Hotărârea nr. 234/2020

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu imobilul teren în suprafață de 5150 mp situat în Iași zona Str. Luca Arbore - str. Rampei

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu imobilul teren în suprafață de 5150 mp situat în Iași, zona Str. Luca Arbore - str. Rampei

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Adresa Directiei Juridice cu nr. 59945/19.06.2020 prin care se certifica ca pentru suprafața de teren menționată anterior ce face obiectul prezentului proces verbal, nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata, in care Municipiul Iasi sa fie parte;

Având în vedere Adresa solicitată cu nr. 58855/17.06.2020, Serviciului Gis Cadastru -Compartimentul tehnic de implementare a legilor proprietatii;

Având în vedere Procesul verbal nr. 59946/19.06.2020 al Comisiei de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019 completată cu Dispoziția nr. 777/18.06.2020, prin care se propune inventarierea terenului în suprafață de 5150 mp situat în Iași, zona Str. Luca Arbore - str. Rampei in domeniul privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Procesul verbal nr. 59947/19.06.2020 al Comisiei speciale de inventariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019 completată cu Dispoziția nr. 777/18.06.2020, prin care se dispune inventarierea terenului în suprafață de 5150 mp situat în Iași, zona Str. Luca Arbore - str. Rampei;

Având în vedere Planul de amplasament intocmite de către Serviciul GIS CADASTRU;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea Anexei 4.1. (bunuri aflate in evidenta/gestiunea Serviciului GIS Cadastru) a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018, cu imobilul teren de 5150 mp situat în Iași, zona Str. Luca Arbore - str. Rampei, T 0, parcelele 3404, 3665 și T 56, parcelele 3523, 3523/1, 3523/2, 3662, 3663, 3664, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Dreptul de proprietate privind imobilul menționat mai sus care este supus procedurii de inventariere va fi înscris în Cartea Funciară a Muncipiului Iași, prin grija Serviciului GIS Cadastru și a Direcției Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Serviciului GIS Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Serviciul GIS Cadastru si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 234 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0