Hotărârea nr. 253/2020

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași domnului Stelian-Traian Dumistrăcel

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Stelian-Traian Dumistrăcel

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata prin platforma online de videoconferinta în data de 30 iulie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 72126/21.07.2020, întocmit de Serviciul Relatii Internationale;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 72127/21.07.2020, întocmit de Serviciul Relatii Internationale;

Având în vedere Scrisoarea de intenție din partea Asociației Studenților Jurnaliști nr. 72116/21.07.2020 întocmită de doamna Corina Giurgia;

Având în vedere Laudatio nr. 72118/21.07.2020 din partea Academiei Române, Filiala Iași- Institutului de Filologie Română „ A.Philippide’’, întocmit de domnul director, prof. univ. dr. Bogdan Crețu;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Stelian -Traian Dumistrăcel.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale, Academiei Române, Filiala Iași-Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Asociației Studenților Jurnaliști si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 253 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

1