Hotărârea nr. 214/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociaţia Institutul Cultural Independent în vederea dezvoltării de alternative ecologice și sănătoase de transport pentru cetățeni

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociația Institutul Cultural Independent în vederea dezvoltării de alternative ecologice și sănătoase de transport pentru cetățeni

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 56318 / 11.06.2020 întocmit de Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart-City;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 57974 /16.06.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Protocolul de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociația „Institutul Cultural Independent” în vederea dezvoltării de alternative ecologice și sănătoase de transport pentru cetățeni, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Transformare Digitală și Implementare Smart-City; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart - City; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 214 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 214 din 30.06.2020

PROTOCOL DE COLABORARE

Având în vedere:

 • > prevederile Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015 - 2030;

 • > prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Iași;

 • > necesitatea dezvoltării de alternative ecologice și sănătoase de transport pentru cetățeni;

 • > cerința de a identifica soluții pentru a crește numărul celor care utilizează în deplasările lor zilnice bicicleta și alte mijloace alternative de transport, dar și de a spori siguranța acestora în trafic;

 • > implicarea Institutului Cultural Independent în schimbarea mentalităților și atitudinilor cu privire la utilizarea mijloacelor alternative de transport.

Art. 1. PĂRȚILE

1.1. Municipiul Iași, cu sediul administrativ în Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, Iași, județul Iași, România, cod poștal 700064, tel: 0232.267.582, fax: 0232.211.200, e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro, reprezentat prin Primar Municipiul Iași, Mihai CHIRICA, numit în continuare Municipiul Iași

și

1.2. Asociația Institutul Cultural Independent, cu sediul în Str. Tăietoarei, nr. 10, Mun. Iași, Jud. Iași, cod poștal 700310, România, cod fiscal 35850438, tel: 0729.994.888, fax: 0333.816.333, e-mail contact@institutulcultural.ro, reprezentată legal prin Costi ANDRIESCU, Președinte, numită în continuare Institutul Cultural Independent

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare, cuprinzând următoarele clauze principale:

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Prin semnarea prezentului protocol, părțile își exprimă acordul de colaborare pentru susținerea reciprocă în vederea identificării de soluții pentru mobilitatea alternativă și creșterea gradului de conștientizare a mobilității alternative în mediul urban, cu accent pe impactul mobilității alternative, privind calitatea vieții și a mediului.

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

 • 3.1. Obligațiile Institutului Cultural Independent:

 • > va colabora cu structurile executive ale Municipiului Iași pentru extinderea rețelei de piste de biciclete existente;

 • > va pune la dispoziție know-how-ul deținut pentru a implementa în bune condiții proiectul european pentru dezvoltarea sistemului alternativ de mobilitate urbană -Iași Velo City, sistem de bike sharing;

 • > va colabora pentru realizarea proiectelor și evenimentelor din programul Green Revolution;

 • > va realiza evenimente pentru educarea și conștientizarea tinerilor, și nu numai, cu privire la utilizarea transportului alternativ;

 • > va susține cursuri de mobilitate alternativă, pentru copiii din Municipiul Iași;

 • > va menționa parteneriatul cu Municipiul Iași pe pagina web proprie (www.institutulcultural.ro) și în materialele publicate pe paginile Facebook ale organizației: Iași, Orașul Bicicletelor - facebook.com/orasulbicicletelor și Institutul Cultural Independent - facebook.com/institutulcultural;

 • > va colabora cu Municipiul Iași pe orice aspect ce ține de dezvoltarea mobilității alternative.

 • 3.2. Obligațiile Municipiului Iași:

 • > va colabora cu specialiștii Institutului Cultural Independent pentru extinderea rețelei de piste de biciclete existente;

 • > va pune la dispoziție documentația necesară pentru a putea obține sprijinul așteptat în implementarea proiectelor inițiate;

 • > va colabora pentru realizarea proiectelor și evenimentelor din programul Green Revolution;

 • > va acorda sprijin pentru realizarea evenimentelor în vederea educării și conștientizării tinerilor, și nu numai, cu privire la utilizarea transportului alternativ;

 • > va colabora cu Institutul Cultural Independent pe orice aspect ce ține de dezvoltarea mobilității alternative;

 • > va menționa parteneriatul cu Institutul Cultural Independent pe pagina web proprie și în materialele publicate pe pagina Facebook a Municipiului Iași.

 • 3.3. Măsurile și acțiunile menționate mai sus pot fi completate cu altele asupra cărora părțile convin.

 • 3.4. Prezentul Protocol poate fi modificat prin Act Adițional semnat și ștampilat de ambele părți.

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți și este valabil 1 an, cu posibilitatea de prelungire automată cu perioade succesive, dacă niciuna dintre părți nu notifică, în scris, încetarea protocolului de colaborare înainte de expirarea acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOL DE COLABORARE

 • 5.1. Prezentul protocol de colaborare încetează în următoarele cazuri:

 • a) de drept, prin ajungerea la termen;

 • b) prin notificarea unei pârți în care își manifestă dorința de încetare a prezentului protocol de colaborare;

 • c) în caz de forță majoră.

 • 5.2. Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința pârților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului protocol de colaborare și care împiedică executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incendiu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care împiedică executarea protocolului etc.

 • 5.3. Nici una din pârți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră, așa cum aceasta a fost definită la punctul 5.2.

 • 5.4. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

 • 5.5. Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte pârți data încetării cazului de forță majoră.

Art. 6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 6.1. Pârțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului protocol.

 • 6.2. Dacă pârțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului protocol, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

 • 6.3. Orice comunicare între pârți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă în scris, prin Poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier, prin email sau prin fax la următoarele coordonate:

Pentru Institutul Cultural Independent

În atenția domnului Costi Andriescu, str. Tăietoarei, nr. 10, Iași, tel. 0729.994.888, email: costi.andriescu@institutulcultural.ro.

Pentru MUNICIPIUL IAȘI:

În atenția domnului Primar, Mihai CHIRICA, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, 700064, tel: 0232-267582, fax: 0232-211200, e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro.

 • 6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre pârți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricărei modalități care asigură confirmarea.

 • 6.5. Pârțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în cadrul art. 1, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul „Protocol de colaborare” a fost încheiat în data de ___________________, în

 • 2 (două) exemplare originale, fiecare dintre ele având aceeași valoare juridică.

  Municipiul Iași


  Primar, Mihai CHIRICA


  Director D.G.E.F.P.L., Maria APETROAEI


  Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea și legalitatea acestui înscris oficial.


Institutului Cultural Independent

Președinte

Costi ANDRIESCU

Juridic, Av. Irina RAIHEL-ARNĂUTU

Director Direcția Juridică

Cristina Daniela OTELEANU

Am luat la cunoștința de acest înscris oficial si îmi asum responsabilitatea asupra legalității


Presedinte de Sedinta


Șef - Serviciu L.M.A.L. Mihaela PINTILIE


Gabriel Mihai Surdu


Am luat la cunostinta de acest inscris oficial si imi asum responsabilitatea asupra legalitatii

Consilier local,


Director D.T.D.I.S.C. Cătălin BOGHIU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitate întocmirii acestui înscris