Hotărârea nr. 25/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA IASI VOINESTI NR. 16 NUMAR CADASTRAL 124374 150157 întocmit pentru construire cladire comerciala (clinica medicala si gradinita) cu parcare persoane fizice

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 124374, 150157 întocmit pentru construire cladire comerciala (clinica medicala si gradinita) cu parcare, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si

Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere votul exprimat prin apel nominal efectuat în plenul ședintei, consemnat si în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1577 din 08.05.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 67934 din 19.06.2019 depusa de Craciunescu Adrian-Daniel si

Craciunescu Ana Cristina;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 1016 din 03.04.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 01.08.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 65 din 09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6325/ 20.01.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI VOINESTI NR. 16, NUMAR CADASTRAL 124374, 150157 întocmit pentru construire cladire comerciala (clinica medicala si gradinita) cu parcare, persoane fizice.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 1499,00mp.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

UTR1 : cladire comerciala cu functiunea de clinica medicala si gradinita, S= 824,00mp;

 • • H max = 14,0 m masurat de la CTN la coama, regim de inaltime P+2E;

 • • POT max = 45 %;

 • • CUT max = 1,08 mp.ADC/mp.teren;

UTR 2: zona parcare, S= 673,00mp.

 • (4) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT PENTRU UTR 1:

Se va respecta limita zonei edificabile propusă în planșa de Reglementări Urbanistice, adică:

 • - retragere minimă obligatorie de 5,7m față de limita la strada Iași-Voinești ;

 • - retragere minimă obligatorie de 1,5m față de limita la fundacul DS 627.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR PENTRU UTR 1

Se va respecta limita zonei edificabile propusă în planșa de Reglementări Urbanistice, adică:

 • - retragere minimă obligatorie de 5m față de limita posterioară - nr. cad. 157358;

 • - retragere minimă obligatorie de 3m față de limita lateral-stânga - nr. cad. 137605.

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul spre amplasament se realizeaza de pe strada Iasi-Voinesti.

 • (6) Plansa de reglementari urbanistice 06 si Regulamentul local de urbanism aferent PUZ sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 25 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0