Hotărârea nr. 236/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 87 mp situat în Iaşi strada Nicolae Bălcescu nr. 11 proprietatea privată a Municipiului Iaşi identificat cu număr cadastral 165115 înscris în Cartea Funciară număr 165115 UAT Iași

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 87 mp situat în Iași, strada Nicolae Bălcescu nr. 11, proprietatea privată a Municipiului Iași, identificat cu număr cadastral 165115, înscris în Cartea Funciară număr 165115 UAT Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 58950/18.06.2020 intocmit de Directia de Fond Locativ ;

Avand in vedere Rapoartele de specialitate nr. 59704/19.06.2020 si 59687/19.06.2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 210 din 31 mai 2017 privind constituirea comisiilor specifice activității Direcției Fond Locativ, completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 308 din 29 august 2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 30 aprilie 2020;

Având în vedere Raportul de evaluare numărul 97464/11.09.2019, întocmit de către domnul Bulău Vlad, membru titular ANEVAR, în baza contractului de prestării servicii de evaluare bunuri imobile număr 74533/2019 încheiat cu Municipiul Iași;

Având în vedere prevederile Procesului verbal număr 58941/18.06.2020 al Comisiei tehnice de analiză a solicitărilor de concesiune a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Iasi nr. 3444/08.09.2017;

Având în vedere prevederile Referatului nr. 58947/18.06.2020 al Comisiei pentru desfășurarea procedurilor de negociere a redevențelor, a valorii superficiei sau a valorii servituții de trecere și a procedurilor pentru licitațiile publice în vederea concesionării terenurilor cu destinația de curte/grădină aferente spațiului locativ constituită conform Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 210/2017, completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 308 din 29 august 2017 și Hotărârea Consiliului Local Iasi nr. 135 din 30 aprilie 2020;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3004 din 05.09.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă studiul de oportunitate conform Anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare nr. 97464/11.09.2019 întocmit de către domnul Bulău Vlad, membru titular ANEVAR, în baza Contractului de prestării servicii de evaluare bunuri imobile nr. 74533/2019 încheiat cu Municipiul Iași, prin care se stabilește o valoarea de piață de 7.308 euro, respectiv 34.562 lei și o valoare unitară de 84 euro/mp pentru terenul de 87 mp, înscris în Cartea Funciară număr 165115 UAT Iași, identificat cu număr cadastral 165115, la un curs de 1 Euro = 4.7294 lei din data de 30.08.2019.

Art.3 Se aprobă concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 87 mp situat în Iași, strada Nicolae Bălcescu nr. 11, proprietatea privată a Municipiului Iași, identificat cu număr cadastral 165115, înscris în Cartea Funciară număr 165115 UAT Iași, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4 Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației publice și va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Valoarea de pornire a licitației este de 735 euro/an. Redevența se poate modifica conform hotărârilor consiliului local sau a legislației în domeniu, prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă națională. Pe perioada derulării relațiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitației publice.

Art.5 Durata concesionării va fi de 10 ani de la data semnării contractului de concesiune.

Art.6 Se aprobă Documentația de atribuire a contractului de concesiune, incluzând și caietul de sarcini, pentru concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 87 mp situat în Iași, strada Nicolae Bălcescu nr. 11, proprietatea privată a Municipiului Iași, identificat cu număr cadastral 165115, înscris în Cartea Funciară număr 165115 UAT Iași, cuprins în Anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Contractul de concesiune poate înceta în cazul în care interesul local sau național o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.9 Dreptul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară.

Art.10 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Fond Locativ; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.11 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Fond Locativ si Comisia de licitatie.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 236 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0