Hotărârea nr. 26/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 75 NUMAR CADASTRAL 158157 întocmit în vederea realizarii lucrarilor de consolidare reamenajare si extindere locuinta existenta persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 75, NUMAR CADASTRAL 158157, întocmit în vederea realizarii lucrarilor de consolidare, reamenajare si extindere locuinta existenta, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 681 din 21.02.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 46972 din 07.05.2019 depusa de Galupa Nicolae;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 985 din 25.01.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 18.07.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 93 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6487/20.01.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 75, NUMAR CADASTRAL 158157, întocmit în vederea realizarii lucrarilor de consolidare, reamenajare si extindere locuinta existenta, persoana fizica.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 1.793,00 mp;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 12 m masurat de la CTN la coama, regim de inaltime D+P+1E+M;

 • • POT max = 5 %;

 • • CUT max = 0,15 mp.ADC/mp.teren;

 • • Teren liber (padure) = 95%.

 • (4) AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENT

Regimul de aliniere al construcțiilor este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie și are următoarele distanțe:

Regim de aliniere principal față de limita de proprietate

Aliniamentul este poziționat la 5.00 m fată de limita de proprietate de sud.

Clădirile pot avea “ieșinduri” (console, bowindo-uri,etc.) sau retrageri locale în funcție de studiul volumelor construite in limita aliniamentelor propuse în planșa de regulament U2.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Regimul de aliniere posterior:

 • - poziționat la 11.00 m față de limita de proprietate de nord.

Regimul de aliniere lateral al clădirilor:

 • - Regim de aliniere lateral stânga:

 • - poziționat la 17.00 m fată de limita de proprietate de vest.

 • - Regim de aliniere lateral dreapta:

 • - poziționat la 30.00 m fată de limita de proprietate de est.

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal se face din calea de acces PD 1/2-1/4(2750/1/3/2-2570/2/5/4);

 • (6) ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile spre strada propusă vor avea maxim 1,80 m din care un soclu de 0,3 m.

Gardurile dintre proprietăți pot fi realizate pe o înălțime de 2,20 - 2,60 m din materiale corespunzătoare sau elemente de vegetație, funcție de opțiunile proprietarilor

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate sau a împrejmuirilor din zidărie.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul local de urbanism aferent PUZ sunt anexe si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 26 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

3