Hotărârea nr. 219/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea DALI a indicatorilor tehnico - econimici și a devizului general pentru investiția“ Reabilitare şi modernizare spaţii de la subsol parter etaj 1 şi faţade la Spitalul Clinic „Dr. C. I.Parhon” Iaşi"

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico - econimici și a devizului general pentru investiția" Reabilitare și modernizare spații de la subsol, parter, etaj 1 și fațade la Spitalul Clinic „Dr. C. I.Parhon” Iași"

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Sanatate, Familie si Protecția Copilului a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 61119/23.06.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61121/23.06.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Avizul CTE nr. 137327/16.12.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 și art. 196, alin. 1, litera (a) din Codul Ad ministrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția “Reabilitare și modernizare spații de la subsol, parter, etaj 1 și fațade la Spitalul Clinic „Dr. C. I.Parhon” Iași " conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției de 24.410.951,94 lei cu TVA din care C+M - 16.655.824,89 lei cu TVA și Devizul general conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aproba indicatorii tehnico economici pentru investiția “Reabilitare și modernizare spații de la subsol, parter, etaj 1 și fațade la Spitalul Clinic „Dr. C. I.Parhon” Iași conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 219 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

24

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 219 din 30 iunie 2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI REABILITAREA SI MODERNIZAREA SPATIILOR DE LA SUBSOL, PARTER, ETAJ 1 SI FATADE LA SPITATLUL CLINIC DR. C.I. PARHON IASI

Indicatori tehnico - economici

Proiectul

Cost estimat fără TVA (EURO)

Cost estimat cu TVA (EURO)

Cost estimat fără TVA (LEI)

Cost estimat cu TVA (LEI)

REABILITARE A             SI

MODERNIZAREA SPATIILOR DE LA     SUBSOL,

PARTER, ETAJ 1 SI FATADE LA SPITATLUL CLINIC DR. C.I. PARHON IASI

4.252.163,08

5.060.074,07

20.537.947,70

24.410.951,94

Din care: C+M 13.996.491,50 lei fara TVA (16.655.824,89 lei TVA inclus)

INDICATORI TEHNICI:

Suprafata construita corp C2 =

744,00 mp

Suprafata desfasurata zona interventii corp C2 =

2204,00 mp

Suprafata utila corp C2 subsol tehnic =

426,20 mp

Suprafata utila corp C2demisol =

653,35 mp

Suprafata utila corp C2cota -1.50 =

163,25 mp

Suprafata utila corp C2parter =

448,10 mp

Suprafata utila corp C2etaj 1 =

359,95 mp

Suprafata construita corp C7 =

181,90 mp

Durata estimata de realizare a proiectului este de 12 de luni.

Presedinte de Sedinta

Gabriel Mihai Surdu

Consilier local