Hotărârea nr. 239/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA RAMPEI NR 9A NUMAR CADASTRAL 144019 intocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte (locuinte colective birouri servicii cu functiuni complementare) persoana juridica

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA RAMPEI NR 9A, NUMAR CADASTRAL 144019, intocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte (locuinte colective, birouri, servicii cu functiuni complementare), persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 9067/27.01.2020 depusa de SC BCC AGREGATE BETOANE

SRL;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 1177 din 28.03.2018 si 2609/07.08.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 999/27.02.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 13.04.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef 139/02.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 55614/10.06.2020 intocmit de Directia Arhitectura

si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 56790/12.06.2020 intocmit de Directia

Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere Completare la Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 63605/30.06.2020 intocmit de Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere avizele: 355754/2020 emis de Biroul Rutier, 23/2020 emis de Compania Nationala e Cai Ferate “CFR”, 132410/2020 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 1/2020 emis de Agentia pentru Protectia Mediului, 1432/2020 si 1431/2020 emis de Inspctoratul pentru Situatii de Urgenta, 132019/2020 emis de Serviciul GIS Cadastru, 372482276/2019 si 6048837182/2019 emise de Delgazgrid, 987/2019 emis de Telekom, 43340/2019 emis de Salubris, 19011380/2019 emis de Veolia, 44547/2019 emis de Apavital;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA RAMPEI NR 9A, NUMAR CADASTRAL 144019, intocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte (locuinte colective, birouri, servicii cu functiuni complememntare), persoana juridica.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 16588,00 mp masurata, iar din acte 16504,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 26,00 m la masurata de la CTN in aria construibila, regim de inaltime 2S+P+6E+Er;

  • • POT max = 35 %;

  • • CUT max = 3.0 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi minim = 15%.

  • (4) Plansa de reglementari urbanistice U.2 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitantului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism-Serviciul Autorizare Constructii.

  • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 239 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

20

împotrivă

0

Abțineri

5