Hotărârea nr. 227/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 226 din 27 septembrie 2013 privind aprobarea vanzarii terenului din Iasi strada Nicorita intersectie cu strada Vasile Lupu in suprafata de 329 mp

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 226 din 27 septembrie 2013, privind aprobarea vanzarii terenului din Iasi strada Nicorita intersectie cu strada Vasile Lupu in suprafata de 329 mp

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de catre Directia Juridica, inregistrat sub nr. 61654 din 24.06.2020 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 58239 din 16.06.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Adresa nr. 133711 din 06.12.2019 prin care SC NOOR ANSARI SRL, RO 27313506, J22/1136/2010, cu sediul in Iasi, str. Nicorita, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, str. Nicorita intersectie cu str. Vasile Lupu, în suprafață de 329 mp, având nr. cadastral 144631, înscris în cartea funciară nr. 144631 Iași;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 52274 din 02.06.2020 întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, dnl. Bulău Vlad;

Având în vedere Raportul comisiei tehnice nr. 8581 din 23.01.2020 de analiză a solicitărilor de cumpărare și concesiune pentru bunurile imobile aflate în proprietatea privată sau publică a Municipiului Iași, constituită conform dispoziției nr. 81 și 82 din 11.01.2018 a primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul nr. 58037 din 16.06.2020 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția 1605/25.06.2018;

Având în vedere Extras de carte funciară de informare nr. 144631 Iași din 09.06.2020 ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 226 din 27 septembrie 2013 ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile art. 1730 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 și a art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 226/2013 care vor avea urmatorul cuprins:

‘‘ Art. 2.Se însușește raportul de evaluare nr. 52274/02.06.2020, efectuat de evaluator Bulău Vlad, pentru terenul situat în Iași, str. Nicorita, care stabilește prețul de 200 euro/mp, respectiv 65.800 euro pentru suprafața de 329 mp având nr. cadastral 144631, înscris în cartea funciară nr. 144631 Iași.

Art. 3. Comisia de vânzare constituită potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 222 din 23 iunie 2017, cu modificările si completările ulterioare va vinde terenul, la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit la art.2 din prezenta hotarare.’’

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Comisiei de vânzare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Comisia de vânzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 227 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

20

împotrivă

0

Abțineri

5