Hotărârea nr. 244/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a Proiectului Tehnic a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: CONSTRUIRE CREȘĂ – BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU NR. 39-45

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru investiția: CONSTRUIRE

CREȘĂ - BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 39-45

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 61645/24.06.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 61647/24.06.2020 intocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Avizul CTE nr. 61644/24.06.2020;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru investiția: CONSTRUIRE CREȘĂ - BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 39-45, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a investiției de 4.577.569 lei cu TVA, din care C+M = 3.891.300 lei cu TVA și Devizul general conform Anexei 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția CONSTRUIRE CREȘĂ -BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 39-45, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directia Generala Tehnica si Investitii, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 244 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0