Hotărârea nr. 255/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași

la data de 30.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71611/20.07.2020, întocmit de Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 71613/20.07.2020, întocmit de Biroul Analiza Economica, Avizari Tarife si Ajutor de Stat;

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2020, pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare.

(2) Anexele nr. 1 - 2 sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 255 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0

JUDEȚUL IASI

MUNICIPIUL IASI


Anexa 1


Execuția bugetului local la 30.06.2020

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul I 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

0

1

2

3

4

5 (4-3)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

00.01

1.155.507,77

702.505,19

415.139,83

-287.365,36

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

595.966,11

398.537,42

315.159,00

-83.378,42

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

672.851,80

440.416,88

351.631,32

-88.785,56

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

604.506,52

395.618,13

309.603,26

-86.014,87

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

400.650,27

263.886,01

194.311,74

-69.574,27

A1.1. IMPUZII PE VENII, PRUNI SI UAS1IGURI UIN CAPI 1 AL UE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la ageriți economici "

01.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

400.650,27

263.886,01

194.311,74

-69.574,27

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1.275,27

828,93

871,35

42,42

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

1.275,27

828,93

871,35

42,42

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

399.375,00

263.057,08

193.440,39

-69.616,69

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

397.085,00

261.911,08

192.424,23

-69.486,85

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

2.290,00

1.146,00

1.016,16

-129,84

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

87.875,92

62.779,77

58.755,59

-4.024,18

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

87.875,92

62.779,77

58.755,59

-4.024,18

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

62.095,72

45.322,64

42.603,58

-2.719,06

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

19.925,21

14.347,78

12.652,20

-1.695,58

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

42.170,51

30.974,86

29.951,38

-1.023,48

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

18.922,14

12.899,39

12.716,92

-182,47

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

5.787,27

3.761,73

3.565,79

-195,94

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

13.030,97

9.070,13

9.068,42

-1,71

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

103,90

67,53

82,71

15,18

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6.858,06

4.557,74

3.435,08

-1.122,66

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

111.283,96

65.699,71

54.488,25

-11.211,46

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

78.926,76

43.667,52

37.874,77

-5.792,75

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

4.989,40

4.709,40

1.860,00

-2.849,40

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul I 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

56.945,36

30.423,62

27.481,77

-2.941,85

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

16.992,00

8.534,50

8.533,00

-1,50

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1.199,69

779,80

714,45

-65,35

Impozit pe spectacole

15.02.01

20,06

13,04

4,79

-8,25

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

1.179,63

766,76

709,66

-57,10

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizam bunurilor sau pe destasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

31.157,51

21.252,39

15.899,03

-5.353,36

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

22.053,82

14.934,99

12.384,50

-2.550,49

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14.415,47

9.870,06

7.926,83

-1.943,23

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

7.638,35

5.064,93

4.457,66

-607,27

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

1.028,88

668,77

349,24

-319,53

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

8.074,81

5.648,63

3.165,30

-2.483,33

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

4.696,37

3.252,64

2.047,68

-1.204,96

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

4.696,37

3.252,64

2.047,68

-1.204,96

Alte impozite si taxe

18.02.50

4.696,37

3.252,64

2.047,68

-1.204,96

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

68.345,28

44.798,75

42.028,06

-2.770,69

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

43.157,03

27.961,66

28.271,99

310,33

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

43.157,03

27.961,66

28.270,07

308,41

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

38.220,46

26.843,30

24.672,44

-2.170,86

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

38.220,46

26.843,30

24.672,44

-2.170,86

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03) *)

30.02.08

3.216,02

0,00

2.800,19

2.800,19

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

3.216,02

0,00

2.800,19

2.800,19

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

1.720,55

1.118,36

797,44

-320,92

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

1,92

1,92

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

0,00

1,92

1,92

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

25.188,25

16.837,09

13.756,07

-3.081,02

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

463,17

98,97

100,96

1,99

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

5,06

3,29

3,61

0,32

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

55,41

55,41

57,81

2,40

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

402,70

40,27

39,54

-0,73

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1.068,77

694,70

697,13

2,43

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul 1 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

0,00

3,33

3,33

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

1.068,77

694,70

693,80

-0,90

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

13.370,34

9.090,72

5.070,85

-4.019,87

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

13.370,34

9.090,72

5.070,78

-4.019,94

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

13.370,34

9.090,72

5.070,78

-4.019,94

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0,00

0,00

0,07

0,07

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)

36.02

10.095,06

6.761,79

7.687,04

925,25

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

128,97

83,83

7,23

-76,60

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

128,97

83,83

7,23

-76,60

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

5.667,53

3.783,89

1.296,43

-2.487,46

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0,00

0,00

0,23

0,23

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

36.02.31

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

4.298,56

2.894,07

6.383,15

3.489,08

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02

37.02

190,91

190,91

200,10

9,19

Donatii si sponsorizări

37.02.01

190,91

190,91

200,10

9,19

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-126.787,32

-69.864,99

-20.058,25

49.806,74

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

126.787,32

69.864,99

20.058,25

-49.806,74

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2.231,98

1.978,97

1.602,55

-376,42

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

2.231,98

1.978,97

1.602,55

-376,42

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

391,83

286,19

45,24

-240,95

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

735,33

587,96

310,03

-277,93

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1.104,82

1.104,82

1.247,27

142,45

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

16.700,63

16.700,63

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

16.700,63

16.700,63

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0,00

0,00

16.594,17

16.594,17

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul 1 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0,00

0,00

106,46

106,46

Alte operațiuni financiare (41.02.05)

41.02

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

145.221,04

79.510,44

14.470,25

-65.040,19

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

145.221,04

79.510,44

14.470,25

-65.040,19

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)

42.02

145.221,04

79.510,44

14.470,25

-65.040,19

Programul Termoficare

42.02.01

24.936,97

13.000,00

0,00

-13.000,00

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

42.02.01.01

24.936,97

13.000,00

0,00

-13.000,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate (cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0,00

0,00

13,97

13,97

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

15,00

15,00

1,31

-13,69

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

168,00

100,80

46,61

-54,19

Finanțarea programului național de Dezvoltare Locala

42.02.65

3.100,00

3.100,00

598,52

-2.501,48

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu direcțiile de sanatate publica

42.02.66

22.026,00

13.255,60

8.651,52

-4.604,08

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 20142020

42.02.69

92.776,23

47.840,20

2.922,38

-44.917,82

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

2.198,84

2.198,84

2.235,93

37,09

Subvenții de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0,00

0,00

114,73

114,73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 +45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

0,00

0,00

91,34

91,34

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

0,00

0,00

91,34

91,34

Prefinantari

45.02.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

rrogramui ae cooperare eivetiano-roman vazana reaucerea aispantatiior economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.02.19

0,00

0,00

23,39

23,39

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.19.02

0,00

0,00

23,39

23,39

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.04)

46.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15)

48.02

335.202,95

180.598,90

30.620,35

-149.978,55

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

333.250,35

178.788,06

30.507,02

-148.281,04

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

291.486,58

139.289,99

8.471,64

-130.818,35

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

4.863,77

3.215,68

2.801,77

-413,91

Prefinantari

48.02.01.03

36.900,00

36.282,39

19.233,60

-17.048,79

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

1.952,60

1.810,84

113,34

-1.697,50

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul I 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.684,19

1.595,00

22,16

-1.572,84

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

71,90

71,90

41,18

-30,72

Prefinantari

48.02.02.03

196,51

143,94

50,00

-93,94

TOTAL CHELTUIELI

49.02

1.181.823,90

728.373,58

337.514,88

-390.858,70

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

112.073,28

69.000,52

47.494,70

-21.505,82

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

82.751,61

52.241,11

37.808,73

-14.432,38

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

67.403,49

40.948,50

32.684,26

-8.264,24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.000,00

6.275,00

3.874,56

-2.400,44

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

128,64

128,64

128,61

-0,03

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

1.800,00

1.800,00

0,00

-1.800,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

600,00

400,00

328,83

-71,17

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.911,48

2.234,97

755,96

-1.479,01

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

908,00

454,00

453,59

-0,41

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-417,08

-417,08

Alte servicii publice qenerale

54.02

17.316,12

11.327,76

5.240,23

-6.087,53

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.402,85

5.200,82

1.387,65

-3.813,17

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.065,75

925,75

0,00

-925,75

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

7.246,00

4.709,90

3.875,00

-834,90

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

601,52

491,29

12,97

-478,32

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-35,39

-35,39

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

12.005,55

5.431,65

4.445,74

-985,91

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.286,00

179,10

54,37

-124,73

TITLUL III DOBÂNZI

30

10.719,55

5.252,55

4.391,37

-861,18

Transferuri cu caracter qeneral intre diferite nivele ale administrației

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

37.776,31

26.322,31

19.430,08

-6.892,23

Aparare .

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica si siquranta naționala

61.02

37.776,31

26.322,31

19.430,08

-6.892,23

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.449,41

5.405,41

3.623,17

-1.782,24

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

32.126,00

20.916,90

15.894,91

-5.021,99

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

200,90

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-88,00

-88,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

379.205,13

245.812,48

118.815,92

-126.996,56

Invatamant-

65.02

94.418,32

58.726,19

22.878,52

-35.847,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

33.532,24

19.053,24

9.425,19

-9.628,05

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

216,00

96,00

96,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

17.044,55

8.587,05

8.425,57

-161,48

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5.048,95

4.858,90

2.412,19

-2.446,71

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

8.020,00

4.940,00

139,05

-4.800,95

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

10.000,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

20.556,58

11.191,00

2.383,89

-8.807,11

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-3,37

-3,37

Sanatate

66.02

50.728,10

33.750,11

9.078,21

-24.671,90

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul 1 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22.094,00

13.256,40

8.624,20

-4.632,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

100,00

100,00

0,00

-100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

8.401,00

5.794,00

434,45

-5.359,55

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

18.667,42

14.500,00

0,00

-14.500,00

TITLUL IIX ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.465,68

99,71

19,56

-80,15

Cultura, recreere si reliqie

67.02

126.593,72

82.630,49

40.748,89

-41.881,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

27.673,00

22.509,90

19.735,19

-2.774,71

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

13.134,23

8.568,75

5.030,65

-3.538,10

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

56.633,47

31.694,28

9.467,82

-22.226,46

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

10.004,00

7.703,00

1.124,03

-6.578,97

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

19.109,02

12.131,06

5.392,76

-6.738,30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

40,00

23,50

18,66

-4,84

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-20,22

-20,22

Asiqurari si asistenta sociala

68.02

107.464,99

70.705,69

46.110,30

-24.595,39

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

59.041,87

37.871,24

25.509,73

-12.361,51

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.661,00

5.750,00

3.271,19

-2.478,81

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

31.548,68

20.150,08

15.467,05

-4.683,03

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

349,05

296,48

104,17

-192,31

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

3.000,00

1.941,00

1.016,89

-924,11

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

4.857,39

4.692,39

1.032,15

-3.660,24

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

7,00

4,50

3,04

-1,46

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-293,92

-293,92

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

88.590,80

61.421,26

31.099,13

-30.322,13

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

66.970,74

44.369,18

18.924,43

-25.444,75

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

28.417,00

23.022,85

13.967,60

-9.055,25

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

10.537,80

6.849,65

0,00

-6.849,65

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

20.599,94

10.507,22

1.479,08

-9.028,14

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

7.416,00

3.989,46

3.639,11

-350,35

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-161,36

-161,36

Protecția mediului

74.02

21.620,06

17.052,08

12.174,70

-4.877,38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20.502,40

16.398,37

12.071,12

-4.327,25

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

999,66

594,71

44,78

-549,93

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

118,00

59,00

58,80

-0,20

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

564.178,38

325.817,01

120.675,05

-205.141,96

Acțiuni qenerale economice, comerciale si de munca

80.02

273,59

98,66

0,00

-98,66

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

273,59

98,66

0,00

-98,66

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili si enerqie

81.02

89.864,21

66.362,80

17.268,00

-49.094,80

TITLUL IV SUBVENȚII

40

10.000,00

10.000,00

9.073,08

-926,92

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

467,00

303,55

0,00

-303,55

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul 1 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

45.267,78

39.273,48

7.884,95

-31.388,53

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

33.490,43

16.405,77

1,49

-16.404,28

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

639,00

380,00

308,48

-71,53

Aqncultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi

84.02

473.448,58

258.951,05

103.385,17

-155.565,88

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

34.080,00

27.490,00

20.513,35

-6.976,65

TITLUL IV SUBVENȚII

40

67.571,00

45.300,00

43.500,00

-1.800,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

308.437,50

149.450,43

17.135,87

-132.314,56

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

44.294,73

27.240,81

12.892,36

-14.348,45

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

19.065,35

9.469,81

9.343,59

-126,22

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte acțiuni economice

87.02

592,00

404,50

21,88

-382,62

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

300,00

195,00

19,83

-175,17

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

127,00

127,00

0,00

-127,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

165,00

82,50

2,05

-80,45

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-26.316,13

-25.868,39

77.624,95

103.493,34

REZERVE

97.02

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT (+) (98.02.96 + 98.02.97)

98.02

0,00

0,00

77.624,95

77.624,95

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0,00

0,00

64.759,65

64.759,65

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0,00

0,00

12.865,30

12.865,30

DEFICIT 1) (-) (99.02.96 + 99.02.97)

99.02

26.316,13

25.868,39

0,00

-25.868,39

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

128,64

128,64

0,00

-128,64

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

26.187,49

25.739,75

0,00

-25.739,75

” finanțat din excedentul anilor precedenti

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

570.472,32

386.122,13

342.614,91

-43.507,22

VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)

48.02

593.734,13

396.558,45

313.556,45

-83.002,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

546.064,48

370.551,89

331.573,07

-38.978,82

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

604.506,52

395.618,13

309.603,26

-86.014,87

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

400.650,27

263.886,01

194.311,74

-69.574,27

A1.1. IMPUZII PE VENII, PRUNI SI UAS1IGURI UIN CAPI 1 AL UE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Al.2. IMPUZII PE VENII, PRUNI, SI UAS 1IGURI UIN CAPI 1 AL UE LA PERSUANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

400.650,27

263.886,01

194.311,74

-69.574,27

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1.275,27

828,93

871,35

42,42

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1.275,27

828,93

871,35

42,42

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

399.375,00

263.057,08

193.440,39

-69.616,69

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

397.085,00

261.911,08

192.424,23

-69.486,85

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

2.290,00

1.146,00

1.016,16

-129,84

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul 1 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

87.875,92

62.779,77

58.755,59

-4.024,18

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

87.875,92

62.779,77

58.755,59

-4.024,18

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

62.095,72

45.322,64

42.603,58

-2.719,06

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

19.925,21

14.347,78

12.652,20

-1.695,58

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

42.170,51

30.974,86

29.951,38

-1.023,48

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 +07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

18.922,14

12.899,39

12.716,92

-182,47

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

5.787,27

3.761,73

3.565,79

-195,94

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

13.030,97

9.070,13

9.068,42

-1,71

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

103,90

67,53

82,71

15,18

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6.858,06

4.557,74

3.435,08

-1.122,66

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

111.283,96

65.699,71

54.488,25

-11.211,46

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

78.926,76

43.667,52

37.874,77

-5.792,75

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

4.989,40

4.709,40

1.860,00

-2.849,40

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

56.945,36

30.423,62

27.481,77

-2.941,85

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

16.992,00

8.534,50

8.533,00

-1,50

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1.199,69

779,80

714,45

-65,35

Impozit pe spectacole

15.02.01

20,06

13,04

4,79

-8,25

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

1.179,63

766,76

709,66

-57,10

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

31.157,51

21.252,39

15.899,03

-5.353,36

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

22.053,82

14.934,99

12.384,50

-2.550,49

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14.415,47

9.870,06

7.926,83

-1.943,23

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

7.638,35

5.064,93

4.457,66

-607,27

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

1.028,88

668,77

349,24

-319,53

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

8.074,81

5.648,63

3.165,30

-2.483,33

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

4.696,37

3.252,64

2.047,68

-1.204,96

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

4.696,37

3.252,64

2.047,68

-1.204,96

Alte impozite si taxe

18.02.50

4.696,37

3.252,64

2.047,68

-1.204,96

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-58.442,04

-25.066,24

21.969,81

47.036,05

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

43.157,03

27.961,66

28.271,99

310,33

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

43.157,03

27.961,66

28.270,07

308,41

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

38.220,46

26.843,30

24.672,44

-2.170,86

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

38.220,46

26.843,30

24.672,44

-2.170,86

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

3.216,02

0,00

2.800,19

2.800,19

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

3.216,02

0,00

2.800,19

2.800,19

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul 1 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

1.720,55

1.118,36

797,44

-320,92

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

1,92

1,92

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

0,00

1,92

1,92

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-101.599,07

-53.027,90

-6.302,18

46.725,72

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

463,17

98,97

100,96

1,99

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

5,06

3,29

3,61

0,32

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

55,41

55,41

57,81

2,40

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

402,70

40,27

39,54

-0,73

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

1.068,77

694,70

697,13

2,43

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0,00

0,00

3,33

3,33

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

1.068,77

694,70

693,80

-0,90

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

13.370,34

9.090,72

5.070,85

-4.019,87

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

13.370,34

9.090,72

5.070,78

-4.019,94

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

13.370,34

9.090,72

5.070,78

-4.019,94

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0,00

0,00

0,07

0,07

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

10.095,06

6.761,79

7.687,04

925,25

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

128,97

83,83

7,23

-76,60

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

128,97

83,83

7,23

-76,60

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

5.667,53

3.783,89

1.296,43

-2.487,46

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0,00

0,00

0,23

0,23

Alte venituri

36.02.50

4.298,56

2.894,07

6.383,15

3.489,08

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-126.596,41

-69.674,08

-19.858,15

49.815,93

Donatii si sponsorizări

37.02.01

190,91

190,91

200,09

9,18

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-126.787,32

-69.864,99

-20.058,25

49.806,74

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

106,46

106,46

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

106,46

106,46

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru f nantarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0,00

0,00

106,46

106,46

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

24.407,84

15.570,24

10.935,38

-4.634,86

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

24.407,84

15.570,24

10.935,38

-4.634,86

subvenții de ia bugetul de stat țcod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 ia 42.u2.36 +42.U2.41 +

42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

42.02

24.407,84

15.570,24

10.935,38

-4.634,86

subvenții pentru acuiuaiea ajuiuruiui pentru incaizuea locuinței cu lemne, car cum, comuueuuiii petrolieri

42.02.34

15,00

15,00

1,31

-13,69

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul 1 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

168,00

100,80

46,61

-54,19

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sanatate publica

42.02.66

22.026,00

13.255,60

8.651,52

-4.604,08

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

2.198,84

2.198,84

2.235,93

37,09

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

570.600,96

386.250,77

277.855,26

-108.395,51

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

105.729,28

64.454,11

46.725,77

-17.728,34

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

77.040,13

48.206,14

37.052,77

-11.153,37

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

67.403,49

40.948,50

32.684,26

-8.264,24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.000,00

6.275,00

3.874,56

-2.400,44

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

128,64

128,64

128,61

-0,03

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

600,00

400,00

328,83

-71,17

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

908,00

454,00

453,59

-0,41

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-417,08

-417,08

Alte servicii publice qenerale_

54.02

16.683,60

10.816,32

5.227,26

-5.589,06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.402,85

5.200,82

1.387,65

-3.813,17

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.065,75

925,75

0,00

-925,75

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

7.215,00

4.689,75

3.875,00

-814,75

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-35,39

-35,39

Tranzacții privind datoria publică si împrumuturi

55.02

12.005,55

5.431,65

4.445,74

-985,91

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.286,00

179,10

54,37

-124,73

TITLUL III DOBÂNZI

30

10.719,55

5.252,55

4.391,37

-861,18

Transferuri cu caracter qeneral intre diferite nivele ale administrației (56.02)

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

36.865,41

25.860,81

19.155,77

-6.705,04

Ordine publica si siquranta nationala_

61.02

36.865,41

25.860,81

19.155,77

-6.705,04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.449,41

5.405,41

3.623,17

-1.782,24

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

31.416,00

20.455,40

15.620,60

-4.834,80

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-88,00

-88,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

239.430,52

159.327,81

99.640,12

-59.687,69

Invatamant

65.02

65.841,74

42.595,19

20.355,58

-22.239,61

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

33.532,24

19.053,24

9.425,19

-9.628,05

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

216,00

96,00

96,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

17.044,55

8.587,05

8.425,57

-161,48

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5.048,95

4.858,90

2.412,19

-2.446,71

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

10.000,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-3,37

-3,37

Sanatate

66.02

22.344,00

13.454,40

8.627,25

-4.827,15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22.094,00

13.256,40

8.624,20

-4.632,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

100,00

100,00

0,00

-100,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

150,00

98,00

3,05

-94,95

Cultura, recreere si reliqie

67.02

48.986,23

37.561,40

25.683,31

-11.878,09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

27.673,00

22.509,90

19.735,19

-2.774,71

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

11.269,23

7.325,00

4.825,65

-2.499,35

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul I 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

10.004,00

7.703,00

1.124,03

-6.578,97

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

40,00

23,50

18,66

-4,84

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-20,22

-20,22

Asiqurari si asistenta sociala_

68.02

102.258,55

65.716,82

44.973,98

-20.742,84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

59.041,87

37.871,24

25.509,73

-12.361,51

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.661,00

5.750,00

3.271,19

-2.478,81

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

31.548,68

20.150,08

15.467,05

-4.683,03

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

3.000,00

1.941,00

1.016,89

-924,11

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

7,00

4,50

3,04

-1,46

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-293,92

-293,92

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

56.453,40

43.469,68

29.575,27

-13.894,41

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

35.833,00

27.012,31

17.445,35

-9.566,96

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

28.417,00

23.022,85

13.967,60

-9.055,25

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

7.416,00

3.989,46

3.639,11

-350,35

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-161,36

-161,36

Protecția mediului

74.02

20.620,40

16.457,37

12.129,92

-4.327,45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20.502,40

16.398,37

12.071,12

-4.327,25

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

118,00

59,00

58,80

-0,20

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

132.122,35

93.138,36

82.758,33

-10.380,03

Acțiuni qenerale economice, comerciale si de munca

80.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili si enerqie

81.02

11.106,00

10.683,55

9.381,56

-1.301,99

TITLUL IV SUBVENȚII

40

10.000,00

10.000,00

9.073,08

-926,92

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

467,00

303,55

0,00

-303,55

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

639,00

380,00

308,48

-71,53

Transporturi

84.02

120.716,35

82.259,81

73.356,94

-8.902,87

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

34.080,00

27.490,00

20.513,35

-6.976,65

TITLUL IV SUBVENȚII

40

67.571,00

45.300,00

43.500,00

-1.800,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

19.065,35

9.469,81

9.343,59

-126,22

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte acțiuni economice

87.02

300,00

195,00

19,83

-175,17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

300,00

195,00

19,83

-175,17

Partea Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

-128,64

-128,64

64.759,65

64.888,29

REZERVE

97.02

0,00

EXCEDENT (98.02.96)

98.02

0,00

0,00

64.759,65

64.759,65

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0,00

0,00

64.759,65

64.759,65

DEFICIT1’ (99.02.97)

99.02

128,64

128,64

0,00

-128,64

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.97

128,64

128,64

0,00

-128,64

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+00.16+45.02+46.02+48.02) ■ TOTAL

00.01 SD

585.035,45

316.383,06

72.524,92

-243.858,14

VENITURI PROPRII (COD 00.02-11.02+00.15-37.02+00.16)

48.02

2.231,98

1.978,97

1.602,55

-376,42

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

126.787,32

69.864,99

20.058,25

-49.806,74

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

126.787,32

69.864,99

20.058,25

-49.806,74

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

126.787,32

69.864,99

20.058,25

-49.806,74

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

36.02.31

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul 1 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

Transferuri voluntare, altele dacat subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

126.787,32

69.864,99

20.058,25

-49.806,74

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

126.787,32

69.864,99

20.058,25

-49.806,74

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2.231,98

1.978,97

1.602,55

-376,42

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

2.231,98

1.978,97

1.602,55

-376,42

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

391,83

286,19

45,24

-240,95

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

735,33

587,96

310,03

-277,93

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1.104,82

1.104,82

1.247,27

142,45

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

16.594,17

16.594,17

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0,00

0,00

16.594,17

16.594,17

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0,00

0,00

16.594,17

16.594,17

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata*)

40.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

120.813,20

63.940,20

3.534,87

-60.405,33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

120.813,20

63.940,20

3.534,87

-60.405,33

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

42.02

120.813,20

63.940,20

3.534,87

-60.405,33

Programul Termoficare

42.02.01

24.936,97

13.000,00

0,00

-13.000,00

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

42.02.01.01

24.936,97

13.000,00

0,00

-13.000,00

subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru nnantarea investițiilor in sanatate(cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0,00

0,00

13,97

13,97

Finanțarea programului național de Dezvoltare Locala

42.02.65

3.100,00

3.100,00

598,52

-2.501,48

supventii ae ia bugetul ae stat către cugetele locale necesare susținem aeruiani proiectelor nnantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 20142020

42.02.69

92.776,23

47.840,20

2.922,38

-44.917,82

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0,00

0,00

114,73

114,73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0,00

0,00

91,34

91,34

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0,00

0,00

91,34

91,34

Prefinanțare

45.02.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

rrogramui ae cooperare eivetiano-roman vizana reaucerea aispantatiior economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02)

45.02.19

0,00

0,00

23,39

23,39

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.19.02

0,00

0,00

23,39

23,39

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)

45.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

ronaui național pentru reiațu ouateraie arerent mecanismelor nnanciare stt țcoa 45.02.21.01 +45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.04)

46.02

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul 1 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

AI16 £UM6       dIH f&HdUFI di 13 UHIUH33 EUFA|S3âHâ                   &|S6Fâțl&Hâl6

finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15)

48.02

335.202,95

180.598,90

30.620,35

-149.978,55

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

333.250,35

178.788,06

30.507,02

-148.281,04

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

291.486,58

139.289,99

8.471,64

-130.818,35

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

4.863,77

3.215,68

2.801,77

-413,91

Prefinantari

48.02.01.03

36.900,00

36.282,39

19.233,60

-17.048,79

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

1.952,60

1.810,84

113,34

-1.697,50

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.684,19

1.595,00

22,16

-1.572,84

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

71,90

71,90

41,18

-30,72

Prefinantari

48.02.02.03

196,51

143,94

50,00

-93,94

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

611.222,94

342.122,81

59.659,62

-282.463,19

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

6.344,00

4.546,41

768,93

-3.777,48

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

5.711,48

4.034,97

755,96

-3.279,01

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

1.800,00

1.800,00

0,00

-1.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare)

70

3.911,48

2.234,97

755,96

-1.479,01

Alte servicii publice qenerale

54.02

632,52

511,44

12,97

-498,47

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

31,00

20,15

0,00

-20,15

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

601,52

491,29

12,97

-478,32

CHELTUIELI DE CAPITAL (active financiare)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

60.02

910,90

461,50

274,31

-187,19

Ordine publica si siquranta naționala

61.02

910,90

461,50

274,31

-187,19

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

710,00

461,50

274,31

-187,19

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

200,90

0,00

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

139.774,61

86.484,67

19.175,80

-67.308,87

Invatamant

65.02

28.576,58

16.131,00

2.522,94

-13.608,06

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

8.020,00

4.940,00

139,05

-4.800,95

CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare)

70

20.556,58

11.191,00

2.383,89

-8.807,11

Sanatate

66.02

28.384,10

20.295,71

450,96

-19.844,75

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

8.251,00

5.696,00

431,40

-5.264,60

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

18.667,42

14.500,00

0,00

-14.500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.465,68

99,71

19,56

-80,15

Cultura, recreere si reliqie

67.02

77.607,49

45.069,09

15.065,58

-30.003,51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

1.865,00

1.243,75

205,00

-1.038,75

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

56.633,47

31.694,28

9.467,82

-22.226,46

CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare)

70

19.109,02

12.131,06

5.392,76

-6.738,30

Asigurări si asistenta sociala_

68.02

5.206,44

4.988,87

1.136,32

-3.852,55

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

349,05

296,48

104,17

-192,31

CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare)

70

4.857,39

4.692,39

1.032,15

-3.660,24

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

32.137,40

17.951,58

1.523,86

-16.427,72

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

31.137,74

17.356,87

1.479,08

-15.877,79

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

10.537,80

6.849,65

0,00

-6.849,65

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul I 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare)

70

20.599,94

10.507,22

1.479,08

-9.028,14

Protecția mediului

74.02

999,66

594,71

44,78

-549,93

CHELTUIELI DE CAPITAL (active nefinanciare)

70

999,66

594,71

44,78

-549,93

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

83.02

432.056,03

232.678,65

37.916,72

-194.761,93

Acțiuni qenerale economice, comerciale si de munca

80.02

273,59

98,66

0,00

-98,66

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

273,59

98,66

0,00

-98,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Combustibili si enerqie

81.02

78.758,21

55.679,25

7.886,44

-47.792,81

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

45.267,78

39.273,48

7.884,95

-31.388,53

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

33.490,43

16.405,77

1,49

-16.404,28

Transporturi

84.02

352.732,23

176.691,24

30.028,23

-146.663,01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul 1 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferente (Realizări -Prevederi)

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

308.437,50

149.450,43

17.135,87

-132.314,56

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

44.294,73

27.240,81

12.892,36

-14.348,45

Alte acțiuni economice

87.02

292,00

209,50

2,05

-207,45

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

127,00

127,00

0,00

-127,00

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

165,00

82,50

2,05

-80,45

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02)

96.02

-26.187,49

-25.739,75

12.865,30

38.605,05

REZERVE

97.02

0,00

EXCEDENT (98.02.97)

98.02

0,00

0,00

12.865,30

12.865,30

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0,00

0,00

12.865,30

12.865,30

DEFICIT1)    (99.02.97)

99.02

26.187,49

25.739,75

0,00

-25.739,75

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

26.187,49

25.739,75

0,00

-25.739,75

1) finantat din excedentul anilor precedenti

JUDEȚUL: IASI

Anexa 2


Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL IASI

Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la 30.06.2020

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul I 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferențe (Realizări -Prevederi)

0

1

2

3

4

5(4-3)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+48,10)

00.01

301.008,12

190.923,00

135.875,41

-55.047,59

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

178.168,74

111.480,80

68.430,92

-43.049,88

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0,00

0,00

0,00

0,00

|Impozit pe spectacole

15.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

178.168,74

111.480,80

68.430,92

-43.049,88

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

2.800,69

1.637,46

317,28

-1.320,18

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

2.800,69

1.637,46

317,28

-1.320,18

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2.780,69

1.627,46

317,28

-1.310,18

Alte venituri din proprietate

30.10.50

20,00

10,00

0,00

-10,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

175.368,05

109.843,34

68.113,64

-41.729,70

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

175.067,55

109.647,84

67.922,54

-41.725,30

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

5.961,04

5.022,74

2.821,01

-2.201,73

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

5.148,04

3.199,44

1.249,42

-1.950,02

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

3.807,34

2.209,64

1.421,25

-788,39

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

21.233,60

12.346,43

3.698,43

-8.648,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

150,16

70,16

30,70

-39,46

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

50,00

50,00

0,00

-50,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

1.291,00

857,15

426,68

-430,47

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

108.363,18

67.742,92

46.550,73

-21.192,19

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

25.057,50

15.592,50

10.977,35

-4.615,15

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

4.005,69

2.556,86

746,99

-1.809,87

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

300,00

195,00

146,37

-48,63

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

300,00

195,00

146,37

-48,63

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0,00

0,00

0,00

0,00

| Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

0,00

0,00

0,00

0,00

| Alte venituri

36.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

0,50

0,50

44,73

44,23

Donații și sponsorizări

37.10.01

0,50

0,50

44,73

44,23

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-8.146,99

-5.584,26

-70,03

5.514,23

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

8.146,99

5.584,26

70,03

-5.514,23

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

0,43

0,43

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0,00

0,00

0,43

0,43

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0,00

0,00

12.844,86

12.844,86

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10)

40.10

0,00

0,00

12.844,86

12.844,86

|Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0,00

0,00

12.844,86

12.844,86

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

122.835,78

79.438,60

54.595,64

-24.842,96

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

122.835,78

79.438,60

54.595,64

-24.842,96

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

89,05

89,05

88,92

-0,13

page 1 of 6

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul I 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 20142020****)

42.10.70

1,55

1,55

1,42

-0,13

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.10.82

87,50

87,50

87,50

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.33)

43.10

122.746,73

79.349,55

54.506,72

-24.842,83

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

49.900,23

32.522,65

24.321,25

-8.201,40

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

150,00

98,00

0,00

-98,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

8.251,00

5.696,00

431,40

-5.264,60

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.606,00

1.725,40

479,31

-1.246,09

Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

61.112,00

38.580,00

28.562,26

-10.017,74

Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40

727,50

727,50

712,50

-15,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.10

3,60

3,60

3,56

-0,04

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.01

3,60

3,60

3,56

-0,04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume plătite in contul platilor efectuate in anii precedenti

48.01.02

3,60

3,60

3,56

-0,04

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

317.058,43

206.703,99

119.781,48

-86.922,51

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

7.994,09

5.175,90

3.738,93

-1.436,97

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

7.994,09

5.175,90

3.738,93

-1.436,97

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.615,00

4.281,75

3.390,47

-891,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.248,09

809,00

315,14

-493,86

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

100,00

65,00

33,32

-31,68

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE

71

31,00

20,15

0,00

-20,15

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

32.126,00

20.916,90

15.083,36

-5.833,54

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

32.126,00

20.916,90

15.083,36

-5.833,54

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

28.804,00

18.916,63

14.397,09

-4.519,54

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.600,00

1.530,77

591,69

-939,08

DOBÂNZI

30

12,00

8,00

5,85

-2,15

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE

71

710,00

461,50

88,73

-372,77

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

276.938,34

180.611,19

100.959,19

-79.652,00

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

36.819,11

24.522,25

6.636,87

-17.885,38

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.045,42

5.379,82

1.899,49

-3.480,33

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

30.326,85

18.765,92

4.719,03

-14.046,89

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

4,00

2,00

0,14

-1,86

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

50,00

50,00

18,21

-31,79

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE

71

392,84

324,51

0,00

-324,51

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

217.953,38

141.462,12

87.930,09

-53.532,03

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

121.990,00

76.693,70

59.173,65

-17.520,05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

77.437,23

51.649,67

27.417,26

-24.232,41

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

5,15

5,15

0,00

-5,15

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.080,00

675,00

506,25

-168,75

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE

71

17.441,00

12.438,60

833,38

-11.605,22

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

0,00

-0,45

-0,45

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

15.554,63

10.250,60

4.910,27

-5.340,33

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.597,23

4.111,20

2.565,80

-1.545,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6.790,40

4.699,35

2.306,49

-2.392,86

TITLUL X ALTE CHELTUIELI                                                          Page 2 of 6

59

302,00

196,30

28,98

-167,32

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul I 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferențe (Realizări -Prevederi)

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE

71

1.865,00

1.243,75

9,00

-1.234,75

Asigurări sl asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

6.611,22

4.376,22

1.481,96

-2.894,26

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

20

6.384,22

4.196,22

1.481,96

-2.714,26

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE

71

227,00

180,00

0,00

-180,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.10.96+99.10.97)

99.10

-16.050,31

-15.780,99

16.093,93

31.874,92

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.10

0,00

0,00

16.093,93

16.093,93

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0,00

0,00

14.706,94

14.706,94

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97                 0,00          0,00      1.386,99

1.386,99

DEFICIT |

99.10

16.050,31

15.780,99

0,00

-15.780,99

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

14.387,46

14.118,14

0,00

-14.118,14

Deficitul secțiunii de dezvoltare                                                                                                         99.10.97

1.662,85

1.662,85

0,00

-1.662,85

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

281.998,98

177.912,19

133.557,31

-44.354,88

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

170.021,75

105.896,54

68.360,89

-37.535,65

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0,00

0,00

0,00

0,00

|Impozit pe spectacole

15.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

170.021,75

105.896,54

68.360,89

-37.535,65

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

2.800,69

1.637,46

317,28

-1.320,18

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

2.800,69

1.637,46

317,28

-1.320,18

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2.780,69

1.627,46

317,28

-1.310,18

Alte venituri din proprietate

30.10.50

20,00

10,00

0,00

-10,00

C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

167.221,06

104.259,08

68.043,61

-36.215,47

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

175.067,55

109.647,84

67.922,54

-41.725,30

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

5.961,04

5.022,74

2.821,01

-2.201,73

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

5.148,04

3.199,44

1.249,42

-1.950,02

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

3.807,34

2.209,64

1.421,25

-788,39

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

21.233,60

12.346,43

3.698,43

-8.648,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

150,16

70,16

30,70

-39,46

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

50,00

50,00

0,00

-50,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

1.291,00

857,15

426,68

-430,47

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

108.363,18

67.742,92

46.550,73

-21.192,19

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

25.057,50

15.592,50

10.977,35

-4.615,15

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

4.005,69

2.556,86

746,99

-1.809,87

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

300,00

195,00

146,37

-48,63

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

300,00

195,00

146,37

-48,63

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0,00

0,00

0,00

0,00

| Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-8.146,49

-5.583,76

-25,30

5.558,46

Donații și sponsorizări

37.10.01

0,50

0,50

44,73

44,23

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-8.146,99

-5.584,26

-70,03

5.514,23

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0,00

0,00

11.512,91

11.512,91

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10)

40.10

0,00

0,00

11.512,91

11.512,91

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15.01

0,00

0,00

11.512,91

11.512,91

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

111.977,23

72.015,65

53.683,51

-18.332,14

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+cod 43.10)

00.18

111.977,23

72.015,65

53.683,51

-18.332,14

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

87,50

87,50

87,50

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014----------------------------------------------------------------------------Page 3 of 6------------------

42.10.70

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul I 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferențe (Realizări -Prevederi)

|Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.10.82

87,50

87,50

87,50

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

111.889,73

71.928,15

53.596,01

-18.332,14

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

49.900,23

32.522,65

24.321,25

-8.201,40

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

150,00

98,00

0,00

-98,00

Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariate |Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.33

43.10.40

61.112,00

727,50

38.580,00

727,50

28.562,26

712,50

-10.017,74

-15,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

296.386,44

192.030,33

118.850,37

-73.179,96

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

7.963,09

5.155,75

3.738,93

-1.416,82

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

7.963,09

5.155,75

3.738,93

-1.416,82

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.615,00

4.281,75

3.390,47

-891,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.248,09

809,00

315,14

-493,86

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

100,00

65,00

33,32

-31,68

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

31.416,00

20.455,40

14.994,63

-5.460,77

Ordine publica sl siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

31.416,00

20.455,40

14.994,63

-5.460,77

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

28.804,00

18.916,63

14.397,09

-4.519,54

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

20

2.600,00

1.530,77

591,69

-939,08

| DOBÂNZI

30

12,00

8,00

5,85

-2,15

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

257.007,35

166.419,18

100.116,81

-66.302,37

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

36.426,27

24.197,74

6.636,87

-17.560,87

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.045,42

5.379,82

1.899,49

-3.480,33

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

20

30.326,85

18.765,92

4.719,03

-14.046,89

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

4,00

2,00

0,14

-1,86

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

50,00

50,00

18,21

-31,79

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

200.507,23

129.018,37

87.096,71

-41.921,66

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

121.990,00

76.693,70

59.173,65

-17.520,05

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

20

77.437,23

51.649,67

27.417,26

-24.232,41

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1.080,00

675,00

500,25

-174,75

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85

0,00

0,00

-0,45

-0,45

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

13.689,63

9.006,85

4.901,27

-4.105,58

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.597,23

4.111,20

2.565,80

-1.545,40

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

20

6.790,40

4.699,35

2.306,49

-2.392,86

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

302,00

196,30

28,98

-167,32

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

6.384,22

4.196,22

1.481,96

-2.714,26

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

20

6.384,22

4.196,22

1.481,96

-2.714,26

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.10.96)

99.10

-14.387,46

-14.118,14

14.706,94

28.825,08

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0,00          0,00     14.706,94

14.706,94

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

14.387,46

14.118,14

0,00

-14.118,14

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10+48,10) - TOTAL

00.01

19.009,14

13.010,81

2.318,10

-10.692,71

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

8.146,99

5.584,26

70,03

-5.514,23

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

0,00

0,00

A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0,00

0,00

0,00

0,00

|Impozit pe spectacole

15.10.01

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

8.146,99

5.584,26

70,03

-5.514,23

C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII (cod 37.10)

00.14

8.146,99

5.584,26

70,03

-5.514,23

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

8.146,99

5.584,26

70,03

-5.514,23

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

8.146,99

5.584,26

70,03

-5.514,23

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

0,43

0,43

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0,00

0,00

0,43

0,43

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)                                                 Page 4 of 6

00.16

0,00

0,00

1.331,95

1.331,95

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul I 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Incasarl din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10)

40.10

0,00

0,00

1.331,95

1.331,95

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15.02

0,00

0,00

1.331,95

1.331,95

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

10.858,55

7.422,95

912,13

-6.510,82

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

10.858,55

7.422,95

912,13

-6.510,82

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

1,55

1,55

1,42

-0,13

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 20142020****)

42.10.70

1,55

1,55

1,42

-0,13

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

10.857,00

7.421,40

910,71

-6.510,69

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

8.251,00

5.696,00

431,40

-5.264,60

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.606,00

1.725,40

479,31

-1.246,09

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi anuale 2020 TOTAL

Prevederi la semestrul I 2020

Realizări la 30.06.2020

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari

48.10

3,60

3,60

3,56

-0,04

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.01

3,60

3,60

3,56

-0,04

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume plătite in contul platilor efectuate in anii precedenti

48.01.02

3,60

3,60

3,56

-0,04

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

20.671,99

14.673,66

931,11

-13.742,55

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

31,00

20,15

0,00

-20,15

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

31,00

20,15

0,00

-20,15

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE

71

31,00

20,15

0,00

-20,15

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

710,00

461,50

88,73

-372,77

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

710,00

461,50

88,73

-372,77

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE

71

710,00

461,50

88,73

-372,77

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

19.930,99

14.192,01

842,38

-13.349,63

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

392,84

324,51

0,00

-324,51

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE

71

392,84

324,51

0,00

-324,51

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

17.446,15

12.443,75

833,38

-11.610,37

Iprograme F.E.D.E.R

58

5,15

5,15

0,00

-5,15

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE

71

17.441,00

12.438,60

833,38

-11.605,22

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

1.865,00

1.243,75

9,00

-1.234,75

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE

71

1.865,00

1.243,75

9,00

-1.234,75

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

227,00

180,00

0,00

-180,00

TITLUL XII ACTIVE NE FINANCIARE

71

227,00

180,00

0,00

-180,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

-1.662,85

-1.662,85

1.386,99

3.049,84

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0,00

0,00

1.386,99

1.386,99

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

1.662,85

1.662,85

0,00

-1.662,85