Hotărârea nr. 252/2020

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier supleant al doamnei Antonica Alexa în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/2016 177/2016 210/2017 si nr. 222/2017

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier supleant al doamnei Antonica Alexa în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/2016, 177/2016, 210/2017 si nr. 222/2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 30.07.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Ordinul Prefectului Judetului Iasi nr. 182/29.06.2020, privind incetarea de

drept a mandatului domnului Ignat Etienne, consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere Adresa Partidului National Liberal - Filiala Iași inregistrata sub nr.

149/29.06.2020 si inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 65403/02.07.2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 173/24 iunie

2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 174/24 iunie

2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 177 din 24 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 210 din 31 mai

2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 222/23.06.2017 privind

constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Procesul - verbal al Comisie de validare a Consiliului Local al Municipiului Iasi din data de 30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 114, 119, 121, 122, 204 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se validează mandatul de consilier local al doamnei Antonica Alexa în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași.

Art.2. Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Iasi.

Art.3. (1) Se completează și modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 177/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Iași, astfel:

  • > Se desemnează doamna consilier local Antonica Alexa in locul domnului Etienne Ignat in Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura;

  • > Se desemnează doamna consilier local Antonica Alexa in locul domnului Etienne Ignat in Comisia Economico-Financiara.

  • (2) Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 210/31.05.2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ, astfel:

  • > Se desemnează doamna consilier local Antonica Alexa in locul domnului Etienne Ignat membru in Comisia pentru vanzarea terenurilor cu destinatia de curte/gradina aferente spatiului locativ;

  • > Se desemnează doamna consilier local Antonica Alexa in locul domnului Etienne Ignat membru in Comisia de repartizare a locuințelor construite prin programul ANL.

  • (3) Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 222/23.06.2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

  • > Se desemnează doamna consilier local Antonica Alexa in locul domnului Etienne Ignat membru in Comisia pentru repartizarea spatiilor pentru O.N.G., asociatii si partide politice;

  • > Se desemnează doamna consilier local Antonica Alexa in locul domnului Etienne Ignat membru in Comisia pentru vanzarea bunurilor imobile - proprietate a Municipiului Iasi.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Resurse Umane, Directie Fond Locativ, Directie Exploatare Patrimoniu, doamnei consilier local Antonica Alexa si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 252 din 30 iulie 2020

Total consilieri locali

26

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0