuna Rediu

Prin Primar Vasile Haidău_____________________________________________________

 • 12. Comuna Schitu Duca

Prin Primar Mihai Mihalache_________________________________________________

 • 13. Comuna Tomești

Prin Primar Ștefan Timofte____________________________________________________

 • 14. Comuna Țuțora

Prin Primar Cristinel Albu_____________________________________________________

 • 15. Comuna Ungheni

Prin Primar Iulian Marcu_____________________________________________________

 • 16. Comuna Valea Lupului

Prin Primar Dumitru Mihăiluc________________________________________________

 • 17. Comuna Victoria

Prin Primar Daniel Crețu______________________________________________________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,