Hotărârea nr. 232/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 124 mp situat în Iaşi strada Nicorita intersectie cu strada Vasile Lupu având număr cadastral 166715 înscris în cartea funciară nr. 166715 UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață 124 mp, situat în Iași, strada Nicorita intersectie cu strada Vasile Lupu, având număr cadastral 166715, înscris în cartea funciară nr. 166715 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere propunerea formulata si aprobata in unanimitate in plenul sedintei si consemnata in procesul verbal de sedinta privind mentionarea corecta la art. 5 ca « se aproba documentatia de atribuire »;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 58240 din 16.06.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Adresa nr. 133711 din 06.12.2019 prin care SC NOOR ANSARI SRL, RO 27313506, J22/1136/2010, cu sediul in Iasi, str. Nicorita, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, str. Nicorita intersectie cu str. Vasile Lupu, în suprafață de 124 mp, având nr. cadastral 166715, înscris în cartea funciară nr. 166715 Iași;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 52275 din 02.06.2020 întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Bulău Vlad;

Având în vedere Raportul comisiei tehnice nr. 8581 din 23.01.2020 de analiză a solicitărilor de cumpărare și concesiune pentru bunurile imobile aflate în proprietatea privată sau publică a Municipiului Iași, constituită conform dispoziției nr. 81 și 82 din 11.01.2018 a primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul nr. 58038 din 16.06.2020 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția 1605/25.06.2018;

Având în vedere Extrasul de carte funciară de informare nr. 166715 Iași din 14.04.2020 ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 78 din 28 februarie 2020 privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211/2018 de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere Prevederile art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului situat în Iași, str. Nicorita, în suprafață de 124 mp, având nr. cadastral 166715, înscris în cartea funciară nr. 166715 Iași, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 78 din 28 februarie 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare..

Art.2 Conform art. 363, alin. 6 din OUG 57/2019, prețul minim de vânzare, va fi valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați și valoarea de inventar a imobilului.

Art.3 Se însușește Raportul de evaluare nr. 52275/02.06.2020, efectuat de evaluator Bulău Vlad, pentru terenul situat în Iași, str. Nicorita, care stabilește prețul de 200 euro/mp, respectiv 24.800 euro, pentru suprafața de 124 mp având nr. cadastral 166715, înscris în cartea funciară nr. 166715 Iași.

Art. 4 (1) Comisia de vânzare, constituită potrivit Hotararii Consiliului Local Iași nr. 222 din 23 iunie 2017, cu modificările si completările ulterioare, va vinde prin licitație publică, terenul în suprafață de 124 mp, având nr. cadastral 166715, înscris în cartea funciară 166715 Iași, la un preț ce nu poate fi mai mic decât valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare însușit la art. 3 din prezenta hotarare și valoarea de inventar a imobilului.

(2) Vânzarea acestui teren nu este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) și g) din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal.

Art.5 Se aprobă Documentatia de atribuire conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare/cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Comisia de vanzare prevazuta la art.4 din prezenta hotarare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 232 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

20

împotrivă

0

Abțineri

5