Hotărârea nr. 226/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unei parti avand suprafata de 350 mp din constructia (cantina) situata in str. Cronicar Mustea nr. 11 proprietate publica a Municipiului Iasi cu nr. cadastral 163695 – C1 din spatiu de invatamant in spatiu destinat desfasurarii activitatii unei Academiei Romane

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unei parti, avand suprafata de 350 mp, din constructia (cantina) situata in str. Cronicar Mustea nr.

11, proprietate publica a Municipiului Iași, cu nr. cadastral 163695 - C1, din spatiu de invatamant, in spatiu destinat desfasurarii activitatii unei Academiei Romane

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de catre Directia Juridica, inregistrat sub nr. 61257 din 24.06.2020 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 61390 /24.06.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului conform” pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se propune schimbarea destinației unei parti, avand suprafața de 350 mp, din constructia (cantina) situata in str. Cronicar Mustea nr. 11, proprietate publica a Municipiului Iași, cu nr. cadastral 163695 - C1, regim de inaltime P+1, suprafața construita la sol 1364 mp, suprafata construita desfasurata 2728 mp, din spatiu de invatamant, in spatiu destinat desfasurarii activitatii Academiei Romane.

Art. 2. Schimbarea destinatiei opereaza de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

Art. 3. Se delega Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat sa efectueze toate demersurile in scopul obtinerii avizelor Consiliului de administratie al Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida si al Consiliului de administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida; Inspectoratului Scolar Judetean Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr.226 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0