Hotărârea nr. 216/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor lunii iulie 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Calendarului evenimentelor lunii iulie 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, dupa cum urmeaza :

  • - Pentru evenimentul din Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare « Targul national de ceramica traditionala CUCUTENI - 5000 », nu se va mentiona perioada ;

  • - Pentru evenimentul din Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare « Expoziția Internațională de Invenții Inventica 2020” și „Conferința de Inventică Inventica 2020 », se va mentiona faptul ca acesta va avea loc pe platforma online;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 60993/ 23.06.2020, întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 61131/ 23.06.2020, întocmit de către Serviciul Financiar;

Având în vedere Adresa nr. 294/04.06.2020, înregistrată cu nr. 53760/05.06.2020, înaintată de Consiliul Județean Iasi, prin “Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași” pentru organizarea, la Iași, a “Târgului național de ceramică tradițională CUCUTENI - 5000, in perioada 3 - 5 iulie 2020;

Având în vedere Adresa Nr. 339/23.06.2020, inregistrata cu nr. 60958/23.06.2020 prin care CJPCT Iași din cadrul C.J Iași, solicita amânarea Târgului de ceramică tradițională CUCUTENI - 5000 pentru perioada 24-26 iulie 2020, schimbarea datei fiind generată de Hotărârea Guvernului nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României;

Având în vedere Adresa nr. 11189/10.06.2020, înregistrată cu nr. 55386/10.06.2020, înaintată de Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, pentru organizarea, la Iași, a Expoziției Internaționale de Invenții „Inventica 2020” și Conferinței de Inventică „Inventica 2020”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor iulie 2020, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunii iulie 2020 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 28.700 lei, din capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, articol bugetar 20.01.30 poziția “Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași”.

Art. 3. Târgul național de ceramică tradițională CUCUTENI - 5000” și Expoziția Internațională de Invenții „Inventica 2020” și Conferința de Inventică „Inventica 2020” se vor organiza cu respectarea cadrului legal incident datei la care se vor desfășura evenimentele.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice; Biroului Relații cu Societatea Civilă; Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice; Poliției Locale Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Juridică, Servicul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Poliția Locală Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 216 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 216 din 30 iunie 2020

Calendarul evenimentelor din luna iulie 2020

Nr. Crt.

Titlu Proiect/Eveniment

Perioada

Organizator/ parteneri

Sumă(lei)

1.

Târgul național de ceramică tradițională CUCUTENI - 5000

_________2020

Consiliul Județean Iași - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași

8.000

2.

Expoziția

Internațională      de

Invenții     Inventica

2020” și „Conferința de Inventică Inventica 2020

07-30 iulie 2020, pe platforma online

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

20.700

TOTAL

28.700

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,