Hotărârea nr. 243/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA IPSILANTI NR. 10A NUMAR CADASTRAL 148263 întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate persoane fizice

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 10A, NUMAR CADASTRAL 148263, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 2324 din 13.07.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere solicitarea 59338 din 18.06.2020 depusa de Turcu Gheorghita si Turcu Gabriela Elena;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 914 din 30.08.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 23.07.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 34 din 14.06.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 61187/23.06.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 61182/23.06.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism ;

Avand in vedere avizele: 32/2019 emis de Consiliul Judetean Iasi, 34/2014 si 5547/2019 emise de Agentia pentru Protectia Mediului, 779969/2018 emis de Biroul Rutier, 1002/2016, 1001/2016, 1296/2018 si 1295/2018 emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi, 6043173052/2018 si 7817/2018 emise de Delgazgrid, 18000126/2018 emis de Veolia, 1062/2018 emis de Telekom, 45115/2018 emis de Apavital, 14368/2018 emis de Directia de Sanatate Publica, 93896/2019 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 16/2019 emis de Directia Judeteana pentru Cultura Iasi, 92777/2018 emis de Serviciul GIS Cadastru ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 10A, NUMAR CADASTRAL 148263, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice.

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ CP este de 347,00 mp din acte (masurat 353 mp).

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • Hmax = 10,00 m masurata de la CTN la cornisa, regim de inaltime S+P+2E;

 • • POT max = 50 %;

 • • CUT max = 2,5 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 15%.

 • (4) Plansa de reglementari urbanistice 3 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitantului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism-Serviciul Autorizare Constructii.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 243 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

19

împotrivă

0

Abțineri

5