Hotărârea nr. 230/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 21 68 mp situat în Iași șos. Națională nr. 198 bl. B sc. B având număr cadastral 166301 înscris în cartea funciară nr. 166301 UAT Iași aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 21,68 mp situat în Iași, șos. Națională, nr. 198, bl. B, sc. B, având număr cadastral 166301, înscris în cartea funciară nr. 166301 UAT Iași, aparținând domeniului

privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59863/19.06.2020 intocmit de catre Directia Juridica ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 58174 din 16.06.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Adresa nr. 62295 din 18.06.2018, prin care SC Mobiserv DND SRL, cu sediul în Iași, sat Poieni, comuna Schitu Duca, șos. Națională, nr. 173, cam. 1, Jud. Iași, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22/926/2013, având cod unic de înregistrare 31682757, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, șos. Națională, nr. 198, bl. B, sc. B parter, în suprafață de 21,68 mp având nr. cadastral 166301, înscrise în cartea funciară nr. 166301, pe care se află construcția deținută în proprietate de către petent;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 35008 din 29.03.2019 ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 52276 din 02.06.2020 întocmit de evaluator Bulău Vlad în baza contractului de servicii de evaluare bunuri imobile nr. 30775/12.03.2020, încheiat cu Municipiul Iași;

Având în vedere Raportul comisiei tehnice nr. 39855 / 10.04.2019 al comisiei de analiză a solicitarilor de cumpărare și concesiune a unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată sau publică a municipiului Iași constituită conform dispozițiilor nr. 81 și 82 din 11.01.2018;

Având în vedere Raportul nr. 58041 din 16.06.2020 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția 1140/11.04.2018;

Având în vedere Nota de Calcul nr. 5896 din 20.01.2020;

Având în vedere Extrasul de carte funciară pentru informare nr. 166301 Iasi;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului situat în Iași, șos. Națională, nr. 198, bl. B, sc. B, parter, în suprafață de 21,68 mp, având nr. cadastral 166301, înscris în cartea funciară nr. 166301, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211/2018, Anexa 1, poz. 73.

Art. 2. Conform art. 363, alin. 6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, prețul minim de vânzare, va fi valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați și valoarea de inventar a imobilului.

Art. 3. Se însușește raportul de evaluare nr. 52276 din 02.06.2020 pentru terenul situat in Iasi, șos. Națională, nr. 198, bl. B, sc. B, parter, în suprafață de 21,68 mp, având nr. cadastral 166301, înscris în cartea funciară nr. 166301, care stabileste că valoarea de piață a unui metru pătrat de teren este de 282 euro, respectiv 6.114 euro pentru toata suprafața, echivalentul a 29.586 lei, la un curs BNR de 1 euro = 4,8390 Ron din data de 15.05.2020, pentru întreaga suprafață de 21,68 mp.

Art. 4. Comisia de vânzare constituită potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 222 din 23 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, va vinde prin negociere directă cu proprietarul construcției, terenul în suprafață de 21,68 mp având nr. cadastral 166301, înscris în cartea funciară 166301 din Iași, șos. Națională, nr. 198, bl. B, sc. B, parter, la un preț ce nu poate fi mai mic decât valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare întocmit de un evaluator persoană fizică sau juridică, autorizat și valoarea de inventar a imobilului.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) și g) din Legea 227/2015, privind codul fiscal.

Art. 5. Proprietarul construcției edificate pe acest teren beneficiază de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 364 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art. 6. În situația în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitații publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numită la art. 4 al prezentei hotărâri.

Art. 7. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art. 8. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare/cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 4 din prezenta hotărâre; SC MOBISERV DND SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 10. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Comisia de vânzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 230 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0