Hotărârea nr. 215/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi pentru anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Iași, pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Poliția Locala Iași, cu numărul 9122 din 18.06.2020;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Poliția Locala Iași, cu numărul 9122 din 18.06.2020;

Având în vedere procesul - verbal din data de 22.06.2020 întocmit de Comisia Locală de Ordine Publică a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Avizul Nr. 60437/22.06.2020 emis de Comisia Locala de Ordine Publică a Municipiului Iași, privind Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municpiului Iași, pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 56/25.02.2011 privind înființarea Politiei Locale Iași, începând cu data de 01.01.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r)- Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1332/2010 privind Regulamentul - cadru de organizare si functionare a Politiei locale;

Având în vedere prevederile Ordinului MAI nr. 92/2011 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Iași, pentru anul 2020, conform Anexelor nr. 1 - 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Inspectoratului de Poliție Județean Iași; Inspectoratului de Jandarmi Iași; Poliției Locale Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Politia Locala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 215 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

SITUAȚIA FORȚELOR ȘI MIJLOACELOR LA DISPOZIȚIE 9                     9                   9                                                                              9

Conform Statului de Funcții al Poliției Locale Iași pentru anul 2020, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Iași cu nr. 530 din 15.12.2017 modificată prin H.C.L. Iași nr. 342/2019, sunt prevăzute 331 funcții publice ( 21 de conducere / 18 ocupate, 341 de execuție / 331 ocupate) și 31 posturi de personal contractual (1 conducere / vacant și 4 de execuție / 27 ocupate).

Nr. Crt.

Denumire forțe și mijloace

Total

Din care:

Observații

1

Funcții publice

331 + 31 personal contractual -362 -

Ocupate

331

27 personal contractual

Vacante

31

4 personal contractual

Execuție

341

30 personal contractual

De conducere

21

Ocupate -18(1 personal contractual)

2

Armament individual (pistoale)

196

Letale (Glock 9x19mm)

40

Neletale (Rohm RG-88)

156

3

Muniție pentru armamentul individual

3524

Letală (9x19 mm)

2565

Neletală (bilă 10x22T)

959

4

Radiotelefoane -stații      emisie

recepție

144

Mobile

TETRA

2

1-           la

dispecerat fixă Tetra

SEPURA

1

Portabile

TETRA

124

SEPURA

17

5

Bastoane autoapărare

12

6

Cătușe pentru mâini

299

7

Spray autoapărare

12

8

Scuturi

10

9

Căști protecție

10

10

Veste antiglonț

6

11

Camere video supraveghere

219

Dispeceratul Poliției Locale Iași - Bld. Ștefan cel Mare și

201 fixe și 18 mobile

stradală

Sfânt, nr. 10 a, Subsol

59

Centrul de Management al Traficului din cadrul Primăriei Municipiului lași

Toate mobile

12

58

Intersecții supravegheate

13

Autoturisme

42

Conducere

2

Administrativ

2

Siguranța Circulației

7

Serviciu Intervenții

1

Serviciu        Poliție

Călare

4

Serviciul nr. 1 Poliție Locală

3

Serviciul nr. 2 Poliție Locală

3

Serviciul nr. 3 Poliție Locală

3

Serviciul nr. 4 Poliție Locală

3

Serviciul nr. 5 Poliție Locală

3

Serviciul nr. 6 Poliție Locală

3

Control Urbanism.

Afișaj Stradal

4

Pază, control acces, tp. valori

1

Protecția mediului

3

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

NECESAR FORȚE ȘI MIJLOACE - 2020

Nr. Crt.

Denumire forțe și mijloace

Cantitatea

Justificare solicitare

1

Funcții publice și personal contractual

31

Conform legislației specifice privind numărul de polițiști locali la mia de locuitori și HCL lași nr. 530 / 2017 modificată prin H.C.L. Iași nr. 342/2019.                     ’

2

Autoturism tip dubă intervenție

1

Acoperirea tuturor zonelor din competența instituției conform Planului de ordine și siguranță publică al Mun. Iași.

3

Autoturism teren

1

Asigurarea transportului cailor din

4

Remorcă transport cai

1

cadrul Serviciului Poliție locală călare

5

Scutere

6

Acoperirea zonelor de patrulare greu accesibile cu auto pentru fiecare serviciu de poliție locală

6

Muniție        Letală

3000 buc.

Pentru executarea ședințelor individuale de tragere / semestriale planificate la nivelul instituției.

7

Bastoane cu șocuri electrice

5

Dotare polițiștii locali din cadrul structurii de intervenții

8

Lucrări extindere sistem video

30 camere fixe

Capăt B-dul Dacia-Rond Dacia; Cămin Canta; Cămin T. Vladimirescu; Parc Copou; Parc Expoziție; Extindere Str. Lăpușneanu; Parc Podu Roș (drapel).

9

Lucrări la rețeaua de fibră optică - reamplasări din aerian în subteran pe tronsonul:

Cca 5,3 km

Fundație (BCU); Str. Păcurari - Șos. Păcurari (Rond Gama) și ramura Moara de Foc - Canta (Rond Canta).

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

TABEL NOMINAL

cu cadrele cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare și control a efectivelor participante la activitățile de menținere a ordinii și liniștii publice

Nr. Crt.

Funcția

Numele și prenumele

Structura

Observații

1

Director general adjunct

Grumeza Georgel

Conducerea instituției

2

Șef serviciu

Samoil Florin Liviu

Serviciul Poliție Locală 1

3

Desemnat Șef serviciu

Harabulă Aurel

Serviciul Poliție Locală 2

4

Șef serviciu

Harabulă Aurel

Serviciul Poliție Locală 3

5

Desemnat Șef serviciu

Deciu     Nicoleta

Loredana

Serviciul Poliție Locală 4

6

Desemnat Șef serviciu

Alexandrescu Felix Ciprian

Serviciul Poliție Locală 5

7

Șef serviciu

Alexandrescu Felix Ciprian

Serviciul Poliție Locală 6

8

Șef serviciu

Cuzuc Florin

Serviciul     Siguranța

Circulației

9

Șef birou

Codreanu Daniel Florin

Birou Reglementare

Siguranță Rutieră

10

Desemnat Șef serviciu

Peltea Dumitru Daniel

Serviciul        Control

Urbanism

11

Șef serviciu

Filote Dorel

Serviciul Dispecerat

12

Șef serviciu

Samoil Florin Liviu

Serviciul Intervenții

13

Șef serviciu

Cebotaru   Ti beri u

Mihail

Serviciul Poliție locală călare

13

Șef serviciu

Tudosă Nona

Serviciul Pază, control acces, transport valori

14

Desemnat Șef birou

Roibu Mihai

Birou         Protecția

Mediului

Conform Deciziei conducerii instituției nr. 824 / 2018 personalul de conducere din cadrul Poliției Locale Iași, desemnat să asigure activitățile de continuitate și control la nivelul instituției, desfășoară următoarele activități:

 • - asigură instruirea personalului de execuție, ce intră în serviciu, pe cele trei schimburi, respectiv la orele 06.00, 14.00 și 22.00, ocazie cu care efectuează prezența personalului, verifică starea fizico-psihică a acestuia, ținuta vestimentară, accesoriile și prelucrează situația operativă existentă la nivelul

Municipiului Iași, în baza informărilor primite de la Dispeceratul Poliției Locale Iași și Poliția Municipiului Iași (conform mapei documentare privind situația contravențională și infracțională din ultima perioadă);

 • - după efectuarea instruirii, în funcție de prioritățile Poliției Locale Iași, pentru asigurarea ordinii publice, protecția mediului, legalitatea activităților comerciale, securitatea traficului rutier, personalul aflat la continuitatea conducerii instituției, se va deplasa în teren, pentru activități de coordonare punctuală, în zona marilor centre comerciale, piețe, parcuri de joacă, parcuri de recreere și zone de agrement, instituții publice, puncte turistice, cămine sociale și cartiere în care s-a semnalat o creștere a stării infracționale și contravenționale;

 • - în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, pe lângă activitățile de instruire prevăzute mai sus, personalul desemnat la continuitatea conducerii va desfășura activității de coordonare directă, în intervalul orar 21.00 - 02.00, având în atenție cluburile de noapte, zonele în care se concentrează un număr mare de persoane și există riscul producerii unor fapte antisociale, cu impact negativ asupra comunității;

 • - la finalizarea activității de control, personalul desemnat la continuitatea conducerii instituției va întocmi un referat, cu cele constatate, pe care îl va prezenta directorului general al Poliției Locale Iași;

Persoanele desemnate efectuează în teren controlul dispozitivului de ordine și siguranță publică, verificând modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, eficiența acțiunilor, abaterile comise de polițiștii locali din subordine și își vor aduce contribuția la stăpânirea situației operative.

Cadrele de control au în vedere:

 • - Prezența în postul repartizat conform Buletinului Posturilor;

 • - Ținuta, starea fizică și psihică și modul de folosire a mijloacelor aflate în dotare, inclusiv al autoturismelor de serviciu;

 • - Cunoașterea și modul de respectare al consemnelor general și particular al postului;

 • - Dacă respectă itinerariile de patrulare;

 • - Modul de îndeplinire a sarcinilor ce le revin și eficiența măsurilor luate;

 • - Se documentează asupra acțiunilor/activităților desfășurate, constatărilor făcute, cât și a altor aspecte operative;

 • - Comportarea față de cetățeni;

Pentru conducătorii auto, cadrele de control vor verifica modul de întreținere a vehiculelor și folosirea rațională a carburanților pe timpul executării patrulărilor.

Presedinte de Sedinta

Gabriel Mihai Surdu

Consilier local,

Anexa nr. 5 la Hotararea Consiliului Local nr. 215 din 30 iunie 2020

Situația Protocoalelor/acordurilor de cooperare/colaborare ale Poliției Locale Iași cu alte structuri din cadrul Municipiului Iași, la data de 18.06.2020

Nr. Crt.

Nr. înregistra re PLI

Nr. înregistra re structură

Structură externă

Obs.

1

2

3

4

5

1

11123   /

17.11.201

5

Toate structurile cu atribuții sociale

Protocol de colaborare pentru operaționalizarea procedurii privitoare la persoanele aflate în dificultate și/sau persoane ale străzii, respectiv fără adăpost în condiții extreme meteorologice

2

11134   /

17.11.201

5

12888   /

26.11.201

5

Protocol de cooperare cu Registrul Auto Român-R.A.

3

3159    /

22.03.201

8

61501   /

29.03.201 8

Protocol de colaborare cu Poliția

Municipiului lași (aprobat de I.P.J. lași)

4

2616    /

14.03.201

1

20520   /

14.03.201

1

Protocol de cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului lași pentru participarea în comun la limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență

5

2736    /

16.03.201

1

1731890 /

16.03.201

1

Plan de colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean lași

6

1242     /

06.02.201

7

189577 / 03.02.201 7

Protocol de colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție lași în cauzele privind disparițiile suspecte de minori

7

11052   /

02.08.201

9

872     /

06.08.201

9

Protocol de colaborare cu Clubul Sportiv Municipal Politehnica lași

8

1279    /

06.02.201

7

30341   /

07.02.201 7

Protocol de colaborare cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor - lași

9

2531     /

10.03.201

1

192157 /

10.03.201

1

Protocol de colaborare cu Serviciul rutier din cadrul I.P.J. lași

10

5867    /

12.07.201

1

1954405 /

11.08.201

1

Protocolul privind accesul Poliției Locale lași la baze de date ale M.A.I. încheiat cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

11

1673    /

636     /

Protocol de colaborare cu Garda

25.02.201

5

26.02.201

5

Națională de Mediu - Serviciul Comisariatul Județean lași

12

1580    /

20.02.201

5

3291742 / 20.02.201

5

Acord de parteneriat cu Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Fronieră lași

13

3090    /

14.04.201

4

1482280 / 14.04.201 4

Protocol de colaborare cu Secția Regională de Poliție Transporturi lași pentru menținerea ordinii și siguranței publice în zona Complexelor Stațiilor CFR lași și Aeroportul Internațional lași

14

3271     /

31.03.201 6

84599   /

07.04.201

6

Protocol de colaborare cu Direcția de Evidență a Persoanelor lași

1

2

3

4

5

15

4152    /

27.05.201

3

X/22814 / 27.05.201 3

Protocol de colaborare cu Penitenciarul lași

16

6881     /

13.08.201

2

A-4994 / 06.08.201 2

Protocol de colaborare cu M.Ap.N. - U.M. 01175 lași

17

3313    /

01.04.201

6

12180   /

07.04.201

6

Protocol de colaborare cu Direcția de Asistență Comunitară lași

18

3499    /

06.04.201

6

15850   /

06.04.201

6

Protocol de colaborare cu Societatea SALUBIS S.A. - lași

19

4032    /

19.04.201

6

1502    /

19.04.201

6

Protocol de colaborare cu S.C.

ECOPIAȚA S.A. lași

20

4064    /

19.04.201

6

10268   /

19.04.201

6

Protocol de colaborare cu S.C. Servicii Publice S.A. lași

21

1717     /

14.02.201

8

2616    /

12.02.201 8

Protocol de cooperare cu Compania de Transport Public lași

22

13890   /

01.11.201

7

4170636 / 02.11.201 7

Protocol cu SFICPPF lași privind utilizarea poligonului Șorogari

23

10571    /

22.08.201

8

20469   /

20.07.201 8

Protocol cu Direcția de Asistență Socială lași pentru violența în familie

24

1559    /

28.12.201

7

16378   /

22.12.201

7

Acord de parteneriat cu teatrul Național ”Vasile Alecsandri” lași- cu acte adiționale anuale de prelungire durată

25

1872    /

08.02.201

8

7999    /

06.02.201

9

Protocol de colaborare cu Grădiniță

F.E.G. lași                                ’

26

2442    /

20.02.201

172     /

21.02.201

Protocol de colaborare cu Școala gimnazială Nicolae Iorga

9

9

27

6461    /

15.05.201

9

1402    /

15.05.201

9

Protocol de colaborare cu Liceul teoretic de informatică Grigore Moisil

28

12890   /

06.09.201

9

3131    /

09.09.201

9

Protocol de colaborare cu Colegiul tehnic Mihail Sturdza

29

13362   /

16.09.201

9

2375   /

17.09.201

9

Protocol de colaborare cu Liceul tehnologic Petru Poni

30

14131   /

27.09.201

9

2727   /

27.09.201

9

Protocol de colaborare cu Colegiul tehnic loan C. Stefănescu

31

14661   /

07.10.201

9

941     /

07.10.201

9

Protocol de colaborare cu Școala gimnazială Elena Cuza

32

3129    /

04.02.201

9

689852 / 05.02.201

9 și 3129/ 04.02.201

9

Acord de colaborare cu I.P.J. lași, D.A.S. lași și D.G.A.S.P.C. lași pentru reducerea fenomenului de cerșetorie minori si majori, persoane cu dizabilități, vârstnici și mame cu copii prin acțiuni de prevenire și combatere.

33

1748    /

30.01.202 0

254     /

02.02.202

0

Protocol de colaborare cu Școala gimnazială Alexandru cel Bun

34

2565    /

13.02.202

0

235    /

13.02.202

0

Protocol de colaborare cu Școala gimnazială Ion Simionescu

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

INDICATORI DE EVALUARE, PENTRU ANUL 2020

Potrivit art. 30 lit. c din Legea nr. 155/2010, se stabilesc drept criterii specifice pentru evaluarea activității poliției locale, următorii indicatori de evaluare pentru organizație/serviciu, respectiv pentru polițiștii locali:

A.Indicatori de evaluare pentru organizație/serviciu:

Nr. Crt.

Indicatorul

Termen de urmărire (analiză)

Cine răspunde

1

ÎNCADRAREA ÎN BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

 • 1.1. Venituri realizate la bugetul local din:

 • - prestări servicii potrivit competențelor legale;

 • - amenzi contravenționale.

 • 1.2. Cheltuieli

Trimestrial

Șef serviciu financiar contabilitate

2

EFICIENȚA ACTIVITĂȚII

 • 2.1. Număr constatări fapte antisociale:

  • 2.1.1. - infracțiuni;

  • 2.1.2. - contravenții.

 • 2.2. Cereri, sesizări, reclamații soluționate;

 • 2.3. Prevenirea actelor antisociale prin realizarea dispozitivelor de ordine și siguranță publică și a unor măsuri de prevenție adecvate

  • 2.3.1. - prin acțiuni proprii;

  • 2.3.2. - prin acțiuni în cooperare;

  • 2.3.3. - nr. obiective asigurate și lipsa de evenimente negative la acestea

  • 2.3.4. - nr. activități de prevenire;

 • 2.4. Organizarea eficientă a dispozitivelor de pază și ordine, cu alocarea rațională a resurselor umane și materiale corespunzătoare scopului propus

 • 2.5. Activități de control și îndrumare pentru respectarea legalității în domeniile:

  • 2.5.1. - activități comerciale,

  • 2.5.2. - protecția mediului,

  • 2.5.3. - disciplina în construcții,

  • 2.5.4. - evidența persoanei

Lunar

Șef serviciu

3

PREGĂTIREA    PROFESIONALĂ,    DE

PROTECȚIE A MUNCII ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lunar

Trimestrial Anual

Șef serviciu

 • 3.1. Programe de instruire/verificare

profesională;

 • 3.2. Programe de instruire pe linie de protecție a muncii

 • 3.3. Programe de instruire pe linie de situații de urgență

 • 3.4. Evaluarea activității profesionale pe parcursul anului

 • 3.5. Evaluarea anuală a capacităților profesionale și aptitudinilor fizice adecvate funcției

4

DISCIPLINA ÎN MUNCĂ

4.1. Sinteza nominală pentru:

4.1.1 - abateri;

4.1.2 - sancțiuni disciplinare.

Lunar

Anual

Șef serviciu

B. Indicatori de evaluare pentru polițiștii locali:

Nr. Crt.

Indicatorul

Termen de urmărire (analiză)

Cine răspunde

1

Neînregistrarea de evenimente negative în rândul polițiștilor locali

Permanent

(Analiză trimestrială)

Polițiștii locali

Șef Serviciu

2

Stadiul cunoașterii consemnelor general și particular al postului sau misiunii încredințate

3

Număr de constatări: infracțiuni flagrante, contravenții date în competență, alte fapte antisociale pentru care s-au sesizat organele competente

4

Cereri, sesizări, reclamații ale cetățenilor soluționate

5

Cunoașterea zonei de responsabilitate, a problematicii existente și modul de implicare pentru rezolvarea acestora (măsuri întreprinse potrivit competențelor sau propuneri de măsuri)

Permanent

(Analiză trimestrială)

Polițiștii locali

Șef Serviciu

6

Participarea activă la activități ordonate în dispozitive de ordine și siguranță publică: număr de acțiuni proprii sau în cooperare la care a luat parte (prezența, număr de constatări)

7

Operativitatea intervenției (timp de reacție, timpi de soluționare) în cazul sesizării cu privire la ilicitul penal sau contravențional ori la evenimente deosebite și oportunitatea măsurilor întreprinse (corectitudinea măsurilor luate)

8

Participarea activă la ședințele de instruire profesională, instrucția tragerii și de pregătire

fizică și de autoapărare (prezența și calificativele obținute la evaluările profesionale)

9

Respectarea normelor de conduită; cunoașterea, respectarea și aplicarea legilor și actelor normative primite în competență

10

Încadrarea în baremele stabilite pentru evaluarea condiției fizice

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Indicatori de performanță pentru lucrătorii de poliție locală și manageri (comparativ anul 2019 /anul 2020):

Nr. crt.

Indicatori

Total

Anul.....

Anul.....

+ / -

1

2

3

4

5

1

ACȚIUNI ORGANIZATE SI DESFĂȘURATE -}                                                                                                                                            J                                                                 J

TOTAL

Din care:- pe ordine și liniște publică

- Pe comerț ilicit

- Pe mediu și salubrizare

- Pe mijloace de transport în comun

- Pe disciplină în construcții

- Pe respectarea HCL lași........

- Pe linie de circulație

- Pe mașini abandonate / fără stăpân cf. Legii 421 /2002 ’

- Alte linii

Din care: în colaborare cu:

- Inspectorii din Primăria Municipiului lași

- Cu Poliția Națională

- Cu Inspectoratul de Jandarmi Județean lași

- CTP

- Alte unități (Garda de Mediu, Insp. De Stat în Construcții, DSV, Protecția Copilului, DAC, Salubris, etc.)

2

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE Șl ORDINE PUBLICĂ la activitățile cultural, sportive, religioase, probleme sociale - TOTAL

- Număr de efective participante

PLANURI DE MĂSURI pentru activități speciale (delegații, electorale, etc.) - B

- Număr de efective folosite

- Număr de zile

3

ASIGURARE FLUIDIZARE TRAFIC

- Număr de zile

- Număr de efective

4

Intervenții rapide, stări conflictuale aplanate

5

Patrulări auto

6

Patrulări pedestre

7

Pânde, supravegheri operative

8

Controale, verificări, sesizări cetățeni, asociații locatari, piețe, târguri, oboare, etc.

9

Participări la ședințele consiliilor consultative de cartier

10

Executări mandate de aducere emise de instanțele judecătorești

11

PROCESE VERBALE - de îndeplinire a procedurii de afișare a proceselor verbale de contravenție, refuzate a fi semnate

12

Intersecții, parcuri, școli etc. Monitorizate de polițiștii locali

13

Infracțiuni constatate

14

Infractori prinși și predați poliției naționale

15

Urmăriți prinși și predați

16

Minori depistați și predați la centrele speciale

17

Cerșetori identificați și sancționați contravențional

18

Persoane îndrumate spre locul de domiciliu

19

Nr. terenurilor identificate ca fiind neîmprejmuite și nesalubrizate

20

Nr. de rampe clandestine de deșeuri identificate și sesizate Direcției de mediu pentru colectare și transport

21

Nr. surselor de apă verificate și sesizate administratorilor acestora în vederea igienizării

22

Nr. imobilelor verificate privind efectuarea lucrărilor de dezinsecție și deratizare

1

2

3

4

5

23

Nr. de controale și sesizarea autorităților și instituțiilor publice competente a cazurilor de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică

24

Nr. de contracte de salubrizare încheiate de către persoane fizice și juridice verificate

25

Nr. verificărilor privind ridicarea deșeurilor menajere de către operatorul de servicii publice de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite

26

Nr. autovehiculelor de transport deșeuri controlate în trafic privind deținerea documentelor legale de transport a deșeurilor

27

Nr. construcții verificate fără autorizații de construire / demolare

28

Nr. de construcții verificate cu autorizații de construire expirate

29

Nr. de construcții verificate cu autorizație de construire / demolare

30

Nr. construcții cu autorizație de construire, care nu respectă regimul de înălțime de pe panoul de identificare al investiției

31

Nr. verificări producători agricoli, societăți comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate

32

Nr. verificări privind afișarea prețurilor

33

Nr. verificări privind actele de proveniență a mărfurilor

34

Nr. verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu legislația specifică în vigoare

35

Nr. verificări la solicitarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanei

36

SOMAȚII APLICATE - TOTAL:

- Disciplina în construcții și afișaj stradal

- Protecția mediului

- Inspecția comercială

- Auto abandonate

37

CONTRAVENȚII CONSTATATE - TOTAL:

- Legea 61/1991

- HCL lași 172/2002

- Legea 50/1991

- OUG 195/2002

- Legea 211 / 2011

- Legea 12 /1990 republicată

- Alte acte

38

Procese verbale de contravenție contestate

Valoarea amenzii aplicate

PROCESE VERBALE trimise pentru executare silită - TOTAL:

- Către Primăria lași;

- Către alte Primării

Valoarea amenzilor achitate contra chitanțe pe loc (mii lei)

39

Valoarea bunurilor confiscate

40

Persoane legitimate

41

Persoane avertizate

42

Persoane primite în audiență

43

Plângeri, sesizări, reclamații primite - rezolvate

44

Materiale publicate în mass-media

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

HARTA SECTORIZATA A MUNICIPIULUI IASI
MUNICIPIUL IAȘI POLIȚIA LOCALĂ IAȘI

Punct de lucru: Str. Bucium nr.30

E-mail: politialocalais@yahoo .com

Telefon/fax 0232-231608; 0232-231617

Nr. 9.123 din 18.06.2020

PLANUL

DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ

AL MUNICIPIULUI IAȘI,

PENTRU ANUL 2020

Aprobat prin HCL Iași nr.din..2020

STRUCTURA PLANULUI

Nr.

Crt.

Capitol / Subcapitol

Pagina

1

Considerații generale.

3

2

Cadrul legislativ.

4

3

Cap. I - Analiza situației operative.

5- 48

4

A. Teritoriul.

5

5

B. Populația.

9

6

C. Evenimente social-economice, politice sau religioase.

10

7

D. Starea infracțională și contravențională.

11- 48

8

D.l. Evaluarea Poliției Municipiului Iași, pentru anul 2019.

13

9

D. 2 Evaluarea Poliției Locale Iași, pentru anul 2019.

19

10

Cap. II - Dispozitivele de ordine și siguranță publică, misiunile și zonele de responsabilitate.

50-89

11

A. Dispozitivele de ordine și siguranță publică ci zonelor de patrulare și locurilor perimetrelor unde acționează efectivele poliției locale.

50

12

A.L Poliția Municipiului Iași (pe Secții).

00

13

A. 2. Dispozitivul de Ordine Publică și Circulație al Poliției Locale Iași.

55

14

B. Misiuni specifice Poliției Locale Iași.

81

15

C. Activități și misiuni executate în comun.

88

16

D. Organizarea cooperării între structurile participante la asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii și siguranței publice.

89

17

Cap. III - Efectivele aflate la dispoziție și suportul logistic.

90

18

Cap. IV - Instruirea efectivelor pentru executarea activităților și controlul dispozitivelor.

90-92

19

Cap. V - Dispoziții finale.

93- 95

20

Anexe specifice:

-

21

A.l - Situația forțelor și mijloacelor la dispoziție.

-

22

A. 2 Necesar forțe și mijloace, pentru anul 2020.

-

A. 3 Tabel nominal cu cadrele cu funcții de conducere ce au atribuții de coordonare și control al efectivelor participante la activitățile de menținere a ordinii și liniștii publice.

23

A. 4 Harta sectorizată a Municipiului Iași.

-

24

A. 5 Situația protocoalelor de cooperare colaborare ale Poliției Locale Iași, cu alte structuri din cadul Municipiului Iași.

-

25

A.6 - Criterii specifice pentru evaluarea aclivilălu politiei locale (art. 30 lit. c din Legea nr. 155/2010);

A.6.1. Indicatori de performanță pentru lucrătorii de poliție locală și manageri pentru anul 2020, la care se va avea in vedere Situatia de Urgenta decretata la data de 18 mai 2020 si Starea de Alerta, cauzate de Pandemia cu coronavirusul SARS - Cov-2.

-

CONSIDERAȚII GENERALE

Având în vedere prevederile art. 6 lit. a din Legea nr. 155/2010 - legea poliției locale, ale art. 24 din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale și ale OMAI nr. 92/05.05.2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică a poliției locale, se elaborează Planul de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Iași.

Planul de Ordine și Siguranță Publică este documentul de planificare prin care, pe baza analizei situației operative existente, se organizează, anual, activitatea Poliției Locale Iași, pentru menținerea ordinii și siguranței publice în localitate (Municipiul Iași).

Poliția Locală Iași este o instituție publică cu personalitate juridică, care desfășoară activități în interesul comunității locale, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, precum și pentru prevenirea și descoperirea contravențiilor și infracțiunilor produse în arealul municipiului Iași.

În acest context, obiectivul managerial al Poliției Locale Iași se constituie prin continuarea și consolidarea procesului de modernizare conceptuală, structurală și funcțională a instituției, organizarea și dezvoltarea acesteia ca instituție modernă și eficientă, compatibilă cu cele similare din țările dezvoltate din U.E., precum și implementarea elementelor managementului de sistem care să asigure exercitarea procesului de management în vederea creșterii eficienței instituției în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, precum și în domeniul circulației pe drumurile publice.

În funcție de situația operativă și de resursele alocate, Planul de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Iași stabilește structura, misiunile forțelor de poliție locală și raporturile pe care le va avea instituția cu celelalte componente de ordine și siguranță publică de la nivelul municipiului Iași, în domeniile operative și modul de coordonare și cooperare cu aceste forțe, de punere în aplicare a diversității de misiuni.

În sensul exercitării principalelor atribuții ale autorității publice, principalele sintagme folosite în prezentul plan, se definesc astfel:

 • 1. Ordinea publică este componenta securității naționale, reprezentată de starea de legalitate, de echilibru și de pace socială, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor de drept și de conduită civică, care permite exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului precum și funcționarea structurilor specifice statului de drept și se caracterizează prin credibilitatea instituțiilor, sănătatea și morala publică, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieții politice, sociale și economice în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase și de altă natură general acceptate de societate.

 • 2. Siguranța publică reprezintă sistemul de liniște și de încredere pe care îl conferă serviciul polițienesc (instituțiile statului) pentru aplicarea măsurilor de menținerea ordinii și liniștii publice a gradului de siguranță al persoanelor, colectivităților și bunurilor, precum și pentru realizarea parteneriatului societate civilă - poliție, în scopul soluționării problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăților și intereselor legale ale cetățenilor.

 • 3. Starea de ordine și siguranță publică se realizează prin măsuri generale, de natură economică, socială și politică, precum și prin măsuri speciale, cu caracter preponderent preventive și proactive.

CADRU LEGISLATIV

Pentru realizarea acestui document s-au avut în vedere următoarele acte normative:

 • 1. Legea nr. 155/2010 - Legea Poliției Locale;

 • 2. H.G. nr. 1.332/2010 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

 • 3. H.C.L. Iași nr. 56/25.02.2011 - privind înființarea Poliției Locale Iași;

 • 4. Ordinul MAI nr. 92/2011 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

 • 5. OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ;

 • 6. Legea nr. 295/2004 privind Regimul armelor și muniției;

 • 7. Legea nr. 333/2003 mod. privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor;

 • 8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • 9. Legea nr. 12/1990 rep. privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite;

 • 10. Legea nr. 60/1991 mod. privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

 • 11. Legea nr. 61/1991 mod. pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

 • 12. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;

 • 13. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;

 • 14. Legea nr. 50/1991 mod. privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • 15. Legea nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

 • 16. Dispoziția I.G.P.R. nr. 123/15.11.2012 privind stabilirea Concepției unitare de organizare, funcționare și acțiune a structurilor de ordine publică ale Poliției Române;

 • 17. Hotărâri ale Consiliului Local Iași specifice acestor activități (ordine publică, transport, spații verzi, gospodărire spașiului public, domeniului public și privat, salubritate, câini periculoși și comunitari, curățenie în mijloacele de transport, parcări, reglementare oprire/staționare/parcare, ridicări/blocări vehicule, zone de agrement, taxe și impozite locale etc.);

 • 18. H.G. nr. 779/23.09.2015 - pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015-2020;

 • 19. O.M.A.I. nr. 60/2010 mod. privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice;

 • 20. Planul teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și personalului didactic și pentru prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar;

 • 21. Extras din Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Iași, întocmit de către Poliția Municipiului Iași;

 • 22. OUG nr. 195 /2002 mod. - privind circulația pe drumurile publice;

 • 23. OSGG nr. 600/2018 - pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

 • 24. Codul Penal;

 • 25. Codul de Procedură Penală.

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE

A/ TERITORIUL

Municipiul Iași este situat în partea de NE a țării (partea de Est a Moldovei), în Câmpia Moldovei și reprezintă reședința administrativă a județului, fiind unul dintre cele mai mari orașe ale țării, cu o populație de circa 376.180 de locuitori (conform Raportului prezentat de către Institutul Național de Statistică la data de 10.01.2019, cu aproximativ 79.291 de locuitori mai mult față de estimările din data de 20.10.2011 ale Institutului Național de Statistică după recensământul efectuat) și o suprafață de 9.561 de ha (95,61 km2), situându-se pe locul 2 după București, cu o densitate a populației de peste 200 de locuitori/km2. Orașul se află pe râul Bahlui, afluent al Jijiei, care se varsă în râul Prut.

Împrejurimile municipiului Iași:

Prin extinderea lui, Iașul este legendara urbe a celor 7 coline, respectiv Cetățuia, Galata, Copou, Bucium-Păun, Șorogari, Repedea și Breazu, cu altitudini variind între 40 m în Lunca Bahluiului și 400 m pe Dealul Păun și Dealul Repedea și Breazu..

Principalele coline sunt Copou, Cetățuia, Tătărași și Galata. Orașul este traversat de râurile Bahlui, Nicolina și de pârâul Șorogari (numit în evul mediu Cacaina, deoarece aici se aruncau gunoaiele).

Cartiere

Nord: Copou, Țicău, Sărărie, Podu de Fier, Independenței, Agronomie, Târgu Cucului;

Est: Tudor Vladimirescu, Bucșinescu, Tătărași Nord și Sud, Oancea, Grădinari, Ciurchi, Metalurgie, Moara de Vânt, Aviației, Țuțora, Zona Industrială;

Sud: Baza 3, Bularga, Bucium, Socola, Frumoasa, Clopotari, Poitiers-Siraj, Manta Roșie, Podu Roș, Dimitrie Cantemir, Țesătura, Nicolina 1 și 2, C.U.G. 1 și 2, Galata 1 și 2, Podu de Piatră, Zona Industrială Sud;

Vest: Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Țigarete, Gară, Dacia, Zimbru, Bicaz, Minerva, Olimp, Păcurari, Canta, Păcureț, Moara de Foc, Arcu.

La acestea, se mai adauga o serie de cartiere care se afla in plina constructie, ceea ce determina o arie mult mai mare de actiune a structurilor de ordine publica.

Clima

Clima prezintă un caracter continental pronunțat, fiind influențată de masele de aer cu proveniență răsăriteană; iernile sunt geroase, iar verile călduroase.

Temperatura maximă înregistrată a fost 44,5 °C (10 august 1951), în timp ce minima a fost de -38,5 °C (11 februarie 1929).

Transportul rutier

Rețeaua de străzi a orașului, dezvoltată în ultimii 50 ani asigură un trafic fluent, cu excepția orelor de vârf, când numărul tot mai mare al mașinilor duce la producerea unor mari ambuteiaje (mai ales în intersecțiile din zona centrală a Municipiului Iași, Podu Roș, Elena Doamna - Bucșinescu, Târgu Cucu, Baza 3 - Carrefour Felicia, Galata-Lidl, Belvedere-Șoseaua lași-Voinești, Bucium-Poitiers, Gară, Podu de Piatră).

Traficul rutier se realizează pe un număr de 686 de străzi însumând 501,6 km, din care 345,5 km asfaltate, 94, 75 km pietruite și 62,397 km neasfaltate. La acestea se adaugă 80 de km de cale de rulare a tramvaielor.

Traficul greu din oraș în mare parte a fost preluat de șoseaua de centură însă, un număr însemnat de autovehicule grele tranzitează zona Canta, B-dul Nicolae Iorga, B-dul Primăverii și Calea Chișinăului.

Spre municipiul Iași converg 10 drumuri de penetrație majoră, din care 4 drumuri naționale (unul deschis traficului internațional) și 6 drumuri județene.

Legătura cu capitala țării este asigurată de drumul european E 583, care are ieșire la E 85, tot pe aici fiind și principala cale de comunicație cu Ardealul și mai apoi cu Occidentul, de unde, în ultimul timp vin foarte multe investiții.

Transportul în comun este asigurat prin tramvaie, autobuze și microbuze, de către CTP (fosta RATP) Iași.

La acest moment aproape întreaga infrastructură rutieră cât și calea de rulare tramvai este reabilitată.

Economia

Municipiul Iași este un centru economic important al României. Industriile principale sunt metalurgia (SC Arcelor Mittal Tubular Products, SC Tehno Steel), medicamentele (SC Antibiotice SA), componenete auto (Delphi și Lear Corp), textilele (SC IasiConf SA, SC Iasitex SA) și industria alimentară.

Sectorul bancar și cel al informației au luat avânt în ultimii ani, numeroase bănci și companii de software fiind prezente în oraș.

Orașul Iași este, de asemenea, un centru comercial regional important, aici existând numeroase centre comerciale (Palas Shopping Mall, Iulius Mall, Moldova Mall, Hala Centrala, Felicia Shopping Center, Era Shoping Center, Axa Niciman etc.), centre rezidențiale (Maximall, Green Plaza Iași etc.) și mai multe hyper și supermarket-uri (Metro, Selgros, Carrefour, Kaufland, Profi, Plus, Lidl, Praktiker, Dedeman, MatHaus, Arabesque, Mobexpert, Leroy Merlin, Hornbach ș.a.).

Transportul feroviar

(conform datelor transmise de Sucursala Regională Căi Ferate Iași)

Municipiul Iași este un nod feroviar aflat la intersecția dintre Magistrala Făurei - Tecuci - Iași -Ungheni, linia principală Iași - Pașcani și ramificațiile Iași - Dorohoi, Iași - Hârlău.

Municipiul Iași are, pe teritoriul său, stații CF care deservesc traficul de călători și de marfă, și anume:

 • > Stația CF Iași este amplasată pe linia Tecuci-Iași la km 407+757 și pe linia Pașcani-Iași la km 75+663. Stația este destinată traficului de călători și marfă. Activitatea de bază o constituie traficul de călători, Stația CF Iași fiind principalul punct de îmbarcare/coborâre al municipiului Iași. De aici se formează și se descompun trenurile de călători Regio (R) și Interregio (IR) și tranzitează trenurile internaționale Chișinău-București Nord și retur. În perimetrul stației CF se găsește Depoul de Locomotive, Revizia de Vagoane, Secția L și alte clădiri de exploatare;

 • > Stația CF Nicolina este amplasată la km 405+520. Toate trenurile tranzitează prin stație, fiind un nod feroviar între secțiile feroviare București-Tecuci-Vaslui-Nicolina și Pașcani-Iași-Ungheni Prut-frontiera de stat cu Republica Moldova;

 • > Stația CF Socola Triaj este amplasată la km 412+350. stația este deschisă traficului de călători și marfă. Activitatea de bază o constituie traficul de marfă, aici se compun și descompun trenurile de marfă, respectiv se face manevră feroviară pe liniile ferate a principalelor societăți comerciale industriale din municipiul Iași. Tot în incinta stației Socola la km 414+300 se află halta Remiza Tehnică Socola, unde trenurile de călători Regio au oprire pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor;

 • > Stația CF Socola Mărfuri, amplasată pe linia Socola Triaj-Socola Mărfuri, între km 0+100-1+450-zona limitrofă Tomești.

Traficul de călători în municipiul Iași în anii 2018-2019 prin Stațiile CF Iași și Nicolina:

2018 - 3.723.038; 2019 - 3.336.482.

Luna de vârf pentru traficul de călători a fost octombrie, în Stația CF Iași cu 322.441 călători, iar în Nicolina cu 37.546 călători.

Legături interne: Stația Iași are trenuri de călători IR în relație directă cu stațiile CF București Nord, Brașov, Timișoara Nord, Cluj Napoca, Galați iar prin trenuri R cu stațiile CF Tecuci, Bîrlad, Vaslui, Ungheni Prut, Dorohoi, Hîrlău, Pașcani, Suceava Nord, Bacău, Mărășești.

Legături externe: Prin stația Iași și Nicolina circulă trenurile internaționale de călători Chișinău-București Nord și retur. Din luna septembrie 2015, stația Socola activează în trafic internațional cu 1

(una) pereche trenuri de călători cu ecartament larg, Chișinău-Socola și retur, deservite de personalul CFM-Republica Moldova.

Transportul aerian

 • 1. Istoric:

Având locația în NE Moldovei, pe un deal înalt de 180 m, Aeroportul Iași este unul dintre cele mai vechi aeroporturi acreditate din România. Chiar din anul 1905 aveau loc, pe o pistă de iarbă mai mult sau mai puțin adecvată, întreceri artistice aviatice cu pionierii aviației romantice, susținută în acea perioadă de Casa Regală.

În timpul perioadei interbelice, între Primul Război Mondial și al doilea Război Mondial, zona municipiului Iași și-a câștigat statutul reprezentativ comercial în 1926, când orarul zborurilor a fost oficializat pe ruta București-Galați-Iași și Chișinău. Zborurile erau operate de avioanele DeHavilland cu două motoare și elice, având capacitatea maximă de 14 scaune. Până la începutul celui de-al doilea război mondial, această rută a fost exploatată constant, dar odată cu bombardamentele masive asupra Iașului, când aeroportul a fost deasemenea distrus, întreaga zonă a devenit greu accesibilă.

În anul 1969, Aeroportul Iași este modernizat, ca parte a unui program național de reabilitare a mai multor obiective strategice. O pistă de beton este construită, cu o lungime totală de 1800 m, cu un balizaj modern și cu un terminal pentru pasageri. Cu noile dotări tehnice, Aeroportul Iași a reluat competiția comercială națională, în timp ce Compania Tarom opera zilnic pe destinații ca București, Arad, Timișoara și Cluj-Napoca.

Aria de captare a Aeroportului Iași cuprinde Județul Iași și județele învecinate: Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui.

S-a extins zona de captare și în Republica Moldova, deoarece un număr mare de locuitori au cetățenie română și utilizează Aeroportul Iași.

Aceste 6 județe fac parte din Regiunea de Nord-Est, regiune comparabilă ca țări ca Macedonia, Moldova și Statele Baltice, datorită celor peste 3,8 milioane de locuitori și a suprafeței de 37.000 km2. Aeroportul Iași este aeroportul regional al zonei de Nord-Est a României.

 • 2. Dezvoltare:

 • - Pista nouă de 2.400 m lungime și 60 m lățime (inclusiv acostamente);

 • - Cale de rulare acces platforma extinsă;

 • - Extindere platformă de îmbarcare/debarcare în zona terminalelor existente;

 • - Sistem de balizaj luminos pentru categoria II de operare;

 • - Sistem de iluminat platformă, împrejmuire incintă;

 • - Terminal nou - 3.600 m pătrați.

 • 3. Accesul în/din municipiul Iași:

Aeroportul Iași este situat la 8 km de centrul orașului, în partea de NE a acestuia, la o altitudine de 121 m, având următoarele vecinătăți: la N - comuna Aroneanu, la E - SCPCB Dancu, la S - U.M. 01564, la V - pădurea Ciric.

Se poate ajunge la aeroport în maxim 15 min. cu mașina personală/taxi. Totodată CTP (RATP) Iași a pus la dispoziția publicului călător o linie de autobuz, cu nr. 50, pe traseul Aeroport-Piața Independenței-Piața Unirii-Târgu Cucu și retur.

 • 4. Terminale și destinații:

Aeroportul Iași dispune de 3 terminale de procesare pasageri.

Terminalul 1 - 800 mp, 4 birouri check-in cu cca 160 pasageri/oră, 2 scanere de securitate;

Terminalul 2 - funcțional din iulie 2012, 1200 mp cu cca 200 pasageri/oră;

Terminalul 3 - funcțional din octombrie 2015, 3600 mp, 6 birouri check-in cu aproximativ 320 pasageri/oră.

Datele arată că, odată cu extinderea rețelei de rute, avansul este vizibil și în ceea ce privește numărul de mișcări ale aeronavelor - în 2019, pe Aeroportul Iași au fost 12.493 de aterizări și decolări, cu 253 mai puține decât în 2018.

Anul trecut, de pe Aeroportul Iași au fost deservite rute spre 14 țări, fiind create legături cu 30 de destinații din 14 țări (plus cele din România).

Oferta de rute a fost completată, în sezonul de vârf, de cursele charter spre destinații de vacanță: Antalya, Rodos, Corfu și Heraklion, crescând totodată frecvența zborurilor spre Munchen, Milano și Torino. Prima cursă sezonieră din Iași spre Hurghada (Egipt) va fi lansată în luna mai 2019.

În prezent, de pe Aeroportul Internațional Iași sunt operate următoarele rute directe:

 • > TAROM: Londra (Luton), Tel Aviv, Antalya, Chania, Rhodes, București, Cluj-Napoca și Timișoara;

 • > BLUE AIR: Barcelona, Paris (Beauvais), Londra (Luton), Roma (Fiumicino), Milano (Bergamo), Torino, Munchen, Bruxelles, Koln (Bonn), Antalya, Corfu, și București;

 • > WIZZ AIR: Milano (Bergamo), Roma (Ciampino), Veneția (Treviso), Catania, Bologna, Londra (Luton), Larnaca, Tel Aviv, Eindhoven, Billund, Dortmund, Paris (Beauvais), Bruxelles (Charleroi), Barcelona, Bari, Verona și Liverpool.

 • 5. Trafic pasageri 2019:

În anul 2019, numărul pasagerilor care au călătorit cu avionul de la/spre Iași a fost de 1.314.211, creșterea fiind de aproximativ 4,58% față de cea înregistrată în 2018. În luna august - perioada cu cel mai mare flux de pasageri în 2019 - 133.365 persoane au trecut prin aeroport, cu aproape 6,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2018.

Aeroportul Iași își menține astfel locul pe podiumul aeroporturilor regionale din țară, după Cluj și Timișoara, numărul - țintă de pasageri estimați până la finele anului 2020 fiind de cel puțin 1,5 milioane de călători.

Creșterea fluxului de călători se datorează serviciilor de calitate pe care le oferă Aeroportul Iași pasagerilor și companiilor aeriene partenere, un rol important avându-l infrastructura modernă, tot mai atractivă pentru operatori și care a ajutat aerogara ieșeană să se dezvolte într-un ritm spectaculos.

 • 6. Alte date utile asigurării unui climat de ordine și siguranță publică:

Urmare a centralizării previziunilor de trafic aerian pentru anul 2020, transmise de către companiile aeriene, cu care Aeroportul Iași are contacte de operare pentru curse regulate, se estimează ca în decursul anului 2020 să se proceseze un număr de cel puțin/aproximativ 1,5 milioane de pasageri, din care circa 750.000 de pasageri vor efectua zboruri interne.

În acest sens se impune o suplimentare de forțe din structurile de ordine publică ale municipiului Iași (Poliția Transporturi Aeriene, Jandarmerie ș.a.) în vederea operării acestor zboruri în condiții de maximă siguranță și securitate fără a înregistra sincope în activitate, ce ar putea genera întârzieri în programul de operare al companiilor aeriene.

La acest moment, cifrele de trafic prezentate, le putem considera minimale întrucât acestea înglobează și traficul rezultat din cursele charter, care va opera în sezonul estival.

Se consideră că anul 2020 va fi unul complex pentru toate entitățile ce își desfășoară activitatea în cadrul Aeroportului Iași, din punct de vedere al eforturilor întreprinse, pentru a putea fi în măsură să se răspundă exigențelor generate de o creștere atât de mare a traficului aeroportuar.

Obiectivele culturale și turistice

Municipiul Iași - cel mai mare centru cultural și științific din Moldova, păstrător al unor inegalabile monumente istorice și de cultură, muzee, case memoriale, instituții de învățământ superior de înaltă reputație națională și internațională, fiind vizitate anual de un număr însemnat de turiști, personalități politice și de cultură. Acest lucru face ca hotelurile, pensiunile și casele de odihnă să fie ocupate într-un procent ridicat pe toată perioada anului.

În municipiul Iași există un număr de 7 parcuri, o Grădină Botanică și numeroase zone de agrement (populate îndeosebi în perioada estivală).

lașul este considerat un adevărat muzeu: în fiecare colț al său se simt urmele trecerii unor personalități de seamă a literaturii, științei, istoriei sau politicii românești.

''Sunt români care n-au fost niciodată la Iași, deși n-ar trebui să fie nici unul, căci cine n-a fost aici nu poate să străbată cu înțelegere foile celor mai frumoase cronici, nu se poate pătrunde după cuviință de spiritul trecutului nostru care trăiește în acest loc mai viu și mai bogat decât oriunde aiurea... În conștiința lui națională ar fi o lipsă dacă el n-ar fi văzut orașul care a fost și-și zice încă astăzi, cu mândrie, capitala Moldovei...” - Nicolae lorga.

Sectorizarea operativă

Din punct de vedere polițienesc, teritoriul municipiului Iași este arondat de 6 secții de poliție, după cum urmează:

Secția 1 are în zona de responsabilitate 8,35 km2;

Secția 2 - 23,1 km2;

Secția 3 -14,1 km2;

Secția 4 - 25,4 km2;

Secția 5 - 16,1 km2;

Secția 6 - 8,56 km2.

Total: 95,61 km2.

B/ POPULAȚIA

În raportul prezentat de către Institutul Național de Statistică se arată că, în municipiul Iași sunt 382.767 locuitori, orașul devenind astfel al doilea ca număr de locuitori după municipiul București. (conform datelor transmise de către Institutul Național de Statistică prin Direcția de Statistică Iași privind situația populației județului Iași la data de 01.07.2019 conform adresei nr. 288 / 03.03.2020 -nu aveau centralizate datele pentru 31.12.2020)

Pe lângă situația statistică precizăm că în Municipiul Iași se înregistrează un flux mare de cetățeni cu care si-au stabilit reședința în Iași / flotanți care se angajează la marile firme de I.T., inclusiv în centrele comerciale mari care sunt în plină expansiune. La aceștia se adaugă și circa 50.000- 60.000 de studenți.

Dacă la recensământul populației efectuat în anul 2011, în municipiu erau circa 295 mii de locuitori, numărul acestora a crescut cu câteva zeci de mii într-un ritm extrem de rapid (+ 79.291 persoane).

Municipiul Iași se extinde către Zona Metropolitană prin construirea de noi cartiere, case rezidentiale si blocuri, ceea ce duce la o creștere a numărului populației.

Reprezentarea populației în funcție de gen, vârstă, religie, etnie:

 • După gen:

În municipiul Iași, din cei 382.767 de locuitori din care 184.174 sex masculin și 198.593 sex feminin.

 • Pe grupe de vârstă (populație după domiciliu):

 • > 20.899 de persoane au vârsta între 0 și 4 ani,

 • > 20.810 de persoane între 5 și 9 ani,

 • > 19.141 de persoane între 10 și 14 ani,

 • > 15.086 de persoane între 15 și 19 ani,

 • > 14.946 de persoane între 20 și 24 ani,

 • > 25.104 de persoane între 25 și 29 ani,

 • > 40.669 de persoane între 30 și 34 ani,

 • > 37.530 de persoane între 35 și 39 ani,

 • > 36.252 de persoane între 40 și 44 ani,

 • > 28.986 de persoane între 45 și 49 ani,

 • > 25.950 de persoane între 50 și 54 ani,

 • > 18.723 de persoane între 55 și 59 ani,

 • > 25.112 de persoane între 60 și 64 ani,

 • > 21.898 de persoane între 65 și 69 ani,

 • > 12.516 de persoane între 70 și 74 ani,

 • > 8.199 de persoane între 75 și 79 ani,

 • > 6.338 de persoane între 80 și 84 ani,

 • > 4.558 de persoane peste 85 ani.

 • După religie:

Din totalul de 382.767 de locuitori, 84,42% sunt de religie ortodoxă, 2.98 % romano-catolică, 2,5% alte religii și 10,09% religie necunoscută.

 • Din punct de vedere etnic:

 • > 88,93% sunt români, altă etnie 1,23% și necunoscută 9,83%.

Cartierele municipiului Iași sunt arondate de 6 secții de poliție, după cum urmează:

Secția 1 - 75.335 locuitori;

Secția 2 - 59.075 locuitori;

Secția 3 - 56.109 locuitori;

Secția 4 - 76.948 locuitori;

Secția 5 - 53.202 locuitori;

Secția 6 - 62.098 locuitori;

Dintre aceștia, de etnie rromă sunt aproximativ 7000 locuitori, majoritatea fiind stabiliți în cartierul Păcureț și în unele imobile din alte zone ale orașului.

Din punct de vedere al populației ocupaționale:

Categorii de cetățeni: muncitori, intelectuali, întreprinzători particulari, pensionari, studenți, șomeri și persoane fără ocupație

Efectivul de salariați din județul Iași, la data de 31 iulie 2019, a fost de 177.431 persoane, în creștere cu 5.852 persoane, respectiv cu 3,3 % mai mult față de luna corespunzătoare din anul 2018.

La sfârșitul lunii decembrie 2019, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost înregistrați 8.387 de șomeri, în scădere cu 595 persoane comparativ cu decembrie 2018. Din numărul total al șomerilor înregistrați, 4.631 erau bărbați, iar 3.756 femei. Rata șomajului din judetul Iași în luna decembrie 2019 a fost de 2,71%.

La sfârșitul lunii ianuarie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași erau înregistrați 8.011 șomeri (din care 3.570 femei), rata șomajului fiind de 2,70 %, în scădere față de luna precedentă cu 0,01 pp.

C/ EVENIMENTE ECONOMICE ȘI SOCIO-CULTURALE

Având în vedere că în municipiul Iași sunt polarizate cele mai reprezentative instituții ale județului și municipiului Iași, aici se desfășoară principalele activități culturale, economico-sociale, politice, religioase și manifestări tradiționale.

La catedrala Mitropolitană, în parcul Copou, Piața Palatului și pe stadioanele municipiului Iași au loc manifestări cultural artistice și sportive. De o mare amploare sunt manifestările dedicate Sărbătorilor Iașului. Cu acest prilej, în perioada 10-16 octombrie a fiecărui an, municipiul Iași este centrul unor manifestări cultural religioase de mare amploare și gazda unor târguri naționale și internaționale, la care participă un public numeros (peste 500.000 anual).

În zona Prefecturii Județului Iași și a Primăriei Municipiului Iași, precum și în alte locuri publice se organizează și desfășoară acțiuni de protest ale diverselor categorii sociale.

Manifestări publice de amploare care au loc in mun. Iasi :

 • - Zilei Naționale a României (1 Decembrie),

 • - Unirii Principatelor Române - declarată zi națională începând cu 2015 (24 ianuarie)

 • - Zilei NA TO - 05.04,

 • - Târgurilor de iarnă și Paște,

 • - Ziua Forțelor terestre - 23.04,

 • - Ziua Veteranilor de Război - 29.04,

 • - Ziua Independenței, Ziua Victoriei Coaliției și Ziua Europei - 09.05,

 • - Ziua Familiei - 15.05,

 • - Festivalul antic ”Getodava” 01-03.05,

 • - Hangariada 22-24.05,

 • - CUCUTENI 5000- Târg de produse de artizanat - iunie- Parc Expoziție,

 • - Târgul Meșteșugarilor- (produse de artizanat) - iunie,

 • - Rocanotherworld (festival de muzică, artă și gastronomie)- 18-21.06 ;

 • - Ziua Drapelului Național - 26.06,

 • - Festivalul Cătălina (festival internațional de folclor pentru tineret) - iulie,

 • - Ziua Imnului Național - 29.07,

 • - Afterhills (festival de muzică) - august ;

 • - Ziua Limbii Române - 31.08,

 • - Raliul Iașului - etapă a Campionatului de Raliuri a României - septembrie,

 • - Deschiderea oficială a anului universitar 2020/2021,

 • - FILIT - Festivalul Internațional de Literatură și Traducere - octombrie 2019,

 • - FITPTI - Festival internațional de teatru pentru publicul tânăr Iași octombrie 2019,

 • - Sărbătorile Iașului - luna octombrie cu accent pe sărbătoarea religioasă Sf. Parascheva (14.10),

 • - Maratonul internațional Iași - octombrie;

 • - Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova - Manifestare culturală interactivă 03-05.11,

 • - Ziua Armistițiului - 11.11,

 • - Manifestări dedicate SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ALE IAȘUL UI,

 • - Datini și obiceiuri de iarnă- 15-16.12,

 • - Ziua Eroilor Revoluției din 1989- 22.12,

 • - Revelionul ieșenilor - concert și joc de artificii - 31.12.

Prin HCL Iași nr. 236/30.06.2015 s-a aprobat Strategia Culturală a Municipiului Iași 2015-2020 a cărei punere în aplicare va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, cât și Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile, din cadrul primariei Municipiului Iasi.

Pe site-ul Primăriei Municipiului Iași este postat Calendarul celor mai importante evenimente din orașul Iași, pentru anul 2020.

D/ STAREA INFRACȚIONALĂ ȘI CONTRAVENȚIONALĂ

Poliția Locală Iași colaborează în îndeplinirea misiunilor încredințate cu structurile abilitate să gestioneze întreaga problematică din domeniul ordinii publice și siguranța cetățeanului, atât pe timp de pace, cât și pe timpul situațiilor de urgență, conform planurilor de cooperare întocmite în acest sens, cu forțele componente constituite din structuri ale Jandarmeriei Române, Poliția Română, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași și cu alte categorii de forțe stabilite prin lege, precum și cu forțe ale Sistemului Național de Apărare - S.R.I., S.I.E., S.T.S și M.Ap.N.

Marea majoritate a obiectivelor de importanță locală și națională din responsabilitatea Poliției Locale Iași, sunt dispuse în zone intens aglomerate și cu factori de risc la adresa ordinii si sigurantei publice.

În zona acestor obiective sunt posibile tulburări ale ordinii și liniștii publice cu ocazia unor activități publice, mitinguri, acțiuni de protocol și comemorative sau a unor manifestări cultural-artistice și sportive, mitinguri autorizate de protest sau acțiuni spontane ale unor organizații sau grupuri de persoane.

Este posibil să se producă unele nemulțumiri ale societății civile din municipiul Iași sau a persoanelor din afara acestuia, frustrări față de unele drepturi (servicii, pensii, salarii, asistență socială etc.), care pot duce la convulsii sociale și implicit la tulburări grave ale ordinii și liniștii publice.

Cunoașterea situației operative are drept scop îndeplinirea următoarelor obiective:

 • > Participarea la realizarea climatului de ordine și siguranță publică în municipiul Iași;

 • > Prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional pe raza de 9                                                                                       9               9                   9              r

competență;

 • > Asigurarea climatului de siguranță civică privind prevenirea faptelor antisociale;

 • > Asigurarea protecției persoanelor în vârstă și a copiilor în cadrul programelor derulate de Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice de pe lângă Prefectura Județului Iași;

 • > Creșterea capacității operative și de intervenție în anumite situații a structurilor desemnate în acest sens din cadrul Poliției Locale Iași;

 • > Creșterea eficienței activității de prevenire și combatere a faptelor antisociale prin prezența permanentă a polițistului local în stradă, în rândul cetățenilor municipiului Iași și în viața civică.

Factorii de risc specifici activității Poliției Locale Iași:

 • Producerea unor accidente de circulație în care să fie implicați polițiști locali pe timpul fluidizării/dirijării de către aceștia a circulației auto și pietonale;

 • Manifestări contrare normelor de bună conduită pe care le pot materializa unii cetățeni aflați sub influența băuturilor alcoolice care sunt opriți în trafic conducând autoturisme sau alte mijloace de transport;

 • Injurii, jigniri și provocări din partea conducătorilor auto sau a pietonilor pe perioada cât polițiștii locali se află în misiune;

 • Având în vedere faptul că acțiunea de fluidizare/dirijare a circulației se desfășoară și pe timpul iernii și noaptea, când temperaturile sunt cu mult sub zero grade, acest lucru ar putea perturba serios starea de sănătate a polițiștilor locali;

 • Zonele aglomerate cu un trafic auto și pietonal în continuă creștere, în special în timpul sărbătorilor de iarnă, fac ca polițiștii locali să fie foarte solicitați, existând riscul apariției unor sincope în activitatea lor specifică;

 • În cazul unor accidente de circulație, există riscul pentru polițiștii locali să fie loviți sau bruscați de către conducătorii auto direct implicați;

 • Manifestări violente pe timpul participării la desființarea construcțiilor cu caracter provizoriu/a celor ce urmează a fi demolate sau chiar atacuri la adresa integrității fizice a polițiștilor locali, ai reprezentanților Primăriei Municipiului Iași sau ai reprezentanților societăților subordonate acesteia, ce pot avea un impact negativ în plan mediatic;

 • Injurii și ofense ce pot fi aduse personalului Poliției Locale Iași, pe timpul executării serviciului în locațiile date în competență;

 • Prezența unor cetățeni aflați sub influența băuturilor alcoolice și care se pot manifesta contrar normelor civice pe timpul executării unor misiuni la nivelul Municipiului Iași;

 • Acte de vandalism asupra bunurilor Primăriei Municipiului Iași și societăților subordonate sau lezare a integrității fizice a angajaților acestor instituții;

 • Existența unor cetățeni români sau străini care pot încerca sub diferite motive, penetrarea dispozitivelor de fluență sau deviere trafic, date în responsabilitatea Poliției Locale Iași cu ocazia acțiunilor de amploare ridicată, cu o participare importantă de persoane, inclusiv a unor oficialități române și străine;

 • Nu în ultimul rând, degenerarea unor tensiuni social-economice, interconfesionale și interetnice cu acțiuni spontane de violență și confruntări deschise între grupări extremiste, precum și între acestea și autoritățile legale ale statului român, manifestări antinaționale, extremiste, separatiste și xenofobe, etc.

D.1. Evoluția comparativă a fenomenului infracțional, respectiv a infracțiunilor sesizate și constatate în anul 2019 - conform Raportului de evaluare a activității Poliției Municipiului Iași 2018/2019.

Activitatea Poliției Municipiului Iași s-a desfășurat în conformitate cu Proiectul managerial al Șefului I.P.J. Iași, Planul de activități al I.P.J. Iași și Planul de acțiune al șefului Poliției Municipiului Iași pentru anul 2019, avându-se în vedere următoarele obiective generale:

 • > Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului, prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală și siguranța rutieră;

 • > Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, contrafacerii de mărfuri, contrabandei, corupției și protecția intereselor financiare ale U.E.;

 • > Destructurarea grupărilor infracționale, precum și combaterea infracțiunilor săvârșite de grupuri infracționale nestructurate;

 • > Eficientizarea managementului resurselor umane, logistice, financiare și informaționale pentru dezvoltarea și menținerea capacității operaționale.

În conformitate cu dispozițiile IGPR privind domeniile prioritare de acțiune preventivă ale Poliției Române, au fost stabilite două priorități în domeniul prevenirii criminalității, și anume:

 • - prevenirea delicvenței juvenile și victimizării minorilor;

 • -prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, planurile întocmite in acest sens fiind prelucrate cu efectivele, activitățile de punere în aplicare fiind în curs de desfășurare.

 • 1. Infracționalitatea stradală înregistrată la nivelul Municipiului Iași

Conform datelor furnizate de Poliția municipiului Iași, în anul 2019, pe raza municipiului Iași, au fost înregistrate un număr de 1493 (+39) infracțiuni stradale, cu +2,68% mai mult față de anul 2018. Din acest punct de vedere, se observă că, în zona stradală, infracționalitatea înregistrează o ușoară creștere, de 2,68%. Este important să avem în vedere categoriile de infracțiuni dominante și cele care înregistrează creșteri, precum și perioada din zi când s-au produs infracțiunile.

În scopul orientării activității Poliției Locale Iași, în anul 2020, vom detalia infracțiunile cu o frecvență mai mare, comise în zona stradală, pentru dispunerea măsurilor necesare de prevenire și de descurajare a elementelor infractoare:

 • Infracțiunile de tâlhărie (sunt cele mai grave) = 128 (-8), -5,88% față de 2018 (138). Trendul acestor infracțiuni grave este în continuă scădere.

 • Infracțiuni de viol = 1. În anul 2018, nu s-a înregistrat nicio faptă stradală de acest gen;

 • Ultraj asupra personalului M.A.I. = 1. În anul 2018, nicio faptă stradală de acest gen;

 • Infracțiunile de furt (TOTALE) = 1.319 (+75, + 6%) -, față de anul 2018, din care:

o furturile din societăți comerciale = 85 (+57, + 203,57 % față de anul 2018). Sunt fapte cu ponderea mai mare, cu precizarea că aceste centre comerciale au sisteme de pază inclusiv sisteme de supraveghere video, care fac posibilă identificarea rapidă a persoanelor implicate în diverse furturi.

o Cele mai multe furturi din S.C. s-au produs noaptea = 79 fapte (+52, +192,59%). Majoritatea S.C. sunt prevăzute cu pază;

o furturile din buzunare, poșete, genți = 570 (+59, ++11,55% față de 2018). Cele mai multe furturi din buzunare au fost ziua = 491;

o furturile de auto sunt în scădere de la 15 (anul 2018) la 13 în anul 2019;

o furturile de componente auto sunt în scădere de la 58 la 21 (- 37, - 63%);

o furturile de plăcuțe de înmatriculare sunt în scădere de la 26 la 15 (-11, -42%);

o alte infracțiuni de furt stradale în creștere de la 22 la 39 (+17, +77%)

J Tulburarea ordinii și liniștii publice (art. 371 C.P.) =4 (+1)

J Ultraj contra bunelor moravuri (art.375C.P.) = 10 (+10), ziua au fost înregistrate 8 fapte

S Trafic și consum ilicit de droguri (Legea nr. 143/2000) = 22 (-33, -60% față de 2018 = 55).

CONCLUZIE:

Tendințele infracționale evidențiate sunt de creștere a infracțiunilor de furt din societăți comerciale - pe timp de noapte, a furturilor din buzunare - pe timp de ziși incendieri de puncte gospodărești dotate cu pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Graficul nr. 1 - Reprezentarea grafică a infracțiunilor stradale înregistrate în mun. Iași în anul 2019. Sursa Poliția Mun. Iași

Graficul nr. 2 - Reprezentarea grafică comparativă, defalcat pe fiecare secție de poliție, pentru anii 2018-2019, a infractiunilor stradale înregistrate pe raza mun. Iași. Sursa Poliția Mun. Iași

Conform graficului, rezultă că, cele mai multe infracțiuni stradale se înregistrează pe raza Secțiilor de poliție nr. 1, 2 și 3.

Din cele două grafice, se observă, că pe timp de noapte, se comit cele mai multe fapte infracționale. Pe raza Secțiilor 1, 2 și 3 Poliție s-au înregistrat aproape dublul faptelor infracționale, de pe raza secțiilor 4 - 6.

 • 2. Siguranța rutieră și a transporturilor

Au fost organizate și s-au desfășurat 429 (-92) acțiuni, din care 391 (+39) cu efective proprii și 38 (-131) împreună cu alte formațiuni de poliție sau în colaborare cu alte instituții ale societății civile care au atribuții în domeniul siguranței rutiere (A.R.R., R.A.R., Primăria Municipiului Iași, O.P.C. etc.).

Acțiunile organizate au avut ca scop principal prevenirea accidentelor rutiere soldate cu victime omenești și s-au canalizat pe principalele cauze generatoare de accidente, după cum urmează:

ACȚIUNI ORGANIZATE - TOTAL

2018

2019

+/-

521

429

-92

Cu mai multe obiective

77

68

-9

Privind încălcarea regimului legal de viteză

62

66

44

Privind nerespectarea regulilor de circulație de către pietoni

64

65

+1

Privind conducerea sub influența băuturilor alcoolice

29

59

+30

Privind neacordarea priorității de trecere a pietonilor

35

41

+6

Privind legalitatea transportului public de persoane

39

39

-

Privind starea tehnică a autovehiculelor

10

18

+8

Privind utilizarea centurilor de siguranță

7

13

+6

Privind utilizarea telefonului mobil

4

13

+9

Privind depășirile neregulamentare

15

13

-2

Privind nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată

10

8

-2

Privind taximetria

5

7

+2

Privind neacordarea priorității de trecere a vehiculelor

6

3

-3

Privind nerespectarea culorii roșii a semaforului electric

5

1

-4

Tabel privind acțiunile organizate de Poliția Mun. Iași pe domenii polițienești prioritare - Sursa: Poliția Mun. Iași

Analiza evenimentelor rutiere:

 • a) Analiza accidentelor produse în Municipiul Iași:

În perioada de analiză, pe raza Municipiului Iași s-au produs 607 (+17) accidente rutiere soldate cu victime omenești, din care 146 (+2) persoane accidente grave, care au determinat decesul a 8 (-4) persoane, rănirea gravă a 141 (+2) persoane, rănirea ușoară a 28 (+12) și 460 (+11) accidente ușoare, care au determinat rănirea ușoară a 559 (+23) persoane.

Comparativ cu perioada similară a anului trecut se constată următoarele:

 • Crește riscul de accident cu.........................................................................2,80%;

 • Crește riscul de accident grav cu.................................................................4,25%;

 • Scade riscul de accident mortal cu ..............................................................33,00%;

 • Crește riscul de rănire ușoară cu ..................................................................4,20%.


Cele mai multe accidente se produc pe străzile cu 3 și respectiv 2 benzi pe sens.

 • b) În cadrul activităților de prevenire și combatere executate, efectivele Biroului Rutier Iași au obținut următoarele rezultate:

  Nereguli constatate

  2018

  2019

  Diferența

  Infracțiuni constatate

  815

  802

  -13

  Contravenții aplicate

  24.410

  24.090

  -320

  Permise de conducere suspendate

  2.693

  3.069

  +320

  Certificate de înmatriculare reținute

  477

  521

  +44

 • 3. Poliția de proximitate:

În perioada analizată, polițiștii de proximitate au desfășurat un număr de 470 de activități în unitățile de învățământ, au colaborat cu administrația publică locală în 136 de situații, cu ONG-urile de 16 ori, iar cu asociațiile de proprietari au avut 388 întâlniri, la care cetățenii au ridicat diverse probleme.

De asemenea, au desfășurat un număr de 272 de activități pentru prevenirea victimizării bătrânilor, au consiliat 8.438 de persoane, au executat 166 mandate de aducere, au participat la 41 executări silite, au efectuat 1.642 verificări pe linia evidenței persoanelor, 287 pe linia deținătorilor de arme și au pus în aplicare 159 de ordine de protecție.

 • 4. Siguranța în școli:

Prevenirea și combaterea infracționalității în zona unităților școlare a constituit o preocupare permanentă, în perioada de referință. S-au înregistrat 34 (-16) infracțiuni, față de anul trecut, scăderea fiind de 32,00%.

Trebuie precizat că, toate cele 34 de infracțiuni au fost comise în incinta unităților de învățământ, ponderea fiind constituită de furturi 18 (-4), 11 (-10) infracțiuni de loviri sau alte violențe, o infracțiune de șantaj, o infracțiune de distrugere, o infracțiune de purtare abuzivă, o infracțiune de tulburare a ordinii publice și o infracțiune de port fără drept de obiecte periculoase.

 • 5. Activitatea dispozitivului de siguranță publică:

În perioada analizată, activitatea dispozitivului de siguranță publică și patrulare a cunoscut un ușor regres, concretizat prin scăderea numerică a infracțiunilor constatate în flagrant, respectiv 1665 infracțiuni (-201).

În anul 2019, pentru servirea și ajutorarea comunității, la nivelul Poliției Municipiului Iași, 1274 (+54) de polițiști au asigurat măsurile de menținere a ordinii și liniștii publice, cu ocazia a 323 (+4) de adunări publice, respectiv:

Participări la măsuri de/cu:

2018

2019

Diferența

Cu ocazia adunărilor publice, total, din care:

237

205

-32

- Manifestații de protest

41

24

-17

- Manifestații sportive, culturale

116

97

-19

- Manifestări comemorative, religioase

46

44

-2

- Alte manifestări

34

40

+6

Efective folosite

1.220

1.274

+54

 • 6. Activitatea de constatare a contravențiilor:

În decursul perioadei analizate, au fost aplicate 67.616 (+4.146) sancțiuni contravenționale, creșterea fiind localizată în principal la contravențiile prevăzute de Legea nr. 61/1991.

Structura contravențiilor specifice legislației aplicate se prezintă astfel:

 • > OUG 195/2002 ’   = 34.769 (-2.849);

 • > Legea nr. 61/1991 = 27.747 (+6.111);

 • > Legea nr. 12/1990 = 1.525 (+546);

 • > OUG 97/2005     = 2.246 (-112);

 • > Legea nr. 333/2003 = 401 (+1);

 • > Alte acte          = 928 (+449).

Rezultate negative la acest capitol se înregistrează la Secția 2 Poliție (-754) și Secția 5 Poliție (-387).

Structura sancțiunilor contravenționale pentru anul 2019 este următoarea:

2018

2019

+/-

Secția 1 Poliție

3729

5381

+ 1.652

Secția 2 Poliție

4335

3581

- 754

Secția 3 Poliție

9886

10775

+ 889

Secția 4 Poliție

3009

3284

+ 275

Secția 5 Poliție

2976

2586

- 390

Secția 6 Poliție

2932

4125

+ 1.193

 • 7. Relația cu publicul:

În anul 2019, Poliția Municipiului Iași a înregistrat un număr de 2.735 petiții (+134) și 210 audiențe (+85).

Majoritatea petițiilor înregistrate se referă la sesizări privind tulburarea ordinii și liniștii publice 1143 (41,79%) și 1514 sesizări cu probleme diverse (55,35%). Din totalul petițiilor primite, 2.688 au fost de la persoane fizice, 29 de la persoane juridice, 2 de la alte instituții ale statului, iar 10 au fost înaintate prin e-mail sau fax și 6 anonime.

În perioada supusă analizei un număr de 1862 de petiții au fost soluționate pozitiv sau parțial pozitiv petenților, 239 negativ, 95 de petiții au fost înaintate spre competentă soluționare unităților de parchet, 100 au fost clasate direct, restul fiind în curs de soluționare.

În ceea ce privește activitatea de primire a cetățenilor în audiență, în anul 2019 au fost înregistrate un număr de 210 petiții (+85), dintre care 54 la comanda Poliției Municipiului Iași.

În ceea ce privește semnalarea evenimentelor de către cetățeni, în perioada de referință, patrulele de ordine și siguranță publică au intervenit în cazul a 25.831 (+2.114) de solicitări, cu un plus de 8,91% față de anul trecut. Din cele 25.831 de intervenții, 2.103 (-136) au fost semnalate prin Dispecerat, 454 (-292) au fost semnalate direct de către cetățeni, în 389 (-849) de cazuri s-a intervenit ca urmare a sesizării din oficiu, iar 22.885 (+3.391) ca urmare a solicitărilor făcute prin SNUAU 112 (82,56% au reprezentat cazuri de urgență, restul nejustificând trimiterea unei patrule la fața locului). De asemenea, într-un procent de 19,07%, aspectele sesizate nu s-au confirmat, deplasarea la fața locului a patrulelor de poliție fiind inutilă.

În urma sesizărilor primite din partea cetățenilor, lucrătorii de poliție care își exercită atribuțiunile de serviciu pentru menținerea ordinii și liniștii publice, au intervenit pentru ajutorarea comunității, în 148 cazuri de incendii și explozii, în 3 cazuri au intervenit la accidente grave de circulație, iar în 20 de situații au asigurat perimetrul cu privire la depistarea unor bombe sau explozivi.

D.2. ACTIVITATEA SERVICIILOR OPERATIVE DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE IAȘI, ÎN ANUL 2019

 • I. CONSIDERAȚII GENERALE

Poliția Locală Iași este autoritatea administrației publice locale care exercită, în conformitate cu prevederile legislative, atribuțiile ce îi revin cu privire la respectarea ordinii publice, siguranța circulației pe drumurile publice, protecția mediului, legalitatea actelor comerciale, disciplina în construcții și evidența persoanelor. Întreaga activitate a Poliției Locale Iași are în vedere Strategia M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului, prevenirea criminalității stradale, garantarea și apararea drepturilor și libertăților constituționale, a proprietății publice și private, asigurarea climatului necesar, pentru funcționarea instituțiilor statului,.

Guvernul României aprobă în 17 martie 2005, prin Hotărârea nr. 196, Strategia Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale. În baza Strategiei de Securitate Națională a României, au fost definite ordinea și siguranța publică și interesul național în domeniu, factorii de risc, principiile și direcțiile prioritare de acțiune, resursele necesare pentru menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice și a stabilit responsabilitatea forțelor de ordine publică.

Ca forță de ordine publică complementară, Poliția Locală Iași cooperează cu toate structurile teritoriale de aplicare a legii, cu structurile teritoriale ale Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază, Ministerului Justiției, ANAF, Gărzii de Mediu și ale altor categorii de forțe stabilite prin lege. De asemenea, cooperează și sprijină permanent acțiunile instituțiilor de utilitate publică din subordinea Primăriei Municipiului Iași și a direcțiilor din cadrul primăriei, pentru buna desfășurare a lucrărilor edilitare, acțiuni de salubrizare și peisagistică, lucrări de infrastructură rutieră și transport, manifestări publice, cultural-sportive, religioase și orice acțiuni sau evenimente care se desfășoară în spațiul public ori în incinta unor instituții publice.

Ordinea și siguranța publică din municipiul Iași este misiunea comună a tuturor instituțiilor menționate, care, alături și cu susținerea autorităților locale - Primăria Municipiului Iași, Consiliul Local Iași, își unesc eforturile, în vederea asigurării și consolidării sentimentului de siguranță a cetățeanului.

Indiferent de contextul politic, structurile de ordine publică sunt responsabile pentru securitatea cetățenilor, libertăților și intereselor legitime ale acestora, pentru apărarea bunurilor și a întregului patrimoniu public sau privat. Într-o lume globală, complexă, dinamică și conflictuală, puternic afectată de criza economică și financiară, siguranța cetățenilor și ordinea publică reprezintă obiective fundamentale ale guvernării țării noastre.

Spre deosebire de instituțiile de aplicare a legii subordonate unor structuri specializate la nivel național, instituției Poliției Locale îi revine o sarcină cu totul specială și de maximă responsabilitate: cea de siguranță publică și personală a cetățenilor propriei comunități din care face parte.

Este principala misiune a Poliției Locale, care se realizează prin ansamblul măsurilor și intervențiilor pentru neutralizarea cauzelor și condițiilor care generează sau favorizează comiterea oricărui delict împotriva unei persoane sau a unor bunuri care aparțin cetățenilor sau comunității.

Din punct de vedere al siguranței publice și personale, administrația publică locală este instituția de bază care acționează din oficiu, pentru executarea legii, în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă.

 • 1. Poliția Locală- parte a organelor administrative locale

Instituția Poliției Locale face parte din cadrul organelor administrative locale și este un serviciu public efectuat de funcționari publici. Înființarea propriei instituții de ordine publică, care are ca principal scop creșterea gradului de siguranță publică, asigură pe deplin principiul descentralizării serviciilor publice, de apărare a cetățenilor și, în același timp, de flexibilitate a servicilor în interesul cetățenilor, raportat la problemele cu care se confruntă la nivel local.

Interesul permanent al autorităților locale este de creștere continuă a calității vieții cetățenilor pe care îi reprezintă.

Din acest punct de vedere, Poliția Locală Iași primește permanent sprijinul necesar din partea Primarului Municipiului Iași și a Consiliului Local, pentru dezvoltarea continuă a capacității operaționale, respectiv asigurarea resurselor umane, financiare și logistice necesare bunei funcționări, cu efect asupra capacității de răspuns la nevoile cetățenilor și instituțiilor publice.

Consolidată ca forță de ordine și liniște publică, ale cărei acțiuni au efect direct asupra gradului de asigurare a ordinii și liniștii publice, Poliția Locală Iași are ca prioritate implicarea activă în viața cetățenilor, asigurarea unui serviciu public de calitate în interesul comunității locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea Poliției Locale și ale H.G. nr. 1332/2010 -Regulamentul de Organizare și Funcționare a Poliției Locale.

Un rol important în realizarea atribuțiilor pe linia asigurării ordinii și liniștii publice în zonele de responsabilitate îl au ,,Strategia privind Siguranța Cetățeanului la nivelul Municipiului Iași” și raporturile de cooperare stabilite de Poliția Locală Iași, cu celelalte instituții ale statului - direcțiile din cadrul Primăriei Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Direcția de Sănătate Publică, Garda de Mediu, Direcția de Asistență Socială, Direcția Generală pentru Protecția Copilului Iași, S.C. Citadin S.A., S.C. Salubris S.A, S.C. Servicii Publice S.A. Iași, C. J. Iași - A.T.O.P., O.N.G. -uri și mass-media.

 • 2. Principii și domenii de acțiune ale Poliției Locale Iași

Activitățile poliției locale sunt organizate în baza concluziilor desprinse în urma consultării populației și a celor rezultate din analiza situației operative întocmită la nivelul Poliției Municipiului Iași, urmărindu-se în special, creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală și siguranța rutieră.

a/ Principiile care guvernează activitatea Poliției Locale Iași: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.

b/ Domeniile de activitate prevăzute de Legea 155/2010®, după cum urmează:

 • Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

 • Circulația pe drumurile publice;

 • Disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • Protecția mediului;

 • Activitatea comercială;

 • Evidența persoanelor.

 • II. OBIECTIVELE POLIȚIEI LOCALE ÎN ANUL 2019

 • A. Obiectiv general - Asigurarea ordinii și siguranței publice, a vieții, integrității corporale, patrimoniului public și privat, prin exercitarea unei activități de poliție locală profesionistă, care să contribuie la creșterea continuă a sentimentului de siguranță publică al cetățenilor și la creșterea încrederii populației în Poliția Locală Iași.

 • B. Obiective strategice

Poliția Locală Iași consideră drept cheie a succesului - cunoașterea deplină a cerințelor, așteptărilor și reacțiilor cetățenilor, pentru a obține satisfacția acestora în limitele legale și ale resurselor disponibile. În acest sens, orientarea către cetățean este principiul de bază al managementului de vârf, care include valori precum: respectul față de lege și cetățean, responsabilitatea socială, integritatea.

Obiectivele strategice stabilite pentru anul 2019:

 • Creșterea gradului de profesionalizare a personalului Poliței Locale Iași;

 • Îmbunătățirea conduitei profesionale în relația polițist local-cetățean;

 • Dezvoltarea unei atitudini pro-active la nivelul tuturor angajaților, în executarea serviciului de menținere a ordinii publice, siguranță rutieră, protecția mediului, disciplina în construcții, legalitate comerț și evidența populației;

 • Cunoașterea situației operative și anticiparea unor riscuri la adresa ordinii și liniștii publice sau care ar putea împiedica funcționarea normală a instituțiilor statului sau exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, respective prioritizarea acțiunilor în comunitate;

 • Cooperarea cu alte structuri cu atribuții pe segmentele de activitate ale poliției locale, respectiv, Poliția Națională, Jandarmeria, D.S.V., D.S.P., Garda Națională de Mediu, în scopul eficientizării acțiunilor și prevenirii cu maximă eficiență a oricăror încălcări ale legislației specifice;

 • Menținerea criminalității stradale la cote reduse, cu accent pe prevenirea și combaterea infracționalității comise cu violență;

 • Îmbunătățirea siguranței rutiere și fluenței traficului, pe drumurile publice;

 • Transparență decizională;

 • Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în Poliția Locală.

C. Obiective specifice, acțiuni și indicatori de performanță minimali în anul 2019

OBIECTIVE

ACȚIUNI

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

1

2

3

I. Creșterea gradului de siguranță și protecție pt. cetățeni prin protejarea persoanei și a patrimoniului

1. Dezvoltarea unor politici coerente în domeniul prevenirii, promovarea rolului activ al comunității și cetățeanului în asigurarea climatului de ordine și siguranță publică.

 • -Nr. de campanii implementate = 27 (+24);

 • -Nr. activităților desfășurate pentru prevenirea victimizării persoanelor vulnerabile = 32;

-Numărul persoanelor conciliate = 143 (+47);

-Stări conflictuale applanate = 691 (+124);

-Protocoale de colaborare încheiate = 9;

2.Combaterea faptelor de natură penală comise în mediul stradal.

-Acțiuni preventive, sistem integrat = 33 (+28);

-Procentul de intervenție la SNUAU 112, în mai puțin de 10 minute = 100%, față de 70%.

3. Combaterea infracțiunilor contra patrimoniului public și privat.

-Numărul de parcuri monitorizate = 8 (+5);;

 • -Nr. sisteme de monitorizare video instalate = 3;

 • -Număr de acțiuni preventive organizate = 50.

ILCreșterea gradului     de

siguranță rutieră        și

fluidizare trafic.

1.Menținerea unui sistem viabil de semnalizare rutieră.

-Nr. intersecții dirijate prin semaforizare = 94;

-Număr de  indicatoare rutiere, instalate pe

principalele căi de comunicații = 7.249 (+200);

2.Fluidizarea traficului rutier.

-Nr. activități dirijare în sistem integrat = 1.789;

-Acțiuni de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar = 278;

-Acțiuni de ridicare auto abandonate = 94 (+12)

III. Disciplina în construcții și afișajul stradal.

1.Identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație.

 • - Nr. de controale efectuate în zonele cu potențial de dezvoltare urbanistic = 1.151;

 • - Nr. infracțiuni constatate = 59

 • - Nr.sancțiuni aplicate = 134.

2.Identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a reparațiilor părții carosabile.

 • -Nr. de controale efectuate în zona lucrărilor de branșare = 198 ;

 • - Nr. infracțiuni constatate = 22;

3.Respectarea normelor legale privind afișajul publicitar.

-Nr. acțiuni de verificare a panourilor publicitare = 139 (+119);

-Acțiuni de desființare a mijloacelor publicitare = 60

IV. Respectarea normelor    de

protecție      a

mediului.

1.Verificarea respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajare și industriale.

 • - Nr. de acțiuni organizate în zona centrelor de colectare a gunoiului menajer = 115;

 • - Nr. de acțiuni organizate în zona șantierelor și parcurilor industrial = 279 (+187);

 • - Nr. de acțiuni organizate în zona unităților de reparații auto = 63 (+58); .

2.Identificarea      cazurilor      de

nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare inclusiv fonică.

-Nr. acțiunilor desfășurate în zona de activitate a agenților economici = 15;

-Nr.informări către instituțiile publice competente pentru aplicarea legii = 15.

3.Verificarea igienizării surselor de apă, a albiilor sau cuvetelor acestora

 • -Nr. acțiuni preventive desfășurate = 12;

 • -Nr. campanii de informare a populației = 4.

V. Respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal          și

activităților comerciale.

1. Combaterea activităților ilicite în incinta piețelor agroalimentare.

 • -Nr. acțiuni desfășurate pentru verificarea legalității activității comerciale = 33;

 • -Nr. acțiuni de verificare a buletinelor de verificare metrologică = 23;

-Acțiuni de verificare a documentelor ce atestă proveniența mărfurilor = 33.

2.Menținerea unui climat optim în zona unităților comerciale.

-Nr. acțiuni de verificare a respectării programului de funcționare și de aprovizionare cu marfă = 37;

-Nr de acțiuni de verificare a autorizațiilor de funcționare = 38.

VI. Respectarea cadrului legal în domeniul evidenței persoanelor și a regimului domicilierii.

1. Intrarea în legalitate a minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și a persoanelor cu acte de identitate expirate.

-Nr. de acțiuni desfășurate pentru informarea populației = 28;

-Nr. citații înmânate pentru prezentarea la serviciile publice comunitare = 4.200.

2.Combaterea nerespectării normelor legale privind regimul domicilierii.

-Acțiuni organizate în căminele sociale = 15;

-Nr. acțiuni organizate în locuințele aflate în administrarea primăriei = 14.

În anul 201

9, Poliția Locală Iași a desfășurat 519 activități de asigurare a ordinii publice și

fluidizarea traficului rutier, cu ocazia manifestărilor în zona publică, după cum urmează: 54 acțiuni cu ocazia unor proteste (marșuri, mitinguri, pichetări); 218 acțiuni la manifestări cultural artistice, sau religioase; 240 acțiuni la manifestări sportive; 15 acțiuni cu ocazia vizitelor unor înalți demnitari; 32 acțiuni la manifestări comemorative.

Relația cu presa

Promovarea imaginii instituției, precum și informarea cetățenilor cu privire la activitățile desfășurate de către polițiștii locali s-au realizat prin conducerea generală și prin purtătorul de cuvânt al instituției. În acest sens, relația cu mass-media a fost menținută prin intermediul sincroanelor și inserturilor, cât și prin intermediul site-ului instituției, unde au fost postate un număr de 290 comunicate de presă, în urma acestor demersuri în presa locală și națională - atât scrisă, cât și audiovizuală - fiind emise știri cu privire la activitatea Poliției Locale Iași. Comunicatele de presă au fost distribuite și pe pagina de facebook a instituției. Numărul total de aprecieri ale paginii: 1.921. Imaginea instituției a fost reprezentată și în cadrul emisiunilor în direct, de la posturile de radio și televiziune locale.

 • 1. Serviciul Management Resurse Umane

  • 1.1. Structura organizatorică, evoluția și dinamica personalului Poliției Locale Iași

În perioada 01.01-31.12.2019, structura organizatorică a Poliției Locale Iași a menținut limita numerică aprobată de 362 posturi, expusă în cuprinsul H.C.L.M. Iași nr. 530/2017.

Repartizarea posturilor a rămas o constantă: un număr total de 331 funcții publice (20 de conducere și 311 de execuție) și 31 posturi de personal contractual (1 de conducere și 30 de execuție), distribuite în 13 servicii, 6 birouri și 47 compartimente, coordonarea instituției făcându-se de către 1 director general și 1 director general adjunct (ambii funcționari publici).

După nivelul posturilor, situația se prezintă astfel:

J 331 funcții publice, din care: 20 funcții de conducere și 311 de execuție;

J 31 posturi de personal contractual , din care: 1 de conducere și 30 de execuție.

După calitatea posturilor aprobate, pe parcursul anului 2019, Poliția Locală Iași a înregistrat:

J 331 funcții publice, din care:

 • 45 funcții publice generale (20 de conducere și 25 de execuție);

 • 286 funcții publice specifice de polițist local;

J 31 posturi de personal contractual, din care:

 • 10 posturi generale de personal contractual (1 de conducere și 9 de execuție);

 • 21 posturi de paznic.

Raportat la anul 2018, fluctuația personalului Poliției Locale Iași se prezintă astfel:

ANUL

ANGAJĂRI

ÎNCETĂRI

Comparativ 2018/2019

Funcționari publici

Personal contractual

Funcționari publici

2018

15

20

5

7cădere cu 77,14%o a angajarilor

2019

8

0

5

S-a pus accent pe ocuparea definitivă a celor vacante, încât să asigure flexibilitate reală în activitatea instituției. La sfârșitul anului 2019, se notează o creștere cu 0,83% a gradului de ocupare a posturilor, față de finalul anului 2018:

 • > în anul 2018: erau ocupate 90,61% (328) din totalul de 362 posturi;

 • > la finalul anului 2019, gradul de ocupare este de 91,44%, respectiv 331 din totalul de 362 posturi.

1.2. Pregătirea profesională a personalului

În perioada de referință 01.01-31.12.2019, au fost constituite 28 grupe de pregătire. Prin Serviciul Management Resurse Umane, au fost puse la dispoziția acestora, teme de actualitate, în format letric și Power-point. Astfel, pe parcursul anului 2019, 67 salariați - reprezentând 20,24% din numărul angajaților Poliției Locale Iași, au urmat o formă de școlarizare finanțată din fondurile instituției.

1.3. Starea și practica disciplinară

În perioada analizată (01.01-31.12.2019), comisia de disciplină constituită la nivelul Poliției Locale Iași a fost sesizată în 22 de situații. Faptele cu privire la care au fost formulate sesizările au vizat un număr de 27 de salariați. În 5 din cele 22 de sesizări, a fost dispusă aplicarea de sancțiuni disciplinare, alte 12 au fost clasate, pentru 2 a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecatoria Iași, iar una a fost direcționată către comisia de cercetare administrativă, pentru stabilirea prejudiciului.

STAREA ȘI PRACTICA DISCIPLINARĂ

2018

2019

Comparativ 2018/2019

24 dosare de cercetare disciplinară/29 salariați

22 dosare de cercetare disciplinară/27 salariați

SANCȚIUNI ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2______________________________________________________________________________

Scădere cu 16,66 %

Mustrare scrisă

0

2

Diminuarea drepturilor salariate cu 5-20%, până la 3 luni

6

2

Destituire

0

1

ALTE MĂSURI

Scădere cu 5,50%

Sesizarea Parchetului

0

2

Cercetare administrativă

0

1

Clasare

16

12

În lucru

2

2

Recompense acordate

Pentru rezultatele bune și foarte bune obținute în activitate, în perioada 01.01-31.12.2019, un număr de 14 polițiști locali au fost felicitați în scris. De asemenea, cu ocazia Zilei Poliției Locale, au fost acordate 10 diplome de excelență, 11 de diplome de onoare și 80 diplome de merit .RECOMPENSE

2018

2019

Comparativ 2018 / 2019

Felicitări scrise

8

14

Creștere recompense cu

36,90%

Diplome de excelență

69

10

Diplome de onoare

0

11

Diplome de merit

0

80

Plachete

7

0

TOTAL

84

115

□ Salarii

□ Hot. Jud.

□ Mutari

□ Exercitări temporare

□ Angajari

□ Gradatii

□ Încetari

□ Altele

2018


2019
Graficul nr. 7 - Situația numărului de angajați după gen

Situația posturilor vacante la 31.12.2019: 31 posturi vacante (8,56%) din totalul de 362 posturi:

 • 4 funcții publice de conducere și 4 de execuție;

 • 19 funcții publice specifice de polițist local;

 • 1 post de conducere personal contractual;

 • 3 posturi de execuție personal contractual.

La data de 31.12.2019, Poliția Locală Iași avea un număr total de 285 polițiști locali, conform graficului de mai jos, cu precizarea că, 2 polițiști locali au atribuții în structuri suport (documente clasificate și armament/muniție).


Graficul nr. 8 - Repartizarea posturilor de polițist local pe structuri operative, în anul 2019

 • 2. Serviciul Financiar Contabilitate

  • 2.1. Bugetul de venituri si cheltuieli:

 • a. Venituri

S creșterea cu 16,40 % a subvențiilor pentru secțiunea de funcționare;

S diminuarea cu 7,52 % a subvențiilor pentru secțiunea de dezvoltare;

Venituri

27106.1823302.87

50000.00

0.00


472.1010.49

Subvenții SF Subvenții SD

■ 2019 ■ 2018

Graficul nr. 9 - Bugetul de venituri

 • b. Cheltuieli

  b.1. Cheltuieli de personal . Față de anul 2018, se constată următoarele:

  S creșterea cu 16,26 % a cheltuielilor salariale în bani, ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal, precum și datorită creșterii numărului de persoane remunerate de la 327 la 330 persoane în luna decembrie 2019, dar și a modificărilor salariale, conform H.C.L.M. Iași nr. 165/aprilie 2019 și H.C.L.M. Iași nr. 453/ 20.12.2019;

S creșterea cu 6,05 % a cheltuielilor salariale în natură, ca urmare a acordării în luna iunie 2019, a voucherelor de vacanță aferente anului 2019;

S diminuarea cu 17,89 % a contribuțiilor, ca urmare a modificării Codului Fiscal.

Pe total Titlu I- Cheltuieli de personal, se constată o creștere de 13,43 % în anul 2019, față de 2018, diminuarea cuantumului contribuțiilor și creșterea cheltuielilor salariale în bani.

-mii lei-

Denumire cheltuială

2018

2019

Diferențe

Cheltuieli salariale în bani

17.335,22

20.153,87

+ 2.818,65

Cheltuieli salariale în natură

4.163,47

4.415,39

+ 251,92

Contribuții

582,05

477,94

Total :

22.080,74

25.047,21

+ 2.966,46

Cheltuieli de personal

20153.87


30000.00

20000.00

10000.00

0.0017335.22   4163.47

4415.39


------58205

477.94 ^^5


Cheltuieli Cheltuieli Contributii

salariale in bani salariale in

natura

■ 2019 ■ 2018

Graficul nr. 20 - Reprezentarea cheltuielilor

Pe total Titlu Il-Cheltuieli cu bunuri și servicii, se constată o creștere a cheltuielilor cu 67,14% în anul 2019, față de anul 2018. La data de 31.12.2019, execuția bugetară la Titlul II - Bunuri și servicii, arată că, din totalul creditelor bugetare aprobate de 2.250 mii lei, au fost angajate 2.042,66 mii lei, ceea ce înseamnă o angajare de 90,78%, motivat de faptul că legea bugetului de stat a fost aprobată cu întârziere.

O diminuare peste medie a cheltuielilor cu bunurile și serviciile în anul 2019, față de anul 2018, s-a înregistrat în cazul cheltuielilor pentru apă, canal, salubritate, combustibili, protecția muncii, cheltuieli judiciare și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

O creștere peste medie a cheltuielilor cu bunurile și serviciile în anul 2019, față de anul 2018, s-a înregistrat în cazul cheltuielilor cu piesele de schimb, medicamentele pentru cai, alte obiecte de inventar, muniție, reclamă și publicitate, precum și la primele de asigurare non-viață.

Față de aceste creșteri ale consumurilor și cheltuielilor, conducerea Poliției Locale Iași a dispus verificări, a identificat și eliminat cauzele.

b.2/ Cheltuielile de capital:

La finele anului 2018, instituția înregistra plăți de 510,48 mii lei. În anul 2019, plățile au fost în sumă de 472,10 (-38,38) mii lei. Cheltuielile de capital reprezintă: stații de emisie recepție, autoutilitară cu 5 locuri și ladă, remorcă transport cai cu șelărie inclusă, 9 autoturisme în leasing.

■ 2019 ■ 2018

Graficul nr. 53 - Cheltuieli de capital

 • 2.2. Concluzii privind activitatea financiar contabilă, la Poliția Locală Iași, în anul 2019

La titlul I, media lunara a platilor este de 2.087.267 lei, iar în luna decembrie de circa 2.015.727 lei, ca urmare a modificărilor salariale, conform HCLM Iași nr. 165/2019 și HCLM Iași nr. 453/2019.

La titlul II, media lunară este de 170.221 lei, iar în luna decembrie s-au efectuat plăți de 620.446 lei, de peste 3 ori media lunară.

 • 3. Activitatea de achiziții și administrare a patrimoniului

  • 3.1. Activitatea Biroului Achiziții

Obiective specifice:

J creșterea transparenței proceselor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări;

J creșterea eficienței proceselor de achiziție publică, respectiv asigurarea necesarului de produse, servicii și lucrări la cel mai bun raport calitate/preț în condiții de legalitate;

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, au fost soluționate un număr de 1.356 de lucrări în registrul electronic de intrări/ieșiri aferent Biroului Achiziții. S-au derulat 242 achiziții directe, care s-au materializat în 35 de contracte și 207 achiziții directe prin note de comandă și cumpărări prin ofertă acceptată. Valoarea totală a achizițiilor în anul 2019 a fost de 2.042,66 (mii) lei. Cele mai importante achiziții în anul 2019, conform tabelului sunt:

Nr.

Denumire produse/servicii achiziționate

Cantitatea

Valoarea

1

Autoutilitară de teren cu 5 locuri si lada marca Ford

1

157.996.30

2

Remorcă transport cai cu șelărie inclusă

1

29.000.30

3

Stații radio emisie - recepție

36

150.325,60

4

Scurtă vânt reflectorizantă

282 bucăți

145.997.60

5

Scurtă îmblănită reflectorizantă

225 bucăți

123.700.50

11

Servicii de pensiune cai (Celelalte 5 luni, asigurate din 2018)

7 luni

136.500.00

20

Carburanți auto pe bază de carduri

pentru 6 luni

163.863.00

 • 3.2. Activitatea Biroului Administrativ

Obiective specifice:

J Asigurarea integrității patrimoniului instituției, a stării de operativitate a mijloacelor de intervenție, respectarea execuției bugetare cu încadrarea în fondurile bugetare alocate;

J Asigurarea logisticii necesare pentru intervenții și profesionalizarea personalului;

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, au fost soluționate un număr de 382 de lucrări în registrul electronic de intrări/ieșiri aferent Biroului Administrativ.

 • 3.2.1. Situatia autospecialelor și a cabalinelor

Pentru creșterea capacității operaționale și de răspuns, în raport cu necesitățile și cu exigențele comunității, la finele anului 2019, Poliția Locală Iași dispunea, pentru exploatare și intervenție, de 42 autospeciale, 2 remorci speciale marca BOECKMANN - pentru transportul cabalinelor, un moped și 10 cabaline care deservesc Serviciul Poliție Locală Călare.

Nr. crt.

MARCA

Total mijloace

VECHIME

Peste 1 an

Peste 4 ani

Peste 6 ani

peste 11 ani

1

Autospecială FORD RANGER

1

1

-

-

-

2

Autoutilitară IVECO

1

1

-

3

Remorcă Boeckman

2

2

-

4

Dacia Logan

31

11

9

9

2

5

Dacia Duster

4

1

3

-

-

6

Mercedes Vito

1

1

-

7

Autoturism Skoda OCTAVIA

1

-

-

-

1

8

Wolkswagen Transporter

1

1

9

Dacia LOGAN MCV

2

-

-

2

TOTAL

44

16

12

10

6

3.2.2. Situația stațiilor de emisie-recepție

MODEL

TOTAL

Obs.

SEPURA

17

17 portabile

MOTORALA

127

32 pe autospeciale

59 portabile

TOTAL

144

108

 • 4. Activitatea de Secretariat și Dispecerat

În anul 2019, la secretariatul Poliției Locale Iași au fost primite un număr total de 19.563 lucrări, din care: 370 fișe de audiență, 12.519 petiții, 3.215 comunicări de la instanțele de judecată, 3.400, alte documente de corespondență. La acestea, se adaugă un număr de 60 informări de interes public, conform Legii nr. 544/2001.

În cadrul Dispeceratului Poliției Locale Iași funcționează două compartimente:

 • Compartiment Dispeceri poliție locală;

 • Compartiment Dispeceri management trafic.

Principalele activități desfășurate de Serviciul Dispecerat:

 • Cunoașterea permanentă a misiunilor care sunt în curs de executare, situația operativă, forțele și mijloacele angrenate în acțiunile specifice;

 • Dirijează echipajele de polițiști locali, pe principiul cel mai apropiat echipaj intervine;

 • Raportează evenimentele deosebite de pe raza de competență, măsurile luate până la timpul informării și transmite în teren dispozițiile primite de la conducerea instituției;

 • Colaborează cu Serviciul de Urgență SNAU 112, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași1 sau cu serviciile de utilitate publică2.

Dispeceratul Poliției Locale Iași dispune de un sistem de comunicație radio și are în exploatare un număr de 176 stații emisie recepție, din care: 144 portabile și 32 montate pe autoturisme. Camerele din sistemul de supraveghere video stradal sunt proiectate pe un număr de 17 plasme. A fost extins sistemul de supraveghere video-stradal la nivelul municipiului Iași, cu încă 3 zone, astfel:

 • Pasarela pietonală CFR, de la Gara Iași, către Cartierul Alexandru cel Bun;

 • Strada A. Lăpușneanu, lângă clădirea ATENEULUI din Iași;

 • Parcul din fața Sălii Polivalente - la drapel.

Dispeceratul Poliției Locale Iași este dotat cu un număr de 7 linii telefonice:

 • Două linii telefonică pentru sesizări si reclamații - 0232/232.099; 0232/234047;

 • Un fax - 0232/232.093 și o linie telefonica tip IC - 0232/1622; metropolitan -20271;

 • Două linii telefonice mobile cu terminale smart-phone care permite transmiterea rapidă a informațiilor de interes către conducerea Poliției Locale și sefii structurilor;

 • În anul 2019, s-au primit un număr de 10.853 (+3.979) apeluri telefonice de la

  cetățeni și 11 (-43) sesizări provenite

  prin poșta electronică.

  Nr. crt.

  Activități desfășurate

  2018

  2019

  Diferențe +/-

  01

  Sesizări și reclamații primite de la cetățeni

  6847

  10.853

  +3.979

  02

  Sesizări primite prin poșta electronică

  54

  11

  -

  43

  03

  Verificări3

  18.860

  34.840

  +15.980

  04

  Adrese4

  252

  324

  + 72

  05

  Documente de serviciu întocmite5

  1.095

  1.095

Un număr mare de verificări s-au efectuat în perioada premergătoare vizitei Sanctității Sale Papa Francisc, în municipiul Iași, respectiv 29 mai - 1 iunie 2019. Activități privitoare la monitorizarea traficului rutier în perioada vizitei Sanctității Sale Papa Francisc: 402.960 ore de trafic rutier înregistrate; 24/24 ore monitorizare trafic pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a vizitei;

Rezultate activităților desfășurate s-au materializat în 2.978 de situații, consemnate în Registrul de evenimente, conform tabelului:

Evenimente înregistrate

2017

2018

2019

Accidente cu victime

93

141

138

Accidente fără victime

236

390

408

Cerșetori

10

55

25

Căruțe în trafic

71

86

30

Animale lăsate liber pe domeniul public

10

20

1

Grafic cu evenimentele înregistrate la C.M.T.

390

‘--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

408

93

236

10

71

10

141

55

86

20

138

25

30

1

2017                             2018                             2019

 • ■ Accidente cu victime                     ■ Accidente fără victime

 • ■ Cerșetori                                        Căruțe în trafic

 • ■ Animale lăsate liber pe domeniul public

Grafic nr. 15 - Numărul de evenimente înregistrate la Centrul de Management al Traficului

Cele mai frecvente situații sesizate de cetățenii municipiului Iași au fost cele privind încălcarea normelor de conviețuiere socială, ocuparea fără drept a locurilor de parcare închiriate de la Primăria Municipiului Iași, gospodărirea și menținerea curățeniei pe raza municipiului Iași, interzicerea staționării mijloacelor de transport bunuri sau persoane, circulația rutieră, activitățile comerciale ilicite, s.a. În perioada analizată, au fost primite de Poliția Locală Iași, un număr de 410 solicitări ale Inspectoratului de Poliție Județean Iași, pentru vizualizarea zonelor unde s-au săvârșit fapte antisociale și preluarea imaginilor de interes operativ.

 • III. REZULTATE OBȚINUTE DE STRUCTURILE OPERATIVE

 • 1. Sistemul de organizare al structurilor operative din Poliția Locală Iași

Conform H.C.L.M. Iași nr. 530 din 17.12.2017, structura organizatorică a serviciilor operative este următoarea:

 • > 6 Servicii de Ordine Publică (zona de responsabilitate fiind similară cu cele 6 secții de poliție din cadrul Poliției Municipiului Iași); Serviciul Siguranța Circulației;

 • > Servicul Poliție Călare; Serviciul Intervenții; Serviciul Dispecerat;

 • > Serviciul Pază Control Acces, Transport Valori; Serviciul Urbanism Afișaj Stradal;

 • > Biroul Protecția Mediului.

 • 8. Principalele misiuni și acțiuni ale Poliției Locale Iași

În anul 2019, polițiștii locali au asigurat măsurile de ordine și siguranță publică necesare, la toate evenimentele și acțiunile ce au avut loc pe raza municipiului Iași, după cum urmează:

 • Acțiuni desfășurate în vederea deszăpezirii arterelor de circulație, a unităților de învățământ și de înlăturare a efectelor fenomenelor extreme;

 • Asigurarea măsurilor de ordine în vederea combaterii și prevenirii faptelor antisociale la unitățile de învățământ, identificarea persoanelor fără adăpost, dezafectarea adăposturilor improvizate și combaterea cerșetoriei;

 • Asigurarea de măsuri de ordine la toate evenimentele cultural-artistice, sportive, religioase, etc., care s-au desfășurat pe raza municipiului Iași;

 • Combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun și alcool provenite din Republica Moldova și a comerțului stradal;

 • Asigurarea măsurilor de ordine cu prilejul distribuirii de către Direcția de Asistență Comunitară, a tichetelor valorice sociale pentru șomeri și persoane cu dizabilități;

 • Activități de sprijin a serviciilor publice, prin realizarea a 428 acțiuni :

S.C. CITADIN S. A. IAȘI

 • - 176 de acțiuni pentru deszăpezire, asfaltări și marcaje rutiere;

 • - 10 acțiuni cu program intensiv, pentru deszăpezire;

S.C. SALUBRIS S.A. Iași

 • - 47 de acțiuni pentru spălare, igienizare străzi și bulevarde;

 • - 52 de acțiuni pentru igienizare Pasaj auto ,,Mihai Eminescu”;

SERVICII PUBLICE IAȘI

- 143 de acțiuni pentru toaletare pomi, montare stâlpi de electricitate, montare scenă, însoțiri utilaje transport, descărcare gazon în proximitatea parcurilor și a drumului public, ridicare/mutare auto, montare flamuri, înlăturarea efectelor fenomenelor meteo extreme.

Menținerea fenomenului de cerșetorie, prezența persoanelor fără adăpost, implică o conlucrare permanentă cu D.A.S. a Mun.Iași și D.G.A.S.P.C.Iași. Protecția elevilor din învățământul primar și preuniversitar, prevenirea delictelor și actelor de violență, a absenteismului școlar, a traficului și consumului de droguri, impune să desfășurăm activități de cooperare cu Inspectoratul Scolar Județean Iași, cu Agenția Națională Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași. În domeniul protecției mediului înconjurător și urbanism, Poliția Locală Iași cooperează cu Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția de Arhitectură și Urbanism și serviciul de profil din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

9. Obiective sociale, publice și economice, aflate în responsabilitatea Poliției Locale Iași

În sensul celor prezentate, Poliția Locală Iași are în monitorizare și control permanent:

S peste 220 de parcuri de joacă pentru copii;

S 6 piete agro-alimentare :    - Piața Sudului (CUG); Piața Nicolina;

 • - Piața Alexandru cel Bun; Piața Chirilă din Tătărași;

 • - Piața Păcurari; Piața Dacia;

S Târgul de Cherestea, Târgul Auto; Bazarul Municipal și Talciocul;

S 14 Parcuri de recreere: Parcul Copou, Parcul EXPO, Parcul Săulescu, Parcul Mitocul Maicilor, Parcul Prieteniei Româno - American, Parcul Palatul Culturii, Parcul Teatrului Național, Parcul de la Casa Studenților, Parcul Nicolina, Parcul Piața Voievozilor, Parcul Podu Roș, Parcul Sălii Polivalente, Parcul Națiunilor, Parcul Policlinica Municipală;

S 3 Zone de Agrement: Ciric, C. A. Rosetti, Ștrandul Municipal Iași;

S 3 Zone Pietonale: B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, Piața Unirii și Str. Lăpușneanu;

S 4 Cămine sociale cu probleme deosebite privind conviețuirea social;

S 15 unități de învățământ;

S 13 centre comerciale mari: Carrefour Felicia, Carrefour ERA, LIDL, Peny market, E-gros, Dedeman, Kaufland, 3 autogari etc.

Schimbările produse în dinamica și structura criminalității implică o abordare completă și complexă a fenomenului, inclusiv a efectelor infracționalității, în special a faptelor penale comise în zona stradală, aceasta manifestându-se în ultimii ani într-o mare diversitate de forme, constituind un subiect de preocupare constantă, pentru instituțiile abilitate în domeniu și de neliniște pentru populație.

Activitatea Poliției Locale Iași, pentru menținerea ordinii publice în municipiul Iași, a avut în permanență ca repere:

 • situația operativă înregistrată în anumite perioade de timp;

 • • cerințele cetățenilor și a tuturor instituțiilor publice, inclusiv a celor de aplicare a legii.

Având în vedere aceste repere, pentru a analiza eficienta structurilor operative ale Poliției Locale, pe parcursul anului 2019, vom evidenția SITUAȚIA INFRACȚIUNILOR STRADALE6, înregistrată de Poliția Municipiului Iași.

 • 10. Activitatea de constatare a infracțiunilor și a contravențiilor de către Poliția Locală Iași

a/ Infracțiuni

În perioada 01.01. - 31.12.2019, polițiștii locali au constatat un număr de 86 (+11) infracțiuni, din care 22 sunt pe linie de urbanism, iar persoanele implicate în aceste fapte și documentele de constatare au fost predate organelor de poliție, pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.

Infracțiunile vizează: Loviri și alte violențe; Tâlhării sau tentative de tâlhării; Furturi (din buzunare, din auto, de componente auto, de biciclete, din S.C.), Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat; Conducerea unui vehicul fără permis de conducere; Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe; Trafic și consum ilicit de substanțe stupefiante.

b/ Contravenții aplicate de toate structurile de Poliție Locală Iași

Anul de referință

2018

2019

Diferențe +/-2019/2018

Valoare %

Total sancțiuni

30.028

36.296

+ 6.268

+20,87%

Număr sancțiuni cu amendă

18.152

24.264

+ 6.112

+ 33,67 %

Număr de sancțiuni cu avertisment

11.876

12.032

+156

+1,31%

VALOARE

5.748.561

6.727.855

+ 979.294

+17%

Precizăm că, din totalul de 36.296 sancțiuni contravenționale, un număr de 24.264 (66,85%) au fost amenzi, iar 12.032 avertismente (33,15% din totalul sancțiunilor). În anul 2018, procentul de avertismente a fost de 39%. Numărul de avertismente înregistrează un trend descendent, dar va trebui să scadă la un procent de maxim 25% .

Situația contravențiilor constatate în anul 2019 de Poliția Locală Iași, se prezintă conform graficului :

CONCLUZII privind activitatea de constatare a faptelor de natură contravențională :

 • A crescut numărul de sancțiuni contravenționale, de la 30.028 la 36.296 (+6.268, +20,87%), aplicate de o medie de 220 lucrători (nu sunt incluși polițiștii din dispecerat, cei care efectuează servicii de pază, control acces, ofițerii de serviciu). Rezultă un număr de 150 sancțiuni/zi. (30.028/ 242 zile lucrătoare);

 • Valoarea contravențiilor a crescut de la 5.748.561 la 6.727.855 lei (+979.294 lei,+17%);

 • Cel mai mare număr de sancțiuni contravenționale este la regimul rutier, respectiv 14.500 sancțiuni (40% din totalul sancțiunilor aplicate);

 • Pe locul 2 în aplicarea sancțiunilor de către Poliția Locală Iași, sunt contravențiile la Legea nr. 61/1991 = 6155 (+1476), Legea nr. 97/2005 = 5.480 (+2.313), H.C.L.M. Iași nr. 172/2002 = 3.630 (+854) și la H.C.L.M. Iași nr. 125/2014 = 1.809 (+1.392) contravenții. Putem spune că aplicarea legii a fost concentrată pe problematica situației operative și a nevoilor de prevenție/combatere.

 • IV. ACTIVITATEA DE CONSTATARE A SANCȚIUNILOR STRUCTURILO OPERATIVE

CONCLUZII privind aplicarea sancțiunilor la nivelul structurilor operative de Poliție Locală Iași

 • La nivelul Poliției Locale Iași, cele mai multe sancțiuni au fost aplicate de către polițiștii locali din cadrul Serviciilor Poliție Locală 1, 2, 3 și 6, respectiv: Serviciul 1= 3.959 (+266); Serviciul 2 = 2.952 (+802); Serviciul 3 = 4.360 (+2439, aproape dublu față de anul 2018) și Serviciul 6 = 2.275 (+228);

 • Un salt calitativ în aplicarea sancțiunilor l-a înregistrat Serviciul Intervenții, care a aplicat un număr de 764 sancțiuni (+74), din care, la Legea nr. 61/1991= 573 (+78) sancțiuni contravenționale și Serviciul Poliție Călare, care a aplicat 190 (+175) sancțiuni, din care la Legea nr. 61/1991 = 86 (+77), la H.C.L.M. Iași nr. 172/2002 = 36 (+36) și la H.C.L.M. Iași nr. 338 = 50 (+ 48), Legea nr. 12/1990 = 5 (+5) sancțiuni contravenționale;

 • Aplicarea Legii nr. 61/1991, este evidentă la Serviciile Poliție Locală 3, 2, 6 și 1, respectiv: Serviciul Poliție Locală 3 = 2.149 (+1.194), Serviciul Poliție Locală 2 = 858 (+225); Serviciul Poliție Locală 6 = 700 (+87); Serviciul Poliție Locală 1 = 550 (+41);

 • Cele mai multe sancțiuni contravenționale la O.U.G. nr. 195/2002, au fost aplicate de Serviciul Poliție Locală 1 = 1.388 (+32) sancțiuni, urmat de Serviciul Poliție Locală 2 cu 951(+269) sancțiuni și Serviciul Poliție Locală 3, cu 450 (+14) sancțiuni contravenționale;

 • În aplicarea H.C.L.M. Iași nr. 172/2002, cele mai multe sancțiuni au fost aplicate de Serviciul Poliție Locală 1= 988 (+369) sancțiuni, urmat de Serviciul 3 = 448 (+207) sancțiuni, Serviciul Poliție Locală 6 =406 (+101) și Serviciul Poliție Locală 2 = 360 (+69) sancțiuni contravenționale.

 • Serviciile 4 și 5 Poliție Locală, au înregistrat scăderi în aplicarea sancțiunilor contravenționale în total, dar și la prevederile legale prioritare, pentru menținerea ordinii publice: Serviciul Poliție Locală 4 = 2353 (-158), la Legea nr. 61/1991 = 619 (-203), iar la H.C.L.M. Iași nr. 172/2002 = 252(-18); Serviciul Poliție Locală 5 = 1.550(-82) contravenții, la Legea nr. 61/1991 = 449 (-95), iar la O.U.G. nr. 195/2002 = 267 (-12).

 • Valoarea contravențiilor a crescut de la 5.748.561, la 6.727.855 lei (+979.294lei, +17%).

 • 2. Serviciul Siguranța Circulației

Serviciului Siguranța Circulației are prevăzute un număr de 49 funcții, din acestea două funcții sunt de conducere: 1- Șef Serviciul Siguranța Circulației și 1- Șef Biroul Reglementare Siguranță Rutieră. În perioada analizată, au fost detașați de la alte structuri operative la acest serviciu, temporar, mai mulți polițiști locali, pentru o gestionare mai bună a siguranței și traficului rutier în municipiul Iași. Rezultate obținute în perioada de referință, comparativ cu anul 2018:

Nr.

Crt.

Baza legală

2018

2019

Diferențe

01

Fapte de natură infracțională:

7

12

+5

02

Fapte de natură contravențională

11.693

12.282

+589

Legea 61/1991

38

103

+65

Legea 12/1990

2

1

-1

Legea 38/2003

38

30

-8

O G. 97/2005

1

4

+ 3

O.G. 99/2000

46

20

+ 26

O.U.G. 195/2002

11.045

10.241

- 804

Legea 349/2002

7

30

+ 23

Legea 448/2006

246

215

-31

Alte legi și O.G

3

11

+ 8

H.C.L.M. Iași 172/2002

164

360

+ 196

H.C.L.M. Iași 198/2000

33

7

-26

H.C.L.M. Iași 338/2006

78

47

-35

H.C.L.M. Iași 125/2014

68

1.109

+ 1.041

Alte H.C.L.M. Iași

48

171

123

Media sancțiunilor aplicate pe lucrător este de:250,6 pv/lucrător

 • 2.1. Activitatea de prevenire în zona Rond Agronomie.

Având în vedere interpelările din Ședința Consiliului Local Iași, din data de 31 august 2018, referitoare la zona din ROND AGRONOMIE, directorul general a dispus înființarea unui post permanent de lucru, pe Bdul Carol I - Rond Agronomie, între orele 21.00-05.00, ocazie cu care au fost scoase în evidență următoarele aspecte de interes operativ :

 • au fost aplicate 68 sancțiuni contravenționale din care, la OUG nr. 195/2002 = 57 sancțiuni contravenționale (30 cu amendă și 27 cu avertisment). La Legea nr. 61/1991 (mod) = 8 sancțiuni contravenționale, H.C.L.M. Iași nr. 198/2000 = 1, H.C.L.M. Iași nr. 70/1998 = 1 și la Legea nr. 38/2003 = 1 sancțiune contravențională;

 • au fost constatate 2 infracțiuni:

 • în data de 19.02.2019, ora 02.10, a fost depistat numitul A. T., de 51 ani, din sat/com. Rediu în timp ce sustrăgea de la chioșcul de cafea amplasat în zona Rond Agronomie mai multe bunuri, respectiv 1 bax bere de 2.5 litri sticlă, 1 sticlă vin Cotnari de 0.75.litri, 1 sticlă suc Orange de 2 litri.

 • în data de 05.08.2019, ora 00.35, a fost depistat numitul R.I., de 37ani, din Republica Moldova, care a condus autoturismul marca Subaru, cu nr. de înmatriculare IS.04.CIS, fiind sub influența băuturilor alcoolice. La testarea efectuată de către B.P.R. Iași, a rezultat o alcoolemie de 0,37%o alcool pur în aer respirat, cercetările continuând în cadrul Biroului Rutier.

Prezența pe timp de noapte, a unui echipaj mixt de poliție locală, în zona AGRONOMIE (ordine publică și siguranța circulației), a determinat descurajarea tinerilor care practicau DRIFTURI.

S-a prevenit îngreunarea circulației tramvaielor și s-a asigurat liniștea locatarilor pe timp de noapte, motivat de faptul că tinerii au ales ca locuri de întâlnire parcurile din proximitate.

 • 2.2. Activitatea privind aplicarea prevederilor O.U.G. 195/2002 (r).

Au fost aplicate un număr de 10.234 sancțiuni contravenționale, sancțiuni aplicate atât pentru abaterile statice: oprire/staționare, parcare, pe anumite sectoare de drum, cât și pentru accesul interzis. Situația acestor constatări se prezintă conform graficului:

Pe linia respectării prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Iași, au fost aplicate de către lucrătorii Serviciului Siguranța Circulației, un număr de 1.644 sancțiuni, după cum urmează:

 • HCLM 172/2002 =  360;  HCLM 125/2014 = 1.108; HCLM 153/2010 = 71;

 • HCLM 365/2006 =   6;  HCLM 198/2000 = 6;  HCLM 70/1998 = 2;

 • HCLM 364/2018 =  34;  HCLM 315/2019 =   57;

 • 2.3. Activitatea de ridicare vehicule

Începând cu data de 25.10.2019, a reînceput activitatea de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar, astfel că până la sfârșitul anului au fost ridicate un număr de 278 autoturisme, iar 13 autoturisme au fost elibertate de pe platformă, fără a se mai încasa taxa de transport, motivat de faptul că, în aceste cazuri, conducătorii auto s-au prezentat la autospeciala de ridicare în momentul ridicării sau înainte de a pleca către punctul de depozitare.


 • ■ octombrie

 • ■ noiembrie

 • ■ decembrie

 • ■ eliberate

Grafic nr. 22 - Activitatea de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar, oct. - dec. 2019

2.4. Activitatea de blocare a roților autovehiculelor staționate neregulamentar

Pentru blocarea roților autovehiculelor depistate staționate / parcate neregulamentar pe alei pietonale, trotuare, spații verzi, s-a acționat conform HCLM Iași nr. 246/2005, fiind blocate un număr de 3.776 autoturisme.


w ianuarie

 • ■ februarie

 • ■ martie

 • ■ aprilie

 • ■ mai

 • ■ iunie

 • ■ iulie

 • ■ august

 • ■ septembrie

 • ■ octombrie

 • ■ noiembrie

Grafic nr. 23 - Acivitatea de blocare a vehiculelor staționate neregulamentar, în anul. 2019

 • 2.5. Activitatea de mutare a vehiculelor de pe domeniul public

Conform H.C.L.M. Iași nr. 283/2015, au fost mutate un număr de 5.281 autoturisme, cu diferite ocazii: manifestări socio-culturale sau religioase, activități de asfaltare-frezare, toaletare arbori, avarii ale rețelelor de apă, electricitate, salubrizare.


 • 2.6. Activitatea de identificare a autoturismelor abandonate

Conform Legii nr. 421/2002, pentru 94 autovehicule s-a îndeplinit termenul legal, drept pentru care s-a dispus ridicarea acestora, de pe domeniul public și depozitate în spațiul asigurat de S. Publice.

 • 2.7. Activitatea de implementarea punctelor de penalizare

Pentru implementarea punctelor de penalizare au fost desemnați doi lucători, care potrivit protocolului cu Serviciul Rutier Iași, își desfășoară activitatea la sediul Poliției Rutiere.

 • 3. Serviciul Control Urbanism. Afișaj Stradal

În cadrul Serviciului Control Urbanism. Afișaj Stradal, își desfășoară activitatea un număr de 12 polițiști locali, responsabili pe 10 zone ale Municipiului Iași, conform sectorizării acestuia, iar în perioada de referință, aceștia au desfășurat următoarele activități:

 • Controale efectuate asupra construcțiilor = 1.151, din care:

 • industriale = 54; colective = 204; individual = 533; alte construcții = 360;

 • Construcții identificate fără autorizație de construire = 109, din care:

 • sacționate contravențional = 88;

 • infracțiuni constatate = 22;

 • Construcții care nu respectă condițiile de autorizare = 18, din care:

 • sancțiuni aplicate =1; notificări = 17;

Sesizări înaintate către instituții judiciare = 59, din care:

Parchet = 12; Judecătorie = 18; I.P.J. Iași = 29;

 • Construcții identificate în zona construită protejat = 20, din care:

 • Fără autorizație = 19; Cu nerespectarea autorizației = 1;

 • Garaje identificate în urma acțiunii de control = 495, din care:

 • Autorizate = 383; Neautorizate = 112;

 • Metalice = 134; Tip SOMACO = 132; Din zidărie = 165; Parcaje = 64;

 • Garaje dezafectate - 77 (metalice= 65; tip SOMACO = 7; din zidărie = 5);

 • Controale efectuate privind afișajul publicitar = 139, din care:

 • Acțiuni de verificare a panourilor publicitare          =

79;

 • Număr acțiuni de desființare a mijloacelor publicitare = 60;

Sancțiuni contravenționale aplicate - 134, din care:

 • Legea nr. 50/1991 = 96 (în valoare de 188.500 lei);

 • Legea nr. 185/2013 - 38 (în valoare de 55.840 lei).

4. Biroul Protecția Mediului

Rezultate obținute în perioada de referință, comparativ cu anul 2018:

Nr.

Crt.

Fapte antisociale

2018

2019

Diferențe

+/-

01

Fapte de natură contravențională

1.365

1.253

-112

Legea 61/1991

57

67

+ 10

Legea 12/1990

169

216

+ 47

O.G. 97/2005

65

79

+ 14

O.G. 99/2000

6

1

-5

O.U.G. 195/2002

2

0

-2

O.U.G. 195/2005

46

86

+ 40

Legea 448/2006

9

0

-9

H.C.L.M. Iași 172/2002

547

390

-157

H.C.L.M. Iași 198/2000

381

346

-35

H.C.L.M. Iași 167/1998

6

2

-4

H.C.L.M. Iași 70/1998

14

20

+ 6

H.C.L.M. Iași 321/2017

62

42

-20

Alte H.C.L.M.

1

4

+ 3

Media sancțiunilor aplicate pe lucrător este de: 179 pv/lucător

 • 5. Activitatea Serviciului Pază, control acces și transport valori

Misiune: gestionarea securității obiectivelor asigurate cu pază, prin polițiști locali și personal contractual (paznici). Pe lângă activitățile de pază, lucrătorii serviciului gestionează controlul accesului persoanelor la instituții publice, cât și al transportului de valori.

Dinamica de personal a fost de 44 lucrători, după cum urmează:

 • 1 funcționar public de conducere;

 • 23 funcționari publici de execuție, din care 1 funcționar public mutat temporar;

 • 20 paznici-personal contractual.

Pentru prevenirea încălcării normelor de conviețuire socială din Căminele Sociale ale D.F.L. Iași, au fost organizate acțiuni de prevenire:

a/ Căminul DECEBAL

În perioada de referință, au fost organizate 6 astfel de actiuni unde, în urma verificărilor au fost aplicate 40 sancțiuni contravenționale persoanelor identificate în neregulă, din care:

 • 20 sancțiuni la H.C.L.M. Iași, nr. 172/2002, Cap.XI, pct.1 (ocuparea fără drept a unui spațiu cu destinația de locuință ce aparține Consiliului local);

 • 2 sancțiuni la Legea nr. 61/1991, pentru tulburarea ordinii publice în timpul acțiunii punctuale;

 • 8 sancțiuni la O.U.G. nr. 97//2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate;

 • 24 sancțiuni contravenționale, conform prevederilor Legii nr. 61/1991;

 • Acțiuni de prevenție: La data de 20 iunie 2019, Poliția Locală Iași a organizat și desfășurat o întâlnire cu persoanele chiriașe din Cămin Cantemir, unde au participat și lucrători din cadrul Direcției Fond Locativ, care administrează acest cămin social. Întâlnirea s-a desfășurat la Liceul Dimitrie Cantemir. Locatarii Căminului Social, prezenți la întâlnire și-au exprimat mulțumirea față de lucrătorii Poliției Locale Iași care își desfășoară activitatea în acel post, precizândfaptul că se simt în siguranță iar alții că se simt încorsetați de prezența permanentă a Poliției locale .

b/ Cămin CANTA

Pentru menținerea unui climat de ordine în Imobilul Canta, au fost organizate 4 acțiuni punctuale, împreună cu reprezentanți ai Direcției Fond Locativ, ocazie cu care au fost aplicate 23 sancțiuni la H.C.L.M. Iasi nr. 172/2002, Cap. XI, pct. 1 -ocuparea fără drept a unui spațiu cu destinația de locuință ce aparține Consiliului Local.

c/ Alte situații

În perioada 11 aprilie - 31 septembrie 2019, perioadă în care Serviciul Pază, Control Acces, Transport Valori a desfașurat activități specifice la sediul Serviciului Evidența Persoanelor, au fost aplicate un număr de 3.105 contravenții, pentru încalcarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005, cu o valoare de 62.100 lei, achitate pe loc cu jumătate din minimul amenzii.

 • 6. ACTIVITATEA BIROULUI PROCEDURI - JURIDIC

Biroul Proceduri - Juridic funcționează ca structură în subordinea directorului general al Poliției Locale Iași. În cadrul Biroului Proceduri-Juridic își desfășoară activitatea un număr de 7 lucrători.

În anul 2019, au fost implementate în baza de date un număr de 36.296 (+ 6.268, +20,87%) procese-verbale, față de 30.028 procese - verbale implementate în anul 2018 (implementarea presupune și verificarea acestora din punct de vedere al corectitudinii întocmirii, conform art. 17 din O.G. nr. 2/2001).

2018

2019

Diferențe

Total

30.028

36.296

+ 6.268

Amenzi

18.152

24.264

+ 6.112

Avertismente

11.876

12.032

+156

VALOARE

5.748.561

6.728.855

+ 980.294

 • ■ Total

 • ■ Amenzi

 • ■ Avertismente


Grafic nr. 26 — Numărul de procese verbale, numărul de avertismente și amenzi, în anul 2019

Au fost identificate un număr de 143 (0.4%) procese-verbale întocmite în mod eronat7.

Pentru 46 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor a căror contravenienți au domiciliul pe raza județului Iași sau a altor județe din țară, nu au fost înaintate adrese către polițiile locale din alte localități sau posturile de Poliție, în vederea îndeplinirii procedurii de afișare.

Consilierul responsabil a fost cercetat disciplinar și sancționat cu diminuarea drepturilor salariale și, implicit, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, pentru neglijență în serviciu. De asemenea, angajatul a fost mutat la o altă structură din cadrul Poliției Locale Iași.

Din totalul de 36.296 procese-verbale întocmite în anul 2019, până în prezent, au fost contestate 278 procese verbale, conform graficului. Diferența existentă în grafic reprezintă alte abateri:

Legea 185/2013, 6, 2% • 7. COOPERAREA INTER-INSTITUȚIONALĂ

În domeniul operativ, Poliția Locală Iași a executat misiuni de menținere a ordinii publice și a asigurat buna desfășurare a unor evenimente, în cooperare cu Inspectoratul de Poliție Județean Iași - Poliția Municipiului Iași, cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași, Brigada Mobilă de Jandarmi Bacău, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Iași, Serviciul de Telecomunicații Speciale, S.P.P - Serviciul Iași și cu direcțiile și serviciile de interes public.

 • 1. Măsuri specifice de ordine publică la manifestări publice

Au fost executate 128 de misiuni pentru asigurarea măsurilor specifice, cu ocazia unor manifestări publice de amploare, unele cu un grad ridicat de risc:

 • Ziua Națională a României (1 Decembrie) ;

 • Unirea Principatelor Române - Zi Națională începând cu anul 2015 (24 ianuarie) ;

 • Ziua N.A.T.O. - 05.04.2019 ;

 • Târgurile de iarnă și Sfintele Paște ;

 • Ziua Forțelor Terestre - 23.04.2019 ;

 • Ziua Veteranilor de Război - 29.04.2019 ;

 • Ziua Independenței, Ziua Victoriei Coaliției și Ziua Europei - 09.05.2019 ;

 • Ziua Familiei - 15.05.2019 ;

 • Noaptea Muzeelor - 20.05.2019 ;

 • Mitinguri ale taximetristilor, ale cetățenilor pentru refacerea străzii Iași - Dancu;

 • Hangariada 24-26.05.2019 ;

 • Festivalul Studenților Ieșeni -FestudIS- mai ;

 • Vizita Papei Francisc la Iași - 01.06.2019;

 • Concursul Eurovision;

 • CUCUTENI 5000-Târg de produse de artizanat - 23-25.06.2019 - Parcul Expoziției;

 • Târgul Meșteșugarilor- (produse de artizanat) - 23-25.06.2019 ;

 • Rocanotherworld (festival de muzică, artă și gastronomie)- 20-23.06. .2019 ;

 • Ziua Drapelului Național - 26.06.2019 ;

 • Festivalul Cătălina (festival internațional de folclor pentru tineret) - 25-27.07.2019 ;

 • Ziua Imnului Național - 29.07.2019 ;

 • Afterhills (festival de muzică) - 23-26.08.2019;

 • Ziua Limbii Române - 31.08.2019;

 • Raliul lașului - etapă a Campionatului de Raliuri a României 06-07.09.2019;

 • Ziua Europeană fără mașini - 22.09.2019 ;

 • Deschiderea anului universitar 2019/2020, la Universitatea de Medicină și Farmacie Iași

 • FILIT - Festivalul Internațional de Literatură și Traducere - octombrie 2019;

 • FITPTI - Festival Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași octombrie 2019;

 • Sărbătorile Iașului - octombrie sărbătoarea religioasă Sf. Parascheva (14.10);

 • Maratonul internațional Iași - 27.10.2019 ;

 • Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova - Manifestare culturală 03-05.11;

 • Ziua Armistițiului - 11.11.2019 ;

 • Manifestări dedicate SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ALE IAȘULUI;

 • Datini și obiceiuri de iarnă- 15-16.12;

 • Ziua Eroilor Revoluției din 1989- 22.12;

 • Revelionul ieșenilor - concert și joc de artificii - 31.12

 • 2. Măsuri de asigurare a securității elevilor, în anul de învățământ 2019/2020

> Premergător începerii anului școlar 2019-2020, directorul general al Poliției Locale Iași a întocmit și prezentat, pentru aprobare, Primarului Municipiului Iași, domnul Mihai CHIRICA, ”Planul de măsuri privind asigurarea ordinii și siguranței publice în proximitatea unităților de învățământ” cu nr. 12.394/29.08.2019, în care au fost prezentate baza legală, obiectivele, modul de acțiune și unitățile de învățământ atribuite instituției noastre.

> Începând cu data de 09.09.2019, Poliția Locală Iași a fost prezentă la unitățile de învățământ, pentru a asigura buna desfășurare a manifestărilor dedicate deschiderii noului an școlar. Prezența polițistilor locali în proximitatea unităților de învățământ este asigurată permanent, pe parcursul întregului an școlar, conform planului precizat.

> Pe parcursul anului 2019, au fost efectuate activități de prevenire în școli, inclusiv în cadrul Programului ,,Școala Altfel”, cele mai multe activități fiind axate pe educație rutieră, prevenirea consumului de droguri, absenteismul școlar și delincvența juvenilă. Anul 2019 este anul în care România a adoptat legea anti-bullyng (Legea 221/2019 - combaterea violenței psihologice în școală). Poliția Locală Iași, prin lucrătorii special desemnați, au desfășurat o serie de activități specifice de prevenire:

 • au fost încheiate 5 protocoale de colaborare și 8 acorduri de parteneriat;

 • acțiuni în 26 de unități de învățământ, 2 instituții publice și 3 O.N.G.-uri;

 • 74 activități, la care au participat un număr de 6.932 elevi;

 • temele de prevenire abordate pe fiecare nivel de vârstă au fost:

o Ce este bullyng-ul ? - combaterea violenței psihologice în școală;

o Delicvența juvenilă;

o Consecințele consumului de substanțe interzise (droguri, etnobotanice)

o Gestionarea conflictelor;

o Siguranța în zona virtuală (internet);

o Regimul articolelor pirotehnice (petarde, artificii);

o Siguranța micului pieton -reguli de bună practică pentru micii pietoni; o Polițistul local - prietenul copiilor.

 • 3. Acțiuni comune la nivelul municipiului Iași pentru executarea unor lucrări

 • > Dirijarea traficului rutier în zonele unde se execută lucrări de modernizare, de asfaltare/decapare, diferite lucrări de către societăți ca:

 • R.A. APAVITAL, S.C.VEOLIA S.A., S.C. CONEST S.A. Iași , E-On

 • S.C. CITADIN S.A. Iași - asfaltare, marcaje rutiere, întreținere pe timp de iarnă

 • C.T.P. Iași - montare rețea electrică și cale de rulare;

 • S.C. SALUBRIS S.A. Iași - flyere de avertizare în vederea salubrizării;

 • SC SERVICII PUBLICE S.A. - peisagistică, plantare gazon, alte lucrări;

 • Centrul de Management al Traficului - lucrări semaforizare;

 • > Acțiuni pentru însoțire a transporturilor agabaritice, pe raza municipiului Iași (IRO);

 • > Asigurarea lucrărilor de întreținere la Pasajelor ,,Mihai Eminescu”, ,,Octav Băncilă” și ,,Piața Unirii”, precum și în zona târgurilor auto și a piețelor agro-alimentare;

 • > Intervenție și furnizarea către C.T.P. Iași, în 12 cazuri, a datelor necesare pentru recuperarea prejudiciului creat prin blocarea căii de rulare a tramvaielor;

 • > Acțiuni comune pentru identificarea piromanilor care au incendiat, în anul 2019, pubele destinate selectării colective a deșeurilor. Au fost identificate 5 asemenea persoane, din rândul persoanelor fără adăpost și de la Centrul de Plasament ,,Sfântul Spiridon” Tg. Frumos, cercetate de Poliția Municipiului Iași.

 • 4. Măsuri specifice de menținere a ordinii publice, la solicitarea I.P.J. IAȘI

 • > Serviciul Rutier din cadrul IPJ IAȘI - misiuni de însoțire coloane oficiale, manifestări publice sau sportive, care s-au desfășurat pe sectoare de drum public ;

 • > I.J.S.U. IAȘI și S.M.U.R.D. IAȘI - cu ocazia simulării demonstrative de stingere a incendiilor, cutremur și atacuri teroriste;

 • > Asigurarea măsurilor de ordine și fluidizare a traficului rutier;

 • > Una dintre cele mai importante misiuni - vizita suveranului Pontif Papa Francisc I -01.06.2019 ;

 • > „Sărbătorile Iașului” - Pelerinajul Sfintei Parascheva;

 • > Asigurarea primelor măsuri la fața locului, în cazul accidentelor rutiere;

 • > Acordarea de sprijin echipajelor de deszăpezire care au acționat pe raza municipiului, în urma căderilor de zăpadă din lunile de iarnă;

 • > Acordarea de sprijin administratorului drumurilor, pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale;

 • > Verificarea integrității mijloacelor de semnalizare rutieră.

CONCLUZII

 • 1. Poliția Locală Iași și-a îndeplinit obiectivele stabilite pentru anul 2019, de asigurare a ordinii și siguranței publice, a vieții, integrității corporale, a patrimoniului public și privat, în cooperare cu toate instituțiile publice locale și județene;

 • 2. A crescut gradul de fermitate în aplicarea legii, fiind aplicate un număr de 36.296 (+6.268, +20,87%), de către o medie de 220 lucrători (nu sunt incluși polițiștii din dispecerat, cei care efectuează servicii de pază). Rezultă 150 sancțiuni/zi (36.296/242 zile lucrătoare);

 • 3. Valoarea contravențiilor a crescut de la 5.748.561 la 6.727.855 lei (+979.294 lei, +17%);

 • 4. Aplicarea legii a fost concentrată pe problematica situației operative și a nevoilor de prevenție/combatere. Cel mai mare număr de sancțiuni contravenționale înregistrate sunt la regimul rutier, respectiv 14.500 sancțiuni (40% din totalul sancțiunilor), urmat de cele la Legea nr. 61/1991= 6155 (17%).

 • 5. Din punct de vedere al rolului polițistului local în sprijinul comunității, polițiștii locali au pus accent pe prevenție, care s-a materializat în aplicarea unui număr de 12.032 (33,14 %) avertismente;

 • 6. Indicatorii relevanți privind infracționalitatea stradală sunt în scădere la infracțiunile de tâlhărie, furturi de/ din auto.

 • 7. Implicarea conducerii Poliției Locale Iași în proiecte care vizează modificări legislative -Directorul general a participat la 3 ședințe ale Asociației Municipiilor din România);

 • 8. Ponderea femeilor în Poliția Locală este de 18% (+6 % față de media la nivelul U.E.), respectiv 60 femei din totalul de 331 angajați;

 • 9. Numărul salariaților cercetați disciplinar și sancționați este redus (27 de angajați), respectiv 1,51%;

 • 10. În anul 2019, plățile au fost în sumă de 472,10 (-38,38) mii lei;

 • 11. Pentru eficientizarea sistemului de ordine publică, siguranță rutieră și patrulare s-au realizat investiții în tehnică și autospeciale:

 • Autospecială marca Ford (Euro 6) și a unei remorci pentru transportul cabalinelor;

 • Extinderea sistemului de supraveghere în 3 zone cu risc criminogen;

 • 36 stații de emisie-recepție și necesarul de accesorii pentru stațiile în uz;

 • Instalarea unui sistem de supraveghere video la sediul poliției, pentru creșterea disciplinei întregului personal.

V. OBIECTIVELE POLIȚIEI LOCALE IAȘI, PENTRU ANUL 2020

 • 1. Creșterea gradului de profesionalizare a întregului personal (prin asigurarea managementului carierei, a pregătirii continue și de specialitate a personalului, precum și prin acțiuni directe ale conducerii Poliției Locale Iași, cu sprijinul unor specialiști, formatori din domeniile: etică, deontologie profesională, legislație aplicată, tactică polițienească, conduită civică);

 • 2. Creșterea calității actelor de constatare. Reducerea semnificativă a numărului de procese verbale, care atrag nulitatea din oficiu;

 • 3. Dezvoltarea unei atitudini pro-active la nivelul tuturor angajaților, prin: îmbunătățirea conduitei profesionale și civice în relația polițist local-cetățean; creșterea vizibilității polițiștilor locali în teren, respect față de cetățeni, atenție deosebită față de proprietatea publică și privată, implicare, dăruire, sprijinul populației, responsabilitate, autoritate prin calitatea muncii și profesionalism;

 • 4. Creșterea gradului de siguranță al elevilor și cetățenilor;

 • 5. Protecția mediului, prin desfășurarea de campanii de prevenire împreună cu S.C. Salubris S.A, Garda de Mediu, Agenția pentru protecția mediului, R.A.R, Serviciul de specialitate din cadrul Primărirei Municipiului Iași, intensificarea controalelor, aplicarea fermă a legii în domeniul construcțiilor, transporturilor, circulația vehiculelor și salubritate.

 • 6. Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în Poliția Locală Iași.

Cooperarea cu toate structurile ce au atribuții pe segmentele de activitate ale poliției locale, respectiv, I.P.J. Iași, I.J.J. Iași, I.T.P.F. Iași, A.T.O.P. - C. J. Iași, D.S.V. Iași, D.S.P. Iași, S.T.S. Iași, Garda Națională de Mediu Iași, în scopul eficientizării acțiunilor și prevenirii cu maximă eficiență a oricăror încălcări ale legislației specifice.

CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

A/ DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

A.1. POLIȚIA MUNICIPIULUI IAȘI

Delimitarea sectoarelor de siguranță publică și a zonelor de patrulare pe fiecare secție

Pe raza municipiului Iași funcționează 6 Secții de Poliție și Biroul pentru Centrul Universitar, delimitate în 25 sectoare de siguranță publică cu 135 zone de patrulare, după cum urmează:

Subunitatea

Număr sectoare de siguranță publică

Număr zone de patrulare

Secția 1 poliție

4

19

Secția 2 poliție

4

25

Secția 3 poliție

4

25

Secția 4 poliție

4

23

Secția 5 poliție

4

19

Secția 6 poliție

4

20

BCU

1

4

TOTAL

25

135

 • 1. SECȚIA I POLIȚIE

Teritoriul secției este împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 19 zone de patrulare:

SECTOR I -DACIA

Delimitare: Str. Sarmisegetuza - Tabacului - B-dul Dacia - Strămoșilor, care este împărțit în 5 zone de patrulare, după cum urmează:

 • 1. Zona ,,Rond Tramvai” Dacia -- str. Columnei-Tabacului-Strămoșilor ;

 • 2. Zona „Școala Generală nr. 26” - str. Vitejilor - Tabacului - Columnei -bd. Dacia;

 • 3. Zona ,, Piața Dacia”- str. Buridava - Vitejilor - bd. Dacia;

 • 4. Zona ,,Bicaz” bd. Dacia - str. Amurgului - Tabacului - Sarmisegetuza;

 • 5. Zona ,,Școala Gen.39 G.Călinescu’’- str.Sarmisegetuza-Tabacului-Sucidava - bd. Dacia.

SECTOR II- REGIE

Delimitare: str. Sarmisegetuza - B-dul Alexandru cel Bun nr. cu soț și nr. fără soț de la 1 la 5- Al. Mușatini de la 1 la 13- str. Sarmisegetuza - Varianta Bahlui - str. Milcov - Șos. Națională. Este împărțit în 4 zone:

Zona,,Țigarete” - str. Sarmisegetuza-Șos. Națională-b-d. Alexandru cel Bun-Bistriței;

Zona ,,Pasarela CFR” - str. Șos. Națională-bd. Alexandru cel Bun-str. Bistriței - str. Jijia;

Zona ,,Piața Alexandru cel Bun” - str. Jijia-Șos. Națională - bd- Alexandru cel Bun - Poliție Locală - 07-19;

Zona ,,Milcov” - Șos. Națională-bd. Alexandru cel Bun-str. Milcov.

SECTOR III - ALEXANDRU CEL BUN

Delimitare: str. Sarmisegetuza - bd. Alexandru cel Bun nr. fără soț- Al. Mușatini în rând cu nr. 15- str. Sarmisegetuza - Varianta Bahlui. Acest sector este împărțit în 5 zone de patrulare:

 • 1. Zona ,,Zimbru” - str. Sarmisegetuza - bd. Alexandru cel Bun - Basarabi - Varianta Bahlui;

 • 2. Zona ,,Olimp” - str. Basarabi - bd. Alexandru cel Bun - str. Mușatini - Varianta Bahlui -Cinematograful Dacia;

 • 3. Zona ,,Minerva” - str. Basarabi - str. Al. Mușatini - str. Piața Voievozilor - esplanada Piața Voievozilor - bd. Alexandru cel Bun ;

 • 4. Zona ,,Neptun” - bd. Alexandru cel Bun - str. Mușatini -Varianta Bahlui;

 • 5. Zona ,,Complex Alimentar 80” - bd. Alexandru cel Bun -str. Al. Mușatini -Varianta Bahlui - Pod Cerna.SECTOR IV- ȘES BAHLUI (DALLAS)

Delimitare: Pod Cerna-Pârâu Nicolina-str. Cicoarei nr. cu soț-teren agricol Miroslava- B-dul Dacia nr. fără soț- str. Sarmisegetuza nr. cu soț. Acest sector este împărțit în 5 zone de patrulare:

 • 1. Zona „Dacia Triunghi I” - str. Sarmisegetuza-B-dul Dacia-str. Strămoșilor;

 • 2. Zona „Dacia Triunghi II” - B-dul Dacia -Râu Bahlui-str. Strămoșilor;

 • 3. Zona „Strand Municipal” -Râu Bahlui-Pârâu Nicolina-str.Cicoarei; - Poliție Locală -post sezonier;

 • 4. Zona „Cicoarei” -str. Cicoarei-cartier Dallas;

 • 5. Zona „Dallas” - str. Cicoarei-Râu Bahlui-Punte MC Duck-RAJAC-Poligon TIR.


Dispozitivul de ordine și siguranță publică este format din polițiștii din cadrul Secției de Poliție, care acționează în patrule independente, sub coordonarea șefului structurii de ordine publică.

Itinerariile de patrulare vor fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 3 pct.3 din O.M.A.I. nr. 92/2011, de către șeful Secției de Poliție Urbană nr.1.

Misiuni executate în comun (când situația o impune, prin solicitarea scrisă sau verbală adresată Conducerii Poliției Locale Iași, pentru repartizarea polițiștilor locali):

 • - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni privind asigurarea ordinii și liniștii publice, cu ocazia unor mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - Organizarea de acțiuni comune în zonele de interes operativ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică.

 • - Participarea, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - Participarea, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - Participarea conform competențelor legale, la misiuni de asigurare a fluenței traficului rutier, cu ocazia activităților cultural-artistice și sportive, mitingurilor, marșurilor, activităților de pichetare, comerciale promoționale și altele de această natură, care se desfășoară în municipiul Iași și implică aglomerări de persoane;

 • - Acțiuni comune pe raza municpiului Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice în zonele în care s-au produs sau există pericol de producere a unor incendii, explozii sau alte situații de urgență, ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora;

 • - Sprijinirea unităților teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • - Acordăarea de sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • - Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, a pazei locului acestor accidente și luarea primelor măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

Misiuni executate de efectivele proprii de poliție locală (prin Serviciul 1 Poliție Locală):

 • - Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele cu trafic pietonal intens;

 • - Menținerea ordinii publice în parcuri și piețe (Parcul Voievozilor, Piața A.C.B.);

 • - Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost și încredințarea acestora Direcției de Asistență Comunitară Iași;

 • - Aplicarea de contravenții, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și sesizarea S.C. SALUBRIS S.A. pentru capturarea acestora;

 • - Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin Legea nr. 61/1991 rep. și H.C.L. Iași;

 • - Asigurarea fluidizării circulației pe drumurile publice și constatarea contravențiilor pentru încălcarea normelor legale privind staționarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis și oprirea;

 • - Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • - Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public;

 • - Controlul respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare și transport a deșeurilor menajere;

 • - Verificarea igienizării malurilor, albiilor, cuvetelor cursurilor de apă;

 • - Verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces, a zonelor verzi și rigolelor;

 • - Verificarea ridicării deșeurilor menajere în conformitate cu graficele stabilite de S.C. SALUBRIS SA.;

 • - Verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și al activităților comerciale;

 • - Verificarea legalității activităților de comercializare a produselor și țigărilor în piețele agroalimentare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor;

 • - Verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • - Identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public;

 • - Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

 • - Aplicarea legislației specifică privind evidența persoanelor în zona de responsabilitate.

SECȚIA a II-a POLIȚIE

Teritoriul secției este împărțit în 4 sectoare de siguranță publică, cu 25 de zone de patrulare, după cum urmează:

SECTORI-COPOU

Delimitare - str. Păcurari - str. Petru Poni - str. T. Cozma - Sos Muntenimii : Bd. Independentei - str. N Bălcescu - str. Sărăriei - Sos Ștefan cel Mare - str. Scăricica - Str. Rampei - Bd. C.A. Rosetti - str. Iepurilor- str. Podgoriilor - Al M. Sadoveanu - str. Dealul Zorilor. Sectorul a fost împărțit în 9 zone de patrulare:

 • 1. Zona „Grădina Botanică” - str. Fagului - str. Dr.Vicol - bd. Carol I - Aleea M. Sadoveanu - șos. Munteni - str. Friederick;

 • 2. Zona „Costăchescu”- bd. Carol I - str. M. Costăchescu - șos. Sărăriei - șos. Ștefan cel Mare și Sfânt - str. Petre Andrei - str. Lt. Stoicescu;

 • 3. Zona 3 „Ștefan cel Mare”- Al. M. Sadoveanu - str. Gr. Ghica Vodă - str. Lt. Stoicescu -str. Petre Andrei - șos. Ștefan cel Mare și Sfânt - șos. Sărăriei - str. Sărăriei - str. Mărășești - str. Plevnei - str. B. Delavrancea - stradela Cîrlig;

 • 4. Zona „Parcul Copou”- str. Șipoțel - str. Belvedere - str. T. Cozma - str. Văscăuțeanu - Al. Copou - bd. Carol I - str. Dr. Vicol - str. Fagului ;

 • 5. Zona „Codrescu”- bd. Carol I - str. G. Berthelot - str. Lascăr Catargi - str. Sărăriei - str. M. Costăchescu;

 • 6. Zona „Scăricica” - str. Sărăriei - str. Scăricica - str. Râpei - bd. C.A. Rosetti - str. Cîrlig -str. B. Delavrancea - str. Plevnei - str. Mărășești;

 • 7. Zona „Garabet Ibrăileanu”- str. Păcurari - bd. Carol I - Al. Copou - str. Văscăuțeanu - str. Toma Cozma - str. Belvedere - str. Șipoțel - str. Petru Poni;

 • 8. Zona „Casa Studenților”- bd. Carol I - bd. Independenței - str. N. Bălcescu - str. V. Conta - str. L. Catargi - str. G. Berthelot - Poliție Locală - post permanent;

 • 9. Zona 9 „Lascăr Catargi” str. L. Catargi - str. V. Conta - str. N. Bălcescu - str. Sărărie.


SECTOR II - GARĂ

Delimitare - Str. Silvestru - str. Săulescu - str. Horia - str. Gavril Muzicescu - str. Păcurari -

str. O Bancilă - Linie - Bd. CFR. Sectorul a fost împărțit în 4 zone de patrulare:

 • 1. Zona „Petru Movilă”- str. Gării - rond Gară - C.F.R. - stradela Silvestru - str. Săulescu -str. Horia - str. Gîndu - str. Arcu ;

 • 2. Zona „Gară”- str. Bacinschi - CF - rond Gară - str. Gării - str. Arcu - str. G. Muzicescu -str. Ghe. Lazăr - str. Florilor - str. Buzescu Preda - șos. Arcu;

 • 3. Zona „Cișmeaua Păcurari”- șos. Arcu - str. B. Preda - str. Florilor - str. Ghe. Lazăr - str Păcurari - str. O. Băncilă;

 • 4. Zona „Billa”- str. O. Băncilă - CF - str. Bacinschi - șos. Arcu.SECTOR III - CANTA

Delimitare - Str. O Bancilă - str. Păcurari - Șos. Păcurari -str. Moara de Foc - str. Canta Sectorul a fost împărțit în 5 zone de patrulare:

 • 1. Zona „Moara de Foc”- șos. Moara de Foc - str. Rampei - CF - str. O. Băncilă - str. Păcurari - Fundătura Muntenimii;

 • 2. Zona „Canta I”- str. Serg. Gr. Ioan - str. Canta - șos. Moara de Foc - str. Rampei - CF;

 • 3. Zona „Canta II”- str. Canta - str. Luca Arbore - str. Serg. Gr. Ioan ;

 • 4. Zona „Abba”- str-dela Canta - str. Canta - fnd. Muntenimii - șos. Păcurari ;

 • 5. Zona „Elena Cuza”- șos. Păcurari - str. Canta - str-dela Canta.

SECTOR IV- PĂCURARI

Delimitare - str. Păcurari - Sos Păcurari - Str. Petru Poni - str. Vântului - str. Popăuți -Cimitirul Sf. Treime - Cimitirul Evreiesc - Str. Muntenimii - str. Păcureț - Str. Moara de Vânt - Sos Rediu Tătar .Sectorul a fost împărțit în 7 zone de patrulare:

 • 1. Zona „Nicolau”- Fnd. Muntenimii - str. T. Cozma - str. P. Poni - str. Păcurari;

 • 2. Zona „Ion Roată”- str. T. Cozma - str. Șipoțel - str. Fagului - str. Friederick -șos. Munteni - str. Cazărmilor;

 • 3. Zona „Munca Invalizilor” - str. Flondor Iancu - Al. Cimitirul Evreiesc - șos. Păcurari -fnd. Muntenimii - str. Munteni - str. Transilvaniei - str. Bucovinei;

 • 4. Zona „Crucea Roșie” - str. Flondor Iancu - str. Bucovinei - str. Transilvaniei - șos. Munteni;

 • 5. Zona „Gama”- șos. Rediu - șos. Păcurari - Al. Cimitirul Evreiesc - str. Flondor Iancu;

 • 6. Zona „Păcureț” - str. Crizantemelor - șos. Păcurari - șos. Rediu;

 • 7. Zona „Culianu”- str. Prof. I Culianu - șos. Păcurari - str. Crizantemelor.

Zona „Copou I” cuprinzând următoarele obiective:

 • - Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T. Popa”;

 • - Casa de Cultură a Studenților;

 • - Biblioteca Centrală Universitară;

 • - Universitatea “Al. I. Cuza”;

 • - Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”;

 • - Complex Studențesc “T. Maiorescu”;

 • - Complex Studențesc “Codrescu”.

 • 4. Zona „Copou II” cuprinzând următoarele obiective:

 • - Căminele “1 Mai" str. Sărărie;

 • - Căminele “ 1 Decembrie 1918” - str. Petre Andrei;

 • - corpurile de clădiri ale Universității de Arte de pe str. Sărărie;

 • - Complex Studențesc “Târgușor Copou” - str. Stoicescu;

 • - Complex Studențesc “Agronomie” - Al. M. Sadoveanu;

 • - Universitatea Agronomică și de Medicină Veterinară ;

 • - Grădina Botanică Iași .

Dispozitivul de ordine și siguranță publică este format din polițiștii din cadrul Secției de Poliție care acționează în patrule independente, sub coordonarea șefului structurii de Ordine Publică.

Itinerariile de patrulare vor fi stabilite, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 92 / 2011 art.

 • 3 pct.3), de către șeful Secției de Poliție Urbane nr.2.

Misiuni executate în comun (când situația o impune prin solicitarea scrisă sau verbalăadresată Conducerii Poliției Locale Iași, pentru repartizarea polițiștilor locali):

 • - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni privind asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia unor mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - Organizarea de acțiuni comune în zonele de interes operativ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică.

 • - Participarea, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - Participarea, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, la acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni de asigurare a fluenței traficului rutier, cu ocazia activităților cultural-artistice și sportive, mitingurilor, marșurilor, activităților de pichetare, comerciale promoționale și altele de această natură, care se desfășoară în municipiul Iași și implică aglomerări de persoane;

 • - Acțiuni comune pe raza municpiului Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice în zonele în care s-au produs sau există pericol de producere a unor incendii, explozii sau alte situații de urgență, ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora;

 • - Sprijinirea unităților teritoriale ale Poliției Române, în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • - Acordarea de sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române, în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • - Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și luarea primelor măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

Misiuni executate de efectivele proprii de poliție locală (prin Serviciul 2 Poliție Locală):

 • - Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele cu trafic pietonal intens;

 • - Menținerea ordinii publice în parcuri și piețe (Parcul Expoziției, Parc Copou,Piața Păcurari);

 • - Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost și încredințarea acestora Direcției de Asistență Comunitară Iași;

 • - Aplicarea de contravenții, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și sesizarea S.C. SALUBRIS S.A. pentru capturarea acestora;

 • - Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin Legea nr. 61/1991 rep. și H.C.L. Iași;

 • - Asigurarea fluidizării circulației pe drumurile publice și constatarea contravențiilor pentru încălcarea normelor legale privind staționarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis și oprirea;

 • - Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • - Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public;

 • - Controlul respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare și transport a deșeurilor menajere;

 • - Verificarea igienizării malurilor, albiilor, cuvetelor cursurilor de apă;

 • - Verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces, a zonelor verzi și rigolelor;

 • - Verificarea ridicării deșeurilor menajere în conformitate cu graficele stabilite de S.C. SALUBRIS S.A.;

 • - Verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și al activităților comerciale;

 • - Verificarea legalității activităților de comercializare a produselor și țigărilor în piețele agroalimentare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor;

 • - Verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • - Identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public;

 • - Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

 • - Aplică legislația specifică privind evidența persoanelor în zona de responsabilitate.

 • 3. SECȚIA a IlI-a POLIȚIE

Teritoriul secției este împărțit în 4 sectoare de siguranță publică, cu 25 de zone de patrulare, după cum urmează:

SECTORUL I “PIAȚA UNIRII “

Delimitare: b-dul Independenței - str.N.Bălcescu - str.Sărărie - str.E.Doamna - str.C.Negri - b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt - str.col.Langa - str.Crișan - str.Horia - str.Gându - str.Musiicescu. Sectorul a fost împărțit în 5 zone de patrulare:

 • 1. Zona „Piața Unirii” - Independenței-V.Alecsandri- G.Musicescu- Gându-Săulescu-Horia-14 Dec.1989 - Poliție Locală - post permanent;

 • 2. Zona „Bolta Rece”- Sărărie-N.Bălcescu- Independenței ;

 • 3. Zona „Tg. Cucu” Independenței-V.Stroescu-Armeană-Cuza Vodă -C.Negri-E.Doamna ;

 • 4. Zona „Ștefan cel Mare” - Șt.cel Mare-Crișan-Col. Langa -C.Negri - Armeană - Cuza Vodă - I.C.Brătianu - Horia- Poliție Locală - post permanent;

 • 5. Zona „Cuza Vodă” -V.Alecsandri -14 Dec.1989- Șt.cel Mare-Independenței -I.C.Brătianu-V.Stroescu.

SECTORUL II “MOLDOVA“

Delimitare: str.Horia - str.Mitropoliei - str.col.Langa - b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt -str.C.Negri - str.E.Doamna - str.Smârdan - str.Prof.A.Șesan - str.Splai Bahlui Mal Stâng (din Podul Roș Pînă în Podul de Piatră) - str.Silvestru - str-la Silvestru. Sectorul a fost împărțit în 5 zone de patrulare:

 • 1. Zona „Moldova” - A.Panu-C.Negri-Bărboi-E.Doamna-Gr.Ureche-Sf.Lazăr;

 • 2. Zona „Ghica Vodă” - Ghica Vodă-E.Doamna -C.Negri-Ștefan cel Mare - Gr.Ureche;

 • 3. Zona „Uzinei” - Crișan-Col.Langa-Săulescu-Silvestru -Splai Bahlui-Ipsilanti-Sf.Andrei;

 • 4. Zona „Sfântu Andrei” - Ipsilanti-Sf.Andrei-col.Langa- Palat-Spai Bahlui ;

 • 5. Zona „Sf. Lazăr” - Palat- Splai Bahlui- Sf.Lazăr -Uranus - Smârdan.SECTORUL III - “PODUL ROȘ “

Delimitare: str.Splai Bahlui Mal Drept - Rond Podul Roș - str.Nicolina - Bazarul Iași -B-dul N.Iorga - calea ferată de la Pasajul Galata la Podul C.F.R de peste Bahlui.

Sectorul a fost împărțit în 5 zone de patrulare:

 • 1. Zona „Podul Roș” - Nicolina-Al.Nicolina-Al.Rozelor-Al.Socola-Socola-Țuțora- N.Iorga;

 • 2. Zona „Podul de Piatră” - Șos.Națională -Cantemir Decebal-N.Iorga ;

 • 3. Zona „Cantemir” - Cantemir-N.Iorga-Al.Decebal-Al.Rozelor-Nicolina;

 • 4. Zona „Romană” - Decebal - Romană - Dacia-Ion Neculce - N.Iorga -Cantemir;

 • 5. Zona „Pod Decebal” - Cantemir -Șos.Națională -Al.Decebal -Nicolina.


SECTORUL IV “COTNARI “

Delimitare : str.Nicolina - B-dul N.Iorga - B-dul Primăverii - B-dul Calea Chișinăului -B-dul T.Vladimirescu - str.Smârdan - str.Prof.A.Șesan - Rond Podul Roș.

Sectorul a fost împărțit în 5 zone de patrulare:

 • 1. Zona„Bucșinescu” - Icoanei - Barbu Lăutaru - Smârdan - Mangeron T. Vladimirescu;

 • 2. Zona „Zimbrului” - Uranus -Barbu Lăutaru- Icoanei-Mangeron -Smîrdan;

 • 3. Zona „Avram lancu” - Splai Bahlui (dr.)-Țuțora - Socola;

 • 4. Zona „Splai Bahlui” - Splai Bahlui -Primăverii -Calea Chișinăului-T.Vladimirescu ;

 • 5. Zona „Cotnari” - Țuțora -Socola - N.Iorga.

Zona „Dimitrie Mangeron”, cuprinzând următoarele obiective:- toate corpurile de clădiri de pe B-dul D. Mangeron, de la B-dul Tudor Vladimirescu, până în Podu Roș, aparținând Universității Tehnice "Gh. Asachi".

Dispozitivul de ordine și siguranță publică este format din polițiștii din cadrul Secției de Poliție care acționează în patrule independente, sub coordonarea sefului structurii de Ordine Publică.

Itinerariile de patrulare vor fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 3 pct.3 din O.M.A.I. nr. 92 /2011, de către șeful Secției de Poliție Urbană nr.3.

Misiuni executate în comun (când situația o impune prin solicitarea scrisă sau verbală, adresată către Conducerea Poliției Locale Iași, pentru repartizarea polițiștilor locali):

 • - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni privind asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia unor mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - Organizarea de acțiuni comune în zonele de interes operativ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică.

 • - Participarea, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - Participarea, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - Participarea conform competențelor legale, la misiuni de asigurare a fluenței traficului rutier, cu ocazia activităților cultural-artistice și sportive, mitingurilor, marșurilor, activităților de pichetare, comerciale promoționale și altele de această natură, care se desfășoară în municipiul Iași și implică aglomerări de persoane;

 • - Acțiuni comune pe raza municpiului Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice în zonele în care s-au produs sau există pericol de producere a unor incendii, explozii sau alte situații de urgență, ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora;

 • - Sprijinirea unităților teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • - Acordarea de sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • - Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și luarea primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară.

Misiuni executate de efectivele proprii de poliție locală (prin Serviciul 3 Poliție Locală):

 • - Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele cu trafic pietonal intens;

 • - Menținerea ordinii publice în parcuri și piețe (Parcul Teatrul Național, Piața Independenței, Piața Hala Centrală);

 • - Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost și încredințarea acestora Direcției de Asistență Comunitară Iași;

 • - Aplicarea de contravenții, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și sesizarea S.C. SALUBRIS S.A. pentru capturarea acestora;

 • - Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin Legea nr. 61/1991 rep. și H.C.L. Iași;

 • - Asigurarea fluidizării circulației pe drumurile publice și constatarea contravențiilor pentru încălcarea normelor legale privind staționarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis și oprirea;

 • - Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • - Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public;

 • - Controlul respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare și transport a deșeurilor menajere;

 • - Verificarea igienizării malurilor, albiilor, cuvetelor cursurilor de apă;

 • - Verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces, a zonelor verzi și rigolelor;

 • - Verificarea ridicării deșeurilor menajere în conformitate cu graficele stabilite de S.C. SALUBRIS SA;

 • - Verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și al activităților comerciale;

 • - Verificarea legalității activităților de comercializare a produselor și țigărilor în piețele agroalimentare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor;

 • - Verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • - Identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public;

 • - Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

 • - Aplicarea legislației specifică privind evidența persoanelor în zona de responsabilitate.

 • 4. SECȚIA a IV-a POLIȚIE

Teritoriul secției este împărțit în 4 sectoare de siguranță publică, cu 23 de zone de patrulare, după cum urmează:

SECTORUL I „METALURGIE-AVIAȚIE”-

Delimitare: intersecția Bucșinescu - Str. V. Lupu (până la intersecția Doi Băieți) -str.A.Vlaicu - str.Holboca - str.Aeroportului - Bd. T.Vladimirescu - Calea Chișinăului (până la Bariera Tomești). Sectorul este împărțit în 5 (cinci) zone de patrulare, după cum urmează:

 • 1. Zona „Metalurgie” - str. Ciurchi, b-dul Chimiei, str. V.Lupu,str. Mihai Voda Viteazul;

 • 2. Zona „Stradela Grădinari” - str. Aurel Vlaicu, str. V.Lupu, b-dul Chimiei, str. Sf. Ioan;

 • 3. Zona „Aviație I” str. A.Vlaicu, Șoseaua lași-Ungheni, str. Aviație, str.Holboca;

 • 4. Zona „Aviație II” - str.Aviație, str. Aeroportului, str. Marginei;

 • 5. Zona „Campus Studențesc”- str. Mihai Vodă Viteazul, str. Ciurchi, bloc Q1.SECTORUL II „CIURCHI-OANCEA”

Delimitare: str.Bucșinescu- str.Ciurchi (până la intersecția „Doi Baieți) -str.V.Lupu (de la intersecția „Doi Băieți la intersecția Bucșinescu). Sectorul este împărțit în 4 zone de patrulare:

 • 1. Zona „Ciurchi II”- str. Ciurchi, str. V.Lupu, Complex Ciurchi, Magazin Flora;

 • 2. Zona „Ciurchi I”Complex Ciurchi, Magazin Flora, str. Han Tatar, str. V.Lupu;

 • 3. Zona „Oancea”- str. Han Tatar, str. V.Lupu, str. Oancea, str. Ciurchi;

 • 4. Zona „Delfini-Ciornei”-str. V.Lupu, str. Oancea, str. Ciurchi, B-dul Tudor Vladimirescu.

Delimitare: - str.Aeroportului - str.Holboca - str.A.Vlaicu (până la intersecția „Doi Băieți”) -str.V.Lupu - intersecția Bucșinescu - str.Nicorita - str.Călărași -str. Emil Racoviță - str.Sp.Pașcanu.

Sectorul este împărțit în 6 zone de patrulare, după cum urmează:

 • 1. Zona „Neurochirurgie”- str. V.Lupu, str. Stejar, str. Dr. Savini, str. Ateneului;

 • 2. Zona „Piața Chirilă”- str. Ateneului, str. Eternitate, str. Călărași, str. Tătărași, str. I.Creangă;

 • 3. Zona „Ion Creangă”- str. Dr. Savini ,str. V.Lupu, str. Stejar, str. Fântânilor;

 • 4. Zona „N. Rojniță”- str. Ateneului, str. Nicorita, str. Ion Creangă, str. Tătărași, str. V.Lupu;

 • 5. Zona „Ciric-Stejar”- str.Stejar, str.Fântânilor, Varianta Veneția, Cimitir Eternitate;

 • 6. Zona „Spital Pașcanu”- Cimitir Eternitate, str. Spital Pașcanu, str. Racoviță, str. Eternitate.

SECTORUL IV „PODUL DE FIER-SĂRĂRIE”

Delimitare: - str.Sp.Pașcanu - str.E.Racoviță - str.Călărași - str.Nicorita - intersecția Bucsinescu - str.El.Doamna -intersectie Tg.Cucu -str.Sarariei (pana la nr. 100) -str.Scaricica -str.Rapei. Sectorul este împărțit în 8 zone de patrulare, după cum urmează:

 • 1. Zona „Tg. Cucu”- str. Cucu, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Elena Doamna , str. Pădurii;

 • 2. Zona „Elena Doamna”- str. Elena Doamna , str. Pădurii, str. Tătărași, str. Nicorita;

 • 3. Zona „Podul de Fier”- str. Pădurii, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Eternitate, str. Călărași;

 • 4. Zona „Cimitirul Sf. Petru și Pavel”- str. Spital Pașcanu, str. Moara de Vânt, zona de agrement Ciric;

 • 5. Zona „Rufeni-Vântu”- str. Moara de Vânt, b-dul C.A. Rosetti, str. I. Mironescu, str. Brandușa;

 • 6. Zona „Roșcani-Hotin”- str.Cucu, str. Albinet, str. Sărărie, B-dul C.A. Rosetti, str. Brandușa, str. Timpului;

 • 7. Zona „Albineț-Savescu”- str. Albineț, str. Sărărie, str. Cherchez, b-dul C.A. Rosetti, str. Timpului, str. Brandusa;

 • 8. Zona „Țicăul de Jos”- str. Sărărie,str. Cerchez, Șoseaua Albinet, b-dul C.A. Rosetti.Zona „Campus Tudor Vladimirescu” cuprinzând următoarele obiective: Complex Studențesc „ Tudor Vladimirescu” și complexul Comercial Iulius Mall.

Dispozitivul de ordine și siguranță publică este format din polițiștii din cadrul Secției de Poliție care acționează în patrule independente, sub coordonarea șefului structurii de Ordine Publică.

Itinerariile de patrulare vor fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 3 pct.3 din O.M.A.I. nr. 92/2011, de către șeful Secției de Poliție Urbană nr.4.

Misiuni executate în comun (când situația o impune prin solicitarea scrisă sau verbală, adresată către Conducerea Poliției Locale Iași, pentru repartizarea polițiștilor locali):

 • - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni privind asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia unor mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - Organizarea de acțiuni comune în zonele de interes operativ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică.

 • - Participarea, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - Participarea, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - Participarea conform competențelor legale, la misiuni de asigurare a fluenței traficului rutier, cu ocazia activităților cultural-artistice și sportive, mitingurilor, marșurilor, activităților de pichetare, comerciale promoționale și altele de această natură, care se desfășoară în municipiul Iași și implică aglomerări de persoane;

 • - Acțiuni comune pe raza municpiului Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice în zonele în care s-au produs sau există pericol de producere a unor incendii, explozii sau alte situații de urgență, ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora;

 • - Sprijinirea unităților teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • - Acordarea de sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • - Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, a pazei locului acestor accidente și luarea primelor măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

Misiuni executate de efectivele proprii de poliție locală (prin Serviciul 4 Poliție Locală):

 • - Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele cu trafic pietonal intens;

 • - Menținerea ordinii publice în parcuri și piețe (Parcul Ciurchi, Zona de agrement CIRIC Piața Chirilă, Piața Doi Băieți);

 • - Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost și încredințarea acestora Direcției de Asistență Comunitară Iași;

 • - Aplicarea de contravenții, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și sesizarea S.C. SALUBRIS S.A. pentru capturarea acestora;

 • - Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin Legea nr. 61/1991 rep. și H.C.L. Iași;

 • - Asigurarea fluidizării circulației pe drumurile publice și constatarea contravențiilor pentru încălcarea normelor legale privind staționarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis și oprirea;

 • - Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • - Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public;

 • - Controlul respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare și transport a deșeurilor menajere;

 • - Verificarea igienizării malurilor, albiilor, cuvetelor cursurilor de apă;

 • - Verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces, a zonelor verzi și rigolelor;

 • - Verificarea ridicării deșeurilor menajere în conformitate cu graficele stabilite de S.C. SALUBRIS S.A;

 • - Verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și al activităților comerciale;

 • - Verificarea legalității activităților de comercializare a produselor și țigărilor în piețele agroalimentare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor;

 • - Verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare;

 • - Identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public;

 • - Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

 • - Aplică legislația specifică privind evidența persoanelor în zona de responsabilitate.

 • 5. SECȚIA a V-a POLIȚIE

Teritoriul secției este împărțit în patru sectoare de siguranță publică cu 19 de zone de patrulare, după cum urmează:

SECTOR I „BUCIUM”

Delimitare: Str. Trei Fântâni până la intersecția cu Șos. Iași - Tomești (inclusiv parc auto IVECO), cartier Bucium până la limitele cu sat Vlădiceni, comuna Tomești; sat Păun, comuna Bârnova; sat Pietrărie, comuna Bârnova; sat Bârnova, comuna Bârnova; sat Vișani, comuna Bârnova, până la intersecția sos. Bucium cu B-dul Poitiers.

Sectorul este împărțit în 3 zone de patrulare, după cum urmează:

 • 1. Zona “Șoseaua Bucium” - Șos.Bucium-Hanul“Trei Sarmale”- B-dul. Poitiers șos Bârnova;

 • 2. Zona „Plopii fără soț”- Str. Plopii fără Soț - Str. Șt. O. Iosif - Str. Dealul Bucium;

 • 3. Zona Șos. Bârnova” - șos. Bârnova limită cu sat Bârnova.

SECTOR II - FRUMOASA

Delimitare: Bdul Poitiers de la intersecția cu Șos. Bucium până la pasarela CUG, satele Hlincea și Doi Peri, comuna Ciurea, râul Nicolina mal drept, calea ferată Iași - București, pasarela pietonală dintre cartierul Frumoasa și Str. Cronicar Mustea, Str. Cronicar Mustea nr. fără soț, Str. Bucium nr. cu soț, până la intersecția cu str. M. Sturdza, Str. M. Sturdza până la calea ferată Iași -Ungheni.

Sectorul este împărțit în 5 zone de patrulare, după cum urmează:

 • 1. Zona “Dimineții” - Str.Cetățuia, linia ferata in spatele bisericii Frumoasa, str.Neptun și Str.Dimineții (pe ambele părti);

 • 2. Zona “Cetățuia” - B-dul Poitiers, aleea de acces catre Manastirea Cetațuia, limită cu str. Manta Rosie;

 • 3. Zona „Manta Roșie” - bld- Poitiers - str. Cazangiilor - str. Manta Roșie;

 • 4. Zona „Plantelor” - B-dul Poitiers, str. Cetățuia, stradela Cetățuia și str. Plantelor;

 • 5. Zona „Grăniceri” - B-dul Poitiers, str. Grăniceri, str. Dimineții (in spatele blocurilor).

SECTOR III „ NICOLINA II

Delimitare: Râul Nicolina mal drept de la podul ce face legătura între Cartier Nicolina II și Piața Sudului, până la intersecție cu Șos. Nicolina, str. Carpați, str. Libertății, str. M. Varlaam nr. fără soț de la SC NICOLINA SA (inclusiv) până la intersecție cu B-dul N. lorga, B-dul N. lorga nr. cu soț de la intersecția sus amintită până la pasaj auto subteran ce face legătura cu cartier Galata.

Sectorul este împărțit în 3 zone de patrulare, după cum urmează:

 • 1. Zona “Carpați” Str. Carpați - Str. Lacului - Str. Pompieri - Str. Libertății - Al. Nicolina - Str. Mașinii;

 • 2. Zona “Clopotari” Str. Frumoasa - Str. Clopotari - Str. Prof. Inculeț - Str. Oțelari;

 • 3. Zona “Măgurii” Str. Izvor - Str. Frumoasa - Str. Libertății - Str. Măgurii - Str. Olari -Str. Ovidiu.

SECTORIV „BULARGA

Delimitare: Bdul N. lorga nr. cu soț de la intersecția cu str. M. Varlaam, str. Primăverii nr. cu soț până la intersecție cu str. Calea Chișinăului, Calea Chișinăului nr. cu soț, până la intersecție cu str. Trei Fântâni, str. M. Varlaam nr. cu soț de la intersecția cu Bdul N. Iorga, până la intersecția cu str. Cronicar Mustea, str. Bucium nr. cu soț de la intersecție cu str. M. Sturdza, până la intersecție cu str. Calea Chișinăului. Sectorul este împărțit în 8 zone de patrulare, după cum urmează:

 • 1. Zona “Bularga” Str. Bucium - Al. O. Teodoreanu ;

 • 2. Zona “Zona Școlară” - Str. Cronicar Mustea (inclusiv partea stanga pana la SC TAMAZ SA), str. 13 Decembrie, str. Mitropolit Veniamin Costache, B-dul Socola (pe ambele laturi), str. Arapului, str. Voinicilor (pe ambele parti), str. Bucium. - Poliție Locală - post permanent;

 • 3. Zona “Piața Nicolina” - Str. M. Varlaam - B-dul N. lorga -B-dul Socola - str. DucaVoda -Poliție Locală - 07.00 - 19.00;

 • 4. Zona „Baza 3” - Str. Bucium, Al. O. Teodoreanu, str. Islaz, Calea Chisinaului (partea dreapta).

 • 5. Zona „Cămine Socola” - Str. Voinicilor, str. Arapului, B-dul Socola (fara unitatile de invatamant), str. Bularga, str. Vladiceni, str. Bucium ;

 • 6. Zona „Mihail Sturza” - B-dul Socola, str. Bucium, str. Mihail Sturdza;

 • 7. Zona „Mitropolit Varlaam” - B-dul Socola, str. Veniamin Costache, str. Mitropolit Varlaam, str. Duca-Vodă ;

 • 8. Zona „Nicolae Iorga” - Str. M. Varlaam, str. Albinei, b-dul N. Iorga.

Dispozitivul de ordine și siguranță publică este format din polițiștii din cadrul Secției de Poliție care acționează în patrule independente, sub coordonarea șefului structurii de Ordine Publică.

Itinerariile de patrulare vor fi stabilite, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 92 / 2011 art.

3 pct.3), de către șeful Secției de Poliție Urbane nr.5.

Misiuni executate în comun (când situația o impune prin solicitarea scrisă sau verbală, către Poliția Locală Iași pentru repartizarea polițiștilor locali):

 • - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni privind asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia unor mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - Organizarea de acțiuni comune în zonele de interes operativ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică;

 • - Participarea, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - Participarea, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - Participarea conform competențelor legale, la misiuni de asigurare a fluenței traficului rutier, cu ocazia activităților cultural-artistice și sportive, mitingurilor, marșurilor, activităților de pichetare, comerciale promoționale și altele de această natură, care se desfășoară în municipiul Iași și implică aglomerări de persoane;

 • - Acțiuni comune pe raza municpiului Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice în zonele în care s-au produs sau există pericol de producere a unor incendii, explozii sau alte situații de urgență, ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora;

 • - Sprijinirea unităților teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • - Acordarea de sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • - Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, a pazei locului acestor accidente și luarea primelor măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

Misiuni executate de efectivele proprii de poliție locală (prin Serviciul 5 Poliție Locală):

 • - Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele cu trafic pietonal intens;

 • - Menținerea ordinii publice în parcuri și piețe (cele din zona de responsabilitate);

 • - Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost și încredințarea acestora Direcției de Asistență Comunitară Iași;

 • - Aplicarea de contravenții, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și sesizarea S.C. SALUBRIS S.A. pentru capturarea acestora;

 • - Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin Legea nr. 61/1991 rep. și H.C.L. Iași;

 • - Asigurarea fluidizării circulației pe drumurile publice și constatarea contravențiilor pentru încălcarea normelor legale privind staționarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis și oprirea;

 • - Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • - Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public;

 • - Controlul respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare și transport a deșeurilor menajere;

 • - Verificarea igienizării malurilor, albiilor, cuvetelor cursurilor de apă;

 • - Verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces, a zonelor verzi și rigolelor;

 • - Verificarea ridicării deșeurilor menajere în conformitate cu graficele stabilite de S.C. SALUBRIS S.A;

 • - Verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și al activităților comerciale;

 • - Verificarea legalității activităților de comercializare a produselor și țigărilor în piețele agroalimentare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor;

 • - Verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • - Identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public;

 • - Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

 • - Aplicarea legislației specifică privind evidența persoanelor în zona de responsabilitate.

 • 6. SECȚIA a Vl-a POLIȚIE

Teritoriul secției este împărțit în 4 sectoare de siguranță publică, cu 20 de zone de patrulare, după cum urmează:

SECTOR I „HLINCEA”

Delimitare: Șos. Nicolina nr. fără soț de la intersecție cu râul Nicolina până la limita cu com. Ciurea, râul Nicolina de la intersecție cu șos. Nicolina până la bulevardul Poitiers, bulevardul Poitiers de la intersecție cu râul Nicolina până la intersecție cu șos. lași-Ciurea, șos. lași-Ciurea de la intersecție cu bulevardul Poitiers până la limita cu com. Ciurea.

Sectorul este împărțit în 6 zone de patrulare, după cum urmează:

 • 1. Zona “Inculeț”- Șos. Nicolina, numere impare de la intersecția cu Str. Răzoarelor până la intersecția cu Str.Gloriei, Str. Gloriei, Str.Prof. I.Inculeț, Str.Oțeloari, Str.Răzoarelor;

 • 2. Zona “Piața C.U.G.” - Șos. Nicolina, de la intersecție cu bulevardul Poitiers până la intersecție cu str. Răzoarelor, str. Răzoarelor, str. Libertății până la podul peste râul Nicolina ,bulevardul Poitiers până la râul Nicolina - Poliție Locală - 07.00 - 19.00 (Piața CUG);

 • 3. Zona “Hlincea I” - Șos. Nicolina, numere fără soț de la Blocul 986B până la Rond Nou CUG,Str. Hlincea;

 • 4. Zona “Hlincea II” - Șos. Nicolina, de la blocul 986 A până la Bulevardul Poitiers, râul Nicolina de la bulevardul Poitiers până la intrarea în com. Ciurea, gardul despărțitor al S.C. Fortus S.A. Iași până la intersecție cu râul Nicolina;

 • 5. Zona “Hlincea III” - șos. Nicolina de la rond nou C.U.G. până la limita comunei Ciurea, râul Nicolina până la gardul Fortus, gardul Fortus, până la rond nou C.U.G.;

 • 6. Zona “Hipodrom” - b-dul Poitiers de la intersecție cu râul Nicolina până la intersecție cu șos. Iași Ciurea, șos. Iași - Ciurea, până la limita comunei Ciurea, râul Nicolina de la intersecție cu b-dul Poitiers, până la limita comunei Ciurea.

SECTOR II „TUDOR NECULAI”

Delimitare: Șos. Nicolina numere cu soț de la intersecție cu aleea Tudor Neculai (rond nou CUG) până la intersecție cu str. Tudor Neculai, str. Tudor Neculai numere fără soț, șos. lași-Voinești numere fără soț până la limita cu com. Miroslava, str. Valea Adâncă. Sectorul este împărțit în 5 zone de patrulare, după cum urmează:

 • 1. Zona “Valea Adâncă” Șos. Nicolina, numere pare de la blocul 991 A până la intersecția cu Aleea Tudor Neculai, Aleea Tudor Neculai, de la intersecția cu Șoseaua Nicolina până la blocul 1015.

 • 2. Zona “Tudor Neculai II” Șos. Nicolina, numere cu soț de la Blocul 907 până la intersecțiea cu Str. Miroslava, Str. Miroslava, Al. Tudor Neculai până la Blocul 989A.

 • 3. Zona “Tudor Neculai I”- Șos. Nicolina, numere cu soț de la intersecția cu Str.Miroslava până la intersecția cu Șos Tudor Neculai Șos. Tudor Neculai de la Belvedere până la intersecția cu Str. Miroslava, Str. Miroslava.

 • 4. Zona “Strugurilor” -Str. Tudor Neculai de la intersecție cu str. Miroslava până la intersecție cu str. Galata, șos. Iași-Voinești până la intersecție cu str. Strugurilor, str. Strugurilor, str. Miroslava de la intersecția cu str. Strugurilor până la str. Tudor Neculai.

 • 5. Zona “Zamfirescu” Aleea Tudor Neculai de la blocul 989 A până la intersecție cu str. Miroslava, str. Miroslava, str. Strugurilor, șos. Iași-Voinești de la intersecția cu str. Strugurilor până la limita cu com. Miroslava.

SECTOR III „NICOLINA I”

Delimitare: Str. Tudor Neculai (numere cu soț), str. Galata ( nr. fără soț), calea Galata (numere fără soț), calea ferată de la calea Galata până la șos. Nicolina. Sectorul este împărțit în 4 zone de patrulare, după cum urmează:

 • 1. Zona “Nicolina I” Șos. Nicolina, de la intersecția cu Str. Bradului până la intersecția cu Str. Egalității, Str. Bradului, Str. Egalității.

 • 2. Zona “Galata” - Str. Bradului nr. cu soț de la râul Nicolina până la calea ferată, calea ferată, Calea Galata nr. fără soț până la podul peste râul Nicolina, râul Nicolina până la intersecție cu str. Bradului

 • 3. Zona “Aluniș” Șoseaua Galata de la nr. 1 la nr. 59, str. Frunzei, str. Arhitect Ioan Berindei de la intersecție cu str. Frunzei până la intersecție cu Șos. Galata.

 • 4. Zona “Berindei” Râul Nicolina de la intersecție cu șos. Nicolina până la str. Frunzei, str. Frunzei, str. Galata, str. Tudor Neculai, șos. Nicolina între str. Tudor Neculai și râul Nicolina.

SECTOR IV „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Delimitare: Calea Galata numere pare, str. Galata numere pare, șos. lași-Voinești numere pare până la intersecție cu str. Podișului, str. Podișului până la limita com. Miroslava, str. Cicoarei numere impare până la limita cu com. Miroslava, râul Nicolina din dreptul imobilului cu nr. 19 de pe str. Cicoarei până la râul Bahlui, râul Bahlui până la calea ferată, calea ferată de la râul Bahlui până la calea Galata. Sectorul este împărțit în 5 zone de patrulare, după cum urmează:

 • 1. Zona “MirceaStr. Cerna, Str. Crișului, Str.Galata, Str.Anton Crihan, Str. Mircea cel Bătrân;

 • 2. Zona “Cerna” Calea Galata de la calea ferată, până la intersecție cu str. Crișului, str. Crișului, str. Cerna, râul Bahlui, calea ferată;

 • 3. Zona “Mănăstirea Galata” Strada Galata nr. pare de la nr. 16 la 66 , de la interecție cu str. Cărămidari până la intersecție cu str. Tudor Neculai, șos. Iași-Voinești nr. pare de la intersecție cu str. Galata până la intersecție cu str. Urcușului, str. Urcușului;

 • 4. Zona “Cicoarei” Strada Galata nr. pare până la intersecție cu str. Cărămidari, str. Urcușului nr. pare, str. Văleni, str. Cicoarei;

 • 5. Zona “Văleni” Str. Văleni, până la limita cu com. Miroslava, str. Podișului, până la limită cu com. Miroslava.

Dispozitivul de ordine și siguranță publică este format din polițiștii din cadrul Secției de Poliție care acționează în patrule independente, sub coordonarea Șefului Structurii de Ordine Publică.

Itinerariile de patrulare vor fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 3 pct.3 din O.M.A.I. nr. 92/2011, de către șeful Secției de Poliție Urbană nr.6.

Misiuni executate în comun (când situația o impune prin solicitarea scrisă sau verbală, adresată către Conducerea Poliției Locale Iași, pentru repartizarea polițiștilor locali):

 • - Participarea, conform competențelor legale, la misiuni privind asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia unor mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - Organizarea de acțiuni comune în zonele de interes operativ, în vederea prevenirii și combaterii faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică.

 • - Participarea, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • - Participarea, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - Participarea conform competențelor legale, la misiuni de asigurare a fluenței traficului rutier, cu ocazia activităților cultural-artistice și sportive, mitingurilor, marșurilor, activităților de pichetare, comerciale promoționale și altele de această natură, care se desfășoară în municipiul Iași și implică aglomerări de persoane;

 • - Acțiuni comune pe raza municpiului Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice în zonele în care s-au produs sau există pericol de producere a unor incendii, explozii sau alte situații de urgență, ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurilor acestora;

 • - Sprijinirea unităților teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • - Acordarea de sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române, în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • - Asigurarea, în cazul accidentelor soldate cu victime, a pazei locului acestor accidente și luarea primelor măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară.

Misiuni executate de efectivele proprii de poliție locală (prin Serviciul 6 Poliție Locală):

 • - Menținerea ordinii și liniștii publice în zonele cu trafic pietonal intens;

 • - Menținerea ordinii publice în parcuri și piețe ( Piața Sudului, Bazar, Talcioc);

 • - Identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost și încredințarea acestora Direcției de Asistență Comunitară Iași;

 • - Aplicarea de contravenții, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și sesizarea S.C. SALUBRIS S.A. pentru capturarea acestora;

 • - Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin Legea nr. 61/1991 rep. și H.C.L. Iași;

 • - Asigurarea fluidizării circulației pe drumurile publice și constatarea contravențiilor pentru încălcarea normelor legale privind staționarea, parcarea autovehiculelor, accesul interzis și oprirea;

 • - Constatarea de contravenții și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • - Aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public;

 • - Controlul respectării prevederilor legale privind condițiile de ridicare și transport a deșeurilor menajere;

 • - Verificarea igienizării malurilor, albiilor, cuvetelor cursurilor de apă;

 • - Verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces, a zonelor verzi și rigolelor;

 • - Verificarea ridicării deșeurilor menajere în conformitate cu graficele stabilite de S.C. SALUBRIS S.A.;

 • - Verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și al activităților comerciale;

 • - Verificarea legalității activităților de comercializare a produselor și țigărilor în piețele agroalimentare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor;

 • - Verificarea respectării prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • - Identificarea mărfurilor și produselor abandonate pe domeniul public;

 • - Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

 • - Aplică legislația specifică privind evidența persoanelor în zona de responsabilitate.

Totodată în atenția Poliției Locale Iași se mai află câteva obiective, care datorită dispersării nu pot fi grupate într-o zonă de siguranță publică și la care intervenția la evenimente se face pe principiul „ cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine:

 • - Universitatea de Arte “George Enescu”, pe raza Secției 3;

 • - Universitatea "Petre Andrei", pe raza Secției 3;

 • - Universitatea “Gh. Zane” , pe raza Secției 5;

 • - Institutul de Studii Europene “Ștefan Lupașcu”, pe raza Secției 3;

 • - Institutul Teologic Romano Catolic, pe raza Secției 2;

 • - Căminul C1(Universitatea de Arte), pe raza Secției 5.

 • 7. BIROUL PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR IAȘI

Activitatea de ordine publică, este asigurată prin efective ale Poliției Municipiului Iași, iar fluidizarea traficului rutier se efectuează cu efective proprii ale poliției locale (conform competențelor legale) sau în sistem integrat cu lucrători din cadrul Biroului rutier al Poliției Municipiului Iași, pe raza următoarelor campusuri universitare:

 • 7.1. Campus ,,Tudor Vladimirescu” (conform schemei anexate la Harta sectorizată a Municipiului Iași);

 • 7.2. Campus ,,Codrescu” (conform schemei anexate la Harta sectorizată a Municipiului Iași);

 • 7.3. Campus ,,Titu Maiorescu” (conform schemei anexate la Harta sectorizată a Municipiului Iași);

 • 7.4. Campus ,,Târgușor-Copou” (conform schemei anexate la Harta sectorizată a Municipiului Iași);

 • 7.5. Campus ,,Agronomie” (conform schemei anexate la Harta sectorizată a Municipiului Iași).

A.2. DISPOZITIVUL DE ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE IAȘI

 • 1. Ordine publică:

Sediul administrativ al Poliției Locale Iași - Str. Bucium, nr. 30, telefon/fax: 0232.231608, 0232.231617, email: politialocalais.@yahoo.com - Director general - Zanfirescu Liviu (conform Organigramei aprobate prin H.C.L. Iași nr. 350 / 15.12.2017 modificată prin H.C.L. Iași nr. 342/2019):

 • > Serviciul 1 Poliție Locală - Șef serviciu, Samoil Florin-Liviu - Tel. 0757.010.464 și un număr de 22 posturi în Statul de funcții.

Teritoriul este aferent Secției 1 Poliție împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 19 zone de patrulare - conform datelor prezentate la Cap. II.A.1.

Acțiunile patrulelor poliției locale vor fi centrate cu preponderență pe străzile / bulevardele principale, piața ACB, școlile, grădinițele și parcurile sectoarelor de siguranță publică.

 • > Serviciul 2 Poliție Locală- Desemnat Șef serviciu, Harabulă Aurel - Tel. 0751.061.357 și un număr de 27 posturi în Statul de funcții.

Teritoriul este aferent Secției 2 Poliție împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 25 zone de patrulare - conform datelor prezentate la Cap. II.A.1.

Acțiunile patrulelor poliției locale vor fi centrate cu preponderență pe străzile / bulevardele principale, piața Păcurari, școlile, grădinițele și parcurile sectoarelor de siguranță publică.

 • > Serviciul 3 Poliție Locală - Șef serviciu, Harabulă Aurel - Tel. 0751.061.357 și un număr de 32 posturi în Statul de funcții.

Teritoriul este aferent Secției 3 Poliție împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 25 zone de patrulare - conform datelor prezentate la Cap. II.A.1.

Acțiunile patrulelor poliției locale vor fi centrate cu preponderență pe străzile / bulevardele principale, piața Independenței și Nicolina, școlile, grădinițele și parcurile sectoarelor de siguranță publică (Expoziției, Copou).

 • > Serviciul 4 Poliție Locală - Șef serviciu, Deciu Nicoleta-Loredana-Tel. 0751.253.046 și un număr de 19 posturi în Statul de funcții.

Teritoriul este aferent Secției 4 Poliție împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 23 zone de patrulare - conform datelor prezentate la Cap. II.A.1.

Acțiunile patrulelor poliției locale vor fi centrate cu preponderență pe străzile / bulevardele principale, piața Chirilă, 2 Băieți, școlile, grădinițele și parcurile sectoarelor de siguranță publică.

 • > Serviciul 5 Poliție Locală - Șef serviciu, Alexandrescu Felix-Ciprian - Tel. 0751.061.350 și un număr de 22 posturi în Statul de funcții.

Teritoriul este aferent Secției 5 Poliție împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 19 zone de patrulare - conform datelor prezentate la Cap. II.A.1.

Acțiunile patrulelor poliției locale vor fi centrate cu preponderență pe străzile / bulevardele principale, piața Nicolina, școlile, grădinițele și parcurile sectoarelor de siguranță publică.

 • > Serviciul 6 Poliție Locală - Șef serviciu desemnat, Alexandrescu Felix-Ciprian -Tel.0751.061.350 și un număr de 21 posturi în Statul de funcții.

Teritoriul este aferent Secției 6 Poliție împărțit în 4 sectoare de siguranță publică cu 20 zone de patrulare - conform datelor prezentate la Cap. II.A.1.

Acțiunile patrulelor poliției locale vor fi centrate cu preponderență pe străzile / bulevardele principale, piața Sudului, Bazar, Talcioc, Târgu de cherestea, școlile, grădinițele și parcurile sectoarelor de siguranță publică.

Aceste 6 servicii de poliție locală au în componența sa următoarele compartimente:

 • - Compartiment Planificare și sinteză;

 • - Compartiment ordine publică;

 • - Compartiment fluidizare trafic;

 • - Compartiment evidența persoanelor;

 • - Compartiment activități comerciale.

Activitatea de patrulare este organizată pe următoarele principii:

 • a) patrulele pedestre acționează în zonele de patrulare cu situație operativă complexă, unde se concentrează un număr mare de persoane, unități comerciale, instituții publice, etc. ori unde accesul cu mijloace auto este dificil, pentru asigurarea prevenției și intervenției;

 • b) patrulele auto desfășoară activități specifice pe raza sectorului/zonei de siguranță publică, acoperind în special locurile unde frecvent se înregistrează infracțiuni stradale;

 • c) în zonele cunoscute cu stare infracțională ridicată (violentă, trafic si consum stradal de droguri, etc.) pot fi folosite efectivele dotate cu câini de însoțire cât și patrulele hipo din cadrul Poliției Călare;

 • d) în zonele cu infracționalitate ridicată, intervenția la evenimente si activitatea de patrulare se realizează prin suplimentarea componentei patrulei sau a numărului de echipaje auto.

Efectivele angrenate în activitățile de menținere a ordinii si siguranței publice, repartizate într-o zonă de siguranță publică, desfășoară activități de patrulare pedestră și auto, pe itinerariile stabilite în funcție de evoluția criminalității si asigură intervenția la evenimentele semnalate.

 • 2. Poliția locală Iași, prin Serviciul Siguranța Circulației (cu un număr de 55 posturi în Statul de funcții) și structurile de ordine publică :

În afara acțiunilor în sistem integrat cu Biroul Rutier al Poliției Municipiului Iași, Serviciul Siguranța Circulației va acționa, în funcție de valorile de trafic, în următoarele zone apreciate ca fiind cu risc de accidente deosebit de grave:

 • - Podu Roș - cu o patrulă auto cât și pentru evenimente;

 • - Șos. Păcurari - Canta - Silvestru - cu o patrulă auto;

 • - B-dul Tudor Vladimirescu - Tătărași - Doi Băieți - cu o patrulă auto;

 • - Bld. Independenței - Bloc Carmen - cu o patrulă auto;

 • - B-dul Carol I - Parhon - Agronomie - cu o patrulă auto;

 • - Tg. Cucu - cu o patrulă auto;

 • - B-dul ACB - Dacia - Șos. Națională - cu o patrulă auto;

 • - B-dul SCM - un polițist local la fluidizare;

 • - Str. 14 Decembrie - un polițist local la fluidizare;

 • - Str. A. Panu - Finanțe - un polițist local la fluidizare;

 • - Str. Mitropolit Varlaam - Piața Nicolina - fluidizare;

 • - Str. Toma Cozma - Str. L. Catargi - fluidizare;

 • - Str. I.C. Brătianu - Grădinița Sf. Sava - fluidizare;

 • - Str. N. Bălcescu - Sp. Sf. Spiridon - fluidizare;

 • - Blocări auto, pe raza municipiului Iași - doi polițiști locali;

 • - Auto abandonate, pe raza municipiului Iași - un polițist local.

În funcție de lucrările efectuate de către firmele specialitate se alocă dispozitive specifice după gradul de complexitate a lucrărilor stradale efectuate.

Dispozitivul de Ordine Publică și Circulație este orientat zilnic și spre asigurarea fluenței traficului rutier, în zonele în care se execută lucrări în carosabil sau de altă natură.

 • 3. Centrul de Management al traficului :

Biroul de Management al Traficului este organizat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, cu activitate de 24 ore din 24 ore, pentru asigurarea fluxului informațional necesar îndeplinirii atribuțiilor specifice și este condus de un șef de birou, care are în structura departamentală următoarele funcții :

 • 3 șefi de tură ;

 • 5 operatori monitorizare trafic ;

 • 6 operatori pentru monitorizare zone criminogene ;

 • 5 persoane responsabile cu monitorizarea liniilor de transport public ;

 • 3 tehnicieni pentru support tehnic ;

 • 1 personal administrativ ;

 • 3 agenți de securitate (pază).

Sistemul de management al traficului cuprinde un număr de 58 intersecții monitorizate prin sistem video mobil/fix.

Biroul de Management al Traficului are următoarele atribuții principale :

 • - asigură, permanent, identificarea incidentelor în traficul rutier și pietonal, precum și preluarea apelurilor de intervenție ;

 • - alertează, de îndată, structura/personalul de intervenție;

 • - asigură și menține, permanent, legătura cu resursele umane dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea .

Alertarea pentru intervenții, identificarea și raportarea evenimentelor vor fi detaliate în Planul de cooperare/acțiune privind asigurarea unui climat de ordine și siguranță civică în Municipiul Iași.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Biroul de Management al Traficului cooperează cu operatorii de transport public, I.G.S.U., Poliția Locală Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Unitatea de Primiri Urgențe, precum și cu celelalte centre operative sau operaționale constituite la nivelul instituțiilor publice reprezentate pe plan local.

Informează permanent persoanele de decizie și compartimentele funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și, după caz, instituțiile cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență asupra dinamicii și tendinețelor de evoluție a riscurilor.

Intocmește analize periodice privind stadiul îndeplinirii atribuțiilor care se dispun de către municipiul Iași, aducând-se la cunoștința structurii de specialitate al Primarului.

Biroul de Management al Traficului, cu sprijinul compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și serviciilor publice urbane, elaborează planuri de cooperare / acțiune, metodologii, standarde și proceduri operaționale, care se aprobă de municipiul Iași, conform legii.

Legătura radio se asigură prin canalul propriu și Dispeceratul Poliției Locale Iași.

Pe timpul desfășurării acțiunilor, comunicările radio se vor face concis, codificat.

Legătura între elementele de dispozitiv poliție - jandarmerie se realizează prin telefonie mobilă.

Legătura în teren se va realiza telefonic sau prin Dispeceratul I.J.J. Iași (ofițer de serviciu - tel. 410547 și secretizat 24415), Dispeceratul Poliției Municipiului Iași (tel. 302604 și secretizat 20604/20727 ), Poliția Rutieră a I.P.J. Iași (tel. 302772 și secretizat 20772) și Dispeceratul Poliției Locale Iași (tel. 231608/231617 și secretizat 20271).

Compartimentul Dispeceri Management Trafic al Poliției Locale Iași are un număr de 9 posturi, conform Statului de funcții.

Nr. Telefon Centrul Infotrafic : 0232.421616,

Nr. Telefon Dispecer Poliția Locală Iași de la Centrul Infotrafic- 0751.075.161,

Nr. Telefon Operator Biroul Rutier al Poliției Mun. Iași: 0232.302.772.

 • 4. Compartimentul Dispeceri Poliție Locală Iași - cu un număr de 15 posturi conform Statului de funcții.

Funcționează permanent, cu următoarele atribuții principale:

 • - asigură supravegherea permanentă a echipamentelor de monitorizare a sistemelor de alarmă și a camerelor video și dispune măsurile imediate pentru rezolvarea oricaror evenimente gestionate ;

 • - asigură primirea rapoartelor de la personalul care acționează în teren și informează, ori de câte ori este nevoie, pe directorul executiv al Poliției Locale în legătură cu evoluția situației operative;

 • - asigură transmiterea dispozițiilor conducerii Poliției Locale către structurile din subordine și urmărește executarea lor;

 • - evaluează permanent situația din zona de responsabilitate și, atunci când este cazul, propune intrarea în acțiune a echipelor de intervenție;

 • - asigură funcționalitatea mijloacelor de comunicații radio și fir, precum și a tehnicii de calcul destinate asigurării legăturilor- canalelor de comunicații cu structurile Poliției Locale Iași;

 • - implementează, în bazele de date ale Poliției Locale Iași, elementele stabilite prin programele de aplicație specifice;

 • - organizează și asigură funcționalitatea sistemului de evidență al documentelor în cadrul Poliției Locale; - asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor de intervenție, astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

În cadrul sistemului video stradal, la Dispeceratul Poliției Locale Iași sunt conectate un număr de 219 camere video (201 fixe și 18 mobile).

 • 5. Serviciul Pază, Control Acces, Transport Valori

Prin personalul contractual angajat (20 paznici și 23 polițiști locali), asigură paza obiectivelor aparținând Primăriei Municipiului Iași, în baza Planurilor de pază întocmite și aprobate la nivelul conducerii Poliției Locale Iași, a atribuțiilor stabilite de prevederile art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, art. 15 alin.1) lit. e) - f) din HG nr. 1.332/2010 -Regulamentul cadru de organizare și funcționare a poliției locale, cât și Cap.2 / Secțiunea a 2-a din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor și protecția persoanelor, astfel:

 • Sediul Primăriei Municipiului Iași - se asigură paza și ordinea publică în interior, cât și în imediata apropiere a instituției;

 • Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Iași - se asigură paza și ordinea publică în interior, cât și în imediata apropiere a instituției;

 • Serviciul Stare Civilă Iași - se asigură paza și ordinea publică în interior, cât și în imediata apropiere a instituției;

 • Stadionul „Emil Alexandrescu”- Iași - se asigură paza și ordinea publică în interior, cât și în imediata apropiere a instituției;

 • Serviciul de Evidență a Persoanelor / Direcția Locală de Evidență a persoanelor Iași;

 • Căminul social - din strada Canta nr. 60B din cadrul Direcției Fond Locativ Iași;

 • Cămin social - din strada Decebal nr. 1 din cadrul Direcției Fond Locativ Iași;

 • Cămin social din bld. Tudor Vladimirescu nr. 79A- din cadrul Direcției Fond Locativ Iași ;

 • Muzeul Municipal Iași din strada Zmeu nr. 3- din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu.

Prin Compartimentul Transport valori - se asigură paza transportului de bunuri, valori sau a celor cu caracter special aparținând Consiliului Local Iași (Primăria Municipiului Iași - D.G.E.F.P.L. Iași), în baza Planului întocmit și aprobat de către conducerea Poliției Locale Iași și avizat de către Directorul general al D.G.E.F.P.L. Iași, cu personal special înarmat și instruit în acest sens.

Cadrele planificate în serviciu la obiectivele sus-menționate (mai puțin personalul contractual de la căminele sociale) execută și acțiuni de menținere ordine publică și fluidizare trafic, în zonele cu trafic pietonal/auto intens și acordă sprijin, la nevoie, patrulelor pedestre sau mobile.

 • 6. Serviciul Intervenții

Cu un număr de 19 posturi în Statul de funcții, are misiunea principală de asigurare a intervențiilor operative la obiectivele monitorizate de către dispeceratul instituției, prin sistem antiefracție și:

 • prevenirea comiterii de fapte antisociale și de a interveni operativ pentru aplanarea scandalurilor publice și a actelor de tulburare gravă a ordinii publice;

 • acordarea de sprijin patrulelor pedestre și mobile din teren, la solicitarea expresă a acestora; reținerea și conducerea la sediul Poliției a elementelor infractoare identificate pe raza de competență;

 • Participarea la misiuni și luarea măsurilor optime, in funcție de situația operativă, pentru sporirea eficienței muncii și asigurarea respectului legalității în executarea acestora;

 • Desfășurarea de activități de patrulare în vederea prevenirii comiterii de fapte antisociale, pe raza de competență în zonele stabilite prin planul de patrulare.

 • 7. Serviciul Poliție Locală Călare - cu 11 posturi în Statul de funcții:

 • - menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin capitolele sus-menționate pentru municipiul Iași, previne si combate incalcarea normelor legale pentru curatenia orasului, precum si alte fapte stabilite prin hotarari ale consiliului local;

 • - participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • - participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • - acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 • - acționează în scopul cunoașterii aspectelor de ordin comunitar și creării unui parteneriat între Poliția Locala Iași și comunitate pentru rezolvarea operativă a problemelor cu impact direct asupra climatului de siguranță civică

 • - mediază și intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora;

 • - efectuează acte de constatare și după caz de sancționare în cazul infracțiunilor flagrante și contravențiilor;

 • - intervine la solicitările Dispeceratului Poliției Locale Iasi pentru intervenția la evenimentele semnalate prin 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", indiferent de natura acestora și competența teritorială.

 • - participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice și sportive organizate la nivel local;

 • - constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia localităților, precum și pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale Primarului Municipiului Iasi.

 • 8. Biroul Protecția mediului - cu 8 posturi în Statul de funcții:

 • - verifică respectarea de către operatorii persoanelor fizice /juridice a dispozițiilor HCL Iași nr 321/2017; - controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale

 • - sesizează, autorităților și instituțiilor publice competente, cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • - participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • - identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • - verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • - verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • - verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • - verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • - verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • - constată și aplică sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare ;

 • - în cazul constatarii infracțiunilor flagrante, politiștii locali vor întocmi documente de constatare, care vor fi înaintate organelor de poliție competente, pentru continuarea cercetării.

B/ MISIUNI SPECIFICE POLIȚIEI LOCALE

Pentru îndeplinirea misiunilor specifice, conferite de Legea nr. 155/2010 - legea poliției locale și H.G. nr. 1.332/2010 - regulamentul cadru de organizare și funcționare a poliției locale, funcționarii publici desemnați să-și desfășoare activitatea pe teritoriul administrativ al secțiilor de poliție urbană, vor executa următoarele activități:

 • 1. În domeniul ordinii și liniștii publice:

 • a) mențin ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • b) mențin ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • h) asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • n) acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 • 2. În domeniul activității polițiștilor de proximitate, ca parte integrantă a serviciului de ordine și siguranță publică, toți polițiștii locali au următoarele obligații:

 • a) acționează în scopul cunoașterii aspectelor de ordin comunitar și creării unui parteneriat între Poliția Locala Iași și comunitate pentru rezolvarea operativă a problemelor cu impact direct asupra climatului de siguranță civică.

 • b) sunt prezenți în fiecare zi, minimum 6 ore, în zona de responsabilitate pentru a relaționa cu cetățenii, realizând cunoașterea populației sub aspectul structurii, obiceiurilor și tradițiilor locale, domiciliului și reședinței precum și a teritoriului din punct de vedere al locurilor și meediilor favorabile comiterii de infracțiuni;

 • c) stabilesc legături permanente cu administratorii asociațiilor de proprietari, locatari, factorii responsabili din cadrul unităților de învățământ, societăților comerciale, organizațiilor neguvernamentale, administrației publice locale, pentru identificarea măsurilor comune de prevenire și combatere a faptelor antisociale;

 • d) participă la ședințele asociațiilor de proprietari/locatari și alte evenimente importante pentru comunitatea din zona de responsabilități;

 • e) identifică și consiliază cetățenii care fac parte din categoriile cu grad mare de victimizare;

 • f) mediază și rezolvă conflictele interumane în limitele legale;

 • g) identifică și receptează problemele de ordin comunitar cum ar fi:

 • * prezența grupurilor de tineri in parcuri, scări de bloc, care tulbură ordinea și liniștea publică;

 • * prezența cainilor comunitari agresivi;

 • * lipsa iluminatului public;

 • * parcuri de joacă deteriorate;

 • * gropi in carosabil sau trotuare;

 • * lipsa trotuarelor sau a bordurilor;

 • * nesalubrizarea străzilor, aleilor și în zona de colectare a deșeurilor menajere (europubele);

 • * executarea de lucrări neautorizate în carosabil sau pe spațiul verde;

 • * lipsa capacelor de canalizare;

 • * autoturisme și tonete abandonate pe domeniul public;

 • * arbori uscați sau care necesită toaletare;

 • * spații verzi neîngrijite;

 • * construcții neautorizate pe domeniul public;

 • * deversarea de moloz, materiale de construcții sau reziduuri de orice fel pe domeniul public;

 • * parcarea autoturismelor în locuri nepermise prin HCLM Iași.

 • h) împreună cu instituțiile abilitate și/sau participă la aplicarea unor proiecte sau programe practice, care au ca obiective îmbunătățirea siguranței publice și a persoanelor;

 • i) rezolvă reclamațiile și sesizările cetățenilor din conținutul cărora nu rezultă în mod evident elemente cu caracter penal;

 • j) culeg date și informații utile muncii de poliție cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu;

k)efectuează acte de constatare și, după caz, de sancționare în cazul infracțiunilor flagrante și a contravențiilor;

l) intervin la solicitările Dispeceratului Poliției Locale pentru intervenția la evenimentele semnalate prin 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", indiferent de natura acestora și competența teritorială.

m) zilnic, efectuează controale în piețe pe linia modului de respectare a regulilor de comerț;

n) execută acțiuni, cu efective mărite, ce au loc în piețe, punând la dispoziție mijlocul de transport din dotare în vederea ridicării mărfurilor confiscate și a predării acestora;

o) urmăresc modul de întreținere a curățeniei și a gospodăririi piețelor atât în interior, cât și în exteriorul acestora, luând măsuri acolo unde se încalcă prevederile HCLM Iași nr. 172/2002;

p) analizează evoluția fenomenului antisocial și a formelor de manifestare;

 • r) asigură crearea unei baze de date pentru elaborarea programelor de prevenire a fenomenului antisocial;

 • s) creează baze de date proprii care să cuprindă informații și materiale documentare in domeniul prevenirii faptelor antisociale;

ș) elaborează programme-cadru de prevenire a criminalității care să fundamenteze proiecte de prevenire la nivel local;

 • t) colaborează cu alte structuri asigurând integrarea acestora în activitatea de prevenire a faptelor antisociale;

ț) inițiază propuneri de acte normative referitoare la activitatea de prevenire a faptelor antisociale;

 • u) organizează campanii de informare și educare specifice a membrilor comunității, prin intermediul mass-media.

 • 3. În domeniul fluidizării traficului:

 • a) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • b) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • d) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap.

 • 4. În domeniul protecției mediului:

 • a) controlează respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport și depozitare a deseurilor menajere și industriale;

 • b) sesizează autoritatilor si institutiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • c) participă la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor institutii/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • e) verifică igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • f) verifică asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, indepartarea zapezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor;

 • g) verifică existenta contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • h) verifica ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • i) verifică și solutionează, potrivit competentelor specifice ale autorităților administratiei publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • j) constată contraventii și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atributiilor prevăzute la lit. a)—i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

 • 5. În domeniul activității comerciale:

 • a) actionează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comertului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale; b) verifică legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în pietele agroalimentare, târguri și oboare, precum si respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare;

 • c) verifică existentă la locul de desfasurare a activității comerciale a autorizatiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale și locale;

 • d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și functionare al operatorilor economici;

 • g) identifică marfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe raza sectoarelor municipiului București sau pe spatii aflate în administrarea autorităților administratției publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administratiei publice locale;

 • i) cooperează și acordă sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu și de protectie a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • j) verifică respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legatură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice, cu încălcarea normelor legale;

 • l) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevazute la lit. a)—j), stabilite în sarcina autoritatilor administratiei publice locale.

 • 6. În domeniul evidenței persoanelor:

 • a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • b) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședinta și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare; d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 • 7. În domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • m) cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

 • 8. În domeniul pazei obiectivelor și transportului de valori:

 • a) asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local;

 • b) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • c) asigură securitatea transportului de valori din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Iași în conformitate cu planul de pază aprobat.

Cadrele planificate în serviciu execută și acțiuni de menținere ordine publică și fluidizare trafic, în zonele cu trafic pietonal/auto intens și acordă sprijin, la nevoie, patrulelor pedestre sau mobile.

 • 9. Serviciul Intervenții are următoarele misiuni:

 • a) misiunea principală a lucrătorilor din cadrul birolui, este de a asigura intervențiile cu operativitate la obiectivele prevăzute cu sisteme de alarmare antiefracție monitorizate prin dispeceratul Poliției locale;

 • b) prevenirea comiterii de fapte antisociale și de a interveni operativ pentru aplanarea scandalurilor publice și a actelor de tulburare gravă a ordinii publice;

 • c) acordarea de sprijin patrulelor pedestre și mobile din teren, la solicitarea expresă a acestora.

 • 10. În domeniul disciplinei în construcții si al afișajului stradal, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființate, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • c) verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • d) participă la acțiunile de demolare/dezmembrae/dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al Municipiului Iași ori pe spații aflate în administrarea autorităților publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • e) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului București în a cărui rază s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.

 • 11. Dispeceratul Poliției Locale Iași funcționează neîntrerupt și are următoarele atribuții:

 • a) asigură supravegherea permanentă a echipamentelor de monitorizare a sistemelor de alarmă și a camerelor video și dispune măsurile imediate pentru rezolvarea oricăror evenimente gestionate

 • b) asigură primirea rapoartelor de la personalul care acționează în teren și informează, ori de câte ori este nevoie, pe directorul executiv al Poliției Locale în legătură cu evoluția situației operative;

c)asigură transmiterea dispozițiilor conducerii Poliției Locale către structurile din subordine și urmărește executarea lor;

 • d) evaluează permanent situația din zona de responsabilitate și, atunci când este cazul, propune intrarea în acțiune a echipelor de intervenție;

 • e) asigură funcționalitatea mijloacelor de comunicații radio și fir, precum și a tehnicii de calcul destinate asigurării legăturilor- canalelor de comunicații cu structurile Poliției Locale;

 • f) implementează în bazele de date ale Poliției Locale a elementelor stabilite prin programele de aplicație specifice;

g)organizează și asigură funcționalitatea sistemului de evidență al documentelor în cadrul Poliției Locale;

 • h) asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor de intervenție, astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 • 12. Serviciului Poliția Locală Călare are următoarele atribuții:

 • a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin Planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii, previne si combate incalcarea normelor legale pentru curatenia orasului, precum si alte fapte stabilite prin hotarari ale consiliului local;

 • b) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • c) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement,

 • d) acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

acționează în scopul cunoașterii aspectelor de ordin comunitar și creării unui parteneriat între Poliția Locala Iași și comunitate pentru rezolvarea operativă a problemelor cu impact direct asupra climatului de siguranță civică

 • e) mediază și intervin, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora;

 • f) transmite acte de constatare și după caz de sancționare în cazul infracțiunilor flagrante și contravențiilor;

 • g) intervine la solicitările Dispeceratului Poliției Locale Iasi pentru intervenția la evenimentele semnalate prin 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", indiferent de natura acestora și competența teritorială.

 • h) comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

 • i) acționează, împreună cu Poliția Română, Jandarmeria, Pompierii, Protecția Civilă și alte autorități prevăzute de lege la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia localităților, precum și pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale Primarului Municipiului Iasi.

 • k) in cazul constatarii infractiunii flagrante, politistii locali vor intocmi documente de constatare, care vor fi inaintate organelor de politie competente pentru continuarea cercetarii.

C/ ACTIVITĂȚI ȘI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN CU ALTE FORȚE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ

Având în vedere atribuțiile ce revin Poliției Locale Iași conform Legii nr.155/2010- privind înființarea, organizarea și funcționarea poliției locale, la nivelul instituției au fost încheiate protocoale de cooperare și derulate acțiuni în baza lor, cu următoarele structuri:

S Poliția Municipiului Iași;

S Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași;

S Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași;

S Secția Regională de Poliție Transporturi Iași;

S Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

S Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule;

S Centrul Militar Zonal Iași;

S Direcția Locală de Evidență a Persoanelor;

S Garda Națională de Mediu. Comisariatul Regional Suceava. Comisariatul Județean Iași;

S Asociația CSMS Iași;

S Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor - Iași.

Pentru prevenirea comiterii faptelor antisociale, în special pe timpul afluirii și defluirii elevilor, efectivele poliției locale vor acționa, zilnic, în intervalul orar 07.30-08.30 și 13.00-14.30 în zona unităților de învățământ.

Dispozitivul va fi adaptat și în funcție de programul de funcționare al acestora, la următoarele structuri educaționale:

 • 1. Liceul cu Program Sportiv ;

 • 2. Liceul de Informatică „Gr. Moisil”;

 • 3. Școala Gen. „Gh.Asachi”;

 • 4. Liceul Tehnologic Special „V.Pavelcu”;

 • 5. Liceul ”Dimitrie Cantemir”;

 • 6. Școala Gimnazială nr. 23 „Titu Maiorescu”,

 • 7. Școala Gimnazială „Ion Neculce”;

 • 8. Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări - Corpul „B

 • 9. Colegiul Tehnic I. C. Ștefanescu - Bdul Socola nr.51-53, telef. 0232.437.404

 • 10. Colegiul Tehnic „D. Leonida” - bdul Socola, nr.188-190;

 • 11. Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții (comasare CFR și Brâncuși) - Bdul Socola nr.82;

 • 12. Liceul Tehnologic „Petru Poni” - corp A (fost C.Brâncuși) Bdul Socola, nr.5;

 • 13. Colegiul Tehnic de Electrotehnică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” - Corp „A”;

 • 14. Colegiul Tehnic „Mihai Sturdza” - str. M. Sturdza, nr.2.

D/ ORGANIZAREA COOPERĂRII ÎNTRE STRUCTURILE PARTICIPANTE

LA ASIGURAREA, MENȚINEREA ȘI RESTABILIREA ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE

1. MODUL DE COOPERARE

Cooperarea se realizează în baza Legii nr. 155 / 2010 - legea poliției locale și a Protocolului de cooperare cu Inspectoratul de Poliție Județean Iași, iar comunicarea se asigură direct între șefii structurilor de poliție specializate, telefonic, prin dispeceratele acestora, cât și prin comunicări scrise.

În vederea realizării sarcinilor specifice, efectivele și elementele dispozitivelor de siguranță publică ale Poliției Locale Iași colaborează cu Poliția Municipiului Iași, cât și cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași.

Cooperarea la nivelul structurilor de Poliție Locală Iași, Jandarmerie și Poliție, constă în acordarea sprijinului reciproc, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de fișele posturilor, constatarea de infracțiuni și prindere a autorilor, conservarea urmelor și probelor, identificarea martorilor, protecția victimelor, identificarea persoanelor, aplanarea stărilor conflictuale, restabilirea ordinii publice, atragerea sprijinului populației, raportarea evenimentelor, înlăturarea unor stări de risc și pericol, care se realizează operativ în teren la solicitare, iar când este cazul din proprie inițiativă.

Poliția Locală Iași organizează dispozitivele de ordine publică în teritoriul de competență cu efectivele de ordine publică proprii și cu forțele în colaborare (jandarmi și polițiști) și cooperează cu efectivele din dispozitivele realizate de Batalioanele din cadrul I.J.J. Iași, Secțiile din cadrul Poliției Municipiului Iași, cât și Serviciul Rutier/I.P.J. Iași.

În cazul realizării unor măsuri de ordine impuse de desfășurarea manifestărilor publice, cultural sportive, promoționale, diplomatice și la nivelul demnitarilor de stat, cooperarea se realizează cu efectivele de jandarmi și cele din dispozitivele de ordine permanente ale tuturor subunităților.

Poliția Locală Iași va colabora și va acorda sprijin dispozitivelor de jandarmi și polițiști din zona parcurilor, locurilor de agrement, instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, precum și cele de pe segmentele stradale unde aceste instituții realizează patrule independente.

Se vor întreprinde măsuri pentru a atrage în colaborare dispozitivele de pază de la agenții economici, iar persoanele prinse în flagrant de către aceștia vor fi preluate operativ de către subunitățile de poliție, pentru cercetarea și luarea măsurilor legale în consecință.

Grupurile de suporteri ale echipelor de fotbal vor fi monitorizate permanent pentru a se contracara eventualele evenimente negative în planul ordinii publice, acționându-se în conformitate cu prevederile legale.

Atenție mărită se va acorda cu ocazia măsurilor de ordine și protecție dispuse ca urmare a unor vizite oficiale și neoficiale ale unor demnitari străini și români pe teritoriul de competență.

Coordonarea dispozitivelor de ordine publică se va face în baza planurilor proprii ale Poliției Locale Iași, I.J.J. Iași și Poliției Municipiului Iași, cât și prin luarea în considerare a evoluției operative zilnice (care va fi adusă la cunoștința tuturor instituțiile prin notele zilnice de eveniment de către Poliția Municipiului Iași).

2. MODUL DE MENȚINERE A LEGĂTURILOR

Legătura radio se asigură prin canalul propriu și Dispeceratul Poliției Locale Iași.

Pe timpul desfășurării acțiunilor, comunicările radio se vor face concis codificat și numai în caz de nevoie. Legătura între elementele de dispozitiv poliție - jandarmerie se realizează prin telefonie mobilă.

Legătura în teren se va realiza telefonic sau prin Dispeceratul I.J.J. Iași (ofițer de serviciu - tel. 410547 și secretizat 24415), Dispeceratul Poliției Municipiului Iași (tel. 302604 și secretizat 20604/20727), Poliția Rutieră a I.P.J. Iași (tel. 302772 și secretizat 20772) și Dispeceratul Poliției Locale Iași (tel. 232.099 / 232.093-Fax și secretizat 20271).

CAPITOLUL III

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC

La nivelul Poliției Locale Iași, pe servicii, situația forțelor aflate la dispoziție și suportul logistic se prezintă conform Anexei nr. 1.

Zilnic, Poliția Locală Iași, în baza Protocolului încheiat cu I.P.J. Iași, transmitem situația efectivelor planificate în serviciul de zi, pe cele 3 schimburi. Numărul mediu al polițiștilor locali repartizați în serviciul de zi este de 140 - 200.

Structura organizatorică construită pe limita maximă aprobată de 362 posturi, a suportat modificări pe parcursul anului 2019.

Modificările sunt sesizabile atât în privința categoriilor posturilor, în sensul că a crescut ponderea posturilor de funcționari publici (93,78%), cât și în privința nivelului posturilor, parte dintre funcțiile vacante fiind transformate în posturi de nivel superior.

În prezent, organigrama este structurata pe 14 servicii, 5 birouri și 45 compartimente, conducerea și coordonarea instituției fiind asigurate de 1 director general, respectiv 1 director general adjunct.

În scopul îndeplinirii în bune condiții a misiunilor specifice pe linie de siguranță publică, pentru anul 2020 s-ar impune completarea dispozitivului de ordine publică și mijloace, conform Anexei nr. 2.

Fiecare zonă de siguranță publică este dată în responsabilitatea polițiștilor locali, programul de lucru fiind organizat pe trei schimburi, atât ziua, cât și noaptea, activitatea fiind asigurată de aproximativ 22 - 25 polițisti locali/schimb.

Polițiștii locali repartizați într-o zonă vor desfășura activități de patrulare pedestră și auto, pe itinerariile stabilite înainte de intrarea în serviciu, în funcție de evoluția situației operative și vor asigura intervenția la evenimentele produse în zona de responsabilitate, cât și în alte locuri la solicitarea dispeceratului, persoanei aflate la comanda biroului sau colegilor din celelalte zone.

Activitatea politiștilor locali va fi coordonată pe schimburi, de câte un șef de schimb desemnat în acest sens.

Când situația operativă impune, din dispoziția șefului de structură, într-o zonă de siguranță publică, pe un interval de timp bine delimitat, pot acționa patrule și din celelalte zone.

Șefii structurilor de poliție locală, răspund de folosirea efectivelor, politiștii locali acționând în teren în uniformă corespunzătoare anotimpului și cu dotare corespunzătoare, asigurându-se, pe cât posibil, permanentizarea acestora în zona de responsabilitate, fiind interzisă folosirea lor la alte activități ce exced atribuțiilor de serviciu.

În fiecare zonă de siguranță publică își desfășoară activitatea și polițiști locali sectoriști care execută atribuțiile prevăzute în fișa postului și în procedurile specifice.

Alocarea polițiștilor locali pe perioada în care își execută serviciul se face prin Buletinul Postului.

Pentru SITUATII DE URGENTA, decretate de Președintele României, Poliția Locală Iași va executa dispozițiile Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Ordonanței Militare și a Legii 155/2010, privind organizarea și funcționarea poliției locale.

CAPITOLUL IV INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA MISIUNILOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

 • 1. INSTRUIREA

Lunar, sunt organizate activități de pregătire profesională, vizând problematica specifică muncii de poliție locală, pe linie de siguranță și ordine publică.

Săptămânal, au loc ședințe în scopul analizării activităților desfășurate pe linie de siguranță și ordine publică, ocazie cu care sunt evidențiate aspectele pozitive și prelucrate neregulile constatate, în perioada de referință.

Zilnic, înainte de intrarea în serviciu, se asigură instruirea polițiștilor locali de către cadrele planificate la continuitatea conducerii, cât și de șefii structurilor din care fac parte la schimbul II.

La aceaste activități participă și alte cadre din eșaloanele superioare, conform planificării întocmite lunar.

Instruirea este efectuată pe parcursul a 30 de minute înainte de intrarea în serviciu, ocazie cu care se au în vedere următoarele aspecte:

 • Prezența și verificarea stării fizice și psiho-somatice a polițiștilor locali;

 • Capacitatea de executare a serviciului;

 • Verificarea ținutei și dotarea polițiștilor locali, mijloacele individuale de intervenție, stabilirea de măsuri astfel încât fiecare polițist local care intră în serviciu va avea asupra sa dotarea aferentă și echipamentul corespunzător;

 • Prezentarea evenimentelor conform notei de evenimente pentru ultimele 24 de ore din Municipiul Iași, prezentarea acțiunilor desfășurate/în curs de desfășurare pe raza zonei de competență/urmează a fi desfășurate, precum și rezultatele;

 • Prelucrarea aspectelor reieșite din activitățile precedente;

 • Indicarea persoanelor și obiectelor urmărite, precum și a celor revocate;

 • Instruirea cu privire la ordinele și dispozițiile eșaloanelor superioare sau a șefilor nemijlociți;

 • Verificarea modului de cunoaștere a consemnului postului, precum și a modului de acțiune în diferite situații;

 • Formarea patrulelor, în funcție de nevoile identificate din analiza situației operative și analiza tactică și semnarea în buletinul posturilor;

 • La intrarea/ieșirea în/din schimb vor fi identificate autoturismele din dotare, precum și documentele de exploatare aferente.

Încărcarea și descărcarea armamentului se executa în prezența celui care efectuează instruirea, în locuri special amenajate și cu respectarea prevederilor regulamentare.

Programul de lucru al efectivelor din dispozitivele de ordine și siguranță publică și siguranța circulație, este de 8 ore/zi, acest program putând fi prelungit cu acceptul șefului poliției locale, cu ocazia diverselor activități/acțiuni, urmând a fi recuperat în condițiile legii.

 • 2. CONTROLUL

Persoanele desemnate (anexa nr.3) efectuează în teren controlul dispozitivului de ordine și siguranță publică, verificând modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, eficiența acțiunilor, abaterile comise de polițiștii locali din subordine și își vor aduce contribuția la stăpânirea situației operative.

Controlul se execută: planificat, anunțat, inopinat, precum și conform nevoilor pe care situația operativă o impune.

Cadrele de control au în vedere:

 • - Prezența în postul repartizat conform Buletinului Posturilor;

 • - Ținuta, starea fizică și psihică și modul de folosire a mijloacelor aflate în dotare, inclusiv al autoturismelor de serviciu;

 • - Cunoașterea și modul de respectare al consemnelor general și particular al postului;

 • - Dacă respectă itinerariile de patrulare;

 • - Modul de îndeplinire a sarcinilor ce le revin și eficiența măsurilor luate;

 • - Se documentează asupra acțiunilor /activităților desfășurate, constatărilor făcute, legalitatea măsurilor luate, cât și a altor aspecte operative;

 • - Comportarea față de cetățeni;

Pentru conducătorii auto, cadrele de control vor verifica modul de întreținere a vehiculelor și folosirea rațională a carburanților pe timpul executării patrulărilor.

Activitatea de control poate fi efectuată și de cadre din instituțiile cu care se cooperează, se fac informări reciproce, în cazul constatării unor disfuncții.

În cazul acțiunilor și misiunilor specifice realizate în comun cu celelalte forțe de menținere a ordinii și liniștii publice, polițiștii locali și misiunile pe care le îndeplinesc, sunt menționați în Planul de acțiune, efectivele poliției locale desfășurând activitatea în limita competențelor prin acte normative.

 • 3. CUNOAȘTEREA POSTULUI SAU ITINERARIULUI DE PATRULARE DE CĂTRE POLIȚISTUL LOCAL DIN DISPOZITIVUL DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ

Polițistul local trebuie să cunoască limitele și particularitățile postului sau itinerariului de patrulare, precum și elementele caracteristice cu privire la teritoriu și populația din zona în care își execută serviciul.

 • 3.1. Cunoașterea situației operative din itinerarul de patrulare se realizează prin:

 • - instructajul executat înainte de intrarea în serviciu;

 • - luarea în primire a postului repartizat ori a itinerariului de patrulare;

 • - datele și informațiile comunicate din schimbul anterior;

 • - legătura cu factorii responsabili din obiectivele de pe itinerariul de patrulare;

 • - datele și informațiile furnizate de polițiștii formațiunilor operative și sectoriștii în a căror zonă de responsabilitate se situează postul sau itinerariul de patrulare;

 • - activitatea proprie de patrulare, control și investigare a postului și împrejurimilor acestuia ori a itinerariului de patrulare, precum și culegerea de informații, contactul cu cetățenii, și personalul din sistemele de pază.

 • 3.2. În legătură cu teritoriul, polițistul local trebuie să cunoască:

 • - denumirea și topografia străzilor, căile de acces pe rute mai scurte, mijloacele de transport în comun și traseele pe care circulă acestea, intensitatea traficului rutier și specificul acestuia, amplasarea semnelor de circulație;

 • - amplasarea, profilul activității, punctele de acces și sistemele de pază ale obiectivelor din zonă, agenților economici, cât și locurile de cazare în comun etc.;

 • - timpul, locurile și mediile favorabile comiterii de infracțiuni, precum și cele în care se constată încălcări frecvente ale ordinii publice sau unde se pot valorifica obiecte provenite din infracțiuni: piețe, terenuri unde se organizează bâlciuri, târguri, oboare, parcuri, locuri de agrement, punctele obligatorii de trecere, monumente istorice și altele de acest fel;

 • - unitățile unde se colectează ori se păstrează valori monetare, muzeistice, de artă ori de altă natură;

 • - sediile unor partide politice sau unități ale administrației publice, centrale și locale;

 • - locuri de parcare auto, păzite și nepăzite;

 • - unități în care se produc și se desfac băuturi alcoolice, săli de jocuri electronice, etc.;

 • - alte date stabilite de către șeful organului de poliție.

 • 3.3. Polițistul local trebuie să cunoască populația sub următoarele aspecte:

 • - structura socială și tradițiile populare din zonă;

 • - liberații din penitenciare, recidiviștii, elementele cu antecedente penale, cele violente și agresive, suspecții care domiciliază în raza să de activitate;

 • - bolnavii psihic periculoși, gazdele de infractori, tăinuitorii și plasatorii de bunuri provenite din infracțiuni;

 • - persoanele care îl pot ajuta la îndeplinirea unor sarcini de serviciu;

 • - persoanele la care se organizează și se practică jocuri de noroc;

 • - minorii-problemă, proxeneții și prostituatele;

 • - persoanele în vârstă, lipsite de apărare sau care prin modul de viață pot deveni victime ale infractorilor;

 • - persoane care prin funcțiile pe care ocupă necesită, conform legii, măsuri de protecție, atât pentru ele cât și pentru familiile lor.

Asigurarea și menținerea climatului de siguranță publică pe teritoriul localităților constituie una din atribuțiile de bază ale poliției locale. Activitatea are ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor, apărarea vieții, a drepturilor și libertăților cetățenești, a avutului public și privat, asigurarea liniștii publice.

De aceea, toți polițiștii locali, indiferent de formațiunea din care fac parte, dacă se găsesc sau nu în timpul serviciului, sunt obligați să acorde sprijin celor din dispozitivele de siguranță publică, atunci când aceștia își exercită atribuțiile de serviciu și solicită sprijin.

De modul cum se aduc la îndeplinire atribuțiile referitoare la menținerea climatului de siguranță depinde desfășurarea normală a activităților din cadrul comunităților ce compun localitățile respective, precum și încrederea populației în instituția Poliției Locale.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Modul de realizare a informărilor reciproce:

Informările reciproce și colaborarea între forțele de menținere a ordinii publice se realizează, în principal, pentru următoarele scopuri:

 • a) Contracararea fenomenului infracțional și contravențional;

 • b) Asigurarea climatului de liniște socială;

 • c) Combaterea manifestărilor de violență și restabilirea ordinii de drept.

Cu privire la evoluția situației operative între Poliția Locală Iași și celelalte instituții participante la activitățile de menținere a climatului de ordine și siguranță publică, se realizează informări reciproce, pentru următoarele aspecte:

 • - în vederea cunoașterii situației operative de către forțele cu atribuții în menținerea și asigurarea ordinii publice, zilnic, se vor transmite reciproc buletinele / notele informative - la nivelul Municipiului Iași - cu evenimentele din ultimele 24 de ore;

 • - ori de câte ori situația o impune, au loc întâlniri între conducerile structurilor din planul integrat / unic de ordine publică, care vizează schimbul de date și informații de interes operativ, inițierea, organizarea și desfășurarea de acțiuni comune, sarcini specifice menite să conducă la menținerea ordinii publice și asigurarea unui climat de siguranță civică.

În vederea informărilor reciproce, șefii serviciilor operative din cadrul Poliției Locale Iași comunică permanent cu șefii secțiilor din cadrul Poliției Municipiului Iași, iar polițiștii locali colaborează cu:

 • - agenții de siguranță din zonele învecinate pentru schimb de informații și acordă sprijin pentru luarea măsurilor legale;

 • - cu agenții de poliție și jandarmi realizează un schimb operativ de informații referitoare la: date de interes operativ apărute în zona de responsabilitate, identificarea persoanelor și obiectelor date în urmărire, apariția unor persoane necunoscute cu comportare suspectă, asigurarea integrității bunurilor aparținând proprietății publice / private a municipiului Iași, a ordinii și liniștii publice;

 • - cu agenții de pază/securitate de la societățile de pază care au sediul sau acționează pe raza de competență a fiecărui serviciu de ordine publică.

Zilnic, Poliția Locală transmite Poliției Municipiului Iași date referitoare la elementele de dispozitiv, în vederea cunoașterii ariilor acoperite cu polițiști locali.

La solicitarea Poliției Naționale, Poliția Locală Iași, în funcție de dispozitivele de care dispune, pune la dispoziția acesteia efective în vederea desfășurării unor acțiuni în sistem integrat.

Se vor face informări reciproce cu privire la evoluția situației operative, atât cu structurile specializate ale MAI, cât și cu celelalte instituții participante la activitățile de menținere a climatului de ordine și siguranță publică.

 • 2. Periodicitatea evaluării activităților desfășurate:

 • - zilnic, la fiecare schimb de tură, șefii structurilor operative, analizează activitatea desfășurată de către polițiștii locali, întocmindu-se rapoarte cu activitățile desfășurate;

 • - zilnic, șefii structurilor operative evaluează activitatea structurii și o raportează conducerii poliției locale;

 • - săptămânal, la nivelul structurilor operative, se analizează activitățile desfășurate și se vor stabili măsurile ce se impun pentru eficientizarea activităților desfășurate;

 • - ori de câte ori este cazul, se analizează situația operativă, eficiența dispozitivului de ordine publică și cel privind circulația și se evaluează situația operativă pentru săptămâna viitoare;

 • - lunar, la nivelul poliției locale, se analizează modul de acțiune și rezultatele obținute și se stabilesc măsuri concrete (dacă este cazul) pentru eficientizarea activității pe linia ordinii publice și a circulației, pentru eliminarea eventualelor disfuncționalități, pe linia cooperării între serviciile instituției;

 • - anual, se întocmește Raportul de evaluare a polițiștilor locali (funcționari publici), potrivit prevederilor legislației specifice funcționarilor publici;

 • - anual, în lunile ianuarie- februarie (pentru anul anterior), se prezintă Consiliului Local al Municipiului Iași, în ședință ordinară / extraordinară, raportul de activitate al tuturor structurilor Poliției Locale Iași.

De asemenea, Poliția Municipiului Iași, periodic pune la dispoziția Poliției Locale Iași analize referitoare la criminalitate și la cauzele acesteia, în vederea instruirii elementelor din dispozitiv.

La finalizarea acțiunilor comune se efectuează analize de către fiecare forță participantă, vizând rezultatele obținute și se trag concluzii cu privire la modul în care s-a acționat în sistem integrat.

Totodată, lunar și trimestrial, se analizează modul în care fiecare participant direct la acțiuni în sistem integrat și-a adus contribuția la stăpânirea și combaterea fenomenului infracțional stradal, identificându-se neajunsurile constatate și se dispun măsuri de remediere a acestora.

În cazul producerii unor dezastre, catastrofe sau avarii, structurile de ordine publică, vor realiza operativ, cu efectivele din teren, dispozitive de ordine publică și siguranță rutieră în zona adiacentă evenimentului, contribuind la facilitarea intervenției salvării persoanelor și bunurilor.

Lunar și ori de câte ori situația operativă o impune se vor efectua analize în vederea îmbunătățirii indicatorilor de apreciere calitativă a muncii și realizările obiectivelor stabilite în planul managerial.

Periodic și ori de câte ori este nevoie, conducerea Poliției Locale Iași analizează, împreună cu reprezentanții administrației publice locale (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică) și ai comunității locale, stadiul îndeplinirii, conform responsabilităților, a sarcinilor din Planul de Ordine și Siguranță Publică, eficiența activităților de ordine publică, folosirea efectivelor și modul de colaborare, stabilindu-se măsuri, în funcție de evoluția situației operative.

De materializarea sarcinilor și măsurilor cuprinse în prezentul ,,PLAN, răspund :

 • > Directorul general al Poliției Locale Iași;

 • > Directorul general adjunct responsabil cu Ordinea și Siguranța Publică din cadrul Poliției Locale Iași;

 • > Șefii serviciilor de Ordine Publică;

 • > Șeful serviciului Siguranța Rutieră;

 • > Șefii birourilor operative din cadrul Poliției Locale Iași.

 • > Personalul nominalizat de conducerea structurilor Poliției Municipiului Iași, I.J.J. Iași și Serviciul Poliție Rutieră / I.P.J. Iași.

Orice modificare, privind constituirea dispozitivului de siguranță publică și patrulare, pe zone criminogene, dispoziții sau ordine vor fi consemnate în prezentul PLAN DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, făcându-se mențiunile de rigoare.

NOTĂ : Prevederile prezentului plan, în raport cu evoluția situației operative, pot fi modificate sau completate cu ordine și dispozițiuni.

Anexele 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul Plan de Ordine și Siguranță Publică.

Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului Iași:

 • 1. Președinte: Mihai Chirica - Primar al Municipiului Iași

 • 2. Membru: Radu Botez - Viceprimar al Municipiului Iași

 • 3. Membru: Denisa Liliana Ionașcu - Secretarul Municipiului Iași____________________

 • 4. Membru: Mihai Pintilei - Consilier local___________________________________

 • 5. Membru: Petru Eduard Boz - Consilier Local __________________________________

 • 6. Membru: Augustin Capră - Împuternicit Șef al Poliției Municipiului Iași

 • 7. Membru: Liviu Zanfirescu - Director general al Poliției Locale Iași

IAȘI - 2020

1

Servicii Publice Iași, Salubris, etc.

2

DelgazGrid, ApaVital, Veolia, etc.

3

Auto, persoane, permise, societăți comerciale.

4

Solicitări venite de la persoane fizice, persoane juridice de interes public sau privat.

5

Dispoziția de zi pe unitate, sinteza zilnica, anexa (cu sesizări).

6

Situația Statistică a sesizărilor de natură penală - privind unele fapte penale stradale Politia Municipiului Iași, 13.01.2020.

7

Încadrarea eronată a faptei, CNP greșit/lipsă, lipsă nume agent constatator, lipsă dată întocmire proces verbal de constatare a contravenției, lipsă domiciliu.