Hotărârea nr. 229/2020

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexele 1-14

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexele 1-14

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 50145/28.05.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 59505/19.06.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59713/19.06.2020, întocmit de Serviciul Gis Cadastru;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59886/19.06.2020, întocmit de Serviciul Gis Cadastru;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61040/23.06.2020, întocmit de Directia Juridica;

Având în vedere Adresele Directiei Juridice cu numerele de inregistrare 30487/11.03.2020 ; 31523/13.03.2020 ; 37641/08.04.2020; 31484/13.03.2020, prin care se certifica ca pentru suprafețele de teren stabilite în procesul verbal de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara construcții, nu sunt litigii pe rolul instanțelor de judecata, care sa aiba ca obiect terenurile propuse pentru inventariere;

Având în vedere Adresele Direcției de Arhitectura si Urbanism - Serviciul GIS Cadastru-Compartimentul de Implementare a Legilor Proprietatii cu numerele de inregistrare nr. 109480/22.01.2020;    27768/02.04.2020;    20596/13.03.2020;

26856/30.03.2020;; 29968/14.04.2020 ; 29548/14.04.2020;

Având în vedere Procesul verbal nr.50131/28.05.2020 al Comisiei de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se propune inventarierea unor terenuri in domeniul privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Procesul verbal nr.50138/02.06.2020 al Comisiei speciale de invetariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se dispune inventarierea terenurilor;

Având în vedere Adresele Directiei Juridice 54871/09.06.2020 nr. 43846/09.06.2020, nr. 60243/22.06.2020 și nr. 59247/18.06.2020, prin care se certifica ca pentru suprafețele de teren stabilite în procesul verbal de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii nr. 20133/18.02.2020, nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata, care sa aiba ca obiect terenurile propuse pentru inventariere;

Având în vedere nr. 31474/28.04.2020, nr. 31475/28.04.2020, nr. 59906/22.06.2020, nr. 34513/28.04.2020, nr. 34515/28.04.2020, nr. 44805/15.06.2020 și nr. 34509/28.04.2020, ale Serviciului Gis Cadastru - Compartimentul tehnic de implementare a legilor proprietatii;

Având în vedere Procesul verbal nr. 58857/17.06.2020 al Comisiei de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019 completată cu Dispoziția nr. 777/18.06.2020, prin care se propune inventarierea unor terenuri in domeniul privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Procesul verbal nr. 59308/18.06.2020 al Comisiei speciale de inventariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019 completată cu Dispoziția nr. 777/18.06.2020, prin care se dispune inventarierea terenurilor;

Având în vedere Planurile de amplasament intocmite de persoanele fizice/juridice autorizate;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 cu terenurile cuprinse in Anexele 1-14 (bunuri imobile aflate in evidenta/gestiunea/administrarea Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciul GIS Cadastru ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • Imobilul teren in suprafata de 45 mp situat in Iasi strada George Emil Palade (fosta Malu) nr. 6, identificat cadastral in cvartal 34, parcela AG 1129 si parcela CC 1127(teren amplasat la est fata de proprietatea cu nr. cad 3571/1 intabulat in CF 1221 -Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • Imobilul teren in suprafata de 130 mp situat in Iasi strada George Emil Palade (fosta Malu) nr. 10, identificat cadastral in cvartal 33, parcela AG 1116 (teren amplasat la nord-vest fata de proprietatea cu nr. cad 3571/1 intabulat in CF 1221 - Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • Imobilul teren in suprafata de 32 mp situat in Iasi Bulevardul Socola fara numar, identificat cadastral in tarlaua T 12, parcela CAT 6690 - Anexa 3 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • Imobilul teren in suprafața de 465 mp situat in Iași zona Selgros strada Hlincea fara numar(langa scoala nr.42), identificat cadastral in tarlaua T 75, parcela CAT 4007- Anexa 4 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • Imobilul teren in suprafata de 2304 mp situat in Iasi strada Platou Abator intersectie cu Bulevardul Chimiei nr.54, identificat cadastral in tarlaua T 5, parcelele CAT 652 - Anexa 5 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • Imobilul teren in suprafata de 227 mp situat in Iasi Fundac Salciilor (de langa nr. 3), identificat cadastral in tarlaua T 0, parcela DS 185 - Anexa 6 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • Imobilul teren in suprafata de 594 mp situat in Iasi Soseaua Sararie (amplasat in spatele proprietatii de la nr. 44 cu nr. cad . 17978 inscris in CF 147201), identificat cadastral in tarlaua T 29 parcelele VH 969 si A 970 - Anexa 7 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • imobilul teren de 31 mp, situată în Iași, Str. Ghica Vodă fn, Tarla 0, DS 726, Anexa 8 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • imobilul teren de 86 mp, situat în Iași, Str. Ghica Vodă fn, Tarla 0, DS 726, Anexa 9 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • imobilul teren de 387 mp, situat în Iași Str. I.I.Mironescu nr. 27, Tarla 53, parcela A 2427, Anexa 10 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • imobilul teren de 255 mp, situat în Iași, Bdul Chimiei fn, Tarla 5, parcela HB 797, Anexa 11 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • imobilul teren de 59 mp, situat în Iași, Fundac Dăncinescu fn (în fața proprietătii de la nr. 8), Tarla 0, parcela DS 1142, Anexa 12 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • imobilul teren de 259 mp, situat în Iași, Str. Cazărmilor nr. 8A, Tarla 103, A 3735 și T 0, DS 3807, Anexa 13 care face parte integranta din prezenta hotarare;

 • imobilul teren de 1819 mp, situat în Iași, Șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 20A, cvartal 28, parcelele CC911, AG 912, LV 910 și PDT 909 (parțial), Anexa 14 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Dreptul de proprietate privind imobilele care sunt supuse procedurii de inventariere va fi înscris în Cartea Funciară a Muncipiului Iași, prin grija Serviciului GIS Cadastru și a Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare; Serviciului GIS Cadastru; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale în vederea actualizării evidenței financiar contabile si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Tehnica si Servicii Comunitare; Serviciul GIS Cadastru; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 229 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0