Hotărârea nr. 238/2020

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. nr. 58323/17.06.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 67963/ 02.07.2018 a Directiei Juridice-Serviciul Contencios;

Având în vedere Adresa nr. 42137/07.12.2018 transmisa de Directia de Arhitectura si Urbanism Serviciul GIS Cadastru si Compartimentul de Implementare a Legilor Proprietatii ;

Având în vedere Planul de situatie si de amplasament si delimitare imobil intocmit de persoana autorizata;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Procesul verbal nr. 57903/16.06.2020 al Comisiei de inventariere imobile - terenuri cu sau fara construcții numita prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 1822/16.10.2019;

Având în vedere Procesul verbal nr. 58287/17.06.2020 al Comisiei speciale de inventariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr.1822/16.10.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018-Anexa 4.1, cu urmatorul bun imobil:

  • - teren in suprafata de 336 mp situat in Iasi strada Ghica Voda fara numar amplasat langa imobilul de la nr. 3 din str. Sf. Lazar, identificat cadastral in cvartal T22, parcela CAT 721/13 conform Anexei 1 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Exploatare Patrimoniu, Directiei Arhitectura si Urbanism-Serviciul GIS Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directia Exploatare Patrimoniu si Directia Arhitectura si Urbanism-Serviciul GIS Cadastru.

  • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

    Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 238 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0