Hotărârea nr. 231/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Asociația Foștilor Deținuți Politici din România-Filiala Iași a spațiului din Iași str. Petre Țuțea nr. 3 bloc 909 tr.2 parter cu suprafața utilă de 40 34 mp

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Asociația Foștilor Deținuți Politici din România-Filiala Iași a spațiului din Iași, str. Petre Țuțea nr. 3, bloc 909, tr.2, parter, cu suprafața utilă de 40,34 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 59119/18.06.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Procesul verbal nr. 59108/18.06.2020 al Comisie pentru atribuire spații către asociații, fundații și partide politice încheiat ca urmare a analizării solicităriii nr.

56071/11.06.2020 formulată de Asociația Foștilor Deținuți Politici din România-Filiala Iași;

Având în vedere prevederile art. 41* alin (1) lit a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile și Hotărârea Guvernului nr. 102/04.02.2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr.

126/21.07.1997, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 149/24.04.2017, precum și ale Contractului de folosință nr. 47384/05.05.2017;

Având în vedere prevederile art. 349-353 și art. 362 alin (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, către Asociația Foștilor Deținuți Politici din România-Filiala Iași, a spațiului din Iași, str. Petre Țuțea nr. 3, bloc 909, tr.2, parter, județul Iași, având suprafața utilă de 40,34 mp și o valoare de inventar de 61804,91 lei, înregistrată sub numărul de inventar 11633 în domeniul privat al Statului Român și aflată în administrarea Municipiului.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri, durata acestuia urmând să se deruleze începând cu data de 01.07.2020, dată la care încetează Contractul de folosință nr. 47384/05.05.2017 încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici din România-Filiala Iași pentru spațiul din Iași, str. Petre Țuțea nr. 3, bloc 909, tr.2, parter.

Art.3 Pe toată durata folosinței dobândită conform art. 1 din prezenta hotărâre, Asociația Foștilor Deținuți Politici din România-Filiala Iași are următoarele obligații:

 • a) să folosească bunul în scopul principal, menționată în statul organizației;

 • b) să prezinte, anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

 • c) să permită accesul reprezentanților Municipiului Iași pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

 • d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

 • e) la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini;

 • f) să nu transmită, nici oneros și nici cu titlu gratuit, folosința dobândită asupra bunului imobil unei alte persoane;

 • g) să informeze Municipiul Iași cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • h) să păstreze integritatea bunului imobil pus la dispoziție, să-l întrețină în mod corespunzător, să nu-l modifice fără consimțământul prealabil al Municipiului Iași exprimat în scris, să nu-l deterioreze sau degradeze;

 • i) să se îngrijească de conservarea bunului dat în folosință ca un bun proprietar organizând în acest sens urmărirea curentă a comportării în timp a construcție și efectuând pe cheltuiala sa reparațiile necesare ce vor fi consemnate într-un jurnal de intervenții pe toată perioada utilizării;

 • j) să ia măsurile legale pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și pentru respectarea normelor de securitate a muncii;

 • k) să suporte costul utilităților consumate, ce vor fi stabilite în baza contractelor încheiate între comodatar și furnizorii de utilități.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Asociației Foștilor Deținuți Politici din România-Filiala Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Exploatare Patrimoniu.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                 Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 231 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0