Hotărârea nr. 258/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului pentru Trimestrul II aferent anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului pentru Trimestrul II aferent anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70346 din 16.07.2020 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70347 din 16.07.2020 întocmit de către, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere Legea nr.104 din 15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 806 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

Având în vedere Ordinul MMP nr. 3299 din 28 august 2012 privind aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

Având în vedere Ordinul MMAP nr. 1206 din 11 august 2015 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ -teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 27 iulie 2018 privind aprobarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Iași pentru indicatorul PM10, perioada 2018-2022;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Raportul pentru Trimestrul II aferent anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Iași.

(2) Raportul este anexa si face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu, Garzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Iași, Agenții pentru Protecția Mediului Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare/Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu și instituțiile/operatorii responsabili cu aplicarea măsurilor din plan.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 258 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA la Hotararea Consiliului Local nr. 258 /30.07.2020

Raportul Timestrului II aferent anului 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Iași

Planul de calitate a aerului în municipiul Iași PM10, pentru perioada 20182022 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 27.07.2018 și a primit aviz favorabil de la Ministerul Mediului prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului -Centrul de Evaluare a Calității Aerului și Agenția pentru Protecția Mediului Iași. Precizăm că acesta este postat pe site-ul Primăriei Municipiului Iași la următorul link: http://www.primaria-iasi.ro/imagini-iasi/manager-de-fisiere-iasi/plan%20de%20calitate%20aer/anunt%20proiect%20HCL%20si%20plan%20calitat e%20aer.pdf.

Monitorizarea calității aerului în municipiul Iași se realizează prin măsurători continue în 3 stații automate și anume:

 • - stația IS-1 - Podu de Piatră (B-dul N. lorga)- stație de trafic, amplasată în zona de trafic greu, la intersectia B-dului N. lorga cu str Șoseaua Națională. Poluanți monitorizați sunt cei specifici activității de transport și anume SO2, NO, NO2, NOx, CO, Pb, Ni, Cd (din PM10), PM10 gravimetric, PM10 automat, Benzen, Toluen, Etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen.

 • - stația IS-2 - Decebal - Cantemir (Aleea Decebal nr. 10)- stație de fond urban, amplasată în zona rezidențială, la distanță de surse de emisii locale, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare urbană. Poluanți monitorizați sunt SO2, NO, NO2, NOx, PM10 gravimetric, PM2.5 gravimetric, Benzen, Toluen, Etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen, parametrii meteorologici direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, radiație solară, umiditate relativă, precipitații.

 • - stația IS-3 - Oancea - Tătărași (str. Han Tătar nr. 14 - Esplanada Oancea)- stație industrială evidențiază influența emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare din cartierul Tătărași. Poluanți monitorizați sunt SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 automat.

Poluanții monitorizați specifici fiecărui tip de stație se raportează la valorile limită prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare.

Setul de măsuri cuantificabile din planul de calitate a aerului a fost stabilit pe o perioadă de 5 ani (2018-2022).

Pentru Trimestrul II aferent anului 2020 au fost realizate măsurile stabilite în calendarul Planului și anume:

Stadiul realizării măsurilor Trim II aferent anului 2020

 • 1.1. Modernizare parc auto destinat transportului public

Înoirea parcului auto destinat transportului public (Compania de Transport public Iași) prin achiziția de 100 autobuze având norma de poluare Euro 6, 44 autobuze electrice și 16 tramvaie”

Calendarul aplicării 2017-2020

Stadiul realizării măsurii: 100 %

A fost realizată înoirea parcului auto destinat transportului public (Compania de Transport public Iași) prin achiziția de 100 autobuze având norma de poluare Euro 6 faza C și continuarea procedurilor de achiziție a 44 autobuze electrice și a 16 tramvaie. Astfel, în perioada 2016-2019 s-au achiziționat 100 autobuze cu norma de poluare Euro 6. Experimental, pe un număr de 10 autobuze cu norma de poluare Euro 6, au fost montate dispozitive de monitorizare a calității aerului pe traseele de circulație a autobuzelor, cu transmitere on-line a datelor specifice, informațiile fiind puse la dispoziția publicului pe site-ul http://uradmonitor. com/iasi.

În cadrul proiectului național de Reînnoire a materialului rulant pentru transport urban la nivel național, inițiat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) fost încheiat contractul de finanțare privind achiziția unui număr de 44 autobuze electrice, inclusiv 13 stații de încărcare, cu un buget estimat la cca. 132.000.000 lei.

Termenul de depunere a ofertelor a fost 12.08.2019 pentru cele 20 de autobuze electrice de 12 m și 6 stații de încărcare rapidă. Până în prezent au fost depuse 5 oferte cu termen limită pentru evaluarea tehnică: 29.01.2020, valoarea estimată fiind de 55.500.000 lei fără TVA.

Termen de depunere a ofertelor a fost: 23.09.2019 pentru 24 de autobuze electrice de 10 m și 7 stații de încărcare rapidă, până în prezent fiind depuse două oferte, iar termenul limită pentru evaluarea tehnică: 17.01.2020, valoarea estimată fiind de 54.500.000 lei fără TVA.

Proiectul privind achiziția unui număr de 16 tramvaie (cu o lungime de 30 m), cu un buget estimat la cca. 200.000.000 lei, prin Programul Operațional Regional - Axa 4.1, se află în faza de evaluare financiară.

La nivelul Companiei de Transport Public Iași (CTP) s-a finalizat achiziția unei autoutilitare de 12 t (atelier mobil) cu norma de poluare Euro 6, care a înlocuit atelierului mobil existent (cu norma de poluare: NonEuro) și a unui buldoexcavator cu norma de poluare Euro 6. Totodată este în curs de derulare procedura de achiziție a 2 autoutilitare de 3,5 t cu norma de poluare Euro 6, necesare întreținerii căii de rulare a tramvaielor.

În anul 2019 s-au lansat procedurile de achiziție (publicare pe SICAP) și depunerea ofertelor pentru achiziția unui număr de 16 tramvaie (cu o lungime de 30 m) iar termenul de depunere a ofertelor, fiind 15.07.2019. Până in prezent a fost depusă o singură ofertă, termenul limită de evaluare a ofertei tehnice stabilit inițial pe 22.11.2019 a fost prelungit până pe 31.12.2020.

În paralel, UAT Iași (cu finanțare prin POR 2014 - 2020, Axa 4.1.) a demarat procedura de achiziție a altor 16 tramvaie de cca 26 m (fiind împărțite pe trei loturi de: 7 buc, 5 buc. și 4 buc).

În anul 2019 s-a relansat procedura de achiziție, cu termen limită de depunere a ofertelor 19.08.2019. Au fost depuse două oferte.

Totodată au fost atribuite trei loturi și semnate contractele de furnizare, cu producătorul turc Bozankaya, după cum urmează:

 • - Lot 1 de 7 tramvaie cu valoarea de 61.658.350,00 lei fără TVA;

 • - Lot 2 de 5 tramvaie cu valoarea de 44.072.920,00 lei fără TVA;

iar, pentru:

 • - Lotul 3 de 4 Tramvaie cu valoarea de 35.233.000 lei fără TVA, asociat proiectului de reabilitare a liniei de tramvai din zona Dancu a fost activată clauza suspensivă, motivat de lipsa sursei de finanțare.

În anul 2020 în Trim II au continuat procedurile de achiziții tramvaie si autobuze electrice.

În cadrul proiectului național de Reînnoire a materialului rulant pentru transport urban la nivel național, derulat de către MDRAP, a fost:

 • - Anulată procedura de achiziție a autobuzelor electrice de 10 m, motivat de neconformitatea tehnică a ofertelor depuse; Ulterior fiind transmise către JASPER, în calitate de consultat în cadrul procesului de achiziție, a unor propuneri de completare / modificare a specificațiilor din Caietul de sarcini, în sensul de a permite accesul unui număr mai mare de potențiali ofertanți;

 • - Amânată evaluarea tehnică a ofertelor depuse pentru lotul de autobuze de 12 m până la data de 31.12.2020;

 • - Finalizată procedura de achiziție a 16 tramvaie noi de 30m, realizându-se evaluarea tehnică și financiară a ofertelor.

Ca urmare a desemnării ofertantului câștigător, producătorul polonez PESA, UAT Iași a semnat contractul de furnizare a celor 16 tramvaie, în valoare de 137.311.968,00 lei fără T.V.A.

În paralel, în cadrul proiectului de reabilitare a liniilor de tramvai pe segmentul Iași - Dancu finanțat prin POR 2014 + 2020, Axa 4.1., s-a răspuns la solicitările de clarificări venite din partea Autorității de management, răspunsuri în urma cărora a fost semnat contractul de finanțare. Acest lucru va permite demararea lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai cât și semnarea contractului de achiziție a Lotului 3 de 4 tramvaie Bozankaya, pentru care era activă clauza suspensivă condiționată de sursa de finanțare, completându-se totalul de 16 unități ce urmează a fi livrate la Iași.

 • 1.2. Modernizare parc auto SALUBRIS SA

„Modernizarea parcului auto Salubris SA prin achiziția unui număr de 20 autospeciale având norma de poluare Euro 6”

Calendarul aplicării 2018-2020

Stadiul realizări măsurii: 100%

S-au achiziționat în total pentru perioada 2018 - 2019 un număr de 60 autovehicule noi Euro 6 sau electrice, în valoare totală de 20.657.474 lei fără TVA.

Toate autospecialele achiziționate în ultimii 3 ani respectă Standardele Europene EN 15429-3 valabile din martie 2015, cu referire la “eficiența colectării particulelor” având clasificarea maximă de 4 stele.

În anul 2019 au fost contractate și/sau recepționate 49 autovehicule noi Euro 6 sau electrice, cu valoarea totală de 15.924.796 lei fără TVA.

În anul 2020 Trim. II au continuat procedurile de achiziții autovehicule, autospeciale și alte echipamente, astfel:

Până la 15.07.2020 au fost contractate următoarele:

 • • Sistem translație deșeuri: valoare 598.500 lei fara TVA, termen de livrare 15-20 iulie 2020

 • • Stații inteligente colectare deșeuri (30 bucăți): valoare 965.956 lei fără TVA, termen de livrare august 2020

 • • Platforme supraterane colectare deșeuri (210 bucăți) și containere pentru haine uzate (15 bucăți): valoare 4.097.690 lei fără TVA; 56 bucăți platforme livrate în 06.07.2020

 • • Suprastructura/sistem pentru pulverizare vapori apă (2 buc): valoare 589.000 lei fără TVA; termen de livrare august 2020

 • • Autovehicul special tip hooklift cu braț de ridicare: valoare 820.000 lei fără TVA; termen de livrare august 2020

 • 1.3. Modernizare parc auto Citadin

”Modernizarea parcului auto Citadin prin achiziția de 19 autovehicule noi având norma de poluare Euro 6”

Calendarul aplicării 2017-2020

Stadiul realizări măsurii: 100 %

Pentru modernizarea parcului auto s-au achizitonat un număr de 37 mașini și utilaje (autocamioane, tractoare, freză, răspânditor de materiale, Cilindru vibrocompactor, Tăietor beton asfalt etc) cu norma de poluare Euro 4, în valoate totală 1.538.915 lei.

În anul 2020 Trim. II, au fost achiziționate două utilaje ”Cilindru vibrocompactor CC 1200 VI” în valoare totală de 286.389,36 lei.

 • 1.4. Sistematizarea zonei Podul de Piatră intersecție B-dul N.Iorga și Șoseaua Națională

Calendarul aplicării: 2018-2020

Stadiul de realizare: 100 %

În anul 2019 au fost recepționate lucrări de asfaltare în lungime de 6,235 km în valoare 22.578.987,96 lei fără TVA, în Șoseaua Națională, Zona Podul de Piatră, intersecție Bd-ul N. Iorga. Pentru fluidizarea traficului, intersecția Podul de Piatră a fost semaforizată.

În cursul anului 2019 s-au finalizat lucrările de demolare a pieței agroalimentare „Podul de Piatră” precum și desființarea construcției în care se realizau activități de alimentație publică, ambele fiind amplasate în imediata vecinătate a stației IS -1.

În anul 2020 Trim.II au fost demarate procedurile de achiziție pentru obiectivul de investiții “Proiectare Piațeta Podului de Piatră”

 • 1.5. Realizare depozit logistic de mărfuri lângă drumul de centură:

  - calendarul aplicării: 2018-2020

  - stadiul realizării: 10 %(Proiectare) Proiectarea și execuția variantei de ocolire este în sarcina

Ministerului Transportului și CNAIR.

Ministerul Transportului nu a implementat varianta de ocolire a Municipiului Iași

 • 1.6. Dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă - varianta de ocolire Nord.

 • - calendarul aplicării: 2019-2022

 • - stadiul realizării: 0%- Ministerul Transportului nu a implementat varianta de ocolire Nord a Municipiului Iași

Măsura a fost stabilită prin Planul de Mobilitate Urbană, iar prin proiect se va realiza 21,2 km de drum. În prezent proiectul este în stadiul de elaborare, în colaborare cu CNAIR SA -Direcția Dezvoltare Drumuri Naționale, Poduri și Variante ocolitoare. Pentru Varianta de ocolire a municipiului Iași - etapa a II-a - Varianta Nord, indicatorii tehnico economici aferenți obiectivului de investiții au fost aprobati prin HG 663/2007.

 • 1.7. Dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă - str. Trei Fântâni.

 • - calendarul aplicării: 2019-2021

 • - stadiul realizării: 0 % Ministerul Transportului nu a implementat varianta de ocolire -str. Trei Fântâni a Municipiului Iași

Au fost efectuate prin mijloace proprii, lucrari de reparatii, urmând ca str. Trei Fântâni (care corespunde reabilitării ultimului tronson al variantei de ocolire sud) în lungime de 4.22 km să fie reabilitată. Procedura de achiziție este derulată de CNAIR.

Finalizarea acestei măsuri este în responsabilitatea CNAIR SA - Direcția de Dezvoltare Drmuri Nationale Poduri și Variante Ocolitoare, derulandu-se procedurile de licitatie pentru contractarea serviciilor de proiectare si executie a acestui sector de drum, conform anuntului de participare nr. CN 1012468/27.06.2019 (anexata). Procedura de licitație a fost suspendată, până la soluționarea activității de mutare/relocare/protejare a instalațiilor afectate de realizare a variantei ocolitoare.

 • 1.8. Dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă - varianta de ocolire Sud.

 • - calendarul aplicării: 2017-2022

 • - stadiul realizării: 80%

Au fost realizați 13,93 km care fac legătura între drumul național DN 28, DJ 248A și DJ 248 cu indicație spre Vaslui.

 • 1.9 Varianta de ocolire Sud pentru traficul ușor.

 • - calendarul aplicării: 2018-2019

 • - stadiul realizării: 0% Ministerul Transportului nu a implementat varianta de ocolire Sud a Municipiului Iași

Prin adresa nr. 5738/07.11.2019 GNM - CJ Iași a solicitat CNAIR SA transmiterea unui raport privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Calitate a Aerului aflate în responsabilitate. Prin adresa nr. 2/29078/26.11.2019, CNAIR SA a comunicat următoarele:

Pentru varianta de trafic ușor, traseul în plan aferent variantei de trafic ușor și prevăzut în studiul de fezabilitate revizuit, se desprinde din varianta de trafic greu la intrarea în localitatea Uricani, printr-u sens giratoriu și se desfașoară paralel cu râul Bahlui. Acest sector se termină la intrarea pe str. Cicoarei și are o lungime de 4.95 km, după care urmărește str. Arhitect Berindei până la intersecția cu str. Nicolina. În ceea ce privește finanțarea acestui obiectiv, strategia de dezvoltare și modernizare a infrastructurii rutiere a României, este stabilită la nivel guvernamental prin Ministerul Transporturilor și CNAIR, funcție de sumele necesare a fi asigurate de la bugetul de stat.

În concluzie, se constată ca finalizarea măsurilor 1.5, 1.6., 1.7., 1.8 și 1.9 este în responsabilitatea Ministerului Transportului Infrastructurii și Comunicațiilor și CNAIR SA - Direcția de Dezvoltare Drumuri Nationale Poduri și Variante Ocolitoare, datorită faptului ca tonsoanele de drum intra în raza de competenta a unor alte UAT-uri.

 • 1.10. Extinderea/modernizarea arterelor de circulație.

 • - calendarul aplicarii: 2018-2021 - stadiul realizarii: 90 %

În cursul anului 2019 s-a finalizat construirea unui pod peste cursul de apa Bahlui (care face legătura între str. Cicoarei cu str. Sarmisegetuza și viitoarea șosea de centura de trafic ușor), optimizându-se astfel traficul auto ușor din zona cartierului Cicoarei si a zonei comerciale adiacente.

În anul 2020 Trim. II:

Au fost executate lucrări în cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii locale prin Reabilitarea liniilor de tramvai Zona Piața Podul Roș-Bulevardul Primăverii-Țuțora și B-dul Virgil Sahleanu - zona industriala -zona Bulevardul Tudor Vladimirescu, lucrările fiind realizate de S.C. Conest S.A. Iași, acestea fiind reglementate din punct de vedere al protecției mediului.

Au început lucrările de modernizare a liniilor de tramvai de pe tronsonul Cinci Drumuri - strada Pădurii - strada Nicoriță, cu o lungime de 614 metri.

Lucrările fac parte din proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul Iași”, care are o valoare totală de 114.359.729,05 lei (aproape 24 milioane de euro) și presupune reabilitarea infrastructurii și suprastructurii căii de rulare a tramvaielor pe trei tronsoane:

I.Tronson Podu Roș - Intersecția Bulevardul Primăverii II. Tronson Cinci Drumuri - Intersecția strada Nicoriță

 • III. Tronson Piața Virgil Săhleanu - Rond Țuțora, precum și achiziționarea a cinci tramvaie, contract semnat cu producătorul turc BOZANKAYA.

Stadiul fizic realizat: 42%

 • În cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în Municipiul Iași” Reorganizarea circulației pe bulevardul Tudor Vladimirescu vor fi modernizați 5.720 de metri liniari de cale simplă de rulare, de-a lungul cărora vor fi amenajate 7 stații de tramvai și o stație intermodală cu o suprafață de 120 de metri pătrați. Conform planului, vor fi refăcute trotuarele pe o suprafață de 5.184 metri pătrați, spațiile verzi pe o arie de 6.079 metri pătrați, urmând a fi realizată și reabilitarea carosabilului pe o distanță de 325 de metri, dar și construirea de piste pentru bicicliști pe o lungime de 914 metri. Reabilitarea și modernizarea căii de rulare a tramvaiului cuprinde următoarele tronsoane: 1.Tronson Intersecția Bucșinescu-Pod Tudor Vladimirescu 2.Tronson Pod Tudor Vladimirescu

 • 3.Tronson Pod Tudor Vladimirescu-Intersecția Calea Chișinăului Stadiul fizic realizat: 23%

 • Reabilitarea Podului Tudor Vladimirescu.

 • Reabilitare 2 stații de transport public-zona campus Studențesc Tudor Vladimirescu.

A fost semnat contractul cu producătorul turc BOZANKAYA privind achiziția a 7 tramvaie noi.

 • Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași-Dancu, cuprinde următorul tronson:

 • 1.Tronson Intersecția Doi Băieți-rond Dancu

-Reabilitare Pod Ciurchi II peste pârâul Ciric

 • -Reabilitare 8 stații simple de transport public, trotuare, spații verzi

A fost semnat contractul cu producătorul turc BOZANKAYA privind achiziția a 4 tramvaie noi.

Modernizări și reparații străzi:

Șoseaua Bârnova - stadiu fizic 98%

Strada Semănătorului - stadiu fizic 80%

Strada Transilvaniei - stadiu fizic 75%

Strada Olteniei - stadiu fizic 95%

Șos.Tudor Neculai - stadiu fizic 45% șos.Iași Voinești - stadiu fizic 80% Strada Strugurilor - stadiu fizic 70% Aleea Strugurilor - stadiu fizic 60% Începând cu luna iunie, echipele Citadin SA au efectuat reparații, pe strada Cerna, între intersecția cu strada Pantelimon Halipa și intersecția cu aleea Mircea cel Bătrân.

 • 1.11. Promovarea utilizării transportului public transport. - calendarul aplicării: 2018-2020

Stadiul realizării măsurii: 92%

Măsura din plan prevede modernizarea unui număr de 279 stații de transport public. În cursul anului 2018 cele 279 stații pentru mijloacele de transport au fost echipate conform SR-1848-1-2011 care reglementează condițiile de semnalizare rutieră, iar stațiile de tramvai au fost echipate cu garduri de protecție pentru călători.

În anul 2019 au fost modernizate încă 18 stații destinate transportului public (cu copertine și bănci). În cadrul programului de investiții a Municipiului Iasi, s-a desfășurat procedura privind achiziția a inca 100 copertine (20 buc. pentru amenajare peroane stații tramvai și 80 buc pentru amenajare stații autobuz), fiind semnat contractul de furnizare nr. 140146/23.12.2019, cu durata de 12 luni.

Pentru promovarea transportului public in mun. Iasi se realizeaza informare zilnică a călătorilor, în timp real, acest fapt reprezintand o dimensiune importantă a dezvoltării serviciilor oferite de către Compania de Transport Public Iași.

Responsabilii de relații publice comunică în permanență cu călătorii, în special pe rețelele sociale (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest și Youtube). Modalitatea de comunicare pe aceste platforme are și o latură neconvențională, care constă în interacțiunea în mod direct cu cât mai mulți dintre utilizatorii care își exprimă un punct de vedere relevant despre activitatea institutiei. Această abordare a adus rezultate importante, iar gradul de satisfacție în rândul călătorilor, cu privire la calitatea comunicării publice, este unul foarte ridicat. De exemplu, multe dintre evaluările pozitive ale utilizatorilor pe pagina de Facebook a CTP sunt aprecieri despre comunicarea online cu călătorii. De asemenea, postările publicate pe aceeași papagina de facebook a institutiei referitoare la detalii explicate pe larg, cu privire la modificările sistemului tarifar sau la conduita participanților în trafic (raportat la circulația mijloacelor de transport), sunt cele care au produs cele mai multe reacții ale utilizatorilor în mediul online. Astfel, rezultă faptul că interacțiunea permanentă cu călătorii pe platformele sociale conduce la creșterea gradului de informare corectă a cetățenilor, dar și al gradului de satisfacție în ceea ce privește serviciile oferite.

Pentru creșterea calității serviciului prestat, precum și a relației cu publicul călător, în anul 2019, C.T.P. Iasi S.A. a organizat urmatoarele actiuni:

 • 1 .Acțiuni care au implicat „Tramvaiul literaturii” („Fonoteca din tramvai” pentru marcarea zilei Mihai Eminescu, „Tramvaiul Dragobete”, „Donează un tramvai de cărți!”);

 • 2 .Călătorii cu Tramvaiul Unirii (cu ocazia aniversării a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române și de 1 decembrie);

 • 3 .A fost lansat serviciul de WI-FI în mijloacele de transport în comun;

 • 4 .Lansarea Tramvaiului Mărțișorului alături de etnograful Angela Olaru.

 • 5 .Acțiuni de Paște pentru copii cu „Tramvaiul lui Iepurilă”, de 1 iunie cu „Papatram” și de Crăciun cu „Tramvaiul lui Moș Crăciun”;

 • 6 .Lansare „Tramvaiul Tinerilor”, personalizat tematic cu ocazia desemnării Iașului ca Oraș al Tineretului.

 • 7 .Acțiuni organizate cu ocazia ”Zilei transportatorului”, marcând 90 de ani de la introducerea autobuzului în orașul nostru și deschiderea spre vizitare a sectorului „Autobuze / Troleibuze“ din cadrul Muzeului Transportului Public Iași;

 • 8 .Acțiune de ecologizare în Rond Tehnopolis;

 • 9.Inaugurarea celui de-al doilea tramvai graffiti;

 • 10 .Actiuni organizate impreuna cu Politia Iasi (Campaniile ”Fii atent la buzunare!”, ”Hărțuirea nu este un flirt”);

 • 11 .Lansare „Tramvaiul Ateneului”;

 • 12 .De „Ziua mondială fără mașini” ieșenii au putut călători gratuit cu mijloacele de transport în comun ale Companiei de Transport Public;

 • 13 .Prezentare informații despre transportul public din municipiul Iași studentilor de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași și Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

 • 14 .Călătorii gratuite cu ocazia Sărbătorilor Iașului cu vagonul de epocă;

 • 15 .Aniversare a 60 de ani de la intrarea în exploatare a tramvaielor GT 4;

 • 16 .Prezentare a autobuzului cu propulsie 100% electrică Mercedes-Benz eCitaro, la care au participat operatori de transport local din județele Moldovei;

 • 17 .Lansarea celui de-al cincisprezece-lea tramvai personalizat, Tramvaiul Libertății, la 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989.

În Trim.II a anului 2020, Municipiul Iași și C.T.P. Iasi S.A. a organizat urmatoarele actiuni:

 • - Ziua Copilului - fotografii cu panoul „Papatram”;

 • - Expoziția „Tramvaiul ieșean. Începuturi”, lansată pe 12 iunie de Ziua transportatorului și care va continua până în luna noiembrie 2020.

 • 1.12. Stimularea introducerii vehiculelor electrice și hibride în activitatea de taximetrie

 • - calendarul aplicării: 2018-2022

Stadiul realizării măsurii: 50 %

Prin această măsură s-a analizat posibilitatea acordării de facilități pentru stimularea introducerii vehiculelor electrice și hibride în activitatea de taximetrie.

Municipiul Iași a incheiat cu Damian Ioan PFA contractul de servicii nr 138212/18.12.2019, pentru elaborarea unui studiu de specialitate privind stabilirea numărului maxim de autorizații taxi ce pot fi atribuite în municipiul Iași.

Studiul de specialitate are în vedere următoarele criterii minimale:

 • a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, microbuze și tramvaie, asigurând echilibrul care se impune între acestea;

 • b) gradul de asigurare a numărului de locuri de așteptare a clienților în raport cu numărul de autorizații taxi emise;

 • c) posibilități de scădere a gradului de poluare;

 • d) cererea și oferta existentă pentru serviciile de transport în regim de taxi;

 • e) gradul de aglomerație în trafic;

 • f) promovarea tipurilor de transport mai puțin poluante.

La data prezentei in Municipiul Iasi sunt autorizate trei autoturisme hibride si unul electric.

S-au realizat demersuri în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu care a lansat Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. Prin proiectul ”e-Move -Stații de reîncărcare vehicule electrice în Municipiul Iași”, se are în vedere amplasarea a 8 stații de reîncarcare vehicule electrice, în două etape de implementare, programul deschis de AFM fiind un program multianual.

În trim. II a anului 2020 a fost finalizat Studiul de specialitate care va sta la baza elaborării unui proiect de hotărâre privind utilizarea de autovehicule mai puțin poluante (electrice) în activitate de taximetrie.

 • 1.13. Dezvoltarea zonelor de acces pentru pietoni prin amenajarea de trotuare și alei pietonale inclusiv piste pentru bicicliști.

 • - calendarul aplicarii: 2020-2021

Stadiul realizării măsurii: 55 %

Prin această măsură se realizează documentații aferente unor proiecte care pot fi finanțate prin accesarea de fonduri europene în scopul modernizării de trotuare și alei pietonale, în cartiere din Municipiul Iasi.

În cursul anului 2019 au fost executate lucrări în suprafață de 32.485,00 mp cu valoarea de 3.358.180,00lei

Proiectul Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor - Iași Velocity, cod SMIS 122754.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 22.05.2020 cu nr. 5533.

Finanțarea proiectului se face prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, valoarea totală a acestuia fiind de 22.226.523,64 lei, inclusiv TVA.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1 . OS1. Cresterea atractivitații si accesibilitații deplasarilor cu bicicleta, cu efect asupra creșterii numărului de deplasari prin utilizarea acestui mod nepoluant. Efectul estimat este de crestere cu 3,8% a procentului de utilizare a deplasarilor cu bicicleta și pietonale în anul 2023 (primul an dupa finalizarea implementarii proiectului), față de scenariul „fără proiect”.

Atingerea obiectivului este asigurată prin implementarea unui sistem de bike-sharing care va cuprinde:

 • - Numar de Stații: 50

 • - Numar de biciclete inteligente mecanice: 813

 • - Numar de biciclete inteligente electrice: 37

 • - Numar triciclete pentru seniori și persoane cu dizabilități: 80

Investiția care va fi realizată prin proiect presupune implementarea unui sistem inteligent de mobilitate urbană alternativă, independent energetic utilizând biciclete inteligente, sisteme de andocare și terminale inteligente.

Activitățile care se vor desfasura în cadrul proiectului vor include:

 • - operaționalizarea flotei de biciclete inteligente cu computer de bord si modul inteligent de acces, prevazute cu sisteme de siguranță și monitorizare permanenta GPS, acționate mecanic sau electric;

 • - amplasarea de Stații inteligente de andocare a flotei de biciclete în diferite puncte de interes ale orasului;

 • - amplasarea de terminale de închiriere a bicicletelor, care sa asigure o închiriere facilă, cu ajutorul tuturor modalitaților electronice (aplicații mobile, portal, sms etc), precum și pe baza de smartcarduri;

 • - asigurarea de Stații de depanare pentru reparații de urgență;

 • - implementarea unui sistem de managament integrat, mentenenață, sistem de logistică, service și distribuție unitara a bicicletelor în Stații, inclusiv a unui sistem de comunicații ,

pentru operaționalizarea echipamentelor din teren;

Activitățile incluse în proiect fac parte din următoarele tipuri de activitați eligibile:

 • A. Investiții destinate transportului electric si nemotorizat:

Crearea sistemelor de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”): prin proiect se va implementa un sistem de bike-sharing care va include: 50 Stații de bike-sharing (62 locații) amplasate în zonele de referință ale orasului și în proximitatea Stațiilor de transport public, pentru facilitarea schimbului intermodal; 813 biciclete mecanice inteligente; 37 biciclete electrice inteligente; 80 triciclete pentru seniori si persoane cu dizabilitați; modulul de mentenanță, sistemul de logistică, service și distribuție unitară, sistemul de comunicații.

Sistemul va fi complementar cu sistemul de transport public, prin asigurarea unui sistem de ticketing integrat, precum si datorita facilitării intermodalității între cele doua moduri de transport, prin amplasarea Stațiilor de închiriere a bicicletelor în proximitatea Stațiilor de transport public.

Prin implementarea investiției descrise și integrarea cu măsurile de modernizare a transportului public se va asigura un impact maxim în ceea ce privește atingerea obiectivelor mobilității urbane durabile, respectiv modificarea comportamentului de deplasare al cetățenilor și comutarea de la deplasarile cu vehiculul privat la modurile de deplasare alternative: transport public, bicicletă și mers pe jos. Integrarea soluțiilor propuse conduce și la promovarea intermodalității, prin facilitarea schimbului modal între transportul public si bicicleta/mers pe jos, inclusiv prin amplasarea Stațiilor de bike-sharing în proximitatea Stațiilor de transport public.

Precizăm că există corespondența între Stațiile de biciclete și pistele de biciclete existente sau propuse prin PMUD a fi realizate. În perioada 2007-2015, au fost proiectate si executate în Municipiul Iași piste de biciclete care au o lungime cumulata de aproximativ 42 de kilometri. Principalele zone în care s-au realizat piste de biciclete prin fonduri europene nerambursabile sunt urmatoarele: Podu Ros-Nicolina-CUG, Bulevardul Chimiei, Splai Bahlui Mal Stâng (tronsonul Podu Ros - Podul de Piatra), Tudor Vladimirescu, Aleea Mihail Sadoveanu, Bulevardul Carol I, Strada și Soseaua Păcurari.

 • 2 . Reducerea emisiilor GES cu 1,5% în anul 2020 (primul an dupa finalizarea implementarii proiectului), fața de scenariul „fara proiect”.

Atingerea obiectivului este asigurata atât prin implementarea sistemului de bike-sharing, cât si prin asigurarea unui transfer intermodal facil între modurile de transport nepoluante (bicicleta si mers pe jos) si transportul public, prin amplasarea stațiilor de bike-sharing în apropierea stațiilor de transport public.

Durata de implementare a proiectului: 24 de luni.

 • 1 .14 Construirea de pasaje fluidizarea traficului din intersecția Podu Ros cu Splai Bahlui Mal Drept si Bd-ul Prof. Dimitrie Mangeron.

 • - calendarul aplicării: 2018-2024

Stadiul realizării măsurii: 10 % (proiectare)

Proiectul presupune construirea unui pasaj suprateran cu o bandă carosabilă pe direcția Podu de Piatră - Bd. Tudor Vladimirescu pe axul Splai Bahlui Mal Drept în continuarea arterei auto nou create și a unui pasaj suprateran pe direcția Bd. Prof Dimitrie Mangeron - Podu de Piatră pe axul Splaiului Bahlui Mal Stâng. Cele două pasaje auto vor fi prevăzute cu câte o bandă de circulație fiecare si suprafețe de refugiu, fara a avea trotuare și vor fi dimensionate în așa fel încât să ofere posibilitatea de depășire a atovehiculelor staționate în urma unei avarii. Se vor realiza 2 km de drum.

Acest proiect a fost motivat de evitarea producerii de accidente datorita numarului mare de autoturisme ce tranziteaza intersectia Podu Ros, supraglomerarea sensului giratoriu din Podu Ros si a intregii intersectii ca urmare a aparitiei de noi zone rezidentiale catre Capat CUG, Ciurea, Lunca Cetatuii, Dealul Galata eprecum si a cresterii numarului de autoturisme care circula din aceste zone catre și dinspre centrul orașului. In acest sens s-a elaborat o documentație tehnico-economică pentru supratraversarea intersecției Podu Ros.

Amplasamentul propus pentru executarea obiectivului de investiție se incadreaza intr-o suprafață de cca. 16000 mp, zonă de șes situată în proximitatea albiei Bahluiului si delimitata de parcul de langa Biserica Lipoveneasca, sensul giratoriu propriu-zis al intersectiei Podu Ros, esplanada catre Soseaua Nicolina si Facultatea de Constructii impreuna cu parcul aferent.

Conform informatiilor furnizate a fost realizat Studiul de Fezabilitate pentru acest proiect. Deasemena au fost depuse documentatiile necesare în vederea obtinerii avizelor pentru emiterea autorizatiei de construire si identificarea surselor de finantare. Prin adresa nr. 9635/15.05.2018 a fost depusa documentatia tehnica la ABA Prut Barlad, fiind obtinut avizul de gospodarire a apelor nr. 137/14.11.2019. Prin adresa nr. 755/02.03.2018 a fost depusa documentatia tehnica la Direcția Judeteana pentru Cultura Iași, fiind obtinut avizul nr. 136/26.03.2019. A fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 164/20.11.2019.

În programul de investiții a anului 2020 este inclusă achiziția proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului mai sus menționat.

 • 1 .15 Salubrizarea eficientă a străzilor - calendarul aplicării: 2018-2022

Stadiul realizării: 100 %

Activitățile specifice de spălat și stropit și deszăpezire se efectuează conform graficelor de lucru aprobate, cu utilaje și echipamente moderne (autocisterne, mașini autospeciale tip multicar, automăturători, aspiratoare urbane electrice, tricicluri electrice, motocultoare), cu precadere in zonele cu traffic pietonal intens, zonele comerciale si intersectiile agglomerate. In vederea prevenirii pe termen lung a emisiilor de praf de pe partea carosabila, este utilizata substanta C-Force Urban, aceasta avand un efect de retentie a particulelor la sol, de unde sunt apoi curatate si aspirate. Se anexeaza in copie fisa cu data tehnice de securitate a produsului si adresa nr. 11971/TEP/08.02.2016 a ANPM Bucuresti, prin care se comunică asupra faptului că produsul nu conține substanțe clasificate conform Regulamentului 1272/2008, nu afectează sănătatea umană și mediul, această substanță neavând restricții sau reglementări speciale aplicabile.

În anul anul 2019, suprafața salubrizată a fost de cca. 603.000.000 mp dintre care cca. 68.000.000 mp reprezintă salubrizare mecanizată (aspirat și măturat mecanizat, spălat și stropit mecanizat, deszapezit mecanizat). Au fost salubrizate în total cca. 9.714 km (străzi cu 2 benzi, cu lățime totală de 7m) fiind depășită suprafața salubrizată mecanizat în anul 2018.

Activitățile specifice de spălat și stropit al strazilor se efectuează conform graficelor cu utilaje de salubrizare moderne (autocisterne, utilaje multicar, automăturători etc). Suplimentar se realizează spălarea zonelor aferente stațiilor mijloacelor de transport în comun.

La verificarea realizată prin sondaj la nivelul municipiul Iași s-a constatat unele deficiente privind asigurarea salubrizarii stradale, in special in zonele in care sunt parcate autovehicule pe partea carosabila si pe tronsoanele de drum in care se realizeaza accesul din zonele periurbane (zone cu infrastructura rutiera nemodernizata), existand posibilitatea antrenarii materialului terigen pe rotile autovehiculelor si implicit murdarirea tramei stradale municipale.

In cursul anului 2019 au fost somati 1149 proprietari de autovehicule abandonate în vederea eliberării părtii carosabile. Pentru nerespectarea termenelor impuse pentru degajarea părtii carosabile, in cursul anului 2019 au fost ridicate un numar de 96 autoturisme, 45 dintre acestea fiind trecute in patrimoniul primariei municipiul Iași. În cursul anului 2020, până la data de 10.02 au fost somați 175 de proprietari de autovehicule abandonate, fiind planificate încă 85 de ridicări.

În Trim II a anului 2020: Suprafața urbană salubrizată mecanizat (cu mașini și echipamente specializate) 104.791.900 mp și suprafață urbană salubrizată manual 270.960.700 mp. Total suprafață urbană salubrizată 375.752.600mp.

Din total suprafață salubrizată, 27,89% reprezintă salubrizare mecanizată.

 • 2.1. Întreținerea și extinderea spațiului verde - calendarul aplicarii: 2018-2022

Stadiul realizării: 100%

Prin HCL 551/20.12.2018 a fost aprobat Registrul spatiilor verzi, acesta putand fi accesat pe site-ul primariei (www.primaria-iasi.ro).

La nivelul Municipiului Iasi a fost semnat contractul de finantare pentru derularea proiectului “Oaza de verdeața din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spatiilor publice abandonate/degradate de mici dimensiuni” COD SMIS 126441 finantat prin POR 2014-2020, obiectivul specific 4.2. - Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafatelelor degradate, vacante sau neutilizate din municiile resedinte de judet. In cadrul acestui proiect se propune recuperarea a 5 terenuri degradate aflate in proprietate publica, prin refucntionalzarea acestora in scopuri de recreere si modernizarea a trei strazi cu acces direct din scuaruri. Valoarea totala a proiectului este de 8.648.541,34 lei.

Procedura de achiziție lucrări a fost finalizată în trimestrul I - 2020.

În cursul anului 2019 au fost amenajate 7.46 ha de spatii verzi si au fost intretinute 283.85 ha spatii verzi. Valoarea lucrărilor pentru anul 2019 este de 26.239.147,05 lei fără TVA (31.224.585 lei cu TVA din care amenajări, întreținere spații verzi, toaletare copaci)

Municipiul Iași a inițiat Proiecte de Hotărâri privind aprobarea Acordurilor de parteneriat cu instituții privind regenerarea spațiilor verzi în perioada 2018-2019, după cum urmează:

 • - Proiect de Hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “ÎMPREUNA CREȘTEM PADURI - Acțiune de plantare a aproximativ 750 de arbori in zona C.A. Rosetti Iași” între Municipiul Iași și CONCORD SERVICE CENTER SA - HCL nr. 502 din 31 octombrie 2018;

 • - Proiect de Hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară 01175 Iași necesar implementării proiectului Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” - Filiala „Ștefan cel Mare” (796 mp - Bld Carol I nr. 7) - HCL nr. 304 din 27 iulie 2019;

 • - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și S.C. BRAS S.R.L. necesar pentru implementarea proiectului “Iașul verde - Acțiune de plantare a 1500 de arbori în zonele Calea Chișinăului, Strada Sarmisegetuza, Bulevardul Alexandru cel Bun și Bulevardul Dacia” - HCL nr. 101 din 29 martie 2019;

 • - Proiect de Hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Antibiotice S.A. necesar implementării proiectului de reabilitare a spațiilor verzi prin crearea unui aliniament de arbori și arbuști (6000 mp - 200 de arbori și 6000 de arbuști - E583 - zona Păcurari) - HCL nr. 274 din 26 iulie 2019;

 • -P roiect de Hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “PLANTĂM CA SĂ RESPIRĂM - Acțiune de plantare pe o suprafață de 1 ha în zona C.A. Rosetti Iași necesară plantării unui număr de aproximativ 5000 de arbori”, între Municipiul Iași și Asociația “Tineri Ecologi Români din Iași” - TERIS - HCL nr. 415 din 31 octombrie 2019.

În Trim II anul 2020, au fost amenajate următoarele spații verzi:

 • 1. Parc Grigore Ghica Voda - 13000 mp

 • 2. Parc Mihai Viteazu (Bld. Independenței) - 4176 mp

 • 3. Bulevardul Țuțora - 4800 mp

 • 4. Spațiu verde lângă Biserica Invierea Domnului (Bld. Dacia) - 2800 mp

 • 2.2. Colaborarea cu asociațiile de proprietari pentru întreținere spațiu verde - calendarul aplicarii: 2018-2022

Stadiul realizării: 100%

În cursul anului 2019 au fost amenajate 7.46 ha spații verzi, au fost plantați 33.909 arbori din speciile foioase si rasinoase, 863549 plante perene si flori si 74645 mp gazon 26239147 lei fără TVA (inclusiv intretinere spatii verzi, amenajări si toaletari arbori). De asemenea s-a acordat material săditor dendrofloricol la asociațiile de locatari și instituții după cum urmează: arbori - foioase - 1450 buc; arbori rășinoase - 603 buc; arbusti - foioase - 33393 buc; arbusti rășinoase - 28 buc; plante perene - 460 buc.

 • 2.3. Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale - calendarul aplicării: 2019-2020

Stadiul realizării: 0% (este în sarcina Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației -nu există linii de finanțare)

În cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic blocuri de locuințe. Datorita modificarilor legislative care au determinat schimbarea surselor de finantare guvernamentale, masura a fost amânată pentru anul 2020 cu posibilitatea alocarii de fonduri de la Agentia Fondului pentru Mediu. Acest fapt a determinat refacerea Planului National Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2020, fapt care a determinat întocmirea Planului de actiune privind energia durabila si clima PAEDC, aflat în derulare la nivelul Primăriei Municipiului Iași.

 • 2.4. Eficientizarea consumului de energie termică

  - calendarul aplicării: 2018-2020

  Stadiul realizării: 90%

 • 1 .- Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II - a. Măsura constă în înlocuirea conductelor vechi de termoficare cu conducte noi preizolate în vederea reducerii pierderilor de căldură.

Trim II anul 2020: Stadiul fizic al proiectului 90% (cu mențiunea că a fost prelungit contractul de finanțare până în data 31.12.2020)

 • 2 . - Extinderea rețelei primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET - prin Programul Termoficare. Proiectul are în vedere extinderea rețelei de termoficare în zona Bucium și Copou.

Trim II anul 2020: Stadiul fizic al proiectului 15%.

Prin Ordonanța de urgență nr.53/25 iunie 2019 s-a aprobat Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, denumit în continuare Programul de Termoficare, implementat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Contractul de finantare este pe ciruitul de semnaturi la MLPDA.

 • 3 .Refacerea izolației magistralei de legătură 2xDN 1100, pe o lungime de 15,268 km.

Trim II anul 2020: Stadiul fizic al proiectului 90%. Contractul de finantare a fost semnat si solicitate rambursarile aferente.

În anul 2020 a fost transmisă solicitarea de finanțare prin Programul Termoficare pentru obiectivele de investitii Extinderea rețelei primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET si Refacerea izolației magistralei de legătură 2xDN 1100. Prin Ordinul nr.209827.05.2020 au fost alocate de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației sumele aferente anului 2020.

Până în prezent, la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică s-au racordat un număr de 13 clădiri, cu un consum total estimat de 4.721,00 Gcal.

 • 3.1. Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor instituționale.

  - calendarul aplicarii: 2019-2020

  Stadiul realizării: 50%

A fost încheiat contractul pentru lucrările de reabilitare a Spitalului de Recuperare din Mun. Iasi.

Pentru reabilitarea termica a Spitalului Clinic C.I. Parhon, sunt in derulare procedurile de atribuire a contractului de finantare, documentatia fiind depusa la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Prin HCL 143 din 30 aprilie 2020 s-a aprobat contractarea unei finanțări externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucie și Dezvoltare în vederea finanțării următoarelor obiective de investitii:

Reabilitare termica scoli in Municipiul Iasi

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cinematograf Dacia

Modernizare depou Dacia.

Valoarea estimata a imprumutului aferent obiectivelor mentionate mai sus este de 21 milioane Euro.

 • 3.2. Dezvoltarea de clădiri verzi.

  - calendarul aplicarii: 2019-2020

  Stadiul realizării: 100% (se așteaptă inițiative și din mediul privat)

În data de 31 august 2018 s-a emis H.C.L. nr. 361 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Iași care beneficiază în anii fiscali 2019 - 2020 de reducerea impozitului pe clădiri, pentru clădirile aflate în “clasa energetică A” care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel național și internațional ca și "clădire verde".

Această facilitate vine în sprijinul persoanelor juridice cu scopul de a le stimula în construirea de clădiri verzi sau de a aduce la acest nivel clădirile existente.

Până la la sfârșitul anului 2019, în urma evaluării dosarelor depuse, s-a propus spre aprobare acordarea facilităților fiscale de natura reducerii impozitului pe clădiri pentru 5 persoane juridice, în vederea încurajării dezvoltatorilor imobiliari să aplice pe scară largă principiile eficienței energetice.

Totodată, au fost înregistrate încă alte 6 solicitări în acest sens, acordarea facilităților fiscale de natura reducerii impozitului pe clădirii fiind alocată pentru anul 2020.

 • 4.1. Obligativitatea respectării managementului calității aerului în perimetrele șantierelor de construcții și a Regulamentului privind respectarea conditiilor de protectie a mediului in timpul executarii lucrarilor de constructii in mun. Iasi.

Calendarul aplicării: 2018-2022

Stadiul realizării: 100%

Prin HCL 321 din 29 august 2017 a fost aprobat Regulamentul privind respectarea condițiilor de protecția mediului în timpul executării lucrărilor de construcții în Municipiul Iași

În baza HCL 321/2017, in anul 2019 au fost emise un număr de 390 de avize pentru respectarea Planului de prevenire și reducere a poluării pe șantier, măsuri descrise spre a fi asumate în etapa de avizare, respectiv pentru a fi implementate în etapa de șantier de către beneficiar

In anul 2019 au fost aplicate un număr de 518 sancțiuni contravenționale de către Poliția Locală pentru nerespectarea prevederilor din OUG 195/2005, HCL 172/2002 și HCL 321/2017 pentru lipsa plaselor antipraf, neacoperirea temporară a pământului excavat și a altor materiale generatoare de praf, neumectarea suprafețelor de lucru la demolare, necurățirea autovehiculelor la ieșirea din șantier, etanșarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale.

În trim II anul 2020: În baza HCL 321/2017, au fost emise un număr de 115 avize pentru respectarea Planului de prevenire și reducere a poluării pe șantier și au aplicate un număr 20 sancțiuni și 15 avertismente de către Poliția Locală Iași. 3              3                                                                                               3                                    3

 • 4.2. Conștientizarea cetățenilor cu privire la nivelul real al calității aerului, la implicațiile asupra sănătății umane și implicarea cetățenilor în respectarea unor bune practici privind poluarea aerului din municipiul Iași.

Calendarul aplicării: 2018-2022

Stadiul realizării: 80 %

Prin această măsură se propune realizarea de campanii pentru conștientizarea cetățenilor cu privire la nivelul real al calității aerului, la implicațiile asupra sănătății umane și implicarea cetățenilor în respectarea unor bune practice privind poluarea aerului din municipiul Iași. In anul 2019 au fost realizate 18 campanii de informare a cetățenilor prin intermediul mijloacelor de transport public.

Prin HCL nr.412 din 2018 s-a aprobat parteneriatul dintre Municipiul Iași, Direcția de Sănătate Publică și Comunitatea de farmacii Independente ALPHEGA care a avut ca scop implementarea unor programe de prevenție, de educare și informare a populației, având ca rezultat îmbunătățirea stării de sănătate generala a locuitorilor Municipiului Iași, parteneriat ce s-a desfășurat și în anul 2019.

În completarea măsurilor cuprinse în Planul de Calitate a Aerului, Municipiul Iași a realizat și un set de măsuri suplimentare.

MĂSURI SUPLIMENTARE:

 • 1. Creșterea cuantumului contravențiilor prevazute in Hotararea Consiliului Local nr.321/29.08.2017 de aprobare a Regulamentului privind respectarea conditiilor de protecția mediului în timpul executării lucrărilor de construcții în municipiul Iași, astfel:

„ a) nerespectarea prevederilor menționate la Capitolul II, alin. (1), lit. b), c) cu amendă de la 1.500 lei la 2500 lei pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice.

b) nerespectarea prevederilor menționate la Capitolul II, alin (2), (4), (5), (6), (7) cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele fizice si 2.500 lei pentru persoanele juridice.”

 • 2. Restricționarea temporară sau permanentă a traficului auto în anumite zone ale municipiului Iași.

Poliția Locală Iași a pus în aplicare măsurile specifice dispuse de Municipiul Iași, potrivit competențelor, prin intermediul structurilor de ordine publică, siguranța circulației, protecția mediului și control urbanism conform Hotărârii Consiliului Local nr.49/28.02.2019, privind circulația pe drumurile publice pe raza municipiului Iași. În urma analizei comisie de circulație au fost dispuse măsuri de optimizare a traficului, prin introducerea de sensuri unice pe unele artere cu trafic intens (ex: Splai Bahlui, str. Sf. Adrei, Pasaj Calea Galata sa).

 • 3. Reorganizarea circulatiei rutiere în Municipiul Iași.

În cadrul ședinței Comisiei municipale de circulație au fost analizate o serie de propuneri ce au ca scop optimizarea circulației auto, astfel:

 • 1. Instituire sens unic pe Strada Nicolae Gane, de la intersecția cu Strada Lascăr Catargi sens de coborâre până la intersecția cu Strada Logofăt Tăutu;

 • 2. Instituire sens unic pe Strada Nicolae Gane de la intersecția cu Strada Logofăt Tăutu sens de coborâre până la intersecția cu Strada Vasile Conta;

 • 3. Instituire sens unic pe Strada Logofăt Tăutu de la intersecția cu Strada Nicolae Gane până la intersecția cu Strada Lascăr Catargi;

 • 4. Instituire sens unic pe Strada Lascăr Catargi de la intersecția cu Strada Vasile Conta sens de urcare până la intersecția cu Strada General Henri Mathias Berthelot;

 • 5. Instituire sens unic pe Strada Vasile Pogor, de la intersecția cu Bulevardul Carol I sens de mers până la intersecția cu Strada Nicolae Gane;

 • 6. Instituire sens unic pe Strada Gheorghe Săulescu, de la intersecția cu Strada Sfântul Petru Movilă sens de urcare până la intersecția cu Strada Costache Negruzzi;

 • 7. Instituire sens unic pe Strada Arhitect G. M. Cantacuzino de la intersecția Străzilor Cloșca și Iordache Lozonschi, sens de mers până la intersecția cu Strada Colonel Langa;

 • 8. Instituire sens unic pe Strada Zimbrului, sens de mers de la intersecția cu Strada Sfântul Lazăr până la intersecția cu Strada Melodiei;

 • 9. Instituire sens unic pe Strada George Emil Palade, sens de mers de la intersecția cu Strada Moldovei până la intersecția cu Strada Icoanei;

 • 10. Instituire sens unic pe Strada Icoanei, sens de mers de la intersecția cu Strada George Emil Palade până la intersecția cu Strada Heliade;

 • 11. Instituire sens unic pe Strada Moldovei, sens de mers de la intersecția cu Strada Heliade până la intersecția cu Strada George Emil Palade;

 • 12. Instituire sens unic pe Strada Codrescu sens de mers de la intersecția cu Strada Gheorghe Asachi până la intersecția cu Strada Oastei;

 • 13. Instituire sens unic pe aleea din imediata apropiere a Străzii Codrescu, sens de mers dinspre Strada Oastei spre căminele studențești;

 • 14. Instituire sens unic pe Aleea Decebal, sens de mers de la intersecția cu Aleea Decebal (Aleea ce face legătura cu Bulevardul Dimitrie Cantemir) până în intersecția cu Aleea Rozelor;

 • 15. Instituire sens unic pe Aleea Decebal, sens de mers de la intersecția cu Aleea Decebal (Aleea ce face legătura cu Bulevardul Dimitrie Cantemir) până la intersecția cu Șoseaua Națională;

 • 16. Instituire sens unic pe Strada Lotrului, sens de mers de la intersecția cu Strada Crișului până la intersecția cu Strada Cerna;

 • 17. Instituire sens unic pe Strada Vămășoaia, sens de mers dinspre Strada Lotrului spre Strada Crișului;

 • 18. Instituire sens unic pe Strada Crișului, sens de mers de la intersecția cu Strada Cerna până la intersecția cu Strada Lotrului;

 • 19. Instituire sens unic pe Strada Sfântul Atanasie, sens de mers de la intersecția cu Strada Octav Botez până în intersecția cu Strada Rece;

 • 20. Instituire sens unic pe Strada Mihai Eminescu, sens de mers de la intersecția cu Strada Manolache Drăghici până în intersecția cu Strada Sărărie;

 • 21. Instituire sens unic pe Strada Columnei, sens de mers de la intersecția cu Bulevardul Dacia până în intersecția cu Strada Tabacului;

 • 22. Instituire sens unic pe Strada Prof. I. Simionescu, sens de mers din intersecția cu Strada Vitejilor până în intersecția cu Strada Strămoșilor;

 • 23. Instituire sens unic pe Aleea Rozelor conform planșei anexate;

 • 24. Instituire sens unic pe Stradela Cetățuia, sens de mers dinspre intersecția cu Strada Plantelor până în intersecția cu Strada Cetățuia;

 • 25. Instituire sens unic pe aleea ce face legătura între Strada Radu Vodă și Strada Dimineții sens de mers dinspre Strada Radu Vodă spre Strada Dimineții, alee aflată pe latura estică a Școlii Dimitrie A. Sturdza;

 • 26. Instituire sens unic pe aleea ce face legătura între Strada Radu Vodă și Strada Dimineții sens de mers dinspre Strada Dimineții spre Strada Radu Vodă, conform planșei anexate;

 • 27. Instituire sens unic pe Strada Matei Millo, sens de mers dinspre intersecția cu Strada Mânăstirea Dancu până la intersecția cu Strada Agatha Bârsescu;

 • 28. Instituire sens unic pe Strada Mânăstirea Dancu, sens de mers dinspre intersecția cu Strada Sfântul Sava până la intersecția cu Strada Cuza Vodă;

 • 29. Instituire sens unic pe Strada Agatha Bârsescu, dinspre intersecția cu Străzile Agatha Bârsescu și Sfântul Sava până la intersecția cu Strada Maestrul Ion Baciu;

 • 30. Instituire sens unic pe Aleea Canta, sens de mers dinspre intersecția cu Strada Canta până la intersecția cu Stradela Canta;

 • 31. Instituire sens unic pe Aleea Canta, sens de mers dinspre intersecția cu Strada Canta până la intersecția cu Strada Canta;

 • 32. Instituire sens unic pe Strada Titu Maiorescu, sens de mers dinspre intersecția cu Strada Doctor Victor Babeș până la intersecția cu Strada Văscăuțeanu;

 • 33. Instituire sens unic pe Strada Văscăuțeanu, sens de mers dinspre intersecția cu Strada Titu Maiorescu până la intersecția cu Strada Turcu;

Aceste propuneri au fost supuse spre avizare Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iași.

 • 4. Infiintarea unui traseu pentru biciclete:

In cadrul ședinței Comisiei municipale de circulație au fost analizata propunererea de infiintare a unui traseu pentru biciclete, astfel: soseaua Pacurari - strada Pacurari - Piata M. Eminescu -bd. Independentei - Targu Cucu - strada E. Doamna - intersectie bd. T. Vladimirescu.

 • 5. Inființarea de parcări pentru biciclete în parcările publice și/sau cu plată de pe raza municipiului:

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.190/2020 de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr.315/29.08.2019 s-a aprobat ca in parcările publice și/sau parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Iași un loc de parcare destinat autovehiculelor sa fie transformat în loc de parcare destinat parcării bicicletelor. Locul de parcare pentru biciclete va fi semnalizat în mod corespunzător. Pentru implementarea acestui proiect a fost alocata suma de 150.000,00 lei.

 • 6. Senzori pentru masurarea diferitilor parametri ai calitatii aerului:

Municipiul Iași a semnat contractul pentru instalarea a 20 de senzori ce măsoară diferiți parametrii ai calității aerului:

Senzorii de măsurare a calității aerului, trebuie să respecte metodele de referință pentru măsurări, prevăzute în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, Anexa 7, litera A), respectiv:

0 Metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea concentrației de PM10

0 Metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea PM2,5

Alți parametri masurati:

 • a. Concentrația de CO2

 • b. Temperatura

 • c. Presiunea

 • d. Umiditatea

Pentru a determina impactul volumului de trafic asupra calității aerului, senzorii de măsurare a calității aerului vor fi instalati în intersecțiile unde există sisteme de măsurare a volumului de trafic.

De asemenea, informatiile colectate de la senzori vor fi afisate pe o harta, in timp real, pentru ca cetatenii sa poata vedea calitatea aerului in zona in care locuiesc sau unde vor sa desfasoare o anumita activitate.

7. S-a propus încurajarea electromobilitatii și dezvoltarea infrasctructurii locale în acest sens. În luna decembrie 2019 a fost depusă la Administrația Fondului pentru Mediu documentatia proiectului “e-Move - Stații de reîncărcare vehicule electrice în Municipiul Iași” în vederea finanțării achiziției a 8 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice cu scopul atingerii obiectivelor ambițioase stabilite de Comisia Europeană pentru eliminarea treptată a vehiculelor cu combustibili convenționali din mediul urban ca măsură de reducere a gazelor cu efect de seră și poluare a aerului.

Menționăm faptul că valoarea totală a proiectului este de 2.107.355,29 lei iar Municipiul Iași asigură și susține contribuția financiară proprie în cuantum de 599.942,31 lei. Stadiul realizarii măsurii este de 30%, în Municipiul Iași urmând a fi amplasate 8 stații de încărcare prevăzute cu câte două prize fiecare. În incinta parcării din curtea interioară a Primariei Mun.Iași este amplasată o stație de reincărcare.

8. În vederea monitorizării emisiilor de poluanți provenite de la autovehiculele aflate în trafic, Municipiul Iași a solicitat sprijinul Registrului Auto Roman, Poliției Rutiere Iași și Poliției Locale Iași.

Măsurile din Planul de Calitate a Aerului, vor fi monitorizate în permanență iar stadiul lor va fi inclus în rapoartele trimestriale ale anului 2020.

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,