Hotărârea nr. 223/2020

HOTĂRÂRE privind susţinerea structurilor sportive definite conform Legii nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare pe durata stării de alertă printr-o serie de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 măsuri instituite în baza Legii nr. 55/2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind susținerea structurilor sportive definite conform Legii nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, pe durata stării de alertă, printr-o serie de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, măsuri instituite în baza Legii nr. 55/2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere situația speciala determinata de restricțiile impuse de autorități pentru gestionarea situației pandemice, restricții care au condus la suspendarea tuturor competițiilor sportive desfășurate în cadru organizat dar cu mențiunea expresă că structurile sportive au continuat să efectueze cheltuieli legate de buna desfașurare a activității structurilor sportive, inclusiv cheltuieli determinate de plata indemnizațiilor pentru sportivii aparținând structurilor sportive;

Având în vedere referatul de aprobare intocmit de catre consilierii locali initiatori;

Având  în  vedere  raportul  de  specialitate  inregistrat  sub  nr.

62557/26.06.2020 intocmit de catre Directia Juridica;

Având  în  vedere  raportul  de  specialitate  inregistrat  sub  nr.

61728/24.06.2020 intocmit de catre Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Având în vedere raportul de specialitate inregistrat sub nr. 62263/25.06.2020 intocmit de catre Serviciul Financiar;

Având în vedere prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19;

Având în vedere solicitarea Clubului Sportiv „Politehnica” Iași cât și documentația depusă de structura sportivă solicitantă, care se poate analiza în anexă;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finanțarea Clubului Sportiv „Politehnica” Iași cu suma de 174.700 ron pentru finanțarea cheltuielilor structurii sportive în perioada 15 mai 2020 - 15 iunie 2020 și sub condiția suspensivă a încetării oricărui litigiu între structura sportivă solicitantă și Consiliul Local al Municipiului Iași, Municipiul Iași și Primarul Municipiului Iași.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Directiei Juridice, Centrului de Informatii pentru Cetateni, Biroului Relatii cu Societatea Civila si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Juridica, Biroul Reiatii cu Societatea Civila.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 223 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0