Hotărârea nr. 212/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea revizuirii / actualizării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași” cod SMIS: 117817 și aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile rezultate

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea revizuirii / actualizării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, cod SMIS: 117817 și aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile rezultate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 10.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 54085/05.06.2020 întocmit de Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 54083/05.06.2020 întocmit de Direcția Proiecte Europene;

Avand in vedere Documentația depusă de S.C. GRUPO S.R.L., nr. 52560/03.06.2020, privind revizuirea / actualizarea proiectului,

Avand in vedere Adresa nr.5293/17.01.2020 din partea Direcției Juridice a Municipiului Iași privind rezilierea contractului de lucrări;

Avand in vedere Adresa nr. 3291/OI/07.02.2020 privind punctul de vedere al OI POR;

Avand in vedere Contractul de servicii nr. 2194/18.11.2016 (completat cu Act adițional nr. 130/01.02.2017) Servicii de proiectare tehnnică pentru proiectul "Eficientizare Energetica Spital Clinic de Recuperare Iasi”, proiectant S.C. GRUPO S.R.L.

Avand in vedere prevederile Contractului de finanțare nr. 2030/22.05.2018, Articolul 3 Valoarea Contractului, alin. (3) - “În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar”;

Avand in vedere prevederile Contractului de finanțare nr. 2030/22.05.2018, Articolul 7 Obligațiile părților, A. Obligațiile și drepturile beneficiarului, alin. (17) - “Beneficiarul este obligat să includă în bugetul proipriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere Instrucțiunea POR nr. 82/2018 privind modificarea Proiectului tehnic;

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Avand in vedere prevederile art. 71 (1) ale Ordonanței nr. 114 / 2018 (Stabilirea costului revizuit de manoperă) privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, incluziv actualizarea tuturor formularelor ce fac parte din Proiectul tehnic și au o componenta de manoperă;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă revizuirea / actualizarea proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, cod SMIS: 117817 în conformitate cu Anexa 1 - Documentație revizuire/actualizare proiect, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, cod SMIS: 117817, în cuantum de 23.342.528,73 lei (inclusiv T.V.A.) în conformitate cu Anexa 2 - Bugetul Proiectului, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Iași, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 373.985,87 lei, cât și contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, în cuantum de 4.585.141,25 lei reprezentând cofinanțarea proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”.

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Iași.

Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Proiecte Europene, Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

)                                          J                                                                                                        J                                   )

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Proiecte Europene, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 212 din 10 iunie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0