Hotărârea nr. 23/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA IARMAROC NR. 2 NUMAR CADASTRAL 155008 întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA IARMAROC NR. 2, NUMAR CADASTRAL 155008 întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere votul exprimat prin apel nominal efectuat în plenul ședintei, consemnat si în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4071 din 23.11.2017 si 3781 din 22.11.20192019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 21279 din 26.02.2019 depusa de Vezeteu Maricica, Vezeteu Elena Viviana si Carp Andreea;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 916 din 22.08.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 18.10.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 100 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6451/20.01.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA IARMAROC NR. 2, NUMAR CADASTRAL 155008 întocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoane fizice.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 459,00 mp;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 8,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime P+1E;

 • • POT max = 30 %;

 • • CUT max = 0.6 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 56,93%.

 • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

• Se propune regimul de aliniere retas fata de aliniament, la 5,00 m si la 8,80 m fata de ax strada Iarmaroc.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE

Constructia se va amplasa fata de limitele laterale ale parcelei conform plansa nr. 2 reglementari urbanistice zonificare.

Limita zonei edificabilului cladire locuinta:

 • • distanta de 2,00 m- 4,30 m fata de limita laterala est, teren proprietate persoana fizica distanta de 5,00 m fata de limita laterala vest proprietati persoane fizice;

 • • distanta de 2,00 m fata de limita posterioara sud proprietate persoana fizica numar cadastral 18802;

 • • distanta de 2,50 m fata de zona amplasare mobilier de gradina, in incinta proprietate, spre sud;

Limita zonei pentru amplasare mobilier de gradina in incinta proprietate:

 • • distanta de 3,00 m fata de limita posterioara ,sud proprietate persoana fizica numar cadastral 18802;

 • • distanta de 2,00 m fata de limita laterala vest proprietati persoane fizice;

 • • distanta de 2,00 m fata de limita laterala est proprietate persoana fizica;

In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protecte fata de incendiu si alte norme tehnice specifice.

Se va respecta normativul in vigoare privind insorirea locuintelor;

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal se face din str. strada Iarmaroc.

 • (6) ÎMPREJMUIRI

Se va mentine caracterul existent al împrejmurilor astfel:

 • - Gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea înaltimea de 1,50 m, vor avea un soclu opac de circa 0,30 m, partea superioara fiind realizata din fier forjat sau plasa metalica si vor putea fi dublate de gard viu.

 • - gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu înaltimi de maxim 2,20 m care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice 2 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 23 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

5