Hotărârea nr. 257/2020

HOTĂRÂRE privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71989/28.05.2020, întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale - Activitatea de taxe si Impozite Locale;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale - Activitatea de Impozite și Taxe Locale, înregistrat sub nr. 71986/28.05.2020;

Având în vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

Având în vedere Titlul IX Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 609/2003 privind aprobarea metodologiei de licențiere a societăților comerciale care desfășoară activitate de publicitate exterioară pe raza municipiului Iași;

Având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se adoptă pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României (60 de zile din 366 de zile), reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, cât și procedura din ANEXA 1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se adoptă pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României (60 de zile din 366 de zile), scutirea de la plata taxei pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică, cât și procedura din ANEXA 1B, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se adoptă, pentru perioada 14 mai - 31 august scutirea de la plata taxei prevăzută de HCL 609/2003 privind aprobarea metodologiei de licențiere a societăților comerciale care desfășoară activitate de publicitate exterioară pe raza Municipiului Iași, iar calculul sumelor datorate de operatorii economici care au contracte de asociere încheiate în baza Hotararii Consiliului Local nr. 72/2004 și Hotararea Consiliului Local nr. 609/2003, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, cât și procedura din ANEXA 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se adoptă pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile) scutirea de la plată a taxei pentru folosinta temporara a terenurilor, respectiv pentru totem/steag/panou publicitar/săgeți indicatoare, căi de acces -activitate economică, organizări de șantier, aparate de autoservire instalate pe terenul municipiului Iași, datorate de catre persoanele fizice sau juridice ce dețin contracte de folosință teren, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, utilizatorii suprafețelor de teren au fost obligați , potrivit legii , să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, cât și procedura din ANEXA 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se adoptă anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, cât și procedura din ANEXA 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale - Activitatea de impozite și taxe locale; Biroului Reglementare Publicitate Urbana, serviciilor interesate si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale - Activitatea de impozite și taxe locale si Biroul Reglementare Publicitate Urbana.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 257 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1A la Hotararea Consiliului Local nr. 257 /30.07.2020

Procedura privind reducerea de la plata impozitului pe cladiri conform art. V din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale

 • b. Reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile), pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, proprietarii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Pentru a beneficia de reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru durata stării de urgență instituita prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile), proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a reducerii (conform ANEXA 1A.1) , însoțită de o declarație pe propria răspundere (conform ANEXA 1A.2) .

Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere (ANEXA 1A.2) vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt nnual activitatea anexează la cererea de acordare a reducerii (conform ANEXA 1A.1) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • 2. Reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile), pentru clădirile nerezidențiale date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte nnual fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice

Pentru a beneficia de reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile), proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a reducerii (conform ANEXA 1A.3), însoțită de o declarație pe propria răspundere (conform ANEXA 1A.4).

Pentru clădirile nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte nnual fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere (conform ANEXA 1A.4) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc nnual nt în următoarele situații:

 • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau partial activitatea economică.

Pentru încadrarea în situația prevăzută mai sus proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și nnu în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte nnual fizice sau juridice a fost afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte nnual fizice sau juridice, la cererea (conform ANEXA 1A.3), însoțită de declaratia pe proprie raspundere (conform ANEXA 1A.4) anexeaza si declaratiile pe propria răspundere a utilizatorilor (conform ANEXA 1A.5) cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt nnual activitatea economică, dupa caz.

În cazul persoanelor fizice/persoanelor juridice care beneficiaza de reducerea impozitului pe cladiri conform pct. 1 si 2, si au plătit impozitul pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/ nnual , până la primul termen de plată, acestia pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul contribuabililor care beneficiază de reducerea impozitului pe cladiri conform pct. 1 si 2, impozitul nnual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de 5% conform art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.C.L. nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020), asupra impozitului pe cladiri datorat pentru anul 2020.

Presedinte de Sedinta

Gabriel Mihai Surdu

Consilier local,

Sediul social/Punct de lucru

Codul de identificare fiscală

CERERE1) privind reducerea impozitului pe cladirile nerezidentiale folosite pentru activitatea economica proprie

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr.......................               privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020

pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, solicit reducerea impozitului pe cladiri, pe durata starii de urgenta, cu o cota de .............           pentru imobilul situat in

Iasi,.....................................................................................................................................

.........aflat in proprietatea .........................................................                                        folosit pentru activitatea economica proprie, intrucat pe perioada starii de urgenta s-a intrerupt total/partial activitatea                                 conform                                 (act

normativ)..............................................................................................................

Pentru intreruperea partiala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Nume și Prenume

(semnătura)

1)Cererea se va depune la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv.

*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Sediul social/Punct de lucru

Codul de identificare fiscală

DECLARATIE

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr....... privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada starii de urgenta sa intrerupt total/partial activitatea economica proprie conform (act normativ).................................                    desfasurata in imobilul

situat in Iasi.........................................                            proprietatea

Pentru intreruperea partiala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Data:

Nume și Prenume

Sediul social/Punct de lucru

Codul de identificare fiscală

CERERE1)

privind reducerea impozitului pe cladirile nerezidentiale date in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr....... privind adoptarea unor masuri

fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, solicit reducerea impozitului pe cladiri, pe durata

starii de    urgenta, cu o cota    de .........          pentru imobilul situat    in Iasi,

..............................................................................                                                     aflat in proprietatea ................................                      dat in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice                                                                                  catre

intrucat pe perioada starii de urgenta s-a intrerupt total/partial activitatea conform (act normativ) .........................................................................................................................................                                                                                             , declar ca:

 • -am renuntat la cel putin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta forma de utilizare a cladirii, stabilita conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta;

 • -cel putin 50% din suprafetele totale detinute si afectate de activitatilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosinta a cladirilor respective au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total si/ sau partial activitatea economica.

P.J/PF a procedat la verificarea daca cel putin 50% din suprafata totala detinuta si data in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice a fost afectat de intreruperea totala si/sau partiala a activitatii acestora la data de 14 mai 2020.

Pentru intreruperea partiala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Nume și Prenume

(semnătura)

1)Cererea se va depune la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv.

*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Sediul social/Punct de lucru

Codul de identificare fiscală

DECLARATIE

Avand in vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr....... privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada starii de urgenta sa intrerupt total/partial activitatea conform (act normativ) ...................................

desfasurata in imobilul situat in Iași, ........................................................ dat in

folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract catre ...............................pentru desfasurarea de activitatii economice.

Pentru intreruperea partiala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Data:

Nume și Prenume (semnătura)

Sediul social/Punct de lucru

Codul de identificare fiscală

DECLARATIE

Avand in vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr....... privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada starii de urgenta sa intrerupt total/partial activitatea conform (act normativ) ...................................

desfasurata in imobilul situat in Iași, ........................................................ dat in

folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau alt tip de contract de catre.......................................pentru desfasurarea de activitatii economice.

Pentru intreruperea partiala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Data:

Nume și Prenume

Procedura privind scutirea de la plata taxei pe cladiri conform art. V din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale

1.Scutirea de la plata taxei pe clădiri, pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile), datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei pe cladiri, pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a scutirii (conform ANEXA 1B.1), însoțită de o declarație pe propria răspundere (conform ANEXA 1B.2).

În declarația pe propria răspundere (conform ANEXA 1B.2). contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

În cazul în care concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale au plătit taxa pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestia pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Sediul social/Punct de lucru

Codul de identificare fiscală

CERERE1)

privind scutirea de la plata taxei pe cladiri datorate de catre concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr....... privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, solicit scutirea de la plata taxei pe cladiri, pe durata starii de urgenta, pentru imobilul situat in Iasi,

......... proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate/inchiriate/date in administrare/folosinta si utilizate de .......................................................                                     intrucat pe perioada starii de urgenta s-a intrerupt total activitatea conform (act normativ) ...................

Nume și Prenume

(semnătura)

1)Cererea se va depune la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv.

*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Sediul social/Punct de lucru

Codul de identificare fiscală

DECLARATIE

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr....... privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada starii de urgenta sa           intrerupt          total           activitatea           conform           (act

normativ)....................................................................................desfasurata in imobilul

situat in Iasi.................................................................                                           proprietate publica sau privata a

statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionat/inchiriat/dat in administrare/folosinta, utilizat de.......................................................................

Data:

Nume și Prenume

(semnătura)

PROCEDURA

privind metodologia de calcul a sumelor datorate de societățile comerciale care au contracte de asociere încheiate în baza HCL 72/2004 și HCL 609/2003,pentru perioada

14 mai - 31 august 2020

.

 • 1. Societățile comerciale care au contracte de asociere încheiate în baza HCL 72/2004 și HCL 609/2003 depun o cerere (ANEXA 2.1) la registratura Municipiului Iași pentru a beneficia de prevederile art. 3 din prezenta hotărâre, până cel târziu pe data de 15.09.2020.

 • 2. Societățile comerciale vor depune până pe data de 10 a fiecărei luni declarațiile privind contractele încheiate cu beneficiarii reclamelor. Declarațiile conțin informatii legate de toate amplasamentele de panouri, perioadele în care au fost decorate, contractele încheiate cu beneficiarii reclamelor, valorile acestora, denumirea reclamelor și sumele datorate (40 % din valorile acestora, respectiv minim 0,75 euro/lună/mp).

Declarațiile vor fi însoțite obligatoriu de toate contractele încheiate cu beneficiarii reclamelor pentru panourile decorate.

 • 3. Pentru luna mai 2020 se vor depune două declarații, separat pentru perioadele următoare: 1 mai - 13 mai și 14 mai - 31 mai, însoțite deasemenea de contracteleîncheiate cu beneficiarii reclamelor pentru panourile decorate.

 • 4. Suma aferentă unui trimestru, respectiv 18750 lei, prevăzută la art. 1 alin.(6) din HCL 609/2003 nu se va datora pentru perioada 14 mai - 31 august 2020 (calculată proporțional), iar pentru panourile nedecorate nu se va datora suma minimă de 0,75 euro/lună/mp de suprafață afișabilă

 • 5. Calculul pentru trim II 2020 se va face astfel:

Pentru perioada 1 aprilie - 13 mai, calculul sumelor datorate se va face conform declarațiilor depuse pentru luna aprilie și pentru perioada1-13 mai, aplicându-se

cota de 40% la valorile din contractele încheiate cu beneficiarii reclamelor, dar nu mai putin de 0,75 euro/lună/mp de suprafață afișată. Suma datorată pentru această perioadă va fi cea rezultată din acest calcul, dar nu mai puțin de 8958 lei (18750 lei : 90 zile x 43 zile).

Pentru perioada 14 mai - 30 iunie, calculul sumelor datorate se va face conform declarațiilor depuse pentru 14 mai - 31 mai și 1 iunie - 30 iunie, aplicându-se cota de 40% din valorile contractelor încheiate cu beneficiarii reclamelor pentru panourile decorate. Pentru această perioadă, pentru panourile nedecorate nu se va calcula suma minimă de 0,75 euro/lună/mp de suprafață afișabilă.

 • 6. Calculul pentru trim III 2020 se va face astfel:

Pentru perioadele 1 iulie - 31 iulie și 1 august și 31 august calculul sumelor datorate se va face conform declarațiilor depuse pentru cele două luni, aplicându-se cota de 40% din valorile contractelor încheiate cu beneficiarii reclamelor doar pentru panourile decorate.

Pentru perioada 1 septembrie - 30 septembrie se va aplica cota de 40% din valorile contractelor încheiate cu beneficiarii reclamelor, dar nu mai putin de 0,75 euro/lună/mp de suprafață afișabilă. Suma datorată va fi cea rezultată din acest calcul, dar nu mai puțin de 6250 lei (18750 lei : 90 zile x 30 zile).

 • 7. Metodologia de calcul va fi aplicată de către Serviciul Venituri din Contracte din cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale.

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Sediul social/Punct de lucru

Codul de identificare fiscală

CERERE1) privind acordarea scutirii de la plata taxei prevăzută de HCL 609/2003 pentru perioada 14 mai - 31 august 2020 conform art.___din HCL nr.

În conformitate cu O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr._________          privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, solicit acordarea scutirii de la plata taxei prevăzută de HCL 609/2003, pentru perioada 14 mai - 31 august 2020, conform art._____ din HCL

nr._______,

iar calculul sumelor datorate pentru această perioadă se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, conform declarațiilor ce vor fi depuse la registratura UAT Iași.

Subsemnatul____________________________reprezentant                       al

SC_________________care are încheiat contract de asociere nr.___________cu UAT

Iași, in calitate de _______________________, declar pe propria răspundere,

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada starii de urgenta și a stării de alertă s-a intrerupt total/partial activitatea conform                                (act                                normativ)

Pentru intreruperea partiala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Nume și Prenume

(semnătura)

1)Cererea se va depune la registratura UAT Iași până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv.

*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Procedura privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice conform art. VI alin.2 si 3 din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale

 • 1.Scutirea de la plata taxei pentru folosința temporara a terenurilor, respectiv pentru totem/steag/panou publicitar/sageti indicatoare, cai de acces -activitate economica, organizari de șantier, aparate de autoservire instalate pe terenul municipiului Iași, pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile), datorate de către persoanele fizice sau juridice ce detin contracte de folosinta teren , dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, utilizatorii suprafetelor de teren au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau detin certficatul de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxelor de folosinta teren enumerate mai sus, pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile), titularii contractelor de folosinta teren au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a scutirii (conform ANEXA 2.1), însoțită de o declarație pe propria răspundere (conform ANEXA 2.2).

În declarația pe propria răspundere (conform ANEXA 2..2). contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale sau partiale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

In situatia contractelor de folosinta teren cale de acces incheiate cu persoane fizice/juridice care au incheiate la randul lor contracte de inchiriere/comodat sau alt tip de contract pentru spatiu proprietate (apartament transformat in spatiu comercial sau

alt tip de constructie ce a necesitat acces pe terenul municipiului Iasi ) cu alte persoane fizice sau juridice si acestea din urma sunt utilizatorii de fapt ai terenului municipiului Iasi , titularul contractului de folosinta teren pentru a beneficia de scutire la plata taxei folosinta teren cale de acces - activitate economica trebuie sa depuna urmatoarele documente:

 • - cerere de acordare a scutirii prezentata de titularul contractului de folosinta teren cale de acces (conform Anexa 2.1);

 • - contractul de inchiriere/comodat al spatiului comercial ;

 • - certificat de stare urgenta emis de Ministerul Economiei , Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice (certificat emis pe numele utilizatorului terenului cu destinatie cale de acces ) sau declaratie pe proprie raspundere al utilizatorului suprafetei de teren cale de acces (conform ANEXA 2.2. )

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Domiciliu/Sediul social/Punct de lucru

Codul numeric personal/Codul de identificare fiscală

CERERE1) privind scutirea de la plata taxei pentru utilizare temporara a locurilor publice

În conformitate cu O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr  privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, solicit scutirea taxei de folosinta teren ..............................., pentru perioada starii de urgenta intrucat a fost intrerupta total/partial

activitatea desfasurata de catre ............................                  conform (act normativ) ........................               la imobilul situat

in ...........................................................................

Mentionez ca detin contractul de folosinta nr...............          prelungit prin actul aditional nr....................              si

obiectul de activitate la spatiul/terenul situat in ..............................................................                                            a fost

Pentru intreruperea partiala/totala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Nume și Prenume

(semnătura)

1)Cererea se va depune la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv.

*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

ANEXA 3.2

Domiciliu/Sediul social/Punct de lucru

Cod numeric personal/ Codul de identificare fiscală

DECLARATIE

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si H.C.L. nr.......... privind adoptarea unor masuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul ca pe perioada starii de urgenta sa intrerupt total/partial activitatea conform (act normativ) ........................................................................................................................la imobilul situat in .....................................................

Pentru intreruperea partiala/totala a activitatii anexez/nu anexez certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Data:

Nume și Prenume (semnătura)

Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local

ARTICOLUL 1

Sfera de aplicare

 • 1. Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri debitorii persoane juridice, persoane fizice, indiferent de forma de proprietate, sau asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020.

 • 2. În sensul prezentei proceduri, prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020, inclusiv, se înțelege:

 • a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzutla art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, ca urmare a unei inspecții fiscale;

 • c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă intre 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

 • 3. Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 martie 2020 inclusiv:

 • a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv.

 • 4. Sunt considerate restante la 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care la această dată, se află în situația prevăzută la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau după caz, încetează suspendarea executarii actului administrativ fiscal.

 • 5. Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

ARTICOLUL 2

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de

31 martie 2020

Accesoriile aferente obligațiilor principale datorate bugetului local, restante la 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege (plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege), până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

 • d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

ARTICOLUL 3

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă

Accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • c) sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • 1) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege (plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege), până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • 2) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • 3) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

 • 4) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilordupă îndeplinirea condițiilor prevăzute la punctele 1) - 3), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

ARTICOLUL 4

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse în perioada 14 mai 2020 până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv

Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse în perioada 14 mai 2020 până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător următoarele condiții:

 • a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege (plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege), până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

 • d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

ARTICOLUL 5

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere

 • 1. Accesoriile aferente obligațiilor principale datorate bugetului local, cu scadențe anterioare datei de31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local,se anulează, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată care se stabilește în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

o dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

o dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

 • b) cererea de anulare a accesoriilorse depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

 • 2. În sensul prezentului articol, prin inspecție fiscală în derulare la data intrării în vigoare a HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, se înțelege acea inspecție pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la data intrării în vigoare a HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local.

 • 3. Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, în scopul acordării anulării prevazute la art. 3, organul fiscal ia în considerare declarațiile recificative depuse de debitori până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii aferente obligatiilor bugetare restante.

ARTICOLUL 6

Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante

 • 1. Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea accesoriilor pot notifica organul fiscal local (ANEXA 4.1.) cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor,dar nu mai tîrziu de 15 decembrie 2020 inclusiv (ANEXA 4.2.).

 • 2. După primirea notificării, organul fiscal verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la data depunerii notificării, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetarece constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. 2-5 din procedură. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, care cuprinde toate obligațiile bugetare datorate bugetului local, pe care îl comunică debitorului.

 • 4. Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

 • a) obligațiile accesorii, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânarela plata a obligațiilor accesorii (ANEXA 4.3.);

 • b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

 • c) obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • 5. Prevederile alin. (4) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. (8) alin. 1.

 • 6. Decizia de amânare la plată a accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare din următoarele situații:

 • a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor (ANEXA 4.5.) sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor (ANEXA 4.4.);

 • b) la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • 7. Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentei proceduri și care au fost stinse după data de 14 mai 2020 (data intrării în vigoare a OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale), se restituie potrivit Codului de procedură fiscală, numai dacă se depune cerere de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv și s-a emis decizia de anulare a accesoriilor.

 • 8. În situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii începând cu data de 14 mai 2020, ce pot face obiectul anulării, precum și în cazul accesoriilor incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eșalonare, se naște dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

ARTICOLUL 7

Efectele cu privire la popririle instituite de organul fiscal local

 • 1. Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 din procedură și au înființate popriri la data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților banești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentînd obligații de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării potrivit art. 6 alin. (4) lit. a), din prezenta procedură;

 • 2. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru măsurile de executare silită prin poprire, dispuse, potrivit legii, în perioada 14 mai 2020 - 15 decembrie2020 inclusiv.

 • 3. În acest sens, organul de executare va emite către bănci o adresă de suspendare temporară a executării silite prin poprire (ANEXA 4.6.), în care se specifică în mod clar suma care reprezintă accesoriile din adresa de înființare a popririi.

La această adresă se anexează decizia de amânare a accesoriilor, emisă de organul fiscal.

ARTICOLUL8

Cererea de anulare a accesoriilor

1. Cererea de anulare a accesoriilor depusă potrivit prezentei proceduri, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

2. Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri în oricare din situațiile prevăzute la art. 1-5, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

ARTICOLUL 9

Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată

 • 1. Debitorii care la data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea după data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului localși până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea accesoriilor în condițiile art. 3-5 din procedură.

 • 2. Debitorii care la data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea după data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local și până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea accesoriilor dacă eșalonarea la plată se finalizează până la 15 decembrie 2020 inclusiv. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, achitate odată cu plata ratei de eșalonare, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

 • 3. În situația în care eșalonarea la plată aflată în derulare cuprinde numai obligații de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal să emită decizia de anulare a accesoriilor, precum și decizia de finalizare a eșalonării la plată.

ARTICOLUL 10

Posibilitatea de contestare

Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Codul de procedură fiscală.

ARTICOLUL 11

Menținerea valabilității facilităților fiscale f                                               f                         f

Facilitățile fiscale prevăzute de prezenta procedură își mențin valabilitatea și în următoarele cazuri:

 • a) în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

 • b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală art. 5 alin (3) din procedură, organul fiscal constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.

Unde prezenta procedură nu dispune, se aplică prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Presedinte de Sedinta

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele și prenumele

Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru


Domiciliul fiscal


Codul de identificare fiscală


CNP


NOTIFICARE


În conformitate cu art. XIII alin. (1) din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, vă notific că intentionez să beneficiez de anularea obligațiilor accesorii datorate bugetului local, aferente obligațiilor de plată cu scadența până la 31.03.2020 inclusiv.


Nume și Prenume


(semnătura)


*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având


obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.


Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele și prenumele

Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru

Domiciliul fiscal


CNP


Codul de identificare fiscală

CERERE* de anulare a obligațiilor accesorii

În conformitate cu OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. Iași nr......../........

privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, în vederea anulării unor obligații fiscale accesorii administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale, solicit acordarea facilității prevăzute la art. XVII din aceeași ordonanță de urgență.

Precizez că sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile impuse de OUG 69/2020 și H.C.L. Iași nr......../........ privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile

bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, respectiv:

 • a) au fost achitate până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii inclusiv, toate obligațiile de plată bugetare principale, restante la 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) au fost achitate până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii inclusiv, toate obligațiile de plată bugetare principale și accesoriile aferente administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între 01.04.2020 -15.12.2020 inclusiv;

 • c) au fost depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii;

 • d) cererea este depusă în interiorul termenului prevăzut de art. IX litera d), din O.U.G. nr. 69/2020.

Nume și Prenume

(semnătura)

cererea se depune pînă la 15 decembrie 2020 inclusiv

*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț.

Operator date cu caracter personal, notificarea nr. 10812

ANEXA 4.3


DECIZIE de amânare a obligațiilor accesorii

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele și prenumele

Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru

Domiciliul fiscal

Codul de identificare fiscală

CNP

În temeiul art. XIII din OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale si a H.C.L. Iași nr. ....../.............privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, avînd în vedere notificarea înregistrată la organul fiscal sub nr........../............., luând în considerare că sunt îndeplinite

condițiile prevăzute de OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și a H.C.L. Iași nr. ........../.......privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată până la data depunerii cererii de anulare a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor fiscale bugetare principale de plată la data de 31.03.2020 inclusiv, dar nu mai târziu de 15.12.2020 inclusiv, în sumă totală de ..................... lei, reprezentând:

Nr. cit

Tipul creanței

Obligații accesorii (100%)*

1

..............

2

.............

3

.............

TOTAL:

.............

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director general/executiv, ec...................

Șef serviciu, ec..........................


Șef birou, ec............................

DECIZIE

de respingere a cererii de anulare a obligațiilor accesorii

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele și prenumele

Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru

Domiciliul fiscal

Codul de identificare fiscala

CNP

În temeiul art. XV din OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri și ale HCL Iași nr......../......... privind

Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local;

Având în vedere Cererea dumneavoastră nr.................din data de .................., înregistrată la

D.G.E.F.P.L. Iași sub nr.................... din data de .............., precum și Certificatul de atestare fiscală nr.

...................din data de ................;

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în HCL Iași nr............../........,

privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local;

se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 inclusiv.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii: . Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director general/executiv, ec....................................


Șef serviciu, ec..........................

Șef birou, ec............................

DECIZIE

de anulare a obligațiilor accesorii

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele și prenumele

Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele

Sediul social/Punct de lucru

Domiciliul fiscal

Codul de identificare fiscala

CNP

În temeiul art. IX din OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale HCL Iasi nr. ......./.......... privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, se emite urmatoarea decizie:

Se anulează obligatii accesorii în suma de ...................., aferente obligațiilor bugetare

principale datorate bugetului local, restante la data de 31 martie 2020, inclusiv.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director general/executiv, ec....................................


Șef serviciu, ec..........................

Șef birou, ec............................

Întocmit, ec..........................

Către:

Banca....................................................................................

Adresa: .......................................................................

Referitor la:

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele și prenumele


Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele


Sediul social/Punct de lucru

Domiciliul fiscal


CNP


Codul de identificare fiscala

Având în vedere:

 • art. XIV din OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

 • H.C.L. Iași nr.........../2020, privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor

pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local;

 • adresa de înființare a popririi nr.................../.........................,

notificăm suspendarea temporară a executării silite prin poprire, pentru adresa de înființare a popririi nr......../......înregistrată la D.G.E.F.P.L. IASI sub nr................./....., asupra

conturilor bancare ale debitorului, în ceea ce privesc accesoriile, amânate la plată conform Deciziei de amânare a obligațiilor accesorii nr......../........; suma pentru care vă solicităm

suspendarea temporară a executării silite prin poprire este în cuantum de ................., și

reprezintă accesorii aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la 31.03.2020 inclusiv.

Suspendarea executării silite prin poprire este valabilă până la finalizarea cererii de anulare a obligatiilor accesorii, dată la care organul fiscal local va emite o notificare în acest sens.

Director general/executiv,                                  Sef serviciu,

ec............................... ec..........................

Intocmit, ec............................