Hotărârea nr. 235/2020

HOTĂRÂRE de aprobare a completarii Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul situat in str. Armeana nr. 18 in suprafata de 888 mp si acordarea dreptului de superficie asupra acestuia catre Uniunea Artistilor Plastici din Romania – Filiala Iasi

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

de aprobare a completarii Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul situat in str. Armeana nr. 18, in suprafata de 888 mp si acordarea dreptului de superficie asupra acestuia catre Uniunea Artiștilor Plastici din Romania - Filiala Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 60217/ 22.06.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 112808/107793/17.10.2019 inaintata de Directia Juridica-Serviciu Contencios prin care se transmite ca nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata, care sa aiba ca obiect terenul situat in str. Armeana nr. 18 si in care Municipiul Iasi sa fie parte;

Având în vedere Adresele nr.92675/17.09.2019 si 60460/23.06.2020 transmise de Directia de Arhitectura si Urbanism - Serviciul Gis Cadastru prin care se comunica ca in baza legilor fondului funciar nu au fost notificari iar in baza Legii nr. 10/2001 imobilul a fost revendicat, notificarea fiind solutionata prin acordarea de despagubiri;

Având în vedere Procesul verbal nr. 112493/17.10.2019 al Comisiei speciale de invetariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere solicitarea nr. 107187/3.10.2019 a UAP - Filiala Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, Titlul III Cap I, art. 693-702 (Superficia) si titlul II Cap.I (Izvoarele obligațiilor - Contractul);

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018, Anexa 1.1, cu urmatorul bun imobil:

  • - teren situat in Iasi, strada Armeana nr. 18, in suprafata de 888 mp, avand identificatorii cadastrali T 33, parcelele CR 971, C972 si CC 973 - conform planului de amplasament cuprins in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

  • (2) Valoarea de inventar se stabileste la 2.651.692 lei, conform Raportului de evaluare nr. 113.001/2019 intocmit de evaluator autorizat Bulau Vlad.

Art.2 Se aproba constituirea dreptului de superficie, cu titlu gratuit, in favoarea Uniunii Artistilor Plastici din Romania - Filiala Iasi, pentru terenul situat in Iasi, strada Armeana nr. 18, in suprafata de 888 mp, pe perioada in care cladirea situata pe acesta va avea destinatie de ateliere de creatie si/sau sediu al UAP Filiala Iasi, dar nu mai mult de 99 ani.

Art.3 Se interzice schimbarea destinatiei imobilului situat in Iasi, strada Armeana nr. 18.

Art.4 In caz de instrainare a constructiei, superficia cu titlu gratuit inceteaza la data incheierii actului in forma autentica. Noul proprietar al constructiei este obligat ca in termen de 5 de zile de la data incheierii tranzactiei sa solicite incheierea unui nou contract de superficie, clauzele contractuale urmand a fi stabilite de catre proprietarul terenului.

Art.5 Se aproba Contractul cadru de superficie, cuprins in Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze contractul de superficie in forma autentica.

Art.7 Cheltuielile legate de incheierea in forma autentica a contractului de superficie si cele legate de inscrierea acestui drept in registrul cadastral de publicitate imobiliară cad in sarcina Uniunii Artistilor Plastici din Romania - Filiala Iasi.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Exploatare Patrimoniu, Uniunii Artistilor Plastici din Romania-Fililala Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Exploatare Patrimoniu, Uniunea Artistilor Plastici din Romania-Filiala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 235 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0