Hotărârea nr. 24/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 152256 152257 întocmit în vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte si anexe persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 152256, 152257, întocmit în vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte si anexe, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4483 din 29.12.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 85233 din 24.08.2018 depusa de ONOFREI ELENA SI ZGURA MARIA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 851 din 08.05.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 16.01.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 82 din 09.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 126870/21.11.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 152256, 152257, întocmit în vederea introducerii teren in intravilan pentru construire locuinte si anexe, persoane fizice.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 1.785,00 mp;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 12,00 m masurat de la CTA la coama, regim de inaltime D+P+1E+M;

 • • POT max = 30%;

 • • CUT max = 1,20 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 30%.

 • (4) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENTE

Regimul de aliniere al construcțiilor este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie și are următoarele distanțe:

Regim de aliniere principal față de axul drumului propus

 • - regimul de aliniere este la 9.50 m față de axul drumurilor existente;

Regim de aliniere principal față de aliniament

 • - Aliniamentul este poziționat la 4.50 m fată de axul drumurilor existente, iar regimul de aliniere este retras de la aliniament la 5.00 m.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Regimul de aliniere posterior:

 • - poziționat la 5.00 m față de limita de proprietate.

Regimul de aliniere lateral al clădirilor:

 • - Regim de aliniere lateral stânga:

 • - poziționat la 3 m fată de limita de proprietate.

 • - Regim de aliniere lateral dreapta:

 • - poziționat la 3 m fată de limita de proprietate.

 • (5) ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile spre strada propusă vor avea maxim 1,80 m din care un soclu de 0,3 m.

Gardurile dintre proprietăți pot fi realizate pe o înălțime de 2,20 - 2,60 m din materiale corespunzătoare sau elemente de vegetație, funcție de opțiunile proprietarilor;

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate sau a împrejmuirilor din zidărie.

 • (6) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul local de urbanism aferent PUZ sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 24 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

4