Hotărârea nr. 228/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrarilor de alimentare inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana modernizare reabilitare subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi, în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, pentru executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de catre Directia Juridica, inregistrat sub nr. 69003 din 25.05.2020 ;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Gis - Cadastru, inregistrat sub nr. 44610 din 15.06.2020 ;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Gis - Cadastru, inregistrat sub nr. 44750 din 15.06.2020 ;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Gis - Cadastru, inregistrat sub nr. 44711 din 15.06.2020 ;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Gis - Cadastru, inregistrat sub nr. 44651 din 15.06.2020 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 52125/02.06.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresele cu numerele de inregistrare : 3435/14.01.2020 ; 129648/27.11.2019 ;129645/27.11.2019 ;9603/23.01.2020 ;17708/12.02.2020 ;37583/0 8.04.2020 ;37621/05.04.2020 ;37623/09.04.2020 ;39787/21.04.2020- transmise de S.C. DELGAZ GRID SA. prin care se solicită acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor suprafete de teren situate în Iasi, apartinand domeniului public, in vederea executarii lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice amplasate pe domeniul public al municipiului Iasi ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente ;

Având în vedere prevederile Legii nr.123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*** Republicată ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iași, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice in conformitate cu Anexa 1 ,parte componenta din prezenta hotarare.

(2) Terenurile mentionate la alin.(1) sunt amplasate în Iasi, fiind aferente strazilor afectate de executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice conform Planselor din Anexa 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Constituirea cu titlu gratuit a unor dreptului de uz si servitute asupra suprafetei de teren prevazute la alin. (1) se face pe durata existentei capacitatilor electrice.

Art. 2. Se aproba modelul de Contract - cadru de constituire a dreptului de uz si servitute, conform Anexei 3, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Contractul de constituire a dreptului de uz si servitute va fi incheiat in forma autentica. Cheltuielile privind incheierea in forma autentica cad in sarcina beneficiarului - SC DELGAZ GRID SA.

Art. 4. Predarea primirea terenurilor se va face pe bază de proces -verbal.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Tehnice și Investiții; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; SC DELGAZ GRID SA. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Tehnică și Investiții;Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; SC DELGAZ GRID SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 228 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

1

LOCATII, SUPRAFETE SI LUCRARI EFECTUATE DE SC DELGAZ GRID SA PENTRU CARE SE CONSTITUIE CU TITLU GRATUIT DREPTURI DE UZ SI SERVITUTE ASUPRA UNOR TERENURI PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI IASI PE CARE SUNT AMPLASATE SAU SE CONSTITUIE CAPACITATI ELECTRICE

NR. CRT.

LUCRARE/LOCATIE

SUPRAFAȚA TEREN ATRIBUIT PENTRU CONSTITUIRE DREPT DE UZ SI SERVITUTE

1.

"Modernizarea rețelei electrice de medie tensiune LES 6 KV la statia Iași Centru PA nr.300 in municipiul Iași, in ampriza străzilor Agatha Barsescu si I. C. Bratianu cu subtraversare Bulevardul Ștefan cel Mare si Sfanț pana la PT nr. 22 ”

Total suprafața teren 261 mp din care:

 • - Str.A.Barsescu-188 MP - pe o lungime de 376 ml;

 • - str. I.C. Bratianu-63 mp pe o lungime de 126 ml;

 • - B-dul Ștefan cel Mare si Sfant - 10 mp pe o lungime de 20 ml;

2.

„Creșterea capacitatii de racordare a Liniei Electrice Aeriene LEA 20KV FAI-Popricani, in zona Valea Lupului - județul Iași - etapal”

Total suprafața teren 495 mp din care:

-Șoseaua Păcurari - 495 MP - pe o lungime de 990 ml- din care 283 ml se afla in administrarea operative a

Mun.Iasi

3.

„ înlocuire cablu de medie tensiune LES 20 KV intre PT 422 si PT 447 in zona strada Orientului-judetul Iași ”

Total suprafața teren 58 mp din care:

-Strada Orientului - 58 MP - pe o lungime de 115 ml

4.

„ înlocuire cablu de medie tensiune LES 20 KV intre PT 376 si PT 367 in zona străzii Manta Rosie-judetul Iași ”

Total suprafața teren 175 mp din care:

-Strada Manta Rosie - 175 MP - pe o lungime de 350 ml

5.

„ înlocuire cablu de medie tensiune LES 20 KV intre PT 50 si PT 53 in zona străzii Nicorita si a stradelei Nicorita-judetul Iași”

Total suprafața teren 70 mp din care:

-Strada Nicorita - 65 MP - pe o lungime de 300 ml

-Stradela Nicorita - 5 MP - pe o lungime de 50 ml

6.

”Modernizarea rețelei electrice de medie tensiune LES 6 KV la statia Iași Sud - postul de alimentare PA Suprem, faza PT+CS+DTAC    in zona

Bulevardului Virgil Sahleanu si Șoseaua Iași -Tomesti ”.

Total suprafata teren 793 mp din care:

 • - Bulevardul Virgil Sahleanu - 438 MP -pe o lungime de 876 ml

 • - Soseaua Iasi-Tomesti - 355 MP - pe o lungime de 710 ml

7.

"Modernizarea rețelei electrice de medie tensiune LES 6 KV la statia Iași B4 - porțiunea cuprinsa intre postul de alimentare PA 105 si postul de transformare PT 139 municipiul Iași , județul Iași faza PT+CS+DTAC in zona străzii Decebal , cu subtraversare bulevardul Dimitrie Cantemir , Aleea Decebal, Aleea Rozelor”.

Total suprafața teren 334 mp din care:

-Strada Aleea Rozelor - 145 MP - pe o lungime de 290 ml

-Strada Aleea Decebal - 36,50 MP - pe o

lungime de 73 ml

 • -B-dul Dimitrie Cantemir - 21 mp - pe o porțiune de 42 ml;

 • -strada Decebal -131,50 mp - pe o porțiune de 263 mp

8.

"Modernizarea rețelei electrice de medie tensiune LES 6 KV la statia Manta Roșie Iași post de alimentare PA 104- porțiunea cuprinsa intre postul de alimentare PA 104 si postul de transformare PT 177 municipiul Iași , județul Iași faza PT+CS+DTAC in zona bulevardul Socola si Aleea Rozelor ”

Total suprafața teren 272 mp din care:

-Bulevardul Socola - 170 MP - pe o lungime de 340 ml

-Strada Aleea Rozelor - 102 MP - pe o lungime de 204 ml

9.

”Modernizarea rețelei electrice de medie tensiune LES 6 KV la statia Ulei Iași poat de alimentare PA 106 - portiunea cuprinsa intre postul de alimentare PA 106 si postul de transformare PT 36 municipiul lasi , judetul lasi faza PT+CS+DTAC in zona strazii Vasile Lupu si a strazii Ignat ”.

Total suprafața teren 335 mp din care:

-Strada Vasile Lupu - 136,50 MP - pe o lungime de 273 ml

-Bulevardul Vasile Lupu - 186 MP - pe o

lungime de 372 ml

-Strada Ignat - 12,50 MP - pe o lungime de 25 ml

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

CONTRACT CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE

AL MUNICIPIULUI IASI

Nr.           din data          .2020

Preambul

În temeiul Legii nr. 123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale, a Legii Nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*** Republicată , a Codului Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019 si a Hotararii de Consiliu Local nr. ______/2020;

I. Partile contractante:

Intre:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 11, cod poștal 700064, telefon 0232-211215, fax 0232-211200, cod fiscal 4541580, cont RO95TREZ24A705000200130X și deschis la Trezoreria lași, reprezentat prin PRIMAR - Mihai Chirica, denumit in continuare proprietar, pe de o parte,

Și

SC DEL GAZ GRID SA, cu sediul în Targu Mures, B-dul Pandurilor nr. 42, et.4 jud Mures, nr. inregistrare in Registrul Comertului : J26/326/2000, CUI RO 10976687, cod IBAN RO11BRDE 270 SV27540412700 deschis la BRD Tg Mures, reprezentata legal prin ___________________, in calitate de Beneficiar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul contract.

II. Obiectul contractului

Art. 1 Obiectul contractului il reprezinta constituirea cu titlu gratuit de catre Proprietar in favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz si servitute asupra terenului in suprafata de mp, situat in Iași,, aflat

in proprietatea Municipiului lasi, identificat conform schitelor/planurilor de situatie, anexe la prezentul contract. Terenul va fi utilizat pentru realizarea proiectului

Art. 2 Predarea primirea obiectului contractului va fi consemnata in procesul verbal de predare - primire care se incheiere la predarea amplasamentului.

III Durata contractului

Art. 3 Prezentul contract se incheie pe durata existentei bransamentelor/retelelor de utilitati etc, incepand cu data punerii in functiune.

IV Obligatiile partilor

Art. 4 Proprietarul se obliga :

 • a) sa predea spre folosinta cu titlu gratuit suprafata de ______ mp necesara pentru

realizarea lucrarii de ”_____________________________                                       ”

 • b) sa nu solicite eliberarea terenului pe care este amplasata lucrarea ”_________________________________                                              ”, executata pe cheltuiala

Beneficiarului, inainte de finalizarea contractului sau fara acordului acestuia atunci cand situatia o impune, respectiv cand sunt necesare a fi executate lucrari importante de interes public ;

 • c) sa permita neconditionat si cu titlu gratuit accesul Beneficiarului la imobilul ce face obiectul prezentului contract in vederea efectuarii reviziilor, reparatiilor si a tuturor operatiunilor curente, precum si a tuturor operatiunilor specifice si necesare exploatarii si intretinerii lucrarii de ’’

 • d) in caz de instrainare a imobilului, sa transmita noilor proprietari obligatiile asumate prin prezentul contract.

Art.5 Beneficiarul se obliga :

 • a) sa foloseasca bunul potrivit destinatiei mentionate la art.1 din prezentul contract;

 • b) sa solicite si sa obtina toate autorizatiile si avizele necesare pentru realizarea lucrarilor, pe cheltuiala sa, respectand legislatia in vigoare;

 • c) dupa executarea lucrărilor la sistemele de utilitati sa execute pe cheltuiala sa reabilitatea/asfaltarea carosabilului, trotuarelor, aleilor, spatiilor verzi si a altor bunuri care au fost afectate ca urmare a lucrarilor realizate cu agenti economici abilitati de Municipiul lasi ;

a) sa respecte prevederile HCL nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente ;

 • d) sa respecte conditiile stabilite in contract;

 • e) sa efectueze lucrarile de executie/revizie/reparatii curente de la data punerii in functiune pe cheltuiala proprie

 • f) sa intretina instalatiile de utilitati realizate pe cheltuiala sa

 • g) sa nu transmita catre terti drepturile pe care le are in urma acestui contract;

 • h) sa predea proprietarului bunul care i-a fost incredintat in aceleasi conditii in care i-a fost incredintat spre folosinta, fara a avea vreo pretentie materiala sau de alt gen asupra imbunatatirilor ce eventual le va face pe perioada contractului;

 • V Incetarea contractului

Art. 6 Prezentul contract inceteaza:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau abandonarea lucrarilor realizate;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea partii interesate, n cazul nerespectarii obligatiilor de catre cealalata parte semnatara;

 • c) in cazul in care Beneficarul foloseste bunul, obiect al prezentului contract, in alt scop decat cel prevazut la art.1 din contract;

 • d) prin restituirea de catre Beneficiar a bunului care face obiectul contractului;

 • VI Forta majora

Art. 7

 • a) forța majoră este constatată de o autoritate competentă ;

 • b) in scopul prezentului contract, forta majora inseamna un eveniment sau o imprejurare care e mai presus de controlul rezonabil al uneia din Parti si care face imposibila indeplinirea de catre Partea respectiva a obligatiilor sale asumate prin prezentul contract si include, dar fara a se limita la acestea, razboi, revolutie, cutremur, incendiu, explozie, inundatie sau alte conditii meteo nefavorabile etc.

 • c) forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • d) indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • e) partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • f) dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • g) Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore antrenează obligația părții care o invocă de a repara pagubele pricinuite celeilalte părți ca urmare a neexecutării contractului.

 • VII Litigii

Art. 8 Partile convin de a face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

Art.9 Dacă partile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, divergența va fi soluționată de către instanțele judecătorești din România.

 • VIII Comunicarile intre parti

Art. 10 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris și înregistrată.

Art. 11 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

 • IX Clauze finale

Art.12 Modificarea prezentului contract se face numai prin acte aditionale, semnat de ambele parti.

Art. 13 Prezentul contract se supune legislației din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, ...../....../......, prezentul contract, în două

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Proprietar, Municipiul Iasi

Beneficiar

SC DELGAZ


GRID SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gabriel Mihai Surdu

Consilier local,