Hotărârea nr. 225/2020

HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de catre Directia Juridica, inregistrat sub nr. 61257 din 24.06.2020 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 59317/18.06.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61257/24.06.2020, întocmit de Directia Juridica;

Având în vedere Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se constituie Comisia de inventariere imobile, completata prin Dispozitia nr. 777/18.06.2020;

Având în vedere Proces Verbal nr. 58924 /18.06.2020 al comisiei de coordonare, monitorizare si de control al modului de efectuare a operatiunilor de inventariere/actualizarea inventarelor domeniilor public si privat ale municipiului iasi, cu Anexa ce face parte integranta din procesul verbal;

Având în vedere Proces Verbal nr. 58953 /18.06.2020 al comisiei speciale de inventariere, numita prin Dispozitia Primarului nr. 1822/16.10.2019, completata prin Dispozitia nr. 777/18.06.2020 ;

Având în vedere Procesul verbal nr. 140911/30.12.2019 privind reevaluarea bunurilor proprietatea Municipiului Iasi;

Având în vedere Ordonanta Guvernului nr. 81/31.08.2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Având în vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 103/4.10.2007 pentru modificarea și completarea O.G. 81/31.08.2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Având în vedere O.M.F. nr. 3471/25.11.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

Având în vedere situatiile transmise de catre directiile, serviciiile si birourile din cadrul Primariei Municipiului Iasi, precum si cele transmise de directiile, regiile, societatile si institutiile subordonate Consiliului Local;

Având în vedere procesele verbale de punctaj efectuate la data de 31.12.2019, intre evidenta tehnico - operativa de la nivelul Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat si evidenta contabila a Municipiului, in scopul corelarii celor doua evidente;

Având în vedere Hotararea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor Tehnice de intocmire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/13 martie 1996 republicată, a cadastrului și publicității imobiliare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Iași, conform Anexelor 1 - 21, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bunurile cuprinse în Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia Exploatare Patrimoniu.

Art. 3. Bunurile cuprinse în Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare, se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia Fond Locativ.

Art. 4. Bunurile cuprinse în Anexa 3 care face parte integranta din prezenta hotarare se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia Generala Tehnica si Dezvoltare.

Art. 5. Bunurile cuprinse în Anexa 4 care face parte integranta din prezenta hotarare, se administreaza, prin gestiune directa, de catre Directia Arhitectura si Urbanism.

Art. 6. Bunurile cuprinse în Anexa 5 care face parte integranta din prezenta hotarare, se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia de Asistenta Comunitara Iasi.

Art. 7. Bunurile cuprinse în Anexa 6 care face parte integranta din prezenta hotarare, se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Casa de Cultura a Municipiului Iasi ‘’Mihai Ursachi” .

Art. 8. Bunurile cuprinse în Anexa 7 care face parte integranta din prezenta hotarare, se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Ateneul National din Iasi.

Art. 9. Bunurile cuprinse în Anexa 8 care face parte integranta din prezenta hotarare, se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia de Evidenta a Persoanelor.

Art. 10. Bunurile cuprinse în Anexa 9, care face parte integranta din prezenta hotarare se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Politia Locala Iasi.

Art. 11. Bunurile cuprinse în Anexa 10 care face parte integranta din prezenta hotarare, se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Editura Junimea”.

Art. 12. Bunurile cuprinse în Anexa 11 care face parte integranta din prezenta hotarare, se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Fundatia Hecuba.

Art. 13. Bunurile cuprinse în Anexa 12 care face parte integranta din prezenta hotarare, se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Directia Crese.

Art. 14. Bunurile cuprinse în Anexa 13 care face parte integranta din prezenta hotarare se utilizeaza, exploateaza si administreaza de catre Societatea Compania de

Transport Public Iasi, in baza Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018;

Art. 15. Bunurile cuprinse în Anexa 14 care face parte integranta din prezenta hotarare se utilizeaza, exploateaza si administreaza de catre SC Citadin SA.

Art.16. Bunurile cuprinse in Anexa 15 care face parte integranta din prezenta hotarare, bunuri a caror situatie juridica este in curs de clarificare.

Art. 17. Bunurile cuprinse în Anexa 16 care face parte integranta din prezenta hotarare se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Salubris SA”, in baza Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 90979/05.12.2007.

Art. 18. Bunurile cuprinse în Anexa 17 care face parte integranta din prezenta hotarare, se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Servicii Publice Iasi SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010.

Art. 19. Bunurile cuprinse în Anexa 18 care face parte integranta din prezenta hotarare se utilizeaza si exploateaza, de catre SC Ecopiata SA”, in baza Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice nr. 78117/01.09.2010.

Art. 20. Bunuri cuprinse în Anexa 19 care face parte integranta din prezenta hotarare, se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Universitatea de Medicina si Farmacie “’Gr. T. Popa” Iasi, in baza Contractului de administrare nr. 55284/12.06.2013.

Art. 21. Bunuri cuprinse în Anexa 20 care face parte integranta din prezenta hotarare, bunuri preluate in gestiunea Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, ca urmare a retragerii folosintei/administrarii sau exploatarii de catre societatiile, institutiile subordonate Municipiului Iasi.

Art. 22. Bunuri cuprinse în Anexa 21 care face parte integranta din prezenta hotarare, se administreaza, cu titlu gratuit, de catre Muzeul Municipal Regina Maria Iasi, in baza Contractului de administrare nr. 51374/13.05.2019.

Art. 23. Prevederile prezentei hotarari modifică în mod corespunzător orice alte hotărari de consiliu local de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași.

Art. 24. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Iași, precum și direcțiilor, societăților, regiilor si institutiilor subordonate Consiliului Local Iași, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 25. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale; direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Iași, precum și direcțiile, societăților si institutiilor subordonate Consiliului Local Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 225 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0