Hotărârea nr. 249/2020

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului Iași domnului Ionuţ Popa

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare post-mortem al Municipiului Iași domnului Ionuț Popa

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturala, Invatamant, Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul nr. 63450/ 29.06.2020 întocmit de Serviciul Relații Internaționale;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 63455/ 29.06.2020 întocmit de Serviciul Relații Internaționale;

Având în vedere Laudatio anexat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acordă titlul de Cetățean de Onoare post-mortem al Municipiului Iași domnului lonuț Popa.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Serviciului Relatii Internationale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Serviciului Relatii lnternationale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de lnformații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 249 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

23

Pentru

23

împotrivă

0

Abțineri

0