Hotărârea nr. 213/2020

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 iunie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 60706/23.06.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 62104/25.06.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 60084 din 22.06.2020, intocmit de catre Serviciul Buget ;

Având în vedere Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 60095 din 22.06.2020, intocmit de catre Serviciul Buget

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 - privind bugetul de stat pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii - activitate proprie) si Anexei nr. 1.2.2 (Lista obiectivelor de investitii - invatamant), după cum urmează:

  • 1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

  • la venituri cu suma de                                   + 2.102,80 mii lei 37.02.01 Donatii si sponsorizari

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unității administrativ-teritoriale

42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.80 Subvenții de  la bugetul de stat pentru decontarea

cheltuielilor pentru carantină

42.02.80 Subvenții de  la bugetul de stat pentru decontarea

cheltuielilor pentru carantină

48.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent -

+ 4,39 mii lei

- 620,00 mii lei

+ 620,00 mii lei

+ 71,87 mii lei

+ 77,16 mii lei

+ 1.407,80 mii lei

+ 37,09 mii lei


Fondul Social European (FSE)

+ 504,49 mii lei


+ 2.102,80 mii lei

+ 4,39 mii lei

+ 1.407,80 mii lei

+ 37,09 mii lei


  • la cheltuieli cu suma de

61.02.20 Ordine publica si siguranța naționala - bunuri si servicii

61.02.20 Ordine publica si siguranța naționala - bunuri si servicii

61.02.20 Ordine publica si siguranța naționala - bunuri si servicii 65.02.58 Invațamanț - proiecțe cu finanțare din fonduri exțerne + 593,52 mii lei nerambursabile aferențe cadrului financiar 2014-2020 70.02.71 Locuințe, servicii si dezvolțare publica - chelțuieli de capițal + 60,00 mii lei

1.2. Disțribuirea sumelor de la țițlul 85 “Plați efecțuațe in anii precedenți si recuperațe in anul curenț”:

Diminuarea sumelor de la titlul 85

- 620,00 mii lei

51.02.85 Autoritati publice si actiuni externe

61.02.85 Ordine publica si siguranta nationala

70.02.85 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

- 417,00 mii lei

- 42,00 mii lei

- 161,00 mii lei

Distribuirea sumelor de pe titlul 85

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

+ 620,00 mii lei

+ 620,00 mii lei

Art. 2. Se suplimenteaza cu suma de 1.384,67 mii lei atat la venituri cat si la chelțuieli bugețul insțițuțiilor publice si acțivițaților finanțațe ințegral sau parțial din venituri proprii, astfel: pentru Spitalul Clinic Dr.C.I. Parhon Iasi suma de 1.380,23 mii lei si pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi suma de 4,44 lei, conform Anexei nr. 2 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 2.1 (Sectiunea de functionare) si Anexei nr. 2.2 (Sectiunea de dezvoltare).

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020), Anexei nr. 4 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 4.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 4. Se împuternicește ordonatorul principal de credite să efectueze suplimentări de credite bugetare/de angajament atat pe venituri cat si pe cheltuieli pe anul 2020 in baza contractului de finantare nr.35519/30.03.2020 incheiat cu Directia de Sanatate Publica pe masura sumelor primite din bugetul Ministerului Sanatatii, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii, prevazute la articolul 2 din Hotararea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Spitalului Clinic de Recuperare Iasi; Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon Iasi; Directiei Fond Locativ si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare; Spitalul Clinic de Recuperare Iasi; Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon Iasi; Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 213 din 30 iunie 2020

Total consilieri locali

25

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0