Hotărârea nr. 254/2020

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 - privind bugetul de stat pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform

Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2

(Secțiunea de dezvoltare) si Anexei nr. 1.2.2 (Lista obiectivelor de investitii -invatamant), după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de

+ 4.995,38 mii lei

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

+ 1,92 mii lei

33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

36.02.14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.50 Alte venituri

+ 3,00 mii lei

+ 4,47 mii lei

+ 0,23 mii lei +3.651,52 mii lei

37.02.01 Donatii si sponsorizari

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.80 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent -Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent -Fondul Social European (FSE)

48.02.02.03 Prefinantare - Fondul Social European (FSE)

+ 3,29 mii lei

  • - 418,90 mii lei

+ 418,90 mii lei

+8,20 mii lei

  • - 453,87 mii lei

+ 1.158,90 mii lei

+ 119,25 mii lei

+ 482,79 mii lei

+ 15,68 mii lei

la cheltuieli cu suma de

+ 4.995,38 mii lei

51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii

61.02.20 Ordine publica si siguranta nationala - bunuri si servicii

+ 304,15 mii lei

+ 3,29 mii lei

61.02.20 Ordine publica si siguranța naționala - bunuri si servicii + 1.158,90 mii lei 65.02.58 Invatamant - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferențe cadrului financiar 2014-2020                    + 590,95 mii lei

67.02.20 Culțura, recreere si religie - bunuri si servicii                     + 330,00 mii

68.02.10 Asigurari si asisțența sociala - chelțuieli de personal             + 500,00 mii

68.02.20 Asigurari si asisțența sociala - bunuri si servicii                   + 108,09 mii

74.02.20 Proțecția mediului - bunuri si servicii                              + 500,00 mii

81.02.40 Combusțibili si energie - subvenții                             + 1.500,00 mii lei

Art. 2. Se suplimenteaza capitolul bugetar 65 - Invatamant cu suma de 3,69 mii lei pențru Scoala Posțliceala Sanițara Grigore Ghica Voda ațaț la venițuri caț si la cheltuieli bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, conform Anexei nr. 2 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 2.1 (Sectiunea de functionare) si Anexei nr. 2.2 (Sectiunea de dezvoltare).

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020), Anexei nr. 4 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 4.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 4. Se împuternicește ordonatorul principal de credite să efectueze suplimentări de credite bugetare/de angajament atat pe venituri cat si pe cheltuieli pe anul 2020 in baza contractului de finantare nr.35519/30.03.2020 incheiat cu Directia de Sanatate Publica pe masura sumelor primite din bugetul Ministerului Sanatatii, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii, prevazute la articolul 2 din Hotararea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale ; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Directiei Fond Locativ si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Iasi; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare; Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 254 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.2


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

***** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE DEZVOLTARE

586.308,97

590,95

586.899,92

**** 49.90 VENITURI PROPRII

2.303,85

8,20

2.312,05

*** 00.02 VENITURI CURENTE

127.407,32

418,90

127.826,22

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

127.407,32

418,90

127.826,22

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

127.407,32

418,90

127.826,22

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrări de reabil. termica

0,00

0,00

0,00

37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvenții

127.407,32

418,90

127.826,22

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

127.407,32

418,90

127.826,22

* 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

2.303,85

8,20

2.312,05

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

2.303,85

8,20

2.312,05

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

391,83

0,00

391,83

39.02.03 Venituri din vânz locuințelor const fd statului

735,33

0,00

735,33

39.02.07 Venituri din vânz unor bun apart dom.privat al stat

1.176,69

8,20

1.184,89

** 00.17 IV SUBVENȚII

119.272,71

-453,87

118.818,84

* 00.18 SUBVENȚII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

119.272,71

-453,87

118.818,84

42.02 Subvenții de la bugetul de stat

119.272,71

-453,87

118.818,84

42.02.01 Programul Termoficare

24.936,97

0,00

24.936,97

42.02.01.01 Sume alocate de la BS pt. Programul Termoficare

24.936,97

0,00

24.936,97

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

0,00

0,00

0,00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

0,00

0,00

0,00

42.02.51 Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

0,00

0,00

0,00

42.02.51.02 Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

0,00

0,00

0,00

42.02.65 Finanțarea Programului Nationel de Dezvoltare Locala

3.100,00

0,00

3.100,00

42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

91.235,74

-453,87

90.781,87

48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantariaferente cadrului financiar 2014-2020

337.325,09

617,72

337.942,81

48.02.01 Fd European de Dezv Regionala

334.868,00

119,25

334.987,25

48.02.01.01 Sume plati an curent

282.939,56

119,25

283.058,81

48.02.01.02 Sume plt an anterior

4.837,27

0,00

4.837,27

48.02.01.03 Prefinantare

47.091,17

0,00

47.091,17

48.02.02 Fondul Social European

2.457,09

498,47

2.955,56

48.02.02.01 Sume plati an curent

2.188,68

482,79

2.671,47

48.02.02.02 Sume primite in contul plati efect in anii anteriori

71,90

0,00

71,90

48.02.02.03 Prefinantari

196,51

15,68

212,19

...... 49 Q2 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

612.496,46

590,95

613.087,41

** 50 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

6.344,00

0,00

6.344,00

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

5.711,48

0,00

5.711,48

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

1.800,00

0,00

1.800,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

71 Active nefinanciare

3.911,48

0,00

3.911,48

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

632,52

0,00

632,52

51 Transferuri intre unitati ale administrației publice

31,00

0,00

31,00

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

601,52

0,00

601,52

** 59 Partea a I l-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

910,90

0,00

910,90

* 61.02 Ordine publica si siguranța naționala - din care titlurile:

910,90

0,00

910,90

51 Transferuri intre unitati ale administrației publice

710,00

0,00

710,00

71 Active nefinanciare

200,90

0,00

200,90

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

140.988,13

590,95

141.579,08

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

29.170,10

590,95

29.761,05

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

8.613,52

590,95

9.204,47

71 Active nefinanciare

20.556,58

0,00

20.556,58

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

28.384,10

0,00

28.384,10

51 Transferuri intre unitati ale administrației publice

8.251,00

0,00

8.251,00

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

18.667,42

0,00

18.667,42

71 Active nefinanciare

1.465,68

0,00

1.465,68

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

78.227,49

0,00

78.227,49

51 Transferuri intre unitati ale administrației publice

1.865,00

0,00

1.865,00

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

56.633,47

0,00

56.633,47

71 Active nefinanciare

19.729,02

0,00

19.729,02

* 68.02 Asigurări si asistenta sociala - din care titlurile:

5.206,44

0,00

5.206,44

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

349,05

0,00

349,05

71 Active nefinanciare

4.857,39

0,00

4.857,39

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

32.197,40

0,00

32.197,40

* 70.02 Locuințe, servicii si dezvoltare publica - din care titlurile:

31.197,74

0,00

31.197,74

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

10.537,80

0,00

10.537,80

71 Active nefinanciare

20.659,94

0,00

20.659,94

* 74.02 Protecția mediului - din care titlurile:

999,66

0,00

999,66

71 Active nefinanciare

999,66

0,00

999,66

** 79 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

432.056,03

0,00

432.056,03

* 80.02 Acțiuni generale economice - din care titlurile:

273,59

0,00

273,59

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

273,59

0,00

273,59

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

78.758,21

0,00

78.758,21

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

45.267,78

0,00

45.267,78

71 Active nefinanciare

33.490,43

0,00

33.490,43

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

352.732,23

0,00

352.732,23

58 Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020

308.437,50

0,00

308.437,50

71 Active nefinanciare

44.294,73

0,00

44.294,73

* 87.02 Alte acțiuni economice - din care titlurile:

292,00

0,00

292,00

55 Alte transferuri

127,00

0,00

127,00

71 Active nefinanciare

165,00

0,00

165,00

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

26.187,49

0,00

26.187,49

DIRECTOR GENERAL MARIA APETROAEI

DIRECTOR EXECUTIV

CARMEN CAZUC


DENUMIRE INDICATORI

BUGET ACTUALIZAT

INFLUENTE 2020

BUGET PROPUS

SEF SERVICIU BUGET

LUCIA GHERGHESANU

JUDEȚUL____IASI

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare


ANEXA 3


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE CAPITOLUL 70 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

32134,36

527,72

3416,59

28160,68

29,37

0

0

0

II

43435,86

527,72

3416,59

20659,94

18831,61

0

0

0

02 Buget local

I

32134,36

527,72

3416,59

28160,68

29,37

0

0

0

din care:

II

43435,86

527,72

3416,59

20659,94

18831,61

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

21868,67

0

0

21839,3

29,37

0

0

0

II

21868,67

0

0

10537,8

11330,87

0

0

0

7101 Active fixe

I

32104,99

527,72

3416,59

28160,68

0

0

0

0

II

32104,99

527,72

3416,59

20659,94

7500,74

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

20136,43

527,72

3034,4

16574,31

0

0

0

0

II

20136,43

527,72

3034,4

12073,57

4500,74

0

0

0

02 Buget local

I

20136,43

527,72

3034,4

16574,31

0

0

0

0

din care:

II

20136,43

527,72

3034,4

12073,57

4500,74

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

20136,43

527,72

3034,4

16574,31

II

20136,43

527,72

3034,4

12073,57

4500,74

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1729,37

0

0

1700

29,37

0

0

0

II

13030,87

0

0

1700

11330,87

0

0

0

02 Buget local

I

1729,37

0

0

1700

29,37

0

0

0

din care:

II

13030,87

0

0

1700

11330,87

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0,00

0

0

0

II

0

0

0

0

0,00

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

21868,67

21839,3

29,37

II

21868,67

10537,8

11330,87

7101 Active fixe

I

1700

1700

II

1700,00

1700

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

0

din cadrul clasificatiei bugetare

II

0

0

II

0

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

10268,56

0

382,19

9886,37

0

0

0

0

II

10268,56

0

382,19

6886,37

3000

0

0

0

02 Buget local

I

10268,56

0

382,19

9886,37

0

0

0

0

din care:

II

10268,56

0

382,19

6886,37

3000

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

10268,56

0

382,19

9886,37

0

0

0

0

II

10268,56

0,00

382,19

6.886,37

3000

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

0

0

0

0

0

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

a. Achiziții de imobile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

1180

0

0

1180

0

0

0

0

II

1180

0

0

1180

0

0

0

0

02 Buget local

I

1180

0

0

1180

0

0

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

1180

1180

0

II

1180

1180

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

0

II

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

b. dotări independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

25

0

0

25

0

0

0

0

II

25

0

0

25

0

0

0

0

02 Buget local

I

25

0

0

25

0

0

0

0

din care:

II

25

0

0

25

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

25,00

25,00

II

25

25,00

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

06 Credite externe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

din cadrul clasificatiei bugetare

II

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

1499,4

0

0

1499,4

0

0

0

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

II

1499,4

0

0

1499,4

0

0

0

0

02 Buget local

I

1499,4

0

0

1499,4

0

0

0

0

din care:

II

1499,4

0

0

1499,4

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

1499,4

1499,4

II

1499,4

1499,4

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

80 Alte surse

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

d. cheltuieli privind consolidările

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

0

0

0

0

0

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

II

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

e. alte cheltuieli asimilate investițiilor

TOTAL GENERAL

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

7564,16

0

382,19

7181,97

0

0

0

0

II

7564,16

0

382,19

4181,97

3000

0

0

0

02 Buget local

I

7564,16

0

382,19

7181,97

0

0

0

0

din care:

II

7564,16

0

382,19

4181,97

3000

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

0

II

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

0

II

0

550109 Programe ISPA

I

0

II

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

II

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

II

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

7564,16

382,19

7181,97

II

7564,16

382,19

4181,97

3000

7103 Reparatii capitale

I II

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I II

10 Venituri proprii

I II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA

l/ll

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2018

Execuția

2019

EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

anii următori

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

57.02 Transferuri de capital

I

II

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finanțare rambursabila

I

II

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finanțare nerambursabila

I

II

0

0

550109 Programe ISPA

I

II

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

II

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana

I

II

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

II

0

0

56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare

I

II

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

II

0

0

7101 Active fixe

I

II

0

0

7103 Reparatii capitale

I

II

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri din cadrul clasificatiei bugetare

I

II