Hotărârea nr. 224/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesiune prin încredințare direct a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007 respectiv completarea Anexei nr. 1 – bunuri de retur cu stație încărcare electrică și aspirator urban autopropulsat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Contractului de concesiune prin încredințare direct a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007, respectiv completarea Anexei nr. 1 - bunuri de retur, cu stație încărcare electrică și aspirator urban autopropulsat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobarea intocmit de catre Directia Tehnica si Servicii Comunitare - Serviciul Eficienta Energetica si Utilitati Publice, inregistrat sub nr. 60214 din 22.06.2020 ;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de catre Directia Tehnica si Servicii Comunitare - Serviciul Eficienta Energetica si Utilitati Publice, inregistrat sub nr. 60211 din 22.06.2020 ;

Având în vedere prevederile Contractului de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979 din 05.12.2007 - Cap. III, lit. a) privind bunurile de retur, in conformitate cu Anexa nr. 1 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007, respectiv completarea Anexei nr. 1 - bunuri de retur, cu stația de încărcare electrică și aspirator urban autopropulsat Glutton H2O Perfect.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare ; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; SC Salubris SA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale, SC Salubris SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr.224 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0