Hotărârea nr. 220/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - econimici și a devizului general pentru investiția“Restaurare şi reabilitare Gradina Copou" Municipiul Iaşi Jud. Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - econimici și a devizului general pentru investiția"Restaurare și reabilitare Gradina Copou" Municipiul Iași, Jud. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat de catre domnul Postolache Andrei, consilier local Independent, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, care va avea urmatorul continut: vor trebui reinventariati toti arborii pentru a depista pe cei care pot deveni pericole publice, propunandu-se daca se impune si nu se gaseste alta solutie pentru indepartarea pericolelor, extragerea. Pentru fiecare arbore care va fi extras se va planta minim alti 4 (patru) arbori noi ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 59979/22.06.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59922/19.06.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvenului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate cu inserție de D.A.L.I. pentru investiția “Restaurare și reabilitare Gradina Copou" conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Vor trebui reinventariati toti arborii pentru a depista pe cei care pot deveni pericole publice, propunandu-se daca se impune si nu se gaseste alta solutie pentru indepartarea pericolelor, extragerea. Pentru fiecare arbore care va fi extras se va planta minim alti 4 (patru) arbori noi .

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a investiției de 26.200.000 lei cu TVA din care C+M - 23.938.000 lei cu TVA și Devizul general conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aproba indicatorii tehnico economici pentru investiția “Restaurare și reabilitare Gradina Copou" conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 220 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 220 din 30 iunie 2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI “Restaurare si reabilitare Gradina Copou" Municipiul Iasi

Indicatori tehnico - economici

Proiectul

Cost estimat fără TVA (EURO)

Cost estimat cu TVA (EURO)

Cost estimat fără TVA (LEI)

Cost estimat cu TVA (LEI)

Restaurare si reabilitare Gradina Copou

4.558.345,08

5.424.430,64

22.016.806,70

26.200.000

INDICATORI TEHNICI:

Spațiu verde total Oglinzi de apă Dalaje, din care:

  • - Asfalt

  • - Piatră cubică

  • - Piatră naturala plăci

  • - Dalaje înierbate

  • - Deck de lemn

-Loc de joacă


EXISTENT (mp)

66.309

542

30.576

(30.324)

(252)


336


PROPUS (mp) 61.889

1.089

33.520

-

(1.491) (30.002)

(1.653)

(374)

1.498


TOTAL SUPRAFATA - 129.863 MP

Durata estimata de realizare a proiectului este de 24 de luni.

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,