Hotărârea nr. 218/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția „REABILITARE MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE CINEMATOGRAF TRIANON”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CINEMATOGRAF TRIANON”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 60533 din 22.06.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 60535 din 22.06.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Avizul CTE nr. 108248 din 07.10.2019;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate cu inserție de D.A.L.I. pentru proiectul „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CINEMATOGRAF TRIANON” conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției de 28.009.610,20 lei cu TVA, din care C+M= 18.528.300,00 lei cu TVA și Devizul general conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CINEMATOGRAF TRIANON” conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 218 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

24

împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Ghizdovat Vlad nu participa la vot.

ANEXA NR. 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 218 din 30 iunie 2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE CINEMATOGRAF TRIANON"

Indicatori tehnico economici

Proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cinematograf Trianon”

Cost estimat fără TVA (LEI)

TVA (LEI)

Cost estimat cu TVA (LEI)

TOTAL GENERAL

23.584.830,00

28.009.610,00

28.009.610,00

DIN CARE C+M

15.570.000,00

2.958.300,00

18.528.300,00

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 24 luni, din care lucrările de construcții - montaj sunt prevăzute a se realiza într-o perioadă de 12 luni.

Indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performanță care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, sunt reprezentați de un cinematograf reabilitat, modernizat și dotat corespunzător pentru facilitarea desfășurării activităților culturale.

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,