Hotărârea nr. 237/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 consemnate in Procesul verbal de şedinţa nr. 59196/18.06.2020

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in Procesul verbal de ședința nr.

59196/18.06.2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia,

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul Civil, republicata,

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 210/31.05.2017, privind constituirea comisiilor specifice activității Direcției Fond Locativ;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii nr. 114/1996, cuprinse în Procesul verbal de sedinta nr. 59196/18.06.2020;

Având în vedere prevederile art. 129 și art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Analizând referatul de aprobare nr. 59642/19.06.2020, prezentat de inițiator, Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, și raportul nr. 59639/19.06.2020, al Direcției Fond Locativ,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate în Procesul verbal nr. 59196/18.06.2020, cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Fond Locativ, beneficiarilor cuprinsi in Anexa nr. 1 din prezenta hotarare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 237 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 237/30.06.2020 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 59196/18.06.2020

 • 1. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Hlincea nr. 27, bl. 1054, sc. A, et. 3, ap. 16, familiei Pilat Mirela Niculina, chiriașă în imobilul situat în str. Sf. Andrei nr. 6A, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 2. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a clădirii de locuit din str. Sf. Andrei 6A.

 • 3. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului de locuit situat în str. Ciurchi nr. 7, compus din 2 camere în suprafață de 26.23 mp, dependințe principale de 15,77 mp și dependințe secundare de 7.61 mp.

 • 4. Se respinge solicitarea formulată de Scripcariu Panseluța privind atribuirea la schimb a locuinței din str. Trei Ierarhi nr. 8.

 • 5. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Trei Ierarhi nr. 8, familiei Alamaru Elena Irina, chiriașă în imobilul situat în str. 14 Decembrie 1989 nr. 2, ap. 1.

 • 6. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului de locuit situat în str. 14 Decembrie 1989 nr. 2, ap. 1, compus din 2 camere în suprafață de 25,25mp și dependințe de 20,60 mp.

 • 7. Se aprobă suplimentarea spatiului locativ detinut de familia Răduțu Daniel, chiriașă în în str. Canta nr. 60B, camera 4, cu camera nr. 5 din același imobil.

 • 8. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 172/24.04.2019 - beneficiară, familia Țibichi Rodica.

 • 9. Se aprobă atribuirea camerei 3 din imobilul situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 79A d-nei Oprea Daniela, în schimbul camerei 6 deținută de aceasta, în calitate de chiriaș, în același imobil.

 • 10. Se aprobă recazarea chiriașilor din căminul situat în std. Grădinari nr. 6, aflat în stare avansată de degradare, prin atribuirea la schimb a unor camere în imobilul situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 79A, astfel:

 • > camera 6 - Gheorghiu Costică

 • > camera 9 - Majlat Judith

 • > camera 25 - fam. Mustață Traian

 • > camera 28 - fam. Cioclu Gabriela

 • > camera 33 - fam. Moraru Vasilică

 • > camerele 37 și 38 - fam. Onofrei Radu

 • > camerele 42 și 43 - fam. Baicu Florin

 • > camera 44 - Rădeanu Ion

 • > camera 47 - fam. Dumitrașcu Doina

 • > camera 49 - fam. Șrainer Cristian

 • > camerele 50 și 51 - Șerban Samir

Atribuirile vor avea caracter de necesitate și se vor efectua condiționat de achitarea a 10% din debitele restante la plata cheltuielilor de întreținere și încheierea de convenții notariale de eșalonare a diferenței pe o perioadă de 12 luni. Contractele de închiriere se vor încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și achitarea debitelor eșalonate.

 • 11. Se aprobă preluarea contractului de închiriere pentru locuința situată in str. Călărași nr. 19, în calitate de unic titular, de către Cuțitaru Costel. Preluarea se va efectua condiționat de prezentarea unui acord notarial, al celorlalte persoane cu drept locativ la adresă, de renunțare la calitatea de cotitular de contract de închiriere.

 • 12. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Gavrilescu Petronela pentru locuința situată în Str. Hotin nr. 24. Contracul se va încheia pentru o perioadă de 1 an pentru a acorda chiriașului posibilitatea efectuării demersurilor de intrare în legalitate cu privire la construcțiile edificate fără forme legale.

 • 13. Se aprobă preluarea contractului de închiriere pentru locuința situată in str. Tabacului nr. 7, et. 2, ap. 28, în calitate de titular, de către Suslov Iuliana Andreea.

 • 14. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Stoica Veorica pentru locuința situată în stradela Vîntu nr. 1.

 • 15. Se respinge solicitarea formulată de Olaru Elena privind reluarea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în b-dul Chimiei nr. 19-2, bl. D4, sc. B, et. 1, ap. 4.

 • 16. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Lungu Cezar pentru locuința situată în Str. Căpșunelor nr. 5. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 6 luni.

 • 17. Se respinge solicitarea formulată de Boboc Lucia privind prelungirea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în str. Golia nr. 3.

 • 18. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Enache Tincuța pentru locuința situată în Str. Trei Ierarhi nr. 2. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an.

 • 19. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Brumă Ioan pentru locuința situată în Str. Sarmisegetuza nr. 13, bl. J1, sc. A, et. 4, ap. 1. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate a debitelor restante la cheltuielile de întreținere.

 • 20. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Lungu Gabriela pentru locuința situată în șos. Națională nr. 188, bl. C1, sc. B, et. 1, ap. 6.

 • 21. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Mihal Constantin pentru locuința situată în str. Mușatini nr. 49, bl. V3, sc. A, et. 3, ap. 13. În contractul de închiriere nu va mai figura Mihal Constantin Bogdan.

 • 22. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Pușcașu Elena pentru locuința situată în șos. Nicolina nr. 110-14, bl. 1005A, et. 2, ap. 5. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a plății eșalonate a debitelor restante la cheltuielile de întreținere. În contractul de închiriere nu va mai figura Manolache Gheorghe.

 • 23. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Bujor Elena pentru locuința situată în str. Bularga nr. 14A, et. 1, ap. 17. În contractul de închiriere nu va mai figura Bujor Mădălina Elena.

 • 24. Se respinge solicitarea formulată de Schinoșanu Nicolae privind reluarea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în aleea Mușatini nr. 5, bl. M10, sc. A, et. 4, ap. 20.

 • 25. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Toma Florentina pentru locuința situată în str. Rediu nr. 8A, bl. 482D, sc. 2, et. 2, ap. 15. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, cu păstrarea caracterului de necesitate a locuinței închiriate.

Beneficiarii atribuirilor de locuințe trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

Presedinte de sedinta, Gabriel Mihai Surdu