Hotărârea nr. 222/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 543/20.12.2018 pentru obiectivul ”Rețea distribuție și branșament pentru imobil administrat de ISU Iași – proiect ”Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Republica Moldova” situat în Iași bd. C. A. Rosetti FN nr. cadastral 131088 conform Hotararii Consiliului Local nr. 260 din 28.07.2017

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 543/20.12.2018 pentru obiectivul ”Rețea distribuție și branșament pentru imobil administrat de ISU Iași - proiect ”Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Republica Moldova” ”, situat în Iași, bd. C. A. Rosetti, FN, nr. cadastral 131088, conform

Hotararii Consiliului Local nr. 260 din 28.07.2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 58716 /17.06.2020 întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59692 /19.06.2020 întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 260 din 28.07.2017 prin care s-a aprobat încheierea Acordului de parteneriat intre Municipiul Iași și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza”;

Având în vedere Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Iași și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza”, înregistrat la Municipiul Iași sub numărul 86680/04.09.2017 și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” sub numărul 3107412/06.09.2017, modificat prin actul adițional nr. 95491/04.09.2019;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.543/20.12.2018 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru ”Rețea distribuție și branșament pentru imobil administrat de ISU Iași - proiect "Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Republica Moldova” ”, situat în Iași, bd. C. A. Rosetti, FN, nr. cadastral 131088, conform H.C.L. nr.260 din 28.07.2017;

Având în vedere Memoriul tehnic elaborat de SC Sigm - Home Project SRL pentru dimensionarea puterii punctului de transformare necesar alimentării tuturor obiectivelor din cadrul poligonului, înregistrat sub numărul 38272/10.04.2020;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 543/20.12.2018 și se înlocuiește cu Anexa nr.I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza” si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza”.

  • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 222 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. I la Hotararea Consiliului Local nr. 222 din 30 iunie 2020

privind aprobarea modificării Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.543/20.12.2018 pentru obiectivul ”Rețea distribuție și branșament pentru imobil administrat de iSu Iași - proiect "Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în situații de urgență din România și Republica Moldova” ”, situat în Iași, bd. C. A. Rosetti, FN, nr. cadastral 131088, conform H.C.L. nr.260 din

28.07.2017

  • A. Indicatori financiari:

Valoarea totală a investiției = 485.809,06 lei fara TVA, respectiv 578.112,78 lei cu

TVA,

din care valoarea pentru lucrarile de C+M = 209.522,78 lei fara TVA, respectiv

249.332,11 lei cu TVA.

  • B. Indicatori fizici:

  • - Racord 20 kV (LES 20 kV NA2X(FL)2Y 3x1x150) în lungime de 800,00 m traseu

(2500 ml cablu);

  • - PTAB 400 KVA (20/0,4 KV) = 1 bucată;

  • - Celula de masura si racord - 1 bucată;

  • - Cutie de măsură cu acces securizat - 1 bucată.

  • C. Grafic esalonare investiție:

Durata = 15 luni.

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,