Hotărârea nr. 22/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T170 NUMAR CADASTRAL 139057 intocmit in vederea introducerii in intravilan si construire locuinta colectiva pe teren proprietate persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T170, NUMAR CADASTRAL 139057, intocmit in vederea introducerii in intravilan si construire locuinta colectiva pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 112 din 11.01.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 106440 din 17.10.2018 depusa de Marius Stefanel Istoc si Roxana Istoc;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 922 din 07.09.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 05.06.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 107 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6469/ 20.01.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T170, NUMAR CADASTRAL 139057, intocmit in vederea introducerii in intravilan si construire locuinta colectiva pe teren proprietate, persoana fizica.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 1000,00mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• H max = 13.00m la atic/streasina (calculat de la CTN cota inferioara a terenului), regim de inaltime D+P+2E;

• POT max = 30 %;

• CUT max = 1.2 mp. ADC/mp. teren;

• Spatii vezi = 30%.

Fara posibilitate supraetajare ulterioara cu 20%.

  • (4) AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚĂ DE ALINIAMENT

- aliniamentul stradal spre est va fi de 8,50 m fata de limita de proprietate propusa si 13,00 m fata de axul existent al drumului DR 7315;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

  • □ 3,0 m fata de limita de proprietate laterala nord, latura laterala,

  • □ 3,0 m fata de limita de proprietate laterala sud, latura laterala,

  • □ 3,0 m fata de limita de proprietate posterioara vest, latura posterioara.

  • (5) ÎMPREJMUIRI

  • - limitele de proprietate vor fi prevăzute cu gard, dublat sau nu cu gard viu având 1,7 m înălțime din care un soclu opac de 0,30 m (pe latura de E) și 2,0 m înălțime din care un soclu opac de 0,30 m (pe celelalte laturi) pentru asigurarea intimității locuințelor și descurajarea intruziunilor,

  • - cu respectarea punctului 10 din prezentul Regulament (referitor la reguli cu privire la amplasarea de împrejmuiri).

  • (6) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul local de urbanism aferent PUZ sunt anexe si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 22 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

7