Hotărârea nr. 256/2020

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri conform art. 456 alin. (2) lit. a) și c) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren conform art. 464 alin. (2) lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform art. 456 alin. (2), lit. a) și c) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2), lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 101293/17.07.2020, întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale - Activitatea de taxe si Impozite Locale;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 101292/17.07.2020 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice/ Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Fizice, privind contribuabilii - persoane juridice/persoane fizice care au solicitat acordarea scutirilor (s-au depus un număr de 6 cereri);

Având în vedere Documentele justificative anexă la cereri - conform precizărilor de acordare a scutirilor de la plata impozitelor/taxelor pe clădiri aprobate pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456, alin. (1), lit. x), clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, precum și de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe teren pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 179/2019, respectiv: cerere prin care se solicită acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren, actul de înființare al persoanei juridice, actul de proprietate/administrare a clădirii, documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, declarația pe propria răspundere că nu desfășoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, statutul organizației neguvernamentale non-profit sau a întreprinderii sociale, acreditare pentru furnizarea de servicii sociale, declarație pe propria răspundere că imobilul este utilizat pentru furnizarea de servicii sociale, certificatul de căsătorie, actul de proprietate al clădirii pentru care se acordă scutirea, documente contabile etc.;

Având în vedere art. 456, alin. (2), lit. a) și c), art. 464, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere pct. 24, alin (1); alin (3)/Titlul IX/Anexa din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal, potrivit cărora:

„(1)Pentru aplicarea prevederilor art. 456 alin.(2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri și a taxei pe clădiri pe bază de criterii și proceduri proprii.La nivelul municipiului București, această atribuție este îndeplinită de consiliile locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate de către Consiliul General al Municipiului București.

(3) În aplicarea art. 456 alin. (2) din Codul fiscal Consiliile locale pot avea în vedere obiectivele din Lista Patrimoniului Mondial, obiective din Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial a României, obiective din anexa nr. III la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IlI-a - zone protejate, zonele de interes arheologic prioritar, monumente istorice de valoare națională și universală definite în baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, categorii de obiective rare la nivel național sau vulnerabile, monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local definite în baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ”

Având în vedere art 487A1 din Legea nr. 227/2015 privind Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: “Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 și 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, ....”

Având în vedere pct. 77, alin (1)-(2)/Titlul IX/Anexa din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal, potrivit căruia:

“(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 464 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea sau reducerea impozitului pe teren și a taxei pe teren pe bază de criterii și proceduri proprii. La nivelul municipiului București, această atribuție este îndeplinită de consiliile locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate de către Consiliul General al Municipiului București.

(2) În aplicarea art. 464 alin. (2) lit. i), l), n), p) și q) din Codul fiscal, consiliile locale pot avea în vedere obiectivele din Lista patrimoniului mondial, terenuri aferente obiectivelor din Lista tentativă a patrimoniului mondial a României, terenuri din zonele de interes arheologic prioritar, terenuri aferente obiectivelor din anexa III la Legea nr. 5/2000, terenuri ale obiectivelor de valoare națională și universală definite în baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, terenuri ale unor categorii de obiective rare la nivel național sau vulnerabile, terenuri ale obiectivelor reprezentative pentru patrimoniul cultural local definite în baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.”

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentu anul 2020 - Anexa 1, pct. X.1. lit. a) și c), Anexa 1, pct. X.2. lit. d), Anexa 16, lit. A, pct. 1-1.2) și 3), Anexa 16, lit. B, pct. 4).

Având în vedere prevederile art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică, “În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.”

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile/terenurile deținute/aflate în administrarea contribuabililor - persoane juridice/persoane fizice, prevăzuți în ANEXA 1; ANEXA 2; ANEXA 3; care fac parte integranta din prezenta hotărare, conform art. 456, alin. (2), lit. a) și c), art. 464, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, incepând cu data de 01.01.2020. Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calității pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atâta timp cât prevederile legale nu se modifică.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 256 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale

ANEXA 1


Activitatea de Taxe si Impozite Locale

Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice

Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice

TABEL NOMINAL

cu persoanele juridice care beneficiază de scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform art. 456, alin. ( 2 ), lit. c) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare, coroborat cu H.C.L. nr.179/2019, Anexa nr.1, pct. X.1, lit c), Anexa nr. 16, lit. A, pct. 3

Nr. crt.

Numele și prenumele

Valoare impozabila lei

Impozit / taxa pe clădiri aferenta anului 2020 luat ca bază de calcul (lei)

Temei de drept

0

1

2

3

4

1

ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA

136.113,00

853 (taxa pe clădiri juridice)

art.456, alin (2), lit. c) din Legea nr. 227/2015 coroborat cu H.C.L. nr. 179/2019 Anexa nr. 1, pct. X.1, lit. c), Anexa nr. 16, lit. A, pct. 3

2

FUNDAȚIA HECUBA

884.449,13

8402 (taxa pe clădiri juridice)

art.456, alin (2), lit. c) din Legea nr. 227/2015 coroborat cu H.C.L. nr. 179/2019 Anexa nr.1, pct. X.1, lit. c), Anexa nr. 16, lit. A, pct. 3

3

FUNDAȚIA HECUBA

1.865.624,86

17723 (taxa pe clădiri juridice)

art.456, alin (2), lit. c) din Legea nr. 227/2015 coroborat cu H.C.L. nr. 179/2019 Anexa nr.1, pct. X.1, lit. c), Anexa nr. 16, lit. A, pct. 3

4

FUNDAȚIA HECUBA

127.892,04

102 (taxa pe clădiri juridice)

art.456, alin (2), lit. c) din Legea nr. 227/2015 coroborat cu H.C.L. nr. 179/2019 Anexa nr.1, pct. X.1, lit. c), Anexa nr. 16, lit. A, pct. 3

5

FUNDAȚIA HECUBA

113.137,56

91 (taxa pe clădiri juridice)

art.456, alin (2), lit. c) din Legea nr. 227/2015 coroborat cu H.C.L. nr. 179/2019 Anexa nr.1, pct. X.1, lit. c), Anexa nr. 16, lit. A, pct. 3

TOTAL

27.171,00

Nr. crt.

Numele și prenumele

Valoare impozabila lei

Impozit / taxa pe clădiri aferenta anului 2020 luat ca bază de calcul (lei)

Temei de drept

0

1

2

3

4

Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale

ANEXA 3


Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Fizice Biroul Constatare Impunere Persoane Fizice

TABEL NOMINAL cu persoanele care beneficiază de scutirea la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 456, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal cu modificarile și completările ulterioare, coroborat cu pct. 1-1.2, lit. A, Anexa nr.1, pct. X.1, lit. a), Anexa nr. 16 din H.C.L. nr. 179/24.04.2019

Nr.cr t

Numele și prenumele

Valoare impozabila lei

Impozit pe clădiri aferent anul 2020 luat ca baza de calcul (lei)

Temei de drept

0

1

2

3

4

1

DIACONII IOANA VICTORINA

613.171,47

490,00

art. 456, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu H.C.L. nr. 179/2019, Anexa nr.1, pct. X. 1, lit. a), Anexa nr.16, lit.

A, pct. 1-1.2

2

IACOB CARMEN MIHAELA, RADEANU EUGENIA IULIANA Șl JAKOB DANIEL

217.925,54

174,00

art. 456, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu H.C.L. nr. 179/2019, Anexa nr.1, pct. X.1, lit. a), Anexa nr.16, lit.

A, pct. 1-1.2

TOTAL

664,00

Page 1 of 1