Hotărârea nr. 259/2020

HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între UAT Municipiul Iași Spitalul Clinic Județean de Urgență „ Sf. Spiridon” Iași și Asociația Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui parteneriat între UAT Municipiul Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgență „ Sf. Spiridon” Iași și Asociația Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere solicitarea Asociației Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL) nr. 282/02.07.2020;

Având în vedere solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „ Sf. Spiridon” Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 67404/08.07.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 67806/09.07.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui parteneriat între UAT Municipiul Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgență „ Sf. Spiridon” Iași și Asociația Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL) în vederea realizării proiectului Centru Regional de Excelență pentru Diagnostic Personalizat și Inteligență Artificială în Medicină și Imagistică, prin depunerea de către Clusterul IMAGO-MOL, a unui proiect prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de Investiții: PI la: Consolidarea Cercetării și Inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1 Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari Infrastructuri de CD, Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare 2019.

Art. 2. Se aprobă utilizarea gratuită, pentru o perioadă de 7 ani, a unui spațiu de 48 mp din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „ Sf. Spiridon” Iași, identificat în cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară, parter, corp C22, nr. cadastral 161631-C 22 - Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre de către Asociația Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL), în scopul exclusiv al realizării proiectului menționat la art 1.

Art. 3. Se aprobă încheierea Acordului Cadru de Parteneriat, cuprins în Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze Acordul Cadru de Parteneriat, precum și toate celelalte documente aferente.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidența Patrimoniului Public și Privat; Direcției Arhitectură și Urbanis; Spitalului Clinic Județean de Urgență „ Sf. Spiridon” Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Juridice; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice; Asociației Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord - Est IMAGO - MOL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Evidența Patrimoniului Public și Privat; Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Juridică; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice; Spitalul Clinic Județean de Urgență „ Sf. Spiridon” Iași.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 259 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Vlad Ghizdovat nu a participat la vot.

Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 259/30.07.2020

ACORD CADRU

 • I. TEMEIUL LEGAL AL ACORDULUI CADRU

HCL nr. ____/2020 privind

 • II. PĂRȚILE

Municipiul Iași, cu sediul în B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, în calitate de proprietar, reprezentat de Primar - Mihai Chirica și

Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași, cu sediul în Bulevardul Independenței nr. 1, cod 700111, în calitate de administrator reprezentat de Manager - Ioan Bârliba și

Asociația Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la nr. 198/A/25.09.2012, CIF 31425214, cu sediul în Iași, str. Universității, nr.16, corp A, reprezentată prin președinte șef lucrări dr. Vasile Fotea, în calitate de titular al dreptului de utilizare gratuită.

 • III. OBIECTUL ACORDULUI CADRU

Art. 1. Utilizarea gratuită se constituie ca aport al Municipiului Iași la dezvoltarea proiectului Centru Regional de Excelență pentru diagnostic personalizat și AI în Medicină și Imagistică, având în vedere calitatea de membru asociat al Muncipiului Iași la Clusterul IMAGO-MOL.

Art. 2. Obiectul acordului cadru îl constituie utilizarea cu titlu gratuit, de către Asociația Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est, a unor spații din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași și aflate în domeniul public al Municipiului Iași, identificate după cum urmează: cameră expunere SPECT-CT, camera comandă SPECT-CT, situate in incinta Laboratorului de Medicină Nucleară, demisol (Corp C22, nr. cadastral 161631 - C22) - în suprafață totală de 48 mp, conform schiței atașate.

Scopul este acela al implementării proiectului „Centru Regional de Excelență pentru diagnostic personalizat și AI în Medicină și Imagistică” de către Asociația Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est, în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI 1a: Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare 2019.

Art. 3. Predarea - primirea bunurilor se va consemna în procesul verbal de predare - primire, încheiat odată cu semnarea acordului cadru.

 • IV. DURATA

Art. 4. Prezentul acord cadru se încheie pe o perioada de 7 ani, începând cu data semnării lui de către părți.

Art. 5. Titularul dreptului de folosință are obligatia să-l notifice pe proprietar, cu 30 de zile înainte, în situația în care bunul nu mai este utilizat de acesta.

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 6. Drepturile proprietarului:

 • - Să verifice dacă utilizarea bunului este efectuată în conformitate cu prevederile acordului cadru;

 • - Să intervină ori de câte ori este nevoie asupra bunului ce face obiectul prezentului acord cadru în vederea efectuării unor lucrări ce cad în sarcina sa;

 • - Să urmărească modul în care titularul dreptului de folosință își îndeplinește obligațiile stabilite prin acordul cadru;

 • - Să revoce dreptul de folosință în situația în care titularul acestuia nu își îndeplinește cu bună credință obligațiile stabilite prin acordul cadru.

Art. 7. Drepturile titularului dreptului de folosință:

 • - Să efectueze lucrări de reabilitare a bunului și de punere a acestuia în funcțiune, să-l utilizeze și să-l conserve ca un bun proprietar;

 • - Să folosească bunul pe toată durata acordului cadru, conform destinației sale;

 • - Să exploateze în mod direct bunul în condițiile prezentului acord cadru.

Art. 8. Obligațiile proprietarului:

 • - Să predea, in vederea utilizării, bunul ce va fi utilizat de Asociația Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est în baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - Să controleze periodic modul cum este folosit și întreținut bunul, cu respectarea destinației;

 • - Să preia bunul, la încetarea acordului cadru, liber de sarcini;

 • - Să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

Art. 9. Obligațiile titularului dreptului de folosință:

 • - Să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită;

 • - Să preia în folosință bunul ce face obiectul prezentului acord cadru pe bază de proces verbal de predare-primire;

 • - Să asigure paza bunului ca un bun proprietar, conform normelor legale;

 • - Sa nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

 • - Să efectueze lucrări de punere în funcțiune a bunului, lucrări de conservare, de amenajare, întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații în folosință exclusivă, dacă este cazul, precum și să repare sau să înlocuiască la timp elementele de construcții și instalații deteriorate; să înștiințeze proprietarul despre toate investițiile executate;

 • - Să întrețină bunul ca un bun proprietar și să depună toate diligențele pentru obținerea tuturor autorizațiile sau avizelor prevăzute de lege în vederea bunei funcționări, să păstreze în bune condiții bunul încredințat precum și accesoriile acestuia, să nu îl degradeze sau deterioreze, pe toată durata folosinței, în caz contrar obligându-se să răspundă de distrugerea totală sau parțială a acestuia, dacă s-ar datora culpei sale;

 • - Să aducă la cunoștința proprietarului orice tulburare produsă de o terță persoană;

 • - Să folosească, să posede și să dispună de bunul transmis în folosință, în condițiile prezentului acord cadru, conform destinației stabilite;

 • - Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, a normelor tehnice, metodologice de protecție a muncii, PSI, protecția mediului înconjurător precum și a altor norme tehnice specifice activității desfășurate;

 • - Să comunice proprietarului în termen de 3 zile calendaristice de la primire, orice acte privind revendicarea vreunui drept asupra bunului ce face obiectul prezentului acord cadru;

 • - Să nu constituie garanții asupra bunului ce face obiectul prezentului acord cadru prin gajare, ipotecare, angajarea de credite sau orice alt tip de convenție;

 • - Să nu transmită folosința dobandită în baza prezentului acord cadru, nici oneros, nici cu titlu gratuit unei alte persoane;

 • - Să permită accesul proprietarului în bunul încredințat pentru a controla starea acestuia și modul de utilizare;

 • - Răspunde de pagubele pricinuite de incendii, daca nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit, forță majoră sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecină;

 • - Să restituie bunul, la încetarea din orice cauză a acordului cadru de folosință în deplină proprietate, liber de orice sarcini, inclusiv cu investițiile efectuate care se amortizează pe perioada derulării prezentului acord cadru;

 • - Să transmită proprietarului inventarul bunului dat în folosință anual sau de câte ori intervine o modificare a datelor tehnice și contabile (modificări ale valorii de inventar prin executări lucrări de investiții/reabilitari, reevaluări etc; modificări tehnice prin construire/demolare, modificări ale datelor de identificare cum ar fi adresa / numărul etc)

 • - Să răspundă în nume propriu în litigiile referitoare la dreptul de folosință;

 • - Să arate în fața instanței titularul dreptului de proprietate, în litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate, în caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii;

 • - Să informeze proprietarul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate, precum și de existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

VI. ÎNCETAREA FOLOSINȚEI

Art. 10. Părțile convin că efectele prezentului acord cadru să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

 • - Asociația Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est își încetează activitatea sau se desființează;

 • - bunul încetează să mai existe;

 • - schimbarea destinației bunului, fără acodul proprietarului;

 • - acordul de voință, exprimat în scris, al părților semnatare;

 • - desființarea titlului proprietarului; proprietarul nu este răspunzator de schimbarea regimului juridic al bunului dat în folosință ca urmare a unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului acord cadru sau ca urmare a unor procese de revendicare, titularul dreptului de folosinta nefiind în drept să pretinda nici un fel de despăgubiri de la proprietar;

 • - prin revocare, ca sancțiune în cazul în care titularul dreptului de folosință nu și-a exercitat drepturile și obligatiile ce derivă din prezentul acord cadru.

 • VII . RĂSPUNDERI

Art. 11. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul acord cadru, partea în culpă datorează celeilalte părți daune. Daunele se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiză tehnică.

Art. 12. Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza acestui acord cadru, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege, cu condiția notificării în termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

 • VIII. MODIFICAREA ACORDULUI CADRU

Art. 13. Modificarea acordului cadru se poate face în limitele legislației române, cu acordul părților, prin act adițional, care face parte integrantă din prezentul acord cadru.

Art. 14. Prezentul acord cadru va fi adaptat corespunzător reglementarilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile, cum ar fi hotărârile Consiliului Local al Municipiului Iași sau alte acte normative - legi, hotărâri de Guvern, ordonanțe ale căror prevederi sunt imperative.

 • IX. LITIGII

Art. 15. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatură cu acest acord cadru vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă partile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente.

 • X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 16. Prezentul acord cadru produce efecte de la data încheierii acestuia.

Art. 17. Prezentul acord cadru de folosință s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care unul pentru titularul dreptului de folosință și unul pentru proprietar, astăzi ______________. Procesul

verbal de predare primire face parte integrantă din prezentul document.

PROPRIETAR,

Municipiul Iași,

TITULAR AL DREPTULUI DE UTILIZARE, Asociația Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est,

prin PRIMAR, Mihai Chirica

prin PREȘEDINTE

șef lucrări dr. Vasile Fotea

ADMINISTRATOR,

Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași,

prin MANAGER

Ioan BÂRLIBA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,