Hotărârea nr. 217/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare zona “Monumentul Eroilor Revolutiei”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare zona “ Monumentul Eroilor Revolutiei ”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având  în vedere raportul     de  specialitate inregistrat  sub  nr.

58468/17.06.2020 întocmit de Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având  în vedere referatul   de aprobare inregistrat  sub   nr.

58461/17.06.2020 întocmit de Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere Aviz CTE nr. 47235/20.05.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnica si indicatorii tehnico - economici pentru amenajare zona “ Monumentul Eroilor Revolutiei” conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare ; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare ; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale și Direcția Tehnică și Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 217 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 217 din 30 iunie 2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru amenajare zona “ Monumentul Eroilor Revoluției”

  • A. Indicatori economici:

Valoarea estimata a investitiei conform documentatiei tehnico-economice este:

Total General = 2.643.286,00 inclusiv TVA, din care:

Valoare C+M= 1.962.209,00 lei, inclusiv TVA

  • B. Indicatori tehnici:

Suprafata platformei circulare 114mp.

Suprafata aleilor de acces modificate si reamenajate 95mp

Suprafata spatiilor verzi reamenajate in jurul monumentului 200mp.

Durata totala executie: 12 luni

Presedinte de Sedinta

Gabriel Mihai Surdu

Consilier local