Hotărârea nr. 248/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Spiridon” in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi a imobilului situat in Iasi str. Lapusneanu nr. 20A (fosta b-dul Independentei nr. 16) si privind atribuirea in folosinta gratuita Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi a unui numar de 20 locuri de parcare situate in parcarea din Iasi strada Grigore Ghica Voda

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

 • privind aprobarea trecerii din administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgenta “Sf. Spiridon” in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi, a imobilului situat in Iasi, str. Lapusneanu nr. 20A (fosta b-dul Independentei nr. 16)

 • privind atribuirea in folosinta gratuita Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi, a unui numar de 20 locuri de parcare, situate in parcarea din Iasi, strada Grigore Ghica Voda

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 61618/24.06.2020 întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 62011/25.06.2020 intocmit de Directia Juridica;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 62100/25.06.2020 intocmit de Serviciul GIS Cadastru;

Având în vedere Adresa nr. 53437/24.06.2020 a Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr.

T. Popa” Iasi prin care solicita preluarea in administrare a imobilului din B-dul Independentei nr 16;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 26718/20.03.2014 incheiat intre Municipiul Iasi si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon”;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 55284/12.06.2013, incheiat intre Municipiul Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa”;

Având în vedere Adresa nr. 51102/29.05.2020 a Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr.

T. Popa” Iasi prin care se solicita atribuirea in folosinta gratuita a unor locuri de parcare, situate in strada Grigore Ghica Voda;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 86 din 28.02.2018 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 153/2017 cu terenurile din Anexele A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, aflate în administrarea Municipiului Iași;

Avand in vedere prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi in administrarea Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” din Iasi, a imobilului (constructie + teren aferent) situat in Iasi, str. Lapusneanu nr. 20A (fosta b-dul Independentei nr. 16), proprietate publica a Municipiului lasi, identificat in schita - Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. Constructia este inscrisa in Cartea Funciara a Municipiului Iasi si este compusa din:

 • > Lot 1 - situat la demisol, cod unitate individuala 150338-C1-U1, avand suprafata construita de 41 mp, suprafata utila de 29.93 mp, cota indiviza din terenul cu suprafața de 2418 mp este de 20.83 (0.86%), nu detine cota indiviză din spatii de folosinta comuna;

 • > Lot 2 - situat la demisol, cod unitate individuala 150338-C1-U2, avand suprafata construita de 307 mp, suprafata utila de 230.34 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comună de 7.07 mp (4.07%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 160.33 mp (6.63%);

 • > Lot 3 - situat la demisol, cod unitate individuala 150338-C1-U3, avand suprafata construita de 345 mp, suprafata utila de 268.21 mp, cota indiviza din terenul cu suprafața de 2418 mp este de 186.69 (7.72%), nu detine cota indiviză din spatii de folosinta comuna;

 • > Lot 4 - situat la demisol, cod unitate individuala 150338-C1-U4, avand suprafața construita de 129 mp, suprafata utila de 99.17 mp, cota indiviza din terenul cu suprafața de 2418 mp este de 69.03 (2.85%), nu detine cota indiviză din spatii de folosinta comuna;

 • > Lot 5 - situat la demisol, cod unitate individuala 150338-C1-U5, avand suprafata construita de 325 mp, suprafata utila de 251.55 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 7.36 mp (4.23%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 175.09 mp (7.24%);

 • > Lot 7 - situat la parter, cod unitate individuala 150338-C1-U7, avand suprafata construita de 79 mp, suprafata utila de 61.37 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 2.88 mp (1.66%), cota indiviza din terenul cu suprafața de 2418 mp de 42.72 mp (1.77%); Lot 8 - situat la parter, cod unitate individuala 150338-C1-U8, avand suprafata construita de 69 mp, suprafata utila de 50.05 mp, cota indiviză din spatii de folosinta comuna de 2.64 mp (1.52%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 34.84 mp (1.44%); Lot 9 - situat la parter, cod unitate individuala 150338-C1-U9, avand suprafata construita de 16 mp, suprafata utila de 10.51 mp, cota indiviză din spatii de folosinta comuna de 0.55 mp (0.32%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 7.32 mp (0.30%); Lot 10 - situat la parter, cod unitate individuala 150338-C1-U10, avand suprafata construita de 384 mp, suprafata utila de 291.74 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 8.55 mp (4.92%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 203.06 mp (8.40%);

 • > Lot 11 - situat la parter, cod unitate individuala 150338-C1-U11, avand suprafata construita de 373 mp, suprafata utila de 289.34 mp, cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp este de 201.39 mp (8.33%), nu detine cota indiviza din spatii de folosinta comuna; Lot 12 - situat la etaj 1, cod unitate individuala 150338-C1-U12, avand suprafata construita de 475 mp, suprafata totala de 375.73 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 19.16 mp (11.02%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 253 mp (10.46 %);

 • > Lot 13 - situat la etaj 1, cod unitate individuala 150338-C1-U13, avand suprafata construita de 214 mp, suprafata utila de 106.11 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 15.61 mp (8.98%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 73.86 (3.05%);

 • > Lot 14 - situat la etaj 1, cod unitate individuala 150338-C1-U14, avand suprafata construita de 436 mp, suprafata utila de 345.20 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 10.12 mp (5.82%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 240.27 mp (9.94%);

 • > Lot 15 - situat la etaj 2, cod unitate individuala 150338-C1-U15, avand suprafața construita de 500 mp, suprafata utila de 223.38 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 28.10 mp (16.17%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 144.46 mp (5.97%);

 • > Lot 16 - situat la etaj 2, cod unitate individuala 150338-C1-U16, avand suprafata construita de 343 mp, suprafata utila de 273.47 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 8.01 mp (4.61%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 190.35 mp (7.78%) ;

 • > Lot 17 - situat la etaj 3, cod unitate individuala 150338-C1-U17 avand suprafata construita de 448 mp, suprafata utila de 365.87 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 10.71 mp (6.16%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 254 mp (10.53%);

 • > Lot 18 - situat la etaj 3, cod unitate individuala 150338-C1-U18, avand suprafata construita de 183 mp, suprafata utila de 104.96 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 41.15 mp (23.68%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 73.06 mp (3.02%);

 • > Lot 19 - situat la etaj 4, cod unitate individuala 150338-C1-U19, avand suprafata construita de 25 mp, suprafata utila de 19.45 mp, cota indiviza din spatii de folosinta comuna de 8.70 mp (5%), cota indiviza din terenul cu suprafata de 2418 mp de 13.52 mp (0.58%).

Art.2 (1) Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator Contractele de administrare nr. 55284/12.06.2013 si nr. 26718/20.03.2014 incheiate intre Municipiul Iasi si cele doua institutii, respectiv Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon”.

 • (2) Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze actele aditionale aferente.

Art.3 Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” din lasi va efectua toate lucrarile de consolidare/reabilitare/modernizare ale cladirii si va suporta costurile acestora, fara pretentii fata de proprietar.

Art.4 Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” din lasi nu va schimba destinatia imobilului, aceasta urmand a fi utilizata pentru desfasurarea activitatilor didactice si medicale.

Art.5 Predarea-primirea bunurilor imobile se va face pe bază de proces-verbal, care va fi incheiat intre parti in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotarari.

Art.6 Se aproba atribuirea in folosința gratuita catre Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi, pentru o perioada de 10 ani, a unui numar de 20 locuri de parcare, situate in parcarea din Iasi, strada Grigore Ghica Voda, identificata in schita Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7 Se aproba modelul cadru al contractului de folosinta gratuita, cuprins in Anexa 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8 Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze contractul de folosinta gratuita.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi, Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” și lnstituției Prefectului Județului lași.

Art.10 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” lasi si Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa”.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                   Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 248 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

23*

Pentru

22

împotrivă

0

Abțineri

0


Domnul consilier local Vlad Ghizdovat nu participa la vot